Jump to content

Günlükler

Topluluk günlüklerimiz

 1. GELENEKSEL

  ELEKTRİK SANTRALLARI

  İÇİN

  TEKNİK TERİMLER

  SÖZLÜĞÜ

  BÖLÜM:1

  İNGİLİZCE – TÜRKÇE

  Yaver HEPER

  Mak.Yük.Müh.

  *2009*

  DÜNYA ENERJİ KONSEYİ

  TÜRK MİLLİ KOMİTESİ

  Cinnah Caddesi No. 67/15

  06680 Çankaya/ANKARA

  Tel :+90 (312) 442 82 78-79 (pbx)

  Faks :+90 (312) 441 96 10

  http : //www.dektmk.org.tr

  E-Posta : wectnc@tr.net

  KAPAK TASARIMI : Selin HEPER

   www.wedesign.com.tr

   info@wedesign.com.tr

  DEK-TMK YAYIN NO: 0008/2009

  ISBN : 978-605-89548-0-9

  Baskı : Poyraz Ofset

  Büyük Sanayi 1. Cad. No. 99/1 İskitler/ANKARA

   Tel : (0312) 384 19 42 – Faks : (0312) 384 18 77

  © Her hakkı saklıdır. Bu kitabın tamamı yada herhangi bir bölümü 5846 sayılı yasanın

  hükümlerine göre, yazarının önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi yada

  benzeri bir yöntemle çoğaltılamaz, yayımlanamaz.

  ÖNSÖZ

  Ülkemizde 1970 yılına kadar ağırlıklı olarak Etibank’ın elinde bulunan elektrik

  enerjisi üretim yetkisi, bu tarihte Etibank’tan ayrılarak yeni bir Genel Müdürlük

  olarak örgütlenen “Türkiye Elektrik Kurumu” na devredilmiş ve uzun yıllar bu

  kuruluşun tekelinde kalmıştır.

  O yıllarda ülkemizdeki santralların hemen her parçasının temin ve montajının,

  ancak yabancı firmalarca gerçekleştirilebilmiş olması, Etibank’ta ve Türkiye

  Elektrik Kurumu’nda kilit görevler üstlenen mühendislerin İngiltere, Amerika

  Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde santral teknolojileri

  konusunda uzun süreli eğitim görmeleri ve var olan tekel nedeniyle özel

  sektörün enerji üretimi alanında faaliyet gösterememesi gibi nedenlerle,

  elektrik santralları ile ilgili teknik terimlerin Türkçe karşılıkları, batı dillerinin

  etkisinde ve büyük ölçüde Etibank ve Türkiye Elektrik Kurumu bünyesinde

  kendiliğinden oluşmuş ve belirli çevrelerde kullanılagelmiştir.

  Takip eden yıllarda Özelleştirme Kanunları çerçevesinde “Yap-İşlet-Devret”,

  “Yap-İşlet “ ve “İşletme Hakkı Devri” gibi modellerin hayata geçirilmesiyle,

  sektörün yeni katılımcıları büyük ölçüde Türkiye Elektrik Kurumu’nda

  kullanılan karşılıkları benimsemiş ve kullanmışlarsa da gerektiğinde

  başvurulabilecek yazılı bir dokümanın eksikliği her zaman kendisini

  hissettirmiştir.

  Özellikle genç teknik elemanlar elektrik üretimi ile ilgili İngilizce bir terimin

  karşılığını bulmak için “Genel Teknik Terimler” sözlüklerine baktıklarında, o

  terimin karşısında birden fazla Türkçe karşılık görmekte ve kendi kendilerine;

  “Acaba aradığım karşılık bunlardan hangisi?” diye sormaktadırlar. Sorunun

  cevabı ise çoğu zaman; “Hiçbiri” dir. Çünkü, yukarıda açıklamaya çalıştığım

  nedenlerden ötürü enerji sektöründe kullanılmakta olan yabancı terimlerin

  Türkçe karşılıkları öteki sektörlerden farklıdır. Örneğin; “drum” kelimesinin

  karşılığını “Genel Teknik Terimler” sözlüklerinde aradığınızda davul, gövde,

  kasnak, makara, silindir gibi kelimelerle karşılaşırsınız. Oysa enerji sektöründe

  bu kelimenin karşılığı, buhar kazanlarında “dom”, bantlı konveyörlerde ise

  “tambur” dur.

  Elinizdeki bu sözlük açıklamaya çalıştığım eksikliği ortadan kaldırma amaç ve

  umuduyla hazırlanmış olup, Buhar Santralları, Gaz Türbinleri, Hidrolik

  Santrallar ve Dizel Motorlu Santrallar gibi geleneksel elektrik santrallarını

  kapsamaktadır. İngilizce terimler ve Türkçe karşılıkları olabildiğince titizlikle

  seçilmiş ve aşağıdaki prensipler uygulanmıştır:

  1. Bir İngilizce terimin birden fazla, ancak birbirine benzer, yada

  birbirleriyle alakalı karşılıkları varsa, bu karşılıklar birlikte

  gösterilmiştir. Örneğin:

  Disruptive discharge : Delinme, atlama

  2. Buna karşın bir İngilizce terimin birden fazla ve birbirleri ile

  alakası olmayan karşılıkları varsa, bu karşılıklar ayrı ayrı

  gösterilmiştir. Örneğin:

  Packing : Yağmurlama elemanları (soğutma kulelerinde)

  Packing : Salmastra, conta

  3. İngilizce terimlerin karşılıkları, bu sektörde kullanıldığı şekliyle

  aynen alınmış olup, yerlerine yeni karşılıklar üretmeye

  çalışılmamıştır.

  4. Sadece santrallara özgü olmayan, ancak santrallarda da sık

  kullanılan genel teknik terimlere de yer verilerek , örneğin; bir

  işletme-bakım dokümanının tercümesi sırasında başkaca teknik

  sözlüklere de duyulabilecek gereksinim minimumda tutulmaya

  çalışılmıştır. Ancak bu konuda aşırıya kaçmamaya özen

  gösterilmiştir.

  5. Bazı İngilizce terimlerin, yada Türkçe karşılıklarının yanına

  parantez içerisinde o terimin santralın hangi teçhizatı ile ilgili

  olduğu da yazılarak, anlama kolaylığı sağlanmasına çalışılmıştır.

  Örneğin:

  Deflector (Pelton turbines) : Saptırıcı (Pelton türbinlerinde)

  6. Kullanım kolaylığı bakımından İngilizce terimlerin ve Türkçe

  karşılıklarının ilk harfleri (yazım kuralı açısından çok doğru

  olmasada) büyük yazılmıştır.

  Sözlüğün hazırlanması sırasında Hidrolik Santrallar ve Dizel Motorlu

  Santrallarla ilgili bazı terimlerin seçilmesinde ve bu terimlerin doğru

  karşılıklarının bulunmasında bana yardımcı olan Türkiye Elektrik Kurumu

  Hidrolik Santrallar Dairesi eski Başkanı Doğu Oğuzer’e ve GAMA Holding

  Kırıkkale Dizel Santralı Müdür Vekili Ömer Faruk Tugay’a teşekkürü bir borç

  bilirim. Ayrıca kitabın bilgisayar ortamında yazılması sırasında titiz ve özverili

  çalışmasıyla büyük katkı sağlayan Duygu Çayır (Can)’a da içtenlikle teşekkür

  ederim.

   Yaver HEPER

   

  1

   Access cover

   

  A

   

   

  Abrade, to- Aşındırmak

  Abrasion Aşınma

  Abrasion resistance Aşınma direnci

  Abrasion resistant Aşınmaya karşı dirençli

  Abrasive Aşındırıcı

  Abridged Köprülenmiş

  Absolute Mutlak

  Absolute expansion Mutlak genleşme

  Absolute frequency Mutlak frekans

  Absolute permeability Mutlak geçirgenlik

  Absolute pressure Mutlak basınç

  Absolute temperature Mutlak sıcaklık

  Absolute value Mutlak değer

  Absolute vibration Mutlak titreşim

  Absolute viscosity Mutlak viskozite

  Absorb, to- Emmek

  Absorber (DESOx plant) Absorber, yıkayıcı kule (kükürt arıtma te-

   sisinde)

  Absorber feed tank Absorber tankı, absorber besleme tankı

   (kükürt arıtma tesisinde)

  Absorber tank Absorber tankı, absorber besleme tankı

   (kükürt arıtma tesisinde)

  Absorption Emme

  A.C. Alternatif akım

  Accelerate, to- Hızlanmak, hızlandırmak, yol vermek

  Accelerated test Hızlandırılmış deney

  Acceleration governor İvme regülatörü

  Acceptable Kabul edilebilir

  Acceptance Kabul

  Acceptance specifi cations Kabul kriterleri, kabul spesifi kasyonları

  Acceptance tests Kabul testleri

  Access Ulaşım, erişim

  Access cover Giriş kapağı

  Access door 2

  Access door Giriş kapısı, giriş kapağı

  Access of steam Buhar girişi

  Accessory Aksesuar

  Accessory equipments Aksesuar ekipmanlar, aksesuarlar

  Accessory parts Aksesuar parçalar, aksesuarlar

  Access panel Erişim panosu

  Accumulator Akümülatör

  Accuracy Hassasiyet, doğruluk

  Accurate Tam, doğru

  Acetylene Asetilen

  Acetylene cylinder Asetilen tüpü

  A.C. generator Alternatif akım jeneratörü

  Acid Asit

  Acid cleaning Asitle temizleme, asitle yıkama

  Acid corrosion Asit korozyonu

  Acid count Asit sayısı

  Acid dew point Asit çiylenme noktası

  Acid fi gure Asit sayısı

  Acid injection Asit enjeksiyonu

  Acid number Asit sayısı

  Acid pickling Asitle temizleme, asitle yıkama

  Acid-proof Asite dayanıklı

  Acid-resistant Asite dayanıklı

  Acid tank Asit tankı

  Acid value Asit değeri

  Acknowledge button Onaylama butonu

  Acknowledgement switch Onay şalteri

  A.C. main exciter Alternatif akım ana ikaz jeneratörü

  Acoustic frequency Akustik frekansı

  Acoustics Akustik

  Activated carbon fi lter Aktif karbon fi ltre (su arıtımında)

  Active carbon fi lter Aktif karbon fi ltre (su arıtımında)

  Active current Aktif akım

  Active energy meter Aktif enerji ölçeri

  Active power Aktif güç

  Actual capacity Gerçek kapasite

  Actual load Gerçek yük, yararlı yük

  Actual signal Gerçek sinyal

  Actual value Gerçek değer

   

  3 Admission chest

  Actual-value indicator Gerçek değer göstergesi

  Actual-value transducer Gerçek değer transdüseri

  Actual-value transmitter Gerçek değer transmiteri

  Actuating signal Reglaj sapma değeri sinyali

  Actuator Tahrik düzeneği

  Actuator piston Tahrik pistonu, kumanda pistonu

  Adapter Adaptör

  Adapter fl ange Adaptör fl anşı

  Adapter nipple Adaptör memesi

  Adapter plug Adaptör fiş

  Adder valve Devreye alma valfi

  Additive Katkı maddesi

  Adhere, to- Yapışmak

  Adhesive Yapışkan

  Adiabatic Adiyabatik, sabit ısıda

  Adiabatic curve Adiyabatik eğri

  Adiabatic effi ciency Adiyabatik verim

  Adiabatic energy Adiyabatik enerji

  Adiabatic expansion Adiyabatik genleşme, adiyabatik genişme

  Adiabatic process Adiyabatik proses

  Adjust, to- Ayarlamak

  Adjustable Ayarlanabilir

  Adjustable blades Ayarlanabilir kanatlar

  Adjustable speed Ayarlanabilir hız

  Adjustable speed motor Hız ayarlı motor

  Adjustable vanes (fans) Ayarlanabilir kanatlar (fanlarda)

  Adjusting key Ayar anahtarı

  Adjusting lever Ayar manivelası

  Adjusting mechanism Ayar mekanizması

  Adjusting ring (ball bearing) Ayar bileziği (bilyalı yataklarda)

  Adjusting screw Ayar vidası

  Adjusting spindle Ayar mili

  Adjustment Ayar

  Adjustment range Ayar aralığı

  Administrative building İdari bina

  Admissible Kabul edilebilir

  Admissible deviation Kabul edilebilir sapma

  Admission Giriş

  Admission chest Buhar giriş kasası

   

  Admission of steam 4

   

  Admission of steam Buhar girişi

  Admission section Giriş bölümü

  Admittance Giriş

  Admittance Admitans

  Advantage Avantaj

  Advantage factor Avantaj faktörü

  Aeration Havalandırma

  Aeroderivative gas turbine Aeroderivetif gaz türbini

  Aerodynamic force Aerodinamik kuvvet

  After-burning grate Son yanma ızgarası

  After condenser Son yoğuşturucu

  Aftercooler Son soğutucu

  Aggregate Agrega

  Aging test Yaşlandırma testi

  Agitator Karıştırıcı

  Air Hava

  Air baffl e Hava yönlendiricisi

  Air baffl e plate Hava yönlendirme plakası

  Air baffl e ring Hava yönlendirme halkası

  Air blast Hava darbesi

  Air-blast Fan havası

  Air-blast circuit breaker Havalı kesici

  Air-blast cooling Hava fanlı soğutma

  Air blower Hava fanı

  Air bottle Hava tüpü

  Air-break contactor Havalı kontaktör

  Air cannon Hava topu, hava tabancası (kömür bunkeri

   tıkanmalarına karşı)

  Air cleaner Havalı temizleyici, hava fi ltresi

  Air cock Hava tahliye musluğu

  Air compressor Hava kompresörü

  Air cooled blade Hava soğutmalı kanat (gaz türbinlerinde)

  Air cooled condensing plant Hava soğutmalı kondenser

  Air cooler Hava soğutucusu, havalı soğutucu

  Air cooling Havalı soğutma

  Air cylinder Hava tüpü

  Air duct Hava kanalı

  Air ejector Havalı ejektör

  Air extraction valve Hava çıkarma (tahliye) valfi

  5 Air tank

   Air fan Hava fanı

  Air fi lter Hava fi ltresi

  Air fi lter casing Hava fi ltresi gövdesi

  Air fi lter housing Hava fi ltresi gövdesi

  Air fl ow Hava akışı

  Air-fl ow indicator Hava akış göstergesi

  Air-fl ow meter Hava debimetresi

  Air-fl ow monitor Hava akışı monitörü

  Air gap Hava aralığı

  Air gap seal Hava aralığı sızdırmazlığı

  Air guide cover Hava yönlendirme perdesi

  Air guide ring Hava yönlendirme bileziği

  Air gun Hava tabancası (kömür bunkeri tıkanma-

   larına karşı)

  Air heater Hava ısıtıcısı, hava ön ısıtıcısı, luvo

  Air heater heating surfaces Hava ön ısıtıcısı ısıtma yüzeyleri

  Air heater inlet duct Hava ön ısıtıcısı giriş kanalı

  Air infi ltration (to boiler) Hava kaçağı (kazana)

  Air inlet Hava girişi

  Air intake Havalandırma, hava girişi

  Air intake fi lter Hava giriş fi ltresi (örn: gaz türbinlerinde)

  Air intake silencer Hava giriş susturucusu (örn: gaz türbinle-

   rinde)

  Air lance (soot blower) Hava lansı (kurum üfl eyicisinin)

  Air leakage into turbine Türbine hava kaçağı

  Air nozzle Hava nozulu, hava memesi

  Air pocket Hava cebi

  Air pollution Hava kirliliği

  Air preheater Hava ön ısıtıcısı, luvo

  Air ratio Hava fazlalık katsayısı

  Air regulating damper Hava ayar damperi

  Air requirement Hava gereksinimi

  Air separation capability Hava ayrıştırma kabiliyeti

  Air servomotor Hava servomotoru, havalı servomotor

  Air-suction connecting pipe Hava emiş bağlantı borusu

  Air-suction device Hava emme cihazı

  Air-suction line Hava emiş hattı

  Air-suction pipe Hava emiş borusu

  Air tank Hava tankı

  Airtight 6

  Airtight Hava sızdırmaz

  Alarm Alarm

  Alarm annunciation system Alarm ihbar sistemi

  Alarm device Alarm cihazı

  Alarm signal register Alarm sinyal kaydedicisi

  Alarm switch Alarm şalteri

  Alarm system Alarm sistemi

  Align, to- Laynına getirmek, eksenlemek, hizalamak

  Aligned Laynına getirilmiş, eksenlenmiş, hizalanmış

  Aligning pedestal Ayar sehbası, ayar pedestalı

  Alignment Layn, hiza, laynına getirme, hizalama, aynı

   eksene getirme

  Alignment of shafts Şaftların laynına getirilmesi, şaftların ek-

   senlenmesi

  Alignment pedestal Ayar sehbası, ayar pedestalı

  Alignment screw Ayar vidası

  Alignment shaft Ayar şaftı

  Alignment value Ayar değeri

  Alkali Alkali

  Alkaline Alkali

  Alkaline boil-out Alkali kaynatma

  Alkaline cleaning Alkalik temizleme (örn: buhar kazanlarını)

  Alkalinity Alkalinite

  Allowable İzin verilebilir

  Allowable devition İzin verilebilir sapma, kabul edilebilir sapma

  Allowance Tolerans

  Alternating current Alternatif akım

  Alternating voltage Alternatif gerilim

  Alternator Alternatör, alternatif akım jeneratörü

  Ambient conditions Çevre şartları

  Ambient temperature Çevre sıcaklığı

  Ammeter Ampermetre

  Ammonia Amonyak

  Ammonium Amonyum

  Ammonium sulphate Amonyum sülfat

  Ammonium sulphide Amonyum sülfür

  Amperage Amperaj

  Ampere Amper

  Ampere-hour Amper-saat

   

  7 Antipolishing ring

  Amplifi cation Amplifi kasyon, yükseltme

  Amplifi er Amplifi katör, yükseltici

  Amplifi er cylinder Amplifi katör silindiri

  Amplifi er piston Amplifi katör pistonu

  Amplitude Amplitüt, genlik

  Amplitude distortion Genlik bozulması

  Amplitude of defl ection Sapma genliği

  Amplitude of oscillation Osilasyon genliği

  Amplitude response Genlik tepkisi

  Analog Analog

  Analog signal module Analog sinyal modülü

  Analyser Analizör

  Analysis Analiz

  Ancillary steam line Yardımcı buhar hattı

  Angle stop valve Açılı stop valfi , köşeli stop valfi

  Angle thermometer Açılı termometre

  Angle valve Açılı valf, köşeli valf

  Angular contact ball bearing Açısal temaslı bilyalı yatak

  Angular frequency Açısal frekans, dönme frekansı

  Angular sensor Açısal sensör

  Angular velocity Açısal hız, dönme hızı

  Anion Anyon

  Anion exchanger Anyon değiştirici

  Anion exchanger resin Anyon reçinesi, anyon değiştirici reçine

  Anion resin Anyon reçinesi

  Annual specifi c heat consumption Yıllık özgül ısı harcaması

  Annunciation Uyarı, ikaz, ihbar

  Annunciator Uyarı cihazı, ihbar cihazı

  Anode Anot, pozitif kutup

  Anode battery Anot bataryası

  Anode potential Anot gerilimi

  Anode voltage Anot gerilimi

  Anthracite Antrasit

  Anticlockwise rotation Saatin ters yönünde dönme

  Anticorrosive agent Pas önleyici madde

  Antifriction bearing Sürtünmesiz yatak

  Antimotoring protection Motorlama koruması

  Antipolishing ring Kurum temizleme çemberi (dizel motor-

   larda)

  Apparent output 8

  Apparent output Görünür güç

  Apparent power Görünür güç

  Approval Onay

  Approved drawing Onaylı çizim, onaylı teknik resim

  Arc welding Ark kaynağı

  Armature Endüvi, çekirdek, nüve

  Armature clamping ring Endüvi baskı halkası

  Armature components Endüvi elemanları

  Armature core Endüvi saç paketi

  Armature current Endüvi akımı

  Armature end plate Endüvi baskı plakası

  Armature voltage Endüvi gerilimi

  Armature winding Endüvi sargısı

  Armor Zırh

  Armoring Zırhlama

  Arrangement of burners Yakıcıların yerleştirilme düzeni

  Artifi cial draught Suni çekme

  Asbestos Asbest

  Ash Kül

  Ash and moisture free (analysis) Kül ve nem hariç (kömür analizi)

  Ash bogie Curuf arabası

  Ash content Kül miktarı

  Ash dam Kül barajı

  Ash disposal Kül atma, kül depolama

  Ash extractor Curuf çıkarıcı

  Ash free (analysis) Kül hariç (kömür analizi)

  Ash fusion temperature Külün ergime sıcaklığı

  Ash handling plant Kül atma teçhizatı

  Ash hopper Kül silosu

  Ash pit Kül çukuru

  Ash pump Kül pompası

  Ash removal Kül atma

  Ash silo Kül silosu

  Askania governor Askania regülatör

  Assemble, to- Monte etmek

  Assembly Montaj

  Assembly block Montaj bloğu

  Assembly clearence Montaj kleransı

  Assembly of stator winding Stator sargı montajı

   

  9 Automatic regulator

  Assembly pedestal Montaj sehpası

  Asynchronous admittance Asenkron admitans

  Asynchronous alternator Asenkron alternatör

  Asynchronous generator Asenkron jeneratör

  Asynchronous impedance Asenkron empedans

  Asynchronous machine Asenkron makina

  Asynchronous motor Asenkron motor

  Asynchronous reactance Asenkron reaktans

  Atmosphere Atmosfer

  Atmospheric exhaust operation Atmosfere salma, havaya salma

  Atmospheric exhaust pressure Atmosfere salma basıncı, kazan emniyet

   ventili açma basıncı

  Atmospheric exhaust valve Atmosfere salma valfi , kazan emniyet ventili

  Atmospheric pressure type fl uidized Atmosferik akışkan yataklı kazan

   bed boiler

  Atomizer (liquid fuels) Atomizör (sıvı yakıtlar için)

  Attemperator Soğutucu

  Attenuation Sönümlenme

  Attenuation coeffi cient Sönümlenme faktörü

  Attenuator Sönümlenme elemanı

  Audible Duyulabilir, sesli

  Audible alarm Sesli alarm

  Audio frequency Ses frekansı

  Audio signal Ses sinyali

  Austenite Austenit

  Autogenous Otojen

  Autogenous welding Otojen kaynağı

  Automatic Otomatik

  Automatic change-over Otomatik komütatör

  Automatic circuit breaker Otomatik kesici

  Automatic coal sampler Otomatik kömür numunesi alıcısı

  Automatic coal weigher Otomatik kömür tartısı

  Automatic control Otomatik kontrol, reglaj

  Automatic controller Otomatik regülatör

  Automatic extraction Otomatik ara buhar alma

  Automatic extraction steam turbine Otomatik ara buharlı türbin

  Automatic pilot Otomatik pilot, otomatik kumanda

  Automatic regulation Otomatik kontrol

  Automatic regulator Otomatik regülatör

  Automatic starting gear 10

  Automatic starting gear Otomatik yolverme düzeneği

  Automatic starting valve Otomatik yol verme valfi

  Automatic start-up system Otomatik yol verme sistemi

  Automatic start-up valve Otomatik yol verme valfi

  Automatic testing system Otomatik test sistemi

  Automatic trip gear Otomatik trip sistemi

  Autotransformer Ototrafo, ototransformatör

  Auxiliaries Santral yardımcı teçhizatı

  Auxiliary Yardımcı

  Auxiliary bearing oil pump Yardımcı yatak yağ pompası

  Auxiliary boiler Yardımcı kazan, start-up kazanı

  Auxiliary burner Yardımcı yakıcı

  Auxiliary coil Yardımcı bobin

  Auxiliary condenser Yardımcı kondenser

  Auxiliary contact Yardımcı kontak

  Auxiliary contactor Yardımcı kontaktör

  Auxiliary control console Yardımcı kontrol-kumanda konsolu

  Auxiliary control piston Yardımcı kontrol pistonu

  Auxiliary drive Yardımcı tahrik sistemi

  Auxiliary energy Yardımcı enerji

  Auxiliary equipment Yardımcı ekipman

  Auxiliary exciter Yardımcı ikaz jeneratörü

  Auxiliary follower piston Yardımcı takip pistonu

  Auxiliary follow-up piston Yardımcı takip pistonu

  Auxiliary fuel Yardımcı yakıt

  Auxiliary journal bearing Yardımcı taşıyıcı yatak

  Auxiliary oil pump Yardımcı yağ pompası

  Auxiliary operation Yardımcı işletme

  Auxiliary pilot valve Yardımcı pilot valf

  Auxiliary power Yardımcı güç

  Auxiliary pulverised fuel fi ring equip- Tozkömür yardımcı yakma ekipmanı

   ment

  Auxiliary relay Yardımcı röle

  Auxiliary service supply Yardımcı servis yerleri beslemesi

  Auxiliary service water Yardımcı servis yerleri suyu

  Auxiliary service water circuit Yardımcı servis yerleri su devresi

  Auxiliary service water pump Yardımcı servis yerleri su pompası

  Auxiliary start-up fl uid to the over Aşırı hız ani kapama sistemi yardımcı yol

   speed trip verme sıvısı (yağı)

   

  11 Axial turbine

  Auxiliary steam equipment Yardımcı buhar ekipmanı

  Auxiliary steam heating of boiler (for Yardımcı buharla kazanın ısıtılması (yol

   start-up) vermek için)

  Auxiliary steam line Yardımcı buhar hattı

  Auxiliary switch Yardımcı şalter

  Auxiliary transformer Yardımcı trafo

  Auxiliary trip fl uid to the overspeed Aşırı hız ani kapama sistemi yardımcı trip

   trip sıvısı (yağı)

  Auxiliary trip oil Yardımcı trip yağı

  Auxiliary tripping oil circuit Yardımcı trip yağı devresi

  Auxiliary winding Yardımcı sargı

  Availability Emre amadelik

  Average blade ring diameter Kanat çemberi ortalama çapı

  Average blading diameter Ortalama kanat çapı

  Average load Ortalama yük

  Average steam velocity Ortalama buhar hızı

  Average water level Ortalama su seviyesi

  Axial admission Eksenel giriş

  Axial alignment Eksenel hiza

  Axial back-pressure turbine Eksenel karşı basınçlı türbin

  Axial bearing Eksenel yatak

  Axial bearing safety device Eksenel yatak emniyet aygıtı

  Axial blade clearence Kanat eksenal kleransı

  Axial clearence Eksenel klerans

  Axial displacement Eksenel kayma

  Axial exhaust cross-section Eksenel egzost kesiti

  Axial fan Eksenel fan

  Axial fl ow fan Eksenel fan, eksenel akımlı fan

  Axial fl ow impulse turbine Eksenel akışlı aksiyon türbini

  Axial fl ow pump Eksenel pompa

  Axial fl ow turbine Eksenel türbin

  Axial load Eksenel yük

  Axial movement Eksenel hareket, eksenel kayma

  Axial play Eksenel oynama, eksenel boşluk

  Axial pressure Eksenel basınç

  Axial pump Eksenel pompa, vidalı pompa

  Axial steam fl ow Eksenel buhar akışı

  Axial thrust bearing Eksenel basınç yatağı

  Axial turbine Eksenel türbin

  Axial ventilator 12

  Axial ventilator Eksenel vantilatör

  Axis of rotation Dönme ekseni

   

  B

   

   

  Babbit bearing Beyaz yatak, beyaz metalli yatak, babit me-

   talli yatak

  Babbit metal Babit metali, yatak metali, beyaz metal

  Babbitted bearing Beyaz yatak, beyaz metalli yatak, babit me-

   talli yatak

  Backfeed pump Geri besleme pompası

  Backfl ow Geri akış

  Back-fl ow and liquid level safety de- Geri akış ve sıvı seviyesi yükselmesine

   vice karşı emniyet cihazı

  Back pressure Karşı basınç

  Backpressure alarm Karşı basınç alarmı

  Backpressure controller Karşı basınç regülatörü

  Back-pressure extraction turbine Karşı basınçlı ara buhar türbini

  Backpressure governor Karşı basınç regülatörü

  Backpressure monitor Karşı basınç monitörü

  Backpressure operation Karşı basınçlı işletme

  Backpressure power station Karşı basınçlı santral

  Backpressure protection device Karşı basınç koruma cihazı

  Back-pressure regulating valve Karşı basınç reglaj valfi

  Back-pressure regulation Karşı basınç reglajı

  Backpressure regulator Karşı basınç regülatörü

  Back-pressure steam Karşı basınç buharı

  Backpressure system Karşı basınç sistemi, karşı basınç hattı

  Backpressure turbine Karşı basınç türbini, karşı basınçlı türbin

  Backward-curved blade Arkaya kavisli kanat

  Backward movement Ters yönde hareket, ters yönde dönme

  Back washing Geri yıkama

  Backwash waste sump Geri yıkama atık haznesi, geri yıkama atık

   çukuru

  Baffl e Yönlendirme plakası

   

   

  13 Bar racks

  Baffl e plate Yönlendirme plakası

  Baffl e ring Yönlendirme bileziği, yönlendirme halkası

  Baffl e-type separator (in drum) Yönlendirme plakalı separatör (domda)

  Bag fi lter Torba fi ltre

  Baking operation of stator core Saç paketlerin kurutulması

  Balance Balans, denge

  Balance, to- Balanslamak

  Balanced defl ection Simetrik sapma

  Balanced gate valve Basınç dengeli sürgülü valf

  Balance dynamically, to- Dinamik balanslamak

  Balance hole Balans deliği

  Balance piston Dengeleme pistonu

  Balance statically, to- Statik balanslamak

  Balance weight Balans ağırlığı

  Balancing hole Balans deliği

  Balancing hole (pressure) Basınç dengeleme deliği

  Balancing piston Dengeleme pistonu, karşı basınç pistonu

  Balancing plane Balans düzlemi

  Balancing spring Dengeleme yayı

  Balancing valve Dengeleme valfi

  Balancing weight Balans ağırlığı

  Ball and race type mill Bilyalı değirmen

  Ball and tube type mill Tamburlu değirmen

  Ballast Balast

  Ball bearing Bilyalı yatak, rulman

  Ball bearing case Bilyalı yatak mahfazası, bilyalı yatak yuvası

  Ball bearing race Bilyalı yatak mahfazası, bilyalı yatak yuvası

  Ball bearing retainer Bilyalı yatak mahfazası, bilyalı yatak yuvası

  Ball mill Bilyalı değirmen

  Ball thrust bearing Bilyalı eksenel yatak

  Ball valve Küresel vana

  Band Bant

  Bandage Bandaj

  Banding Bandajlama

  Banding wire Bandaj teli

  Band width Bant aralığı, bant genişliği

  Barometer Barometre

  Barometric pressure Barometre basıncı

  Bar racks Soğutma suyu giriş ızgarası, tarak

  Barrage 14

  Barrage Nehir barajı, bent

  Barrel casing construction Silindirik gövde yapısı

  Barrel-type casing Silindirik gövde

  Barrel-type cylinder Silindirik gövde

  Barrel-type HP cylinder Silindirik yüksek basınç gövdesi

  Barrel-type turbine Silindirik gövdeli türbin

  Barring device Rotor döndürme düzeneği

  Barring gear Rotor döndürme dişlisi, virör

  Barring gear motor Rotor döndürme dişlisi motoru, virör mo-

   toru

  Bar screen Soğutma suyu giriş ızgarası

  Barton cell Barton hücresi

  Bar winding Çubuk sargı, çubuk iletken

  Base Temel, kaide

  Base exciter Temel ikaz, ana ikaz

  Base frame Ana gövde, ana karkas, ana şasi

  Base line Temel hat

  Base load Temel yük

  Base load operation Temel yükde çalışma

  Base load power plant Baz yük santralı

  Base load running Temel yükde çalışma

  Base-load turbine Temel yük türbini

  Basement Temel, zemin

  Base plate Temel plakası

  Basic circuit diagram Prensip devre şeması

  Basic dimensions Temel ölçüler

  Basic symbol Temel işaret

  Basic tolerances Ana toleranslar

  Basket strainer Sepet fi ltre

  Battery Batarya, akü

  Battery charger Batarya şarz cihazı

  Battery room Batarya odası, akü odası

  Bayonet union Bayonet bağlantı

  Bearing Yatak

  Bearing block Yatak sehpası, yatak bloğu

  Bearing body Yatak gövdesi

  Bearing bolt Yatak civatası, yatak saplaması

  Bearing box Yatak gövdesi

  Bearing bushing Yatak buşingi, yatak burcu

   

  15 Bearing temperature

  Bearing cap Yatak kepi

  Bearing clearence Yatak kleransı

  Bearing cover Yatak kepi, yatak kapağı

  Bearing current Yatak akımı

  Bearing friction Yatak sürtünmesi

  Bearing friction load Yatak sürtünme yükü

  Bearing housing Yatak mahfazası

  Bearing insulation Yatak izolasyonu

  Bearing jacking Yatak kaldırma

  Bearing jacking oil Yatak kaldırma yağı

  Bearing lining Yatak kaplaması

  Bearing load Yatak yükü

  Bearing metal Yatak metali

  Bearing oil Yatak yağı

  Bearing oil circuit Yatak yağı devresi

  Bearing oil circulation Yatak yağı sirkülasyonu

  Bearing oil pressure Yatak yağı basıncı

  Bearing oil pressure gauge Yatak yağı manometresi

  Bearing oil pump Yatak yağı pompası

  Bearing oil safety device Yatak yağı emniyet cihazı

  Bearing oil system Yatak yağı devresi

  Bearing oil wiper ring Yatak yağı sıyırma bileziği

  Bearing pedestal Yatak pedestalı

  Bearing pedestal cover Yatak pedestal kapağı

  Bearing plate Yatak plaketi

  Bearing play Yatak boşluğu

  Bearing pressure Yatak basıncı

  Bearing safety device Yatak koruma düzeneği

  Bearing shell Yatak kovanı, yatak burcu

  Bearing shield Yatak plaketi

  Bearing sleeve Yatak manşonu

  Bearing spacer Yatak ara parçası

  Bearing strenght Yatak yük dayanımı

  Bearing stress Yatak taşıma gerilmesi

  Bearing stud Yatak saplaması

  Bearing support Yatak mesneti

  Bearing support ring Yatak mesnet halkası

  Bearing surface Yatak yüzeyi

  Bearing temperature Yatak sıcaklığı

  Bearing vibration 16

  Bearing vibration Yatak vibrasyonu, yatak titreşimi

  Bearing wiper ring Yatak yağı sıyırma bileziği

  Beater mill Çarpmalı tip değirmen

  Beater wheel Değirmen fanı

  Bed, to- Alıştırmak

  Bedded (brushes) Alıştırılmış (fırçalar)

  Bedding Alıştırma, yataklama

  Bed material Yatak malzemesi (akışkan yataklı kazan-

   larda)

  Bellows Genleşme kompansatörü, uzama kompan-

   satörü, körük

  Bellows type diaphragm Körüklü membran

  Belt Bant, kayış

  Belt conveyor Bantlı konveyör

  Benson boiler Benson tipi kazan

  Bernouilli equation Bernouilli denklemi

  Bevel gear Konik dişli

  Bevel gear coupling Konik dişli kaplin

  BFP turbine Kazan besleme suyu pompa türbini

  Bias (voltage) Ön mıknatıslama voltajı

  Bi-directional axial bearing Çift yönlü eksenel yatak

  Bi-directional thrust bearing Çift yönlü basınç yatağı

  Bi-drum boiler Çift domlu kazan

  Bill of lading Konşimento

  Bin and feeder system Ara bunkerleme sistemi (toz kömür için)

  Binary Biner, ikili

  Binding Yapışkan, bağlayıcı

  Binding agent Bağlayıcı, birleştirici madde (sargılar için)

  Bi-polar maschine Çift kutuplu makina

  Bituminous coal Bitümlü kömür, taşkömürü

  Blackout Şebeke oturması, genel kararma

  Blade Kanat

  Blade, to- Kanat takmak

  Blade angle Kanat açısı

  Blade attachment Kanat sabitleme elemanı

  Blade back Kanat arkası

  Blade body Kanat gövdesi

  Blade break-down Kanat dağılması, kanat parçalanması

  Blade carrier Kanat tutucu

   

  17 Blade lock

  Blade channel Kanat kanalı

  Blade clearence Kanat kleransı, kanat boşluğu

  Blade clearence seal Kanat boşluğu sızdırmazlığı

  Blade contamination Kanatda depozit oluşumu, birikinti oluşumu

  Blade cooling Kanadın soğutulması

  Blade corrosion Kanat korozyonu

  Blade cross-cut Kanat kesiti

  Blade cross-section Kanat kesiti

  Blade curvature Kanat kavisi

  Blade deposits (turbines) Kanat depoziti, kanat birikintisi (türbinlerde)

  Blade depth Kanat derinliği

  Blade diagram Kanat diagramı

  Bladed rotor Kanatları monte edilmiş rotor

  Blade edge Kanat kenarı

  Blade effi ciency Kanat verimi

  Blade entrance angle Kanat giriş açısı

  Blade erosion Kanat erozyonu, kanat aşınması

  Blade exit angle Kanat çıkış açısı

  Blade exposure to steam Kanatlara buhar yollama, kanatlara buhar

   açma

  Blade fi xing Kanat sabitleme

  Blade foot Kanat kökü

  Blade force Kanada gelen kuvvet

  Blade form Kanat şekli

  Blade fouling Kanat kirliliği

  Blade-free space Kanatsız bölge, kanatsız hacim

  Blade friction Kanat sürtünmesi

  Blade groove Kanat yivi

  Blade height Kanat yüksekliği

  Blade inlet Kanat girişi

  Blade inlet angle Kanat giriş açısı

  Blade inlet edge Kanat giriş kenarı

  Blade insertion hole Kanat yerleştirme deliği

  Blade installation Kanat montajı

  Blade leading edge Kanat giriş kenarı

  Blade length Kanat uzunluğu

  Blade length ratio Kanat uzunluk oranı

  Blade loading Kanat yükü

  Blade lock Kanat kilit elemanı

  Blade loss factor 18

  Blade loss factor Kanat kayıp katsayısı

  Blade mounting Kanat montajı

  Blade notch Kanat çentiği

  Blade outlet Kanat çıkışı

  Blade outlet angle Kanat çıkış açısı

  Blade outlet edge Kanat çıkış kenarı

  Blade position Kanat pozisyonu

  Blade pressure Kanat basıncı

  Blade profi le Kanat profi li

  Blade ring Kanat halkası, kanat çemberi, kanat ringi

  Blade ring clearance Kanat çember kleransı

  Blade root Kanat kökü

  Blade row Kanat kademesi, kanat sırası

  Blade rubbing Kanat sürtmesi

  Blade shape Kanat şekli

  Blade side Kanat tarafı

  Blade slope Kanat eğimi

  Blade slot Kanat yuvası

  Blade thickness Kanat kalınlığı

  Blade tip Kanat ucu

  Blade tip loss Kanat ucu kaybı

  Blade tip speed Kanat çevre hızı

  Blade trailing edge Kanat çıkış kenarı

  Blade type Kanat tipi

  Blade velocity Kanat hızı

  Blade vibrations Kanat titreşimleri, kanat vibrasyonları

  Blade wheel Hareketli kanat diski

  Blade width Kanat genişliği

  Blade with double inverted T-root Çift T-köklü kanat

  Blade with forked root Çatal köklü kanat

  Blade with reinforced root Kökü takviyeli kanat

  Blading Kanat montajı

  Blading accessories Kanat montaj aksesuarları

  Blading clearence Kanat kleransı

  Blading confi guration Kanat konfi gürasyonu

  Blading deposits Kanat depozitleri, kanat birikintileri

  Blading diameter Kanatlama çapı

  Blading loss Kanat kaybı

  Blading stage Kanat kademesi

   

  19 Body diameter

  Blading system Kanat sistemi

  Blading type Kanat tipi

  Blast furnace gas Yüksek fırın gazı

  Blast pressure Patlama basıncı

  Bled steam Ara buhar

  Bleed, to- Ara buhar almak, tahliye etmek, kaçırmak,

   sızdırmak

  Bleeder outlet Ara buhar çıkışı, tahliye çıkışı

  Bleeder valve Ara buhar valfi , tahliye valfi

  Bleed feedwater heating Ara buharla besleme suyu ön ısıtması

  Bleeding Ara buhar alma, kaçırma, sızdırma

  Bleed reservoir Dengeleme tankı

  Bleed stage Ara buhar kademesi

  Blind fl ange Kör fl anş

  Block Blok, gövde

  Block diagram Blok diyagram

  Blocked bearing Sabit yatak

  Blocking relay Blokaj rölesi

  Blowdown Kazan suyu blöfü

  Blowdown fl ash tank Blöf genleşme tankı

  Blowdown tank Blöf tankı

  Blowdown valve Kazan suyu blöf valfi

  Blower Fan

  Blower hub Fan göbeği

  Blower turbine Fan tahrik türbini

  Blow-off Buhar blöfü

  Blow-off pressure Blöf basıncı

  Blow-off steam Blöf buharı

  Blow-off system Blöf sistemi

  Blow-off valve Buhar blöf valfi

  Blow-out Buhar üfl eme, buharla üfl eme

  Blow-out Patlama

  Blow-out diaphram Yırtılma diyaframı, emniyet diyaframı

  Blow-out line Buhar üfl eme hattı

  Blow-out plate Buhar üfl eme plakası (kazan borularının

   buharla üfl enmesinde)

  Blow-out valve Buhar üfl eme valfi

  Body Gövde

  Body diameter Gövde çapı

  Boiler 20

  Boiler Kazan

  Boiler air valve Kazan hava tahliye valfi

  Boiler alarm Kazan alarmı

  Boiler auxiliaries Kazan yardımcıları

  Boiler capacity Kazan kapasitesi, kazan gücü

  Boiler casing Kazan dış kaplaması

  Boiler control board Kazan kumanda panosu

  Boiler control room Kazan kumanda odası

  Boiler corrosion Kazan korozyonu

  Boiler covering Kazan dış kaplaması

  Boiler deposit Kazan borularında oluşan depozit

  Boiler drain Kazan drenajı

  Boiler drum Kazan domu

  Boiler effi ciency Kazan verimi

  Boiler feed Kazan beslemesi

  Boiler feed make-up Kazan katma suyu

  Boiler feed pump Kazan besleme pompası

  Boiler feed pump turbine Kazan besleme pompası türbini

  Boiler feed water Kazan besleme suyu

  Boiler fi ttings Kazan armatürleri

  Boiler foundation Kazan temeli

  Boiler furnace roof Kazan yanma odası tavanı

  Boiler grate Kazan ızgarası

  Boiler heating surface Kazan ısıtma yüzeyi

  Boiler horsepower Kazan ısı kapasitesi

  Boiler house Kazan binası

  Boiler load Kazan yükü

  Boiler load fl exibility Kazanın yük değişimlerine karşı elastikiyeti

  Boiler load transmitter Kazan yük transmiteri

  Boiler maintenance Kazan bakımı

  Boiler output Kazan üretimi

  Boiler overhaul Kazan revizyonu

  Boiler pipe Kazan borusu

  Boiler plant Kazan tesisi

  Boiler preservation Kazanın korumaya alınması

  Boiler pressure Kazan basıncı

  Boiler rating Kazan kapasitesi

  Boiler running hours Kazan çalışma saati

  Boiler scale Kazan taşı, depozit

   

  21 Bourdon pressure gauge

  Boiler shut-down Kazanın durdurulması

  Boiler shut-off valve Kazan stop valfi

  Boiler sludge Şlam

  Boiler slurry Şlam

  Boiler start-up Kazana yol verilmesi, kazanın devreye alın-

   ması

  Boiler steel work column Kazan çelik konstrüksiyonu

  Boiler tube Kazan borusu

  Boiler unit Kazan ünitesi

  Boiler vent valve Kazan hava tahliye valfi

  Boiling Kaynama

  Boiling point Kaynama noktası

  Boiling temperature Kaynama sıcaklığı

  Bolt Civata

  Bolt clamping device Civata gerdirme aparatı

  Bolted union Civatalı bağlantı

  Boost charging Hızlı şarj (akülerde)

  Booster Yükseltici, kuvvetlendirici

  Booster fan Takviye fanı, yardımcı fan

  Booster pump Ön pompa, takviye pompası

  Booster unit Buster ünitesi (dizel motorlarda)

  Bottom ash Curuf

  Bottom bar layer Çubuk sargı altlığı (jeneratör statorunda)

  Bottom-fi red furnace Alttan yakıcılı yanma odası

  Bottom half casing Gövde alt yarısı

  Bottom half inner casing İç gövde alt yarısı (buhar türbinlerinde)

  Bottom half outer casing Dış gövde alt yarısı (buhar türbinlerinde)

  Bottom HP casing centralizing key Yüksek basınç türbini alt gövdesi merkez-

   leme şimi

  Bottom of the casing Gövde alt tarafı

  Bottom outlet Dip savak (hidrolik santrallarda)

  Bottom section Alt parça, alt bölüm

  Bottom section casing Gövde alt yarısı

  Bottom section outer casing Dış gövde alt yarısı (buhar türbinlerinde)

  Bottom shell Alt zarf

  Bottom-supported boiler Yukarı yönde genleşen kazan

  Boundary condition Sınır koşulu

  Bourdon manometer Burdon manometresi

  Bourdon pressure gauge Burdon manometresi

  Bourdon tube 22

  Bourdon tube Burdon tüpü

  Bracket Destek, konsol

  Bracket bearing Destek yatağı

  Braided cable Örgülü kablo

  Brake horsepower Fren beygir gücü

  Branch circuit Branşman hattı, branşman devresi

  Branch line Branşman hattı

  Branch valve Branşman valfi

  Brazed Sert lehim yapılmış, sert lehimli

  Brazed coil Sert lehimli bobin

  Break chamber Kesici hücresi

  Break contact Normal durumda (devre kapalıyken) kapalı

   kontak

  Breakdown Arıza, bozulma

  Breakdown strenght Delinme dayanımı (elektrikte)

  Breakdown voltage Delinme gerilimi

  Breaker position indicator Kesici konum göstergesi

  Breaking Kesme

  Breaking capacity Kesme kapasitesi

  Breaking current Kesme akımı

  Breaking load Kopma yükü

  Break time Kesme süresi

  Brick chimney Tuğla baca

  Brick stack Tuğla baca

  Bridge Köprü

  Bridge piece Valf köprüsü, supap köprüsü (dizel mo-

   torlarda)

  Bring a turbine on steam Buhar türbinine yol vermek, türbine buhar

   açmak

  Bring a turbine up to full speed Türbinin hızını senkron devire yükseltmek

  Bring a turbine up to speed Türbini döndürmek, türbine hız vermek

  Brown coal Linyit, kahverengi kömür

  Brush Fırça

  Brush assembly Fırça aparatı

  Brush carrier Fırça taşıyıcı

  Brush chamber Fırça haznesi

  Brush contact losses Fırça temas kayıpları

  Brush contact surface Fırça temas yüzeyi

  Brush friction Fırça sürtünmesi

   

  23 Bunker

   

  Brush gear Fırça taşıyıcı

  Brush holder Fırça tutucu

  Brush holder arm Fırça tutucu kolu, fırça tutucu civatası

  Brush holder bolt Fırça tutucu civatası

  Brush holder box Fırça tutucu kutusu

  Brush holder hinge Fırça tutucu mafsalı

  Brush holder mount Fırça tutucu sabitleme elemanı

  Brushless Fırçasız

  Brushless excitation Fırçasız ikazlama, fırçasız uyarma

  Brushless exciter Fırçasız ikaz jeneratörü, fırçasız uyarma

   sistemi

  Brush lifting device Fırça kaldırma düzeneği

  Brush position Fırça konumu

  Brush pressure Fırça basıncı

  Brush rocker Fırça köprüsü

  B-supply Anot gerilimi

  BTU price Isı fi yatı, ısı bedeli

  Bubbling bed Kaynar yatak (akışkan yataklı kazanlarda)

  Bucket Kova

  Bucket Kepçe, kanat (Pelton türbinlerde)

  Bucket conveyor Kovalı konveyör

  Bucket elevator Kovalı elevatör

  Bucket excavator Kepçeli ekskavatör

  Bucket ring Kanat çemberi, kanat ringi

  Bucket rubbing Kanat sürtmesi

  Buffer Tampon

  Buffer amplifi er Yastık yükselteç, yastık amplifi katör

  Buffer operation Tampon çalışma

  Buffer piston Tampon piston

  Buffer zone Tampon bölge

  Built in Gömme, sabit

  Built-in switch Monteli şalter

  Built rotor Montajı bitmiş rotor

  Built-up rotor Montajı bitmiş rotor

  Built-up turbine rotor Parçalar halinde dövülüp birleştirilmiş tür-

   bin rotoru

  Built-up type rotor Çok parçalı rotor

  Built-up type shaft Çok parçalı şaft

  Bunker Bunker

  Bunker-C oil 24

  Bunker-C oil Altı numara fuel-oil

  Bunker coal gate Bunker kapama sürgüsü

  Bunker house Bunker binası

  Bunker level indicator Bunker seviye göstergesi

  Bunker slope Bunker eğimi

  Bunker vibrator Bunker silkme düzeneği (kömür tıkanma-

   larına karşı)

  Burner Yakıcı

  Burner adjustment Yakıcı ayarı

  Burner “in” Yakıcı “devrede”

  Burner level Yakıcı kotu

  Burner mouth Yakıcı ağızı

  Burner “out” Yakıcı “devre dışı”

  Burnish, to- Cilalamak, parlatmak, perdahlamak

  Burn-out grate Son yakma ızgarası

  Burn-up rate Yanma hızı

  Burr Çapak, pürüz

  Burst, to- Patlamak, yırtılmak

  Bursting diaphragm Emniyet diyaframı, emniyet membranı

  Bursting pressure Patlama basıncı, yırtılma basıncı

  Busbar Bara, hat barası

  Busbar ducting Bara kanalı

  Busbar voltage measurement Bara voltajı ölçümü

  Bus duct Bara kanalı

  Bush Kovan,burç

  Bushing Buşing, muf, kılavuz

  Bushing box Buşing kutusu

  Bushing (current) transformer Halka çekirdekli akım trafosu

  Butt end Küt taraf, küt uç

  Butterfl y-type stop valve Kelebek tip stop valfi

  Butterfl y valve Kelebek valf, kelebek vana, kısma valfi

  Butt joint Uç uca ek, küt ek

  Butt-muff coupling Manşonlu kaplin

  Button Buton, düğme

  Buzz, to- Vızıldamak, vızıltılı sinyal vermek

  Buzzing tone Vızıltılı ses, uğultulu ses

  By-pass Baypas, kısa devre

  By pass, to- Baypas etmek, kısa devre etmek

  By-pass channel Baypas kanalı

   

  25 Cable conduit

  By-pass control cabinet Baypas kontrol kabini

  By-pass control cubicle Baypas kontrol hücresi

  By-pass control oil (turbine) Türbin baypas reglaj yağı

  By-pass control panel frame Baypas reglaj dolabı, baypas reglaj panosu

  By-pass damper Baypas damperi

  By-pass duct Baypas kanalı

  By-pass governing Baypas reglajı

  By-pass governing valve Baypas reglaj valfi

  By-pass line Baypas hattı

  By-pass operation Baypas çalışma

  By-pass outlet Baypas çıkışı

  By-pass panel frame Baypas reglaj dolabı, baypas reglaj panosu

  By-pass pipe Baypas boru hattı

  By-pass pump Baypas pompası

  By-pass solenoid-type controller Solonoid tip baypas regülatörü

  By-pass stack Baypas bacası

  By-pass station Baypas istasyonu

  By-pass steam Baypas buharı

  By-pass stop valve (turbine) Baypas stop valfi (türbinde)

  By-pass system Baypas istasyonu

  By-pass valve Baypas valfi

  By-product Yan ürün

   

   

  C

   

   

  Cabeling Kablo çekme, kablo döşeme

  Cabinet Kabin

  Cable Kablo

  Cable armo(u)r Kablo zırhı

  Cable bushing Kablo mufu

  Cable channel Kablo kanalı

  Cable clamp Kablo kroşesi, kablo tutucu

  Cable clip Kablo kroşesi, kablo tutucu

  Cable compound Kablo dolgu zifti

  Cable conduit Kablo borusu

   

  Cable connection 26

  Cable connection Kablo bağlantısı

  Cable duct Kablo kanalı

  Cable end sleeve Kablo uç manşonu

  Cable head Kablo başlığı

  Cable insulation Kablo izolasyonu

  Cable jacket Kablo kılıfı

  Cable network Kablo ağı

  Cable pothead Kablo başlığı

  Cable protecting sleeve Kablo kılıfı, kablo mahfazası

  Cable protective sheath Kablo kılıfı, kablo mahfazası

  Cable protective sleeve Kablo mufu, kablo manşonu

  Cable pulley Kablo makarası

  Cable sealing box Kablo mufu, kablo manşonu

  Cable sealing end Kablo başlığı

  Cable sheathing Kablo kılıfı, kablo mahfazası

  Cable sleeve Kablo mufu, kablo manşonu

  Cable splice Kablo eki

  Cable terminal Kablo bağlantısı, kablo ucu

  Cable terminal box Kablo terminal kutusu

  Cable terminal lug Kablo pabucu

  Cable termination Kablo başlığı

  Cage Kafes

  Calcium Kalsiyum

  Calcium carbonate Kalsiyum karbonat

  Calcium hardness Kalsiyum sertliği

  Calcium ion Kalsiyum iyonu

  Calcium sulphate Kalsiyum sülfat

  Calcium sulphide Kalsiyum sülfür

  Calibrate, to- Kalibre etmek

  Calibration Kalibrasyon

  Calked Sızdırmaz, sızdırmaz duruma getirilmiş

  Calked Kalafatlanmış

  Caloric conductivity Isıl iletkenlik

  Calorie Kalori

  Calorifi c value Isıl değer

  Calorimeter Kalorimetre

  Calorimeter bomb Kalorimetre bombası

  Cam Kam

  Camber Bombe, eğrilik

   

  27 Carrier frequency

  Camber face Emiş tarafı

  Cam-operated switch Eksantrik şalter, kamlı şalter

  Cam plate Distribütör tablası, dağıtıcı tabla

  Camshaft Kam mili, eksantrik mili

  Camshaft bearing Eksantrik mil yatağı

  Cam switch Eksantrik şalter, kamlı şalter

  Cancel, to- İptal etmek

  Cancellation key İptal butonu, iptal anahtarı

  Cancellation pushbutton İptal butonu, iptal anahtarı

  Cantilever Konsol

  Cantilever beam Konsol kiriş

  Cap Kapak

  Capacitance Kapasitans

  Capacitance current Kapasitif akım

  Capacitive reactance Kapasitif reaktans

  Capacitor Kapasitör, kondansatör

  Capacity Güç, kapasite

  Capacity factor Kapasite faktörü

  Capacity reducing valve Güç reglaj valfi

  Capillary tube Kılcal boru, kapiler boru

  Capital cost Yatırım bedeli

  Car Araba, vagon

  Carbon Karbon

  Carbonate Karbonat

  Carbonate hardness Geçici sertlik (sularda)

  Carbon brush Karbon fırça

  Carbon dioxide Karbon dioksit

  Carbonic acid Karbonik asit

  Carbonitriding Karbonlu nitrürleme

  Carbon monoxide Karbon monoksit

  Carbon residue Karbon artığı

  Carbon-ring gland Karbon halkalı salmastra, karbon bilezikli

   salmastra

  Carnot cycle Karno çevrimi

  Carriage Araba

  Carried along with steam Buharla sürüklenmiş

  Carrier air Taşıyıcı hava (kömür değirmenlerinde)

  Carrier current Taşıyıcı akım, kuranportör

  Carrier frequency Taşıyıcı frekans

   

  Carrier gas 28

  Carrier gas Taşıyıcı gaz

  Carrier ring Taşıyıcı halka (şaft sızdırmazlıklarında)

  Carry base load, to- Baz yükte çalışmak

  Carrying air Taşıyıcı hava (kömür değirmenlerinde)

  Carrying capacity Taşıma kapasitesi

  Carrying gas Taşıyıcı gaz

  Carrying handle Taşıma kulpu, taşıma sapı

  Carry over Taşınma ,sürüklenme

  Cart Araba, el arabası

  Cascaded drains Kaskat drenaj, kademeli drenaj

  Cascading system Kaskat sistemi, yağmurlama sistemi (so-

   ğutma kulelerinde)

  Case Mahfaza, kasa

  Cased butt coupling Mufl u kaplin

  Casing Gövde

  Casing anchor point Gövde sabit noktası

  Casing base Gövde kaidesi

  Casing bracket Gövde konsolu

  Casing center (line) Gövde merkez çizgisi

  Casing center section Gövde orta bölümü

  Casing centralizing key Gövde merkezleme kaması

  Casing cladding Gövde kaplaması

  Casing deformation Gövde deformasyonu

  Casing displacement Gövde deplasmanı

  Casing distortion Gövdenin çarpılması

  Casing expansion Gövde genleşmesi, gövde uzaması

  Casing expansion meter Gövde genleşme ölçeri

  Casing expansion transmitter Gövde genleşme transmiteri

  Casing extensiometer Gövde genleşme ölçeri

  Casing fl ange Gövde fl anşı

  Casing foot Gövde tabanı

  Casing heating Gövde ısıtması

  Casing inlet section Gövde giriş bölümü

  Casing split Gövde birleşme yüzeyi (türbinlerde)

  Casing support Gövde mesneti

  Casing support fl ange Gövde mesnet fl anşı

  Casing temperature Gövde sıcaklığı

  Casing top half Türbin kapağı (gövde üst yarısı)

  Casing vibration Gövde vibrasyonu

   

  29 Center fi ller (stator winding)

  Casing wall Gövde cidarı

  Castable refractories Refrakter harcı (kazanlarda)

  Catalyst Katalist, katalizatör, katalizör (azot arıtma

   tesisinde)

  Catalyzer Katalizatör, katalizör (azot arıtma tesisinde)

  Cathode Katot

  Cathode ray oscillator Katot ışınlı osilograf

  Cathode ray oscilloscope Elektron ışınlı osiloskop, katot ışınlı osilos-

   kop

  Cathodic treatment Katodik koruma

  Cation exchanger Katyon değiştirici

  Cation exchange resin Katyon değiştirici reçine

  Cation resin Katyon reçinesi

  Catwalk İskele

  Caulked Kalafatlanmış

  Caulked Sızdırmaz duruma getirilmiş

  Caulking joint Kalafatlı ek

  Caulking strip Sızdırmazlık şeridi

  Caustic Kostik

  Caustic embrittlement Kostik çatlaması

  Caustic soda Sudkostik, sodyum hidroksit

  Caustic soda lye Sudkostik çözeltisi

  Caution plate İkaz plakası

  Caution sign İkaz işareti

  Cavitation Kavitasyon

  Cavity formation Kavitasyon oluşması

  C-battery C-bataryası

  Ceiling duct Tavan kanalı

  Cellophane Saydam zar

  Celsius Selsiyus

  Cement, to- Yapıştırmak, semente etmek

  Cemented tube Yapıştırılarak eklenmiş boru

  Center, to- Merkezlemek

  Center (Centre) Merkez, orta

  Center bearing Orta yatak

  Center bearing pedestal Orta yatak kaidesi

  Center deviation Merkezden kaçıklık

  Centered Merkezlenmiş

  Center fi ller (stator winding) Ara dolgusu (stator sargılarında)

   

  Centering 30

  Centering Merkezleme

  Centering bolt Merkezleme civatası

  Centering bushing Merkezleme buşingi, merkezleme kılavuzu

  Centering disc Merkezleme diski

  Centering piece Merkezleme parçası

  Centering ring Merkezleme halkası

  Centering template Merkezleme şablonu

  Center line Orta çizgi, eksen çizgisi

  Center mark Merkez işareti

  Center of gravity Ağırlık merkezi

  Center of rotation Dönme merkezi

  Center to center Akslar arası, merkezler arası

  Central Merkezi

  Central bearing Orta yatak

  Central bearing block Orta yatak kaidesi

  Central bearing pedestal Orta yatak kaidesi

  Central bearing support Orta yatak kaidesi

  Central condenser Merkezi kondenser

  Central control room Ana kumanda odası

  Central control station Kumanda merkezi

  Centralizing key Merkezleme kaması

  Central monitoring station İzleme merkezi

  Central point Orta nokta

  Central processing unit Merkezi işlem birimi (bilgisayarda)

  Central processor (process compu- Merkezi işlem birimi (bilgisayarda)

   ter)

  Central pulverizer unit Merkezi öğütme tesisi

  Centrifugal and baffl e plate separa- Santrifüj ve saptırma plakalı separatör

   tor

  Centrifugal clutch Santrifüj kaplin

  Centrifugal compressor Santrifüj kompresör

  Centrifugal coupling Santrifüj kaplin

  Centrifugal feed pump Santifüj besleme pompası

  Centrifugal force Merkezkaç kuvveti

  Centrifugal governor Santrifüjlü regülatör

  Centrifugal oil pump Santrifüj yağ pompası

  Centrifugal oil purifi er Santrifüj yağ temizleyicisi, santrifüj yağ se-

   paratörü

  Centrifugal pump Santrifüj pompa

   

  31 Charger

  Centrifugal separator Santrifüj separatör

  Centrifugal steam separator Santrifüj buhar separatörü

  Centrifugal switch Santrifüj şalter

  Centrifugal water feed pump Santrifüj besleme suyu pompası

  Centrifugal weight Santrifüj ağırlık (hız regülatöründe)

  Centroid Kitle merkezi

  Certifi cate Sertifi ka, protokol

  Certifi cate of compliance Uygunluk sertifi kası

  Chain Zincir

  Chainblock Cereskal

  Chain drive Zincirli tahrik sistemi

  Chain grate Zincirli ızgara

  Chain grate stoker Zincirli ızgara

  Chain hoist Cereskal

  Chain tensioner Zincirli gerdirme

  Chamber Oda, hazne

  Change of state Hal değişimi (maddenin)

  Change-over Değiştirme, aktarma

  Change-over circuit Değiştirme devresi, aktarma devresi

  Change-over equipment Değiştirme donanımı, aktarma donanımı

  Change-over gear Aktarma dişlisi

  Change-over lever Yük değiştirme düzeneği

  Change-over pressure Değiştirme basıncı, aktarma basıncı

  Change-over switch Komütatör anahtar

  Change-over valve Yön değiştirme valfi

  Change slide valve Yön değiştirme sürgülü valfi

  Change valve Yön değiştirme valfi

  Changing load Değişken yük

  Channel Kanal

  Channel type air heater Kanal tipi hava ısıtıcısı

  Characteristic curve Karakteristik eğri (reglajda)

  Characteristic impedance Karakteristik empedans

  Characteristic of reactive load Reaktif yük karakteristiği

  Charge Şarj, yükleme

  Charge, to- Şarj etmek

  Charge air Şarj havası (dizel motorlarda)

  Charge air receiver Şarj havası alıcısı (dizel motorlarda)

  Charge carrier Yük taşıyıcı (elektrikte)

  Charger Şarj cihazı

  Charging equipment 32

  Charging equipment Şarj cihazı

  Charging rectifi er Şarj redresörü

  Chatter Tıkırtı

  Chatter, to- Tıkırdamak (fırçalarda)

  Chatter marks Tıkırtı izi (kolektör bileziğinde)

  Check, to- Kontrol etmek

  Checked Çek edilmiş, kontrol edilmiş

  Checker Kontrolör

  Checkered Baklavalı

  Checkered plate Baklavalı saç

  Checker plate Baklavalı saç

  Check gauge Kontrol manometresi

  Check gauge Ana mastar

  Check out, to- Kontrol etmek, yoklamak

  Check valve Çekvalf, çek valf

  Chemical equivalent Kimyasal eşdeğer

  Chemical mixing tank Kimyasal karışım tankı

  Chemical treatment Kimyasal arıtma, kimyasal işlem

  Chest Kutu, kasa

  Chief electrician Elektrik baş teknisyeni

  Chief mechanic Makina baş teknisyeni

  Chilling Soğutma

  Chimney Baca

  Chimney aviation obstruction lighting Baca yükseklik ikaz ışığı (havacılar için)

  Chimney aviation safety lighting Baca yükseklik ikaz ışığı (havacılar için)

  Chimney draft Baca çekişi

  Chimney emission Baca emisyonu

  Chimney losses Baca kayıpları

  Chimney outlet Baca çıkışı

  Chlorinating plant Klorlama ünitesi

  Chlorination Klorlama

  Chlorine Klor

  Choke Tıkaç bobini

  Choke Jikle

  Choke, to- Kısmak

  Choked Kısılı

  Chord of incidence Giriş açısı, giriş kenarı (kanatlarda)

  Chute Şut

  Chute support Şut desteği

   

  33 Clamping shoe

  Circuit Devre

  Circuit arrangement Devre düzeni

  Circuit breaker Kesici, disjonktör

  Circuit breaker (power) Güç şalteri

  Circuit component Devre elemanı

  Circuit connection Devre bağlantısı

  Circuit diagram Devre şeması

  Circuit element Devre elemanı

  Circuit plan Devre şeması

  Circular chart recorder Dairesel yazıcı

  Circular slide valve Dairesel sürgülü valf

  Circulating current loss Sirkülasyon akımı kaybı

  Circulating fl uidized bed Sirkülasyonlu akışkan yatak

  Circulating fl uidized bed type boiler Sirkülasyonlu akışkan yataklı kazan

  Circulating lubrication Sirkülasyonlu yağlama

  Circulating oil lubrication Sirkülasyonlu yağlama

  Circulating pump Sirkülasyon pompası

  Circulating water Sirkülasyon suyu

  Circulating water culvert Soğutma suyu kanalı

  Circulating water fl ow Soğutma suyu debisi

  Circulating water make-up Soğutma suyu ilavesi

  Circulating water pump Soğutma suyu pompası

  Circulating water temperature Soğutma suyu sıcaklığı

  Circulation control valve Sirkülasyon reglaj valfi

  Circulation cooling Sirkülasyonlu soğutma

  Circulation fl ow Sirkülasyon debisi

  Circulation loop Sirkülasyon devresi (kazanlarda)

  Circulation oiling Sirkülasyonlu yağlama

  Circulation regulating valve Sirkülasyon reglaj valfi

  Circulator turbine Tahrik türbini

  Cladding Saç kaplama, türbin dış saç kaplaması

  Claim Talep, iddia

  Claim, to- Talep etmek

  Clamp Kelepçe, tırnaklı rondela, mengene

  Clamp Klemens

  Clamp, to- Sıkıp sabitlemek

  Clamp fi ller Dolgu plakası ( jeneratörlerde)

  Clamping plate Sıkıştırma plakası

  Clamping shoe Sıkma pabucu

  Clamping spindle 34

  Clamping spindle Sıkma civatası

  Clarifi ed water Durultulmuş su, berrak su

  Clarifi ed water basin Durultulmuş su havuzu, berrak su havuzu

  Clarifi er Berraklaştırıcı, durultucu

  Classifi er Elek

  Classifi er beater mill Elekli çarpmalı tip değirmen

  Classify, to- Sınıfl andırmak, tasnif etmek

  Class of insulating material İzolasyon sınıfı

  Clausius-rankine cycle Clausius-rankine çevrimi

  Claw clutch Tırnaklı kavrama

  Claw coupling Tırnaklı kavrama

  Clean air duct Taze hava kanalı

  Clean drains tank Geri besleme tankı

  Clean gas Temiz gaz

  Clearance Klerans

  Clearance between blades Kanat kleransı

  Clearance loss Klerans kaybı

  Clearance test Klerans testi

  Clearance tolerance Klerans toleransı

  Clear oil Temiz yağ

  Clear-vision cabin Tam görüşlü kabin (vinçlerde)

  Clevis Kastanyola, çatal

  Client Müşteri

  Clinker crusher Curuf kırıcı

  Clip Bağlantı, klips

  Clockwise Saatin dönme yönünde

  Clogging of coal Kömürün tıkanması (bunkerlerde)

  Closed (type) feed water heater Yüzeyli tip besleme suyu ön ısıtıcısı

  Closed (type) feed water preheater Yüzeyli tip besleme suyu ön ısıtıcısı

  Closed (type) heater Yüzeyli (kapalı) tip ısıtıcı

  Closed-circuit cooler Kapalı devre soğutucu

  Closed-circuit cooling Kapalı devre soğutma

  Closed-circuit cooling system Kapalı devre soğutma sistemi

  Closed-circuit cooling water system Kapalı devre soğutma suyu sistemi

  Closed-circuit ventilation Kapalı devre havalandırma

  Closed circulation Kapalı devre sirkülasyon

  Closed cooling system Kapalı soğutma devresi

  Closed cycle Kapalı çevrim

  Closed-loop control Kapalı devre kontrol, reglaj

   

  35 Coaxial

  Closed-loop controller Regülatör

  Closed-loop cooling Kapalı devre soğutma

  Closing disc Kapama diski

  Closing time Kapama süresi

  Closure Kapama, sona erdirme

  Closure block Kanat sonlandırma parçası

  Closure disc Sonlandırma diski

  Closure piece Kanat sonlandırma parçası

  Cloth fi lter Bezli fi ltre (toz kömür ve kül tutucularda)

  Clutch Kavrama

  Clutch hub Kavrama göbeği

  CO2-cylinder Karbondioksit tüpü

  Coagulation Koagülasyon, pıhtılaşma

  Coal Kömür

  Coal bed thickness Kömür tabaka kalınlığı (ızgaralı kazanlarda)

  Coal bunker Kömür bunkeri

  Coal chute Kömür şutu

  Coal classifi er Kömür ayırıcısı, kömür eleği (değirmen çı-

   kışında)

  Coal extractor Kömür çıkarıcısı (bunkerlerden)

  Coal feeder Kömür besleyicisi, kömür dağıtıcısı (değir-

   menlere)

  Coal feed rate Kömür besleme miktarı

  Coal gasifi cation Kömürün gazlaştırılması

  Coal handling plant Kömür hazırlama tesisi

  Coal hopper Kömür bunkeri

  Coal preparation Kömür hazırlama

  Coal sample Kömür numunesi

  Coal scale Kömür tartısı

  Coal silo Kömür silosu

  Coal slurry Lavvar atığı, şlam kömürü

  Coal stockyard Kömür parkı, kömür stok sahası

  Coarse İri

  Coarse adjustment Kaba ayar

  Coarse screen Kaba elek (soğutma suyu alma ağzında)

  Coast down Türbinin boşta yavaşlaması

  Coast-down test Boşta yavaşlama deneyi

  Coast down time Boşta yavaşlama süresi

  Coaxial Koaksiyel

   

  Cock 36

  Cock Musluk

  Code Kod

  Coded Kodlanmış

  Code designation Kodlu tanımlama

  Code letter Kod harfi

  Code number Kod numarası

  Coeffi cient Katsayı, sabite

  Coeffi cient of contamination Kirlilik katsayısı

  Coeffi cient of elasticity Elastisite katsayısı

  Coeffi cient of expansion Uzama katsayısı

  Coeffi cient of friction Sürtünme katsayısı

  Coeffi cient of heat transmission Isı iletim katsayısı

  Coeffi cient of loss Kayıp katsayısı

  Coeffi cient of radiation Radyasyon katsayısı, ışıma katsayısı

  Coeffi cient of thermal conductivity Isı iletim katsayısı

  Coeffi cient of thermal expansion Isıl uzama katsayısı

  Co-generation plant Kojenerasyon santralı, birleşik ısı ve güç

   santralı

  Cog wheel drive Dişli çarklı tahrik düzeni

  Coil Bobin, kangal, serpanten

  Coil assembly Bobin takımı

  Coil connection Bobin uç bağlantısı

  Coiled Sarılı (bobin)

  Coil end Sargı başı

  Coil installation Bobin montajı

  Coil pitch Sargı hatvesi

  Coil spring Spiral yay

  Coil support Sargı mesneti

  Coil test Sargı testi

  Coil tie point Sargı uç bağlantısı

  Coil voltage Sargı gerilimi (jeneratörlerde)

  Coil winding Bobin sarımı, bobin sargısı

  Coke oven gas Kok fırını gazı

  Cold air Soğuk hava

  Cold gas Soğuk gaz

  Cold junction Soğuk lehim yeri

  Cold junction compensation Soğuk lehim yeri sıcaklık dengelemesi

  Cold lime soda process Soğuk kireç soda işlemi (suyun yumuşa-

   tılmasında)

   

  37 Combustion gases

  Cold reheat line Soğuk ara kızdırıcı hattı

  Cold reheat pipe Soğuk ara kızdırıcı hattı

  Cold start Soğuk yol verme

  Collecting effi ciency Tutma verimi, fi ltre verimi

  Collecting electrode Toplama elektrodu (elektrofi ltrelerde)

  Collecting pipe Toplama hattı, toplama borusu

  Collecting tank Toplama tankı

  Collection electrode Toplama elektrodu (elektrofi ltrelerde)

  Collection plate Toplama plakası, toplama elektrodu (elek-

   trofi ltrelerde)

  Collector Kolektör

  Collector electrode Toplama elektrodu (elektrofi ltrelerde)

  Collector hub Kolektör göbeği

  Collector ring Kolektör bileziği

  Colloid Asılı madde, koloid

  Color dot plotter Renkli noktalı yazıcı

  Color line plotter Renkli satır yazıcısı

  Color plotter Renkli yazıcı

  Color recorder Renkli yazıcı

  Combined cycle Kombine çevrim

  Combined-cycle power plant Kombine çevrim santralı

  Combined drying and pulverizing Kurutma ve öğütme işlemi

  Combined emergency stop and go- Stop ve reglaj valf kombinasyonu

   verning valve

  Combined heat and power genera- Kojenerasyon, birleşik ısı ve güç üretimi

   tion

  Combined heat and power plant Kojenerasyon santralı, birleşik ısı ve güç

   santralı

  Combined journal and thrust bearing Radyal-eksenel yatak kombinasyonu

  Combined reheat stop and intercept Tekrar (ara) kızdırıcı stop ve reglaj valf

   valve kombinasyonu

  Combined starting gear and load li- Yol verme ve yük sınırlama düzeneği

   miting equipment

  Combustible Yanabilen

  Combustible elements Yanıcı elementler, yanabilen elementler

  Combustion air Yakma havası

  Combustion calculation Yanma hesabı

  Combustion chamber Yanma odası

  Combustion gases Yanma sonucu oluşan gazlar, yanıcı gazlar

   

  Combustion heat 38

  Combustion heat Yanma ısısı

  Combustion products Yanma ürünleri

  Combustion residues Yanma artıkları

  Combustion temperature Yanma sıcaklığı

  Commercial frequency Alçak frekans

  Commercial grading Ticari derecelendirme, ticari sınıfl andırma

  Commissioning Devreye alma

  Commutating pole Komütasyon kutbu

  Commutating winding Komütasyon sargısı

  Commutator Komütatör

  Commutator grinder Komütatör taşlama aparatı

  Commutator insulation Komütatör izolasyonu

  Compensate, to- Kompanse etmek

  Compensating bend Genleşme parçası (borularda)

  Compensating loop Genleşme parçası (borularda)

  Compensating piece Dengeleme parçası

  Compensating pipe Dengeleme borusu

  Compensating winding Dengeleme sargısı

  Compensation pipe Dengeleme borusu

  Compensator Kompansatör

  Complete combustion Tam yanma

  Component current Bileşen akımı

  Composition Bileşim

  Compound excitation Bileşik ikaz, bileşik uyarma

  Compound winding Bileşik sargı, karma sargı

  Compressed air Basınçlı hava

  Compression Sıkıştırma

  Compression plate Baskı parçası, baskı plakası

  Compression spring Baskı yayı

  Compression strength Basınç dayanımı

  Compressor Kompresör

  Compressor stage Kompresör kademesi

  Concave Konkav, içbükey

  Concentration number Konsantrasyon sayısı

  Concentric Konsentrik

  Concrete chimney Beton baca

  Concrete stack Beton baca

  Condensate Kondensat

  Condensate cooler Kondensat soğutucusu

   

  39 Connecting rod

  Condensate extraction pump Kondensat pompası

  Condensate level control Kondensat seviye kontrolü

  Condensate piping Kondensat hattı

  Condensate polishing plant Kondensat hazırlama tesisi, kondensat

   arıtma tesisi

  Condensate pump Kondensat pompası

  Condensate return pump Kondensat dönüş pompası

  Condensate-scavenging installation Kondensat arıtma tesisi

  Condensate tank Kondensat tankı

  Condensation losses Yoğuşma kayıpları

  Condense, to- Yoğuşmak

  Condensed water Yoğuşum suyu

  Condenser Kondenser, kondense

  Condenser cleaning equipment Kondenser temizleme tertibatı

  Condenser drain pipe Kondenser drenaj borusu

  Condenser expansion joint Kondenser kompansatörü, kondenser kö-

   rüğü

  Condenser pressure Kondenser basıncı

  Condenser shell Kondenser gövdesi

  Condenser support Kondenser kaidesi

  Condenser tube Kondenser borusu

  Condenser vacuum Kondenser vakumu

  Condensing exraction turbine Ara buharlı yoğuşmalı türbin

  Condensing losses Yoğuşma kayıpları

  Condensing steam turbine Yoğuşmalı buhar türbini, kondenserli türbin

  Condensing turbine Yoğuşmalı türbin, kondenserli türbin

  Conditioning Şartlandırma, iyileştirme

  Conductance İletkenlik

  Conduction of heat Isı iletimi

  Conductivity İletkenlik

  Conductivity transmitter İletkenlik transmiteri

  Conductor İletken

  Conductor insulation İletken izolasyonu

  Conduit Kablo borusu, kanal (hava, gaz, kablo v.s.)

  Cone valve Konik vana

  Connected in parallel Paralel bağlanmış

  Connecting bolt Bağlantı civatası

  Connecting pipe Bağlantı borusu

  Connecting rod Piston kolu

  Connecting rod bearing 40

  Connecting rod bearing Piston kolu yatağı

  Connection diagram Bağlantı şeması

  Conserve, to- Konservasyona almak

  Console Konsol

  Constant load operation Sabit yükte çalışma

  Constant pressure operation Sabit basınçlı işletme

  Constant pressure valve Sabit basınç valfi (dizel motorlarda)

  Constant tension tube hanger Sabit gerilimli boru askısı

  Consumer Müşteri, tüketici

  Consumption Tüketim

  Contact breaker Kontaklı kesici, otomatik kesici

  Contact face Kontak yüzeyi

  Contactor Kontaktör

  Contamination Birikinti

  Continuous controller Regülatör

  Continuous load Sürekli yük, sürekli güç

  Continuous maximum rating (CMR) Maksimum sürekli kapasite

  Continuous output Sürekli yük, sürekli güç

  Continuous power Sürekli yük, sürekli güç

  Control, to- Regüle etmek, kontrol etmek

  Control amplifi er Reglaj amplifi katörü, reglaj yükselteci

  Control board Kontrol panosu

  Control button Kumanda butonu

  Control cabinet Reglaj dolabı

  Control cable Kumanda kablosu

  Control center Kumanda merkezi

  Control circuit Reglaj devresi

  Control console Kumanda konsolu

  Control cubicle Kumanda dolabı, reglaj dolabı

  Control cylinder Reglaj silindiri

  Control desk Kumanda masası

  Control element Kumanda elemanı

  Control fl uid Kumanda sıvısı

  Control fl uid to the thrust bearing trip Basınçlı yatak trip sistemi sıvısı

  Control gear Reglaj düzeneği

  Control knob Kumanda butonu

  Controlled steam extraction Kontrollu ara buhar alma ( türbinlerde)

  Controlled variable Reglaj büyüklüğü

  Controller Regülatör

   

  41 Cooling water pump-HT

  Controller output Reglaj ayar büyüklüğü

  Control loop Reglaj devresi

  Control member Kumanda elemanı

  Control oil Kumanda yağı, reglaj yağı

  Control oil pressure Kumanda yağı basıncı

  Control panel Kumanda panosu

  Control response (time) Kumanda cevap süresi

  Control rod İndeks kolu (dizel motorlarda)

  Control room Kumanda odası

  Control unit Kontrol ünitesi

  Control system Reglaj devresi, reglaj düzeneği

  Control valve Reglaj valfi , kumanda valfi

  Conventional energy Konvansiyonel enerji, geleneksel enerji

  Conventionel energy resources Geleneksel enerji kaynakları

  Conventional energy sources Geleneksel enerji kaynakları

  Conventional power plant Geleneksel elektrik santralı

  Converging diverging nozzle Venturi lülesi, venturi nozulu

  Converter Konvertör

  Conveyor belt Bantlı konveyör, konveyör bandı

  Conveyor pulley Konveyör makarası

  Conveyor roller Konveyör rulosu, konveyör makarası

  Coolant Soğutma sıvısı

  Cooled coil Soğutmalı sargı

  Cooler Soğutucu

  Cooling air Soğutma havası

  Cooling cell Soğutma hücresi

  Cooling channel Soğutma kanalı

  Cooling liquid Soğutma sıvısı

  Cooling tower Soğutma kulesi

  Cooling water Soğutma suyu

  Cooling water channel Soğutma suyu kanalı

  Cooling water connection Soğutma suyu bağlantısı

  Cooling water drain valve Soğutma suyu drenaj valfi

  Cooling water intake channel Soğutma suyu giriş kanalı

  Cooling water line Soğutma suyu hattı

  Cooling water make-up Soğutma suyu takviyesi

  Cooling water pump Soğutma suyu pompası

  Cooling water pump-HT Yüksek sıcaklık soğutma suyu pompası

   (dizel motorlarda)

  Cooling water pump-LT 42

  Cooling water pump-LT Düşük sıcaklık soğutma suyu pompası

   (dizel motorlarda)

  Cooling water return channel Soğutma suyu dönüş hattı

  Copper losses Bakır kayıpları

  Core Çekirdek, kablo damarı

  Corner burner Köşe yakıcısı

  Corona discharge Korona deşarjı, korona boşalması

  Correction time Cevap süresi

  Corrosion Korozyon

  Corrosion resistant Paslanmaz, korozyona dayanıklı

  Corrugated sheet Oluklu saç

  Counter Sayaç

  Counter Ters, karşı

  Counterclockwise Saatin ters yönünde

  Counter excitation Karşı ikaz, ters ikaz

  Counterfl ow Ters akış

  Counterfl ow condenser Ters akışlı kondenser

  Counterfl ow preheater Ters akışlı ön ısıtıcı

  Counterweight Karşı ağırlık

  Coupling Kaplin, manşon

  Coupling bolt Kaplin civatası

  Coupling fl ange Kaplin fl anşı

  Coupling transformer Kuplaj trafosu, bağlantı transformatörü

  Cover Kapak, mahfaza

  Cover sheet Mahfaza sacı

  Crack Çatlak

  Crack inspection Çatlak muayenesi, çatlak kontrolu

  Crane Vinç

  Crane bridge Vinç köprüsü

  Crane carriage Vinç arabası

  Crane hook Vinç kancası

  Crane runaway Vinç rayı

  Crankcase air breather Karter havalandırma (dizel motorlarda)

  Crankcase relief valve Karter tahliye valfi (dizel motorlarda)

  Cranking of turbine Türbine yol verme

  Crankshaft Krank mili

  Creepage current Kaçak akım

  Crest voltage Doruk gerilim, en üst gerilim

  Crest voltmeter Tepe değer voltmetresi

   

  43 Customer witnessed test

  Critical speed Kritik hız

  Critical velocity Kritik hız

  Cross-compound turbine Çift şaftlı türbin

  Cross displacement Çapraz kayma

  Crossed-coil instrument Çapraz bobinli ölçü aleti

  Cross-fl ow Çapraz akış

  Crossover Deve boynu

  Crossover pipe Atlama borusu, üstten geçiş borusu

  Cross piece İstavroz şekilli parça

  Cross section Kesit

  Cross shifting Çapraz kayma

  Crude oil Ham petrol

  Crude water pump Ham su pompası

  Crushed coal Kırılmış kömür

  Crusher Kırıcı

  Crusher building Kırıcı binası

  Cryogenic tanker Kriyojenik tanker (LNG taşımada)

  Curing time Vulkanizasyon süresi

  Current Akım

  Current bushing Akım buşingi

  Current carrying capacity Akım taşıma kapasitesi

  Current converter Konvertör, redresör

  Current density Akım yoğunluğu

  Current fl uctuation Akım dalgalanması

  Current impulse Akım darbesi

  Current intensity Akım şiddeti

  Current limiting reaktor Kısa devre bobini

  Current limiting reaktor coil Kısa devre reaktans bobini, akım sınırlayı-

   cı bobin

  Current meter Ampermetre

  Current regulator Akım regülatörü

  Current relay Akım rölesi

  Current supply Akım beslemesi

  Current transformer Akım trafosu

  Curtis turbine Curtis türbini

  Curtis wheel Curtis çarkı

  Customer Müşteri

  Customer witnessed test Müşteri kabul testi, müşteri gözetiminde

   test

   

  Cut off, to- 44

  Cut off, to- Devreden ayırmak, kesmek (buhar akışını)

  Cut-off frequency Sınır frekansı

  Cut-off from full-load Tam yükte iken devreden ayırma

  Cut-out, to- Kesmek, ayırmak, devreden çıkarmak

  Cut-out switch Ayırma şalteri

  Cycle Çevrim, devre

  Cycle effi ciency Çevrim verimi

  Cyclone Siklon

  Cyclone fi ring Siklonlu yakma sistemi

  Cyclone furnace Siklonlu ocak

  Cyclone precipitator Siklonlu fi ltre, siklonlu ayırıcı

  Cyclone separator Siklon separatör

  Cylinder Gövde (türbinlerde)

  Cylinder-block cover Karter kapağı (dizel motorlarda)

  Cylinder deformation Gövdenin deformasyonu, gövdenin çarpıl-

   ması

  Cylinder distortion Gövdenin deformasyonu, gövdenin çarpıl-

   ması

  Cylinder head Kaver, silindir kafası (dizel motorlarda)

  Cylinder heating Gövdenin ısıtılması

  Cylinder joint bolt Gövde civataları, gövde saplamaları

  Cylinder liner Layner, silindir gömleği (dizel motorlarda)

  Cylindrical ball and tube type mill Tamburlu değirmen

  Cylindrical roller bearing Silindirik makaralı yatak

  Cylindrical roller thrust bearing Silindirik makaralı eksenel yatak

   

   

   

  D

   

   

  Daily service oil tank Günlük (sıvı) yakıt tankı

  Dam Baraj

  Damage Hasar

  Dam crest Baraj kreti

  Dam embankment Baraj gövdesi

  Dam lake Baraj gölü

  Damped Sönümlenmiş

   

   

  45 Deaerating heater

  Damper Damper, klape

  Damper-controlled fl ue gas pass Damper kontrollu baca gazı yolu

  Damper winding Söndürücü sargı, amortisör sargısı

  Damper wire Amortisör teli

  Damping Sönümleme

  Damping coeffi cient Sönüm katsayısı

  Damping constant Sönüm katsayısı

  Damping valve Amortisör valf

  Dam reservoir Baraj gölü

  Dam shutter Baraj kapağı, bent kapağı

  Data Done, data, veri

  Data sheet Veri listesi, veri föyü

  Datum level Referans düzeyi

  Datum plane Referans düzlemi

  Day (daily) fuel tank Günlük (sıvı) yakıt tankı

  Day load Gündüz yükü (santralın)

  Day (daily) oil tank Günlük (sıvı) yakıt tankı

  D.C. Doğru akım

  DC/AC converter DC/AC konvertörü

  DC amplifi er Doğru akım amplifi katörü

  D.C. Bearing oil pump Doğru akım yatak yağı pompası

  D.C. circuit Doğru akım devresi

  D.C. Distribution board Doğru akım dağıtım panosu

  D.C. generator Doğru akım jeneratörü

  D.C. Insulation resistance test Doğru akım izolasyon testi ( jeneratör sar-

   gıları için)

  D.C. line Doğru akım hattı

  D.C. motor Doğru akım motoru

  D.C. voltage Doğru akım gerilimi

  Dead circuit Gerilimsiz devre

  Dead corner Ölü köşe

  Dead line Ölü hat, akımsız hat

  Deadline Termin, süre sonu

  Dead load Ölü yük, hareketsiz yük

  Dead time Ölü süre, ölü zaman

  Dead weight Boş ağırlık, yüksüz ağırlık, ölü yük

  Dead-weight safety valve Ağırlık kumandalı emniyet valfi

  Dead zone Ölü bölge

  Deaerating heater Degazörlü ısıtıcı

   

  Deaerating tank 46

  Deaerating tank Degazör tankı

  Deaerating unit Degazör ünitesi

  Deaeration Gaz alma (besleme suyunda)

  Deaeration (cooling water) Soğutma suyu hava alma devresi (dizel

   motorlarda)

  Deaerator Degazör (besleme suyunda)

  Debris fi lter Pislik fi ltresi

  Debris screen Pislik süzgeci

  Decarbonator Dekarbonizasyon ünitesi

  Decarbonize, to- Dekarbonize etmek

  Decarbonized water Dekarbonize su

  Decarbonizer Dekarbonizatör

  Decay Sönüm, bozulma

  Decay time Sönüm süresi, bozulma süresi

  Deceleration Yavaşlama

  Decibel Desibel, ses şiddeti ölçü birimi

  De-energized circuit Gerilimsiz devre

  Deep well Derin kuyu

  De-excitation breaker İkaz kaldırma kesicisi

  De-excitation equipment İkaz kaldırma sistemi

  De-excite, to- İkaz kaldırmak

  Defect Hata, kusur, eksiklik, defo

  Defective Hatalı, kusurlu, eksik, defolu

  Defect liability Hata, kusur yada eksikliğe karşı sorumluluk

  Defect liability period Garanti süresi, hata sorumluluğu süresi

  Defl ecting plate Yönlendirme plakası, çarpma plakası

  Defl ection Sapma, yön değiştirme, salgı, sehim, bel

   verme

  Defl ection plate Yönlendirme plakası

  Defl ector (Pelton turbines) Saptırıcı (Pelton türbinlerinde)

  Defl ector plate Yönlendirme plakası

  Deformation amplitude Bozulum genliği

  Degassing tank Degazör tankı

  Degassing unit Degazör ünitesi

  Degree Derece

  Degree of purity Saflık derecesi

  Degree of saturation Doyma derecesi

  Dehydrating breather Nem alıcı (trafolarda)

  Deionized water Deionat, demineralize su, saf su

  47 Deposit

  Deionized water pump Deionat pompası

  Deionized water tank Deionat tankı, deionize su tankı

  Delaval root blade Silindir köklü kanat

  De Laval turbine De Laval türbini

  Delay Gecikme, geciktirme

  Delay action fuse Gecikmeli sigorta

  Delayed feedback Gecikmeli geri besleme

  Delay element Geciktirici eleman

  Delay relay Zaman rölesi

  Delay time Gecikme süresi

  Delete, to- Silmek

  Delivered at site Şantiyede teslim

  Delivery head Basma yüksekliği (pompalarda)

  Delivery of a unit to the customer Ünitenin müşteriye devri

  Delivery period Teslim süresi

  Delivery pipe Basma hattı

  Delivery requirements Teslimat şartları

  Delivery scope Teslimat kapsamı

  Delivery terms Teslimat şartları

  Delivery valve Çıkış valfi (dizel motorlarda)

  Delivery valve spring Çıkış valfi yayı (dizel motorlarda)

  Delta connection Üçgen bağlantı

  Delta current Delta akımı

  Delta voltage Delta gerilimi

  Demagnetize, to- Manyetiksizleştirmek, demagnetize etmek

  Demineralization Demineralizasyon (besleme suyunda),

   minerallerden arındırma

  Demineralized water Deionat, demineralize su, saf su

  Demineralizer İon değiştirici

  Demineralizing plant Demineralizasyon tesisatı

  Denitrifacition plant Azot arıtma tesisi

  Denitrifi cation Azot giderme

  Density Yoğunluk

  Density ratio Yoğunluk oranı

  Departure Ayrılma, salınım (otomatik kontrol sistem-

   lerinde)

  Dependent Bağımlı

  Dependent variable Bağımlı değişken

  Deposit Depozit, birikinti

   

  Depreciation 48

  Depreciation Amortisman

  Derivative Türev

  Derivative action Türevsel (diferansiyel) etki

  Design Tasarım, dizayn

  Design power Dizayn gücü, dizayna esas güç

  Design pressure Dizayn basıncı

  Design rating Dizayn gücü

  Design specifi cation Dizayn spesifi kasyonu, dizayn tanımı

  Design speed Dizayn hızı

  Design temperature Dizayn sıcaklığı

  Desired value İstek değeri, referans değeri (reglajda)

  Desulphurization Desülfürizasyon, kükürt giderme

  Desulphurization plant Kükürt arıtma tesisi

  Desuperheater Kızgınlık giderici

  Desuperheating spray valve Su püskürtme valfi

  Desuperheating station Kızgınlık giderme istasyonu

  Detachable Ayrılabilir

  Detect, to- Algılamak

  Detecting element Sensör

  Deterioration Bozulma

  Detraining tank Degazör tankı

  Development burden Geliştirme masrafl arı

  Development costs Geliştirme masrafl arı

  Deviation Sapma

  Dew point Çiğlenme noktası

  Dial Kadran

  Dial gauge Kadranlı gösterge

  Dial indicator Kadranlı gösterge

  Dial thermometer Kadranlı termometre

  Diaphragm Diyafram, membran

  Diaphragm Sabit kanat diski

  Diaphragm packing Sabit kanat sızdırmazlıkları

  Diaphragm pressure reducing valve Membranlı basınç düşürme valfi

  Diaphragm pressure switch Membranlı basınç şalteri

  Dielectric coeffi cient Dielektrik katsayısı

  Dielectric constant Dielektrik katsayısı

  Dielectric loss Dielektrik kaybı

  Dielectric loss angle Dielektrik kayıp açısı

  Dielectric loss factor Dielektrik kayıp faktörü

   

  49 Direct-contact (type) feedwater

  Dielectric strength Dielektrik dayanımı

  Dielectric test Dielektrik testi

  Die out Sönme, yok olma

  Diesel cooling water pump Dizel motorlu soğutma suyu pompası

  Diesel cycle Dizel çevrimi

  Diesel-driven generator Dizel jeneratör

  Diesel engine Dizel motor

  Diesel generator Dizel jeneratör

  Differential expansion Diferansiyel (göreceli) genleşme, diferan-

   siyel (göreceli) uzama

  Differential-expansion detector Diferansiyel genleşme dedektörü

  Differential-expansion transmitter Diferansiyel genleşme transmiteri

  Differential fan pressure Fan fark basıncı

  Differential head Diferansiyel basma yüksekliği

  Differential lever Geri besleme kumanda kolu (türbin regla-

   jında)

  Differential-pressure controller Fark basınç regülatörü

  Differential pressure gauge Fark basınç manometresi

  Differential pressure regulating valve Fark basınç reglaj valfi

  Differential-pressure regulator Fark basınç regülatörü

  Differential pressure relay Fark basınç rölesi

  Differential pressure transducer Fark basınç transdüseri, barton hücresi

  Differential pressure transmitter Fark basınç transmiteri

  Differential protection Diferansiyel koruma

  Differential (protection) relay Diferansiyel koruma rölesi

  Diffuser Difüzör (pompalarda)

  Diffuser control valve Difüzör kumanda valfi

  Diffuser defl ection vane Difüzör yönlendirme kanatları (pompalarda)

  Diffuser governor valve Difüzör kumanda valfi

  Diffuser vane Difüzör kanadı

  Diode Diyot

  Dipstick Ölçme çubuğu, seviye çubuğu (yağ seviye-

   si, v.s. İçin)

  Dipstick thermometer Daldırmalı termometre

  Direct current working voltage Doğru akım çalışma gerilimi

  Direct-contact (type) feedwater he- Karışmalı tip besleme suyu ön ısıtıcısı

   ater

  Direct-contact (type) feedwater pre- Karışmalı tip besleme suyu ön ısıtıcısı

   heater

   

  Direct-contact (type) heater 50

  Direct-contact (type) heater Karışmalı tip ısıtıcı

  Direct current Doğru akım

  Direct current generator Doğru akım jeneratörü

  Direct-current voltage Doğru akım gerilimi

  Direct fi ring system Direkt yakma sistemi (buhar kazanlarında)

  Direct fi ring system with vapour se- Brüden separatörlü direkt yakma sistemi

   parator

  Direction of rotation Dönme yönü

  Direction of steam fl ow Buhar akış yönü

  Dirty-oil pump Kirli yağ pompası

  Disassembled Demonte edilmiş

  Disc (disk) Disk

  Disc and diaphragm turbine Rotoru diskli tip türbin

  Disc and shaft design Diskli tip dizayn (türbin rotorlarında)

  Discharge Deşarj, boşaltma

  Discharge canal Deşarj kanalı

  Discharge capacity Deşarj kapasitesi

  Discharge channel Deşarj kanalı

  Discharge coil Deşarj bobini

  Discharge electrode Püskürtme elektrodu (elektrofi ltrelerde)

  Discharge gate Çıkış suyu kapağı, emme borusu kapağı

   (hidrolik santrallarda)

  Discharge head Basma yüksekliği

  Discharge opening Boşaltma deliği

  Discharge pipe Boşaltma borusu

  Discharge plate Püskürtme plakası, püskürtme elektrodu

   (elektrofi ltrelerde)

  Discharge pressure Basma basıncı

  Discharge resistor Deşarj direnci (jeneratör rotor sargılarında)

  Discharge velocity (chimney) Baca çıkış hızı

  Discharging electrode Püskürtme elektrodu

  Disconnecting switch Ayırıcı, seksiyoner

  Discontinuous Süreksiz, kesintili

  Disc rotor Diskli tip rotor (türbinlerde)

  Disc wheel Rotor diski (türbinlerde)

  Dislocation Kayma

  Dismantled Demonte edilmiş

  Dismounted Demonte edilmiş

  Dispatching center (load) Yük dağıtım merkezi, yük tevzi merkezi

   

  51 Double-automat extraction

  Dispersed matter Ayrık madde, dispers madde

  Dispersion Dağılma, yayılma

  Displace, to- (the rotor) Rotoru çıkarmak

  Displaced Kaymış

  Displacement Kayma

  Display Ekran, gösterge

  Display time Görünme süresi

  Disruptive discharge Delinme, atlama

  Disruptive strength Delinme dayanımı, atlama dayanımı

  Disruptive voltage Delinme gerilimi, atlama gerilimi

  Dissipate Dağılma, dağıtma

  Distance bolt Mesafe tutucu civata

  Distance piece Ara parça, mesafe tutucu

  Distant reading thermometer Uzaktan okumalı termometre

  Distillate Damıtılmış sıvı

  Distillation Damıtma

  Distilled water Distile su, saf su

  Distilled-water pump Saf su pompası

  Distilled-water tank Saf su tankı

  Distortion Çarpılma, bükülme

  Distortion of casing Türbin gövdesinin çarpılması

  Distribute, to- Dağıtmak

  Distributed parameter Dağıtık parametre

  Distribution box Dağıtım kutusu

  Distribution line Dağıtım hattı

  Distribution network Dağıtım şebekesi

  Distribution substation Dağıtım trafo istasyonu

  Distributor Distribütör

  District heating Bölgesel ısıtma, uzaktan ısıtma

  Disturbance Bozucu büyüklük (reglaj sistemlerinde)

  Disturbance variable Bozucu büyüklük (reglaj sistemlerinde)

  Diverter Parafudr, parafudur

  Divided turbine casing Parçalı türbin gövdesi

  Dolomite fi lter Dolomit fi ltre

  Dolomite powder Dolomit tozu

  Dosing pump Dozaj pompası

  Dotted line recorder Noktalı yazıcı

  Double-automatic extraction non- Çift ara buharlı karşı basınç türbini

   condensing turbine

  Double-bleed condensing turbine 52

  Double-bleed condensing turbine Çift ara buharlı kondensasyon türbini

  Double busbar Çift bara

  Double butterfl y valve Çiftli kelebek valf, karıştırma valfi

  Double-casing Çift gövdeli (türbin)

  Double-collar thrust bearing Çift bilezikli basınç yatağı

  Double cyclone arrangement Çift siklonlu tasarım, çift siklonlu düzenleme

   (kazanlarda)

  Double-ended stud Çift uçlu civata, saplama

  Double-extraction condensing tur- Çift ara buharlı kondensasyon türbini

   bine

  Double-fl ow condenser Çift akışlı kondenser, çift gözlü kondenser

  Double-fl ow L.P. section Çift akışlı alçak basınç türbini

  Double-fl ow superheater Çift akışlı kızdırıcı

  Double-fl ow turbine Çift akışlı türbin

  Double-furnace boiler Çift yanma odalı kazan

  Double-pole switch Çift kutuplu şalter

  Double-pressure steam turbine Çift basınçlı buhar türbini

  Double-reheat turbine Çift ara kızdırıcılı türbin

  Double-reheat unit Çift ara kızdırıcılı santral ünitesi

  Double-T blade root Çift-T şekilli kanat kökü

  Dovetail blade root Kırlangıç kuyruğu geçmeli kanat kökü

  Dovetail groove (turbines) Kırlangıç kuyruğu şekilli yiv (türbinlerde)

  Dovetail joint Kırlangıç kuyruğu şekilli geçme

  Dovetail slot (generators) Kırlangıç kuyruğu şekilli oluk (jeneratörler-

   de)

  Downcomer header Düşüş boruları kolektörü

  Downcomer tubes Düşüş boruları

  Down-shot burners Tavan yakıcıları

  Downtime Durma süresi

  Draft Çekiş (kazanlarda)

  Draft Taslak

  Draft loss Çekiş kaybı

  Draft tube Boşaltma borusu (hidrolik santrallarda)

  Drag Akma direnci, hava direnci

  Drag link conveyor Zincirli konveyör (kömür alma tesisinde)

  Drain, to- Drene etmek, boşaltmak

  Drainage Drenaj, boşaltma

  Drainage ditch Drenaj hendeği, drenaj çukuru

  Drainage opening Drenaj kanalı

   

  53 Drum screen

  Drainage piping Drenaj hattı

  Drainage pit Drenaj çukuru

  Drain cock Drenaj musluğu

  Drain cooler Kondensat soğutucusu

  Drain cooling Kondensat soğutma

  Drain ditch Drenaj hendeği, drenaj kanalı

  Drain oil pump Drenaj yağı pompası

  Drain pipe Drenaj hattı

  Drains Yan kondensat, ön ısıtıcı yoğuşum suyu

  Drains pump Ön ısıtıcı kondensat pompası

  Drains tank Yan kondensat tankı

  Drain tank Drenaj tankı

  Drain valve Drenaj valfi

  Drain water Atık su, drenaj suyu

  Draught Çekiş (kazanlarda)

  Draught loss Çekiş kaybı

  Draw current, to- Akım çekmek, enerji almak

  Draw off, to- Çekmek, emmek

  Drift eliminator Damla tutucu (soğutma kulelerinde)

  Drinking-water İçme suyu

  Drinking-water tank İçme suyu tankı

  Drip, to- Damlamak

  Drip pan Damla toplayıcı

  Drip-proof (motor) Su sıçramasına karşı korumalı (motor)

  Drive control Tahrik sistemi kumandası

  Drive control cubicle Tahrik sistemi kumanda dolabı

  Drive control module Tahrik sistemi kumanda modülü

  Drive end Tahrik tarafı

  Driving link (mechanical stoker) Tahrik zinciri halkası (ızgaralı kazanlarda)

  Driving motor Tahrik motoru

  Driving shaft Tahrik mili

  Droop compensator Statik kompansatör

  Drop Düşüş, düşü

  Droplet Damlacık

  Drum Dom (kazanlarda)

  Drum Tambur (konveyörlerde)

  Drum pressure Dom basıncı

  Drum rotor Tambur tipi rotor

  Drum screen Tamburlu elek

   

  Drum switch 54

  Drum switch Silindirik şalter

  Drum type impuls turbine Silindirik aksiyon türbini

  Drum type rotor Silindirik rotor, tambur tipi rotor

  Drum type turbine Tambur tipi türbin

  Dry ash removal Katı curuf alma

  Dry cooling tower Kuru tip soğutma kulesi

  Dry-saturated steam Kuru doymuş buhar

  Dry steam Kuru buhar

  Dual-fuel boiler Çift yakıtlı kazan

  Dual-fuel burner Çift yakıtlı yakıcı

  Dual-fuel engine Çift yakıtlı motor

  Dual oil fi lter İkiz yağ fi ltresi

  Duct Kanal

  Duct vanes Saptırma plakaları (sac kanallarda)

  Due date Termin

  Dummy coil Yardımcı bobin

  Dummy hole Kör delik

  Dummy piston Denge pistonu, basınç dengeleme pistonu

  Dump condenser Yardımcı kondenser

  Duplex oil fi lter İkiz yağ fi ltresi

  Dust collector Toz fi ltresi, kül fi ltresi

  Dust content Toz miktarı, kül miktarı (baca gazında)

  Dust discharge Kül atma, kül emisyonu

  Dust emission Toz emisyonu, kül emisyonu

  Dust fi lter Toz fi ltresi, kül fi ltresi

  Dust loading Kül miktarı ( gaz kanallarında), kül yükü

   (fi ltrelerde)

  Dust separator Toz fi ltresi, kül fi ltresi

  Dye checking Boyayla çatlak kontrolu

  Dye penetrant test Boyayla çatlak kontrolu

  Dynamic balance Dinamik balans

  Dynamic head Dinamik basınç, dinamik basma yüksekliği

  Dynamic pressure Dinamik basınç

  Dynamic suction head Dinamik emme yüksekliği

  Dynamic suction lift Dinamik emme yüksekliği, manometrik

   emme yüksekliği

  Dynamic viscosity Dinamik viskozite

  Dynamo Dinamo

  Dynamo lamination Dinamo sacı

  55 Effective resistance

  Dynamometer Dinamometre

  Dynamo sheet Dinamo sacı

   

   

  E

   

   

  Earth Toprak

  Earth connection Toprak hattı

  Earthed system Topraklı sistem

  Earth fault Toprak kaçağı

  Earth-fault test Toprak kaçağı testi

  Earthing Topraklama

  Earthing switch Topraklama anahtarı, topraklama şalteri

  Earth leakage coil Toprak kaçağı bobini

  Eccentric Eksantrik, dışmerkezli

  Eccentricity Eksantrisite, dışmerkezlilik

  Eco Ekonomizör, eko (buhar kazanlarında)

  Economical life Ekonomik ömür, fi zibiliteye esas ömür

  Economical output En ekonomik güç

  Economic load point En ekonomik güç değeri

  Economizer Ekonomizör, eko (buhar kazanlarında)

  Economizer bypass Ekonomizör baypas hattı, eko baypas hattı

  Economizer tubes Ekonomizör boruları

  Eddy current Endüksiyon akımı, fukolt akımı

  Effective capacity Yararlı güç, net güç

  Effective effi ciency Toplam verim

  Effective head Etkin yükseklik

  Effective height Etkin yükseklik

  Effective length Etkin uzunluk

  Effective load Etkin yük, efektif yük

  Effectiveness factor Soğuma faktörü (yanma odası boru perde-

   lerinde)

  Effective output Efektif güç, etkin güç

  Effective power Efektif güç, etkin güç

  Effective rating Efektif güç, etkin güç

  Effective resistance Efektif direnç, etkin direnç

   

  Effective thermal cross section 56

  Effective thermal cross section Efektif termal kesit

  Effi ciency Verim, randıman

  Ejector Ejektör

  Ejector water pump Ejektör suyu pompası

  Elastic pipe suspension Yaylı boru askısı

  Elbow Dirsek

  Electrical conductivity test İletkenlik testi (kazan suyunda)

  Electrical control room Elektrik kumanda odası

  Electrical control station Elektrik kumanda istasyonu

  Electrical full load pump Elektrikli tam yük pompası

  Electrically actuated Elektrik kumandalı

  Electrically driven Elektrik tahrikli

  Electrically driven auxiliary oil pump Elektrikli yardımcı yağ pompası

  Electrical position transducer Elektrikli konum transdüseri

  Electrical position transmitter Elektrikli konum transmiteri

  Electrical power Elektriksel güç

  Electrical precipitator Elektrofi ltre

  Electrical recorder Elektrikli yazıcı

  Electrical (single-line) diagram Elektrik tek hat şeması

  Electrical speed transmitter Elektrikli hız transmiteri

  Electrical utility Elektrik işletmesi, elektrik şirketi

  Electric bolt heater Elektrikli civata ısıtıcısı

  Electric charge Elektrik yükü

  Electric fi eld intensity Elektriksel alan yoğunluğu

  Electric fi eld strength Elektriksel alan dayanımı

  Electricity Elektrik

  Electricity company Elektrik kurumu, elektrik şirketi

  Electric motor Elektrik motoru

  Electric motor drive Elektrik motorlu tahrik düzeni

  Electric utility Elektrik işletmesi, elektrik şirketi

  Electro-chemically machined blade Elektrokimyasal olarak işlenmiş kanat

  Electrodynamic balance Elektrodinamik balans

  Electrofi lter Elektrofi ltre, elektrostatik fi ltre

  Electro-hydraulic actuator Elektrohidrolik tahrik düzeneği

  Electro-hydraulic converter Elektrohidrolik konvertör

  Electro-hydraulic positioner drive Elektrohidrolik ayar düzeneği

  Electro-hydraulic turbine governing Elektrohidrolik türbin reglaj sistemi

   system

  Electrolyte Elektrolit

   

  57 Emergency pushbutton

  Electromagnet Elektromıknatıs

  Electromotor pump Elektromotorlu pompa, elektrik motorlu

   pompa

  Electron Elektron

  Electron gun Elektron tabancası

  Electronic charge Elektron yükü

  Electronic emergency governor se- Elektronik hız regülatörü seçici devresi

   lector circuit

  Electrostatic precipitator Elektrofi ltre

  Element Element, eleman

  Elevating platform Kaldırma platformu

  Elevator Asansör

  Elmo-pump Elmo pomp, elektromotorlu pompa

  Embedded Gömülü

  Embedded temperature detector Gömme termometre, gömmeli termoele-

   man

  Embedded temperature sensor Gömmeli termoeleman

  Emergency bearing oil pump İmdat yatak yağ pompası

  Emergency button İmdat butonu, acil durum butonu

  Emergency bypass valve İmdat baypas valfi

  Emergency cut-off speed Ani kapama hızı

  Emergency diesel İmdat dizel ünitesi, imdat dizeli

  Emergency exhaust valve İmdat egzoz valfi

  Emergency extraction stop valve Ara buhar ani kapama ventili

  Emergency feed line Acil besleme hattı, emniyet hattı

  Emergency generating set İmdat jeneratörü

  Emergency generator İmdat jeneratörü

  Emergency governor İmdat hız regülatörü

  Emergency lighting Acil durum aydınlatması, güvenlik aydınlat-

   ması

  Emergency oil Ani kapama yağı

  Emergency oil circuit Ani kapama yağ devresi

  Emergency oil pump İmdat yağ pompası

  Emergency power distribution board İmdat elektrik dağıtım panosu

  Emergency power generating unit Yedek enerji üretim ünitesi

  Emergency power generator İmdat jeneratörü

  Emergency power supply on system Şebeke oturmasında imdat enerji besle-

   failure mesi

  Emergency pushbutton İmdat butonu, acil durum butonu

   

  Emergency shutdown 58

  Emergency shutdown Ani kapama

  Emergency shut-off valve Ani kapama ventili

  Emergency stop Ani kapama

  Emergency stop handle Ani kapama kolu, imdat kolu

  Emergency stop valve Ani kapama ventili, imdat ventili

  Emergency switch İmdat şalteri, acil durum şalteri

  Emergency trip Acil trip etme, acil durdurma

  Emergency triping device Ani kapama düzeneği

  Emission Emisyon, salım

  Emission rate Emisyon hızı

  Empirical Ampirik

  Emulsion Emülsiyon, sıvı çözelti

  End bearing Nihai yatak

  End blade Son kanat

  End clearence Eksenel klerans

  End connection piece Uç bağlantı parçası

  Endothermic reaction Endotermik reaksiyon

  End piece Son parça (türbin kanat montajında)

  End plate (of core) Baskı plakası (sac paketlerde)

  End plate temperature Baskı plakası sıcaklığı (jenaratör statoru

   sac paketlerinde)

  End winding Sargı başı

  End winding bracing Sargı başı kuşaklaması

  End winding insulation Sargı başı izolasyonu

  End winding transposition Sargı başı transpozisyonu, sargı başı çap-

   razlaması

  End winding mount Sargı başı sabitleyicisi

  Energize, to- Gerilim altına almak

  Energy Enerji

  Energy conservation Enerji tasarrufu

  Energy consumption Enerji tüketimi

  Energy conversion Enerji dönüşümü

  Energy generation Enerji üretimi

  Energy sourse Enerji kaynağı

  Energy supply Enerji beslemesi

  Energy transmission Enerji iletimi

  Energy tunnel Enerji tüneli, basınçlı su tüneli (hidrolik

   santrallarda)

  Engaging of back-pressure regulator Karşı basınç regülatörünü devreye alma

   

  59 Euler equation

  Engaging of controlled extraction Kumandalı ara buhar sistemini devreye

   alma

  Engine Makina, makine

  Engine block Makina gövdesi, makina bloğu, motor

   bloğu

  Engine-generator elastic coupling Motor-jeneratör arası elastik kaplini

  Engine house Makina binası, makina dairesi

  Engine output Motor gücü

  Engin room Makina odası, makina dairesi

  Engin with reheater Ara kızdırıcılı makina, ara kızdırıcılı türbin

  Engler viscosity Engler viskozitesi

  Enriched fuel Zenginleştirilmiş yakıt

  Enthalpy Entalpi

  Entrance angle Giriş açısı

  Entrance loss Giriş kaybı

  Entropy Entropi

  Environmental conditions Çevre şartları

  Environmental protection Çevrenin korunması

  Epoxy Epoksi

  Epoxy resin Epoksit reçine

  Equalizer pipe Dengeleme borusu

  Equalizing circuit Eşitleme devresi

  Equation of state Hal denklemi

  Equilibrium Denge

  Equipment Ekipman, araç-gereç, teçhizat

  Equipment ground Donatım topraklaması

  Erect, to- Dikmek, inşa etmek, monte etmek

  Erection İnşa, montaj

  Erection drawing Montaj resmi

  Erection opening Montaj deliği

  Erection schedule Montaj programı

  Erection sequence Montaj sırası

  Erosion Aşınma, erozyon

  Erosion damage Aşınma hasarı

  Erosion resistance Aşınma dayanımı

  Erosive Aşındırıcı

  Error Hata, sapma, reglaj farkı

  Estuary Irmak ağzı, nehir ağzı

  Euler equation Euler denklemi

   

  Evacuate, to- 60

  Evacuate, to- Havasını almak, boşaltmak

  Evaluation Değerlendirme

  Evaporate, to- Buharlaşmak

  Evaporation loss Buharlaşma kaybı (soğutma kulelerinde)

  Evaporator Evaporatör, buharlaştırıcı

  Evaporator heating surface Evaporatör ısıtma yüzeyi

  Event Olay, süreç

  Examine, to- Denetlemek, kontrol etmek

  Examiner Denetçi, kontrolör

  Excess Aşırı, fazla

  Excess air Hava fazlalığı (kazanlarda)

  Excess air coeffi cient Hava fazlalık katsayısı

  Excess current Fazla akım, aşırı akım

  Exchangeable Değiştirilebilir

  Exchanger Eşanjör

  Excitation İkaz, uyarım

  Excitation current İkaz akımı, uyarma akımı

  Excitation voltage İkaz gerilimi, uyarma gerilimi

  Excitation winding İkaz sargısı

  Exciter İkaz dinamosu, ikaz

  Exciter bearing İkaz yatağı

  Exciter bus İkaz barası

  Exciter coupling İkaz kaplini

  Exciter current cable İkaz akımı kablosu

  Exciter end İkaz tarafı

  Exciter losses İkaz kayıpları

  Exciter output İkaz gücü

  Exciter rotor İkaz (jeneratörü) rotoru

  Exciter shaft İkaz (jeneratörü) mili

  Ex factory Fabrika çıkışı, fabrika çıkışında

  Exhaust Egzoz

  Exhaust air Egzoz havası, atık hava

  Exhaust-air duct Atık hava kanalı

  Exhaust blade Son kademe kanadı

  Exhaust casing Çürük buhar kasası

  Exhaust cross section Çürük buhar çıkış kesiti

  Exhaust end Çürük buhar tarafı (türbinlerde)

  Exhauster fan Değirmen vantilatörü

  Exhaust gas Çürük gaz

   

  61 Expansion bend

  Exhaust-gas channel Çürük gaz kanalı, egzoz gazı kanalı

  Exhaust-gas diffuser Egzoz gazı difüzörü (gas türbinlerinde)

  Exhaust-gas duct Çürük gaz kanalı, egzoz gazı kanalı

  Exhaust-gas pipe Egzoz manifoldu

  Exhaust-gas (pipe) protection Egzoz manifoldu mahfazası

  Exhaust heat recovery equipment Atık ısı geri kazanım ekipmanı

  Exhaust line Egzoz hattı

  Exhaust loss Egzoz kaybı

  Exhaust pipe Egzoz borusu

  Exhaust port Egzoz çıkışı, egzoz kanalı

  Exhaust relief diaphragm Egzoz emniyet diyaframı

  Exhaust side Egzoz tarafı

  Exhaust stage Egzoz kademesi, son kademe

  Exhaust stage blade Son kademe kanadı

  Exhaust steam Egzoz buharı, çürük buhar

  Exhaust steam casing Çürük buhar kasası

  Exhaust steam end Çürük buhar tarafı

  Exhaust steam fl ow Çürük buhar debisi

  Exhaust steam oil separator Egzoz buharı yağ separatörü

  Exhaust steam pipe Çürük buhar hattı

  Exhaust steam turbine Çürük buhar türbini

  Exhaust temperature Egzoz sıcaklığı, çıkış sıcaklığı

  Exhaust turbine Çürük buhar türbini

  Exhaust valve Çürük buhar valfi (buhar türbinlerinde)

  Exhaust valve Egzoz valfi , egzoz supapı (dizel motorlarda)

  Exhaust velocity Çıkış hızı

  Exhaust volume Çürük buhar hacmi

  Exit angle Çıkış açısı

  Exit gas Çürük gaz

  Exit loss Çıkış kaybı

  Exit pipe Çıkış hattı

  Exit pressure Çıkış basıncı

  Exit side Çıkış tarafı

  Exit velocity Çıkış hızı

  Exothermal process Eksotermik işlem, eksotermik proses

  Exothermic process Eksotermik işlem, eksotermik proses

  Exothermic reaction Eksotermik reaksiyon, ısı veren tepkime

  Expansion bellow Genleşme körüğü

  Expansion bend Genleşme kavisi

   

  Expansion chamber 62

  Expansion chamber Genleşme haznesi

  Expansion compensator Genleşme kompansatörü

  Expansion joint Genleşme kompansatörü

  Expansion loop Genleşme kavisi

  Expansion tank Genleşme tankı

  Expansion transmitter Genleşme transmiteri

  Expansion vessel Genleşme kabı

  Experiment Deney

  Explosion diaphragm Emniyet membranı

  Extend, to- Tevsi etmek

  Extension Tevsi, uzama, genişleme, müştemilat

  External diameter of stator core Stator saç paketleri dış çapı

  External excitation Harici ikaz

  External power Yardımcı enerji

  Extinction voltage Sönüm gerilimi

  Extraction Ara buhar alma

  Extraction back-pressure turbine Ara buharlı karşı basınç türbini

  Extraction check valve Ara buhar çek valfi

  Extraction condensing turbine Ara buharlı kondensasyon türbini

  Extraction condensing turbine-ge- Ara buharlı kondensasyonlu türbojeneratör

   nerator set seti

  Extraction control Ara buhar reglajı

  Extraction control valve Ara buhar reglaj valfi

  Extraction heater Ara buharlı ön ısıtıcı

  Extraction line Ara buhar hattı

  Extraction non-return valve Ara buhar çek valfi

  Extraction piping Ara buhar hattı

  Extraction point Ara buhar alma noktası

  Extraction pressure Ara buhar basıncı

  Extraction pressure regulator Ara buhar basınç regülatörü

  Extraction pump Kondensat pompası

  Extraction stage Ara buhar kademesi

  Extraction steam Ara buhar

  Extraction steam feed heating Ara buharla besleme suyu ön ısıtması

  Extraction steam feed water prehe- Ara buharla besleme suyu ön ısıtması

   ating

  Extraction steam fl ow Ara buhar debisi

  Extraction steam preheater Ara buharlı ön ısıtıcı

  Extraction steam preheating Ara buharla ön ısıtma

   

  63 Fault recorder

  Extraction steam pressure Ara buhar basıncı

  Extraction stop valve Ara buhar ani kapama ventili

  Extraction turbine Ara buharlı türbin

  Extraction valve Ara buhar valfi

  Extractor Çıkarıcı

  Ex works Fabrika çıkışı, fabrika çıkışında

   

  F

   

   

  Fabric fi lter Bez fi ltre

  Factory certifi cate İmalat sertifi kası

  Fading Sönümlenme (vibrasyonda, osilasyonda)

  Failure Arıza, bozulma, kopma

  Family of curves Eğriler ailesi, eğriler takımı

  Fan Fan, vantilatör

  Fan assisted hyperbolic cooling Fan destekli hiperbolik soğutma kulesi

   tower

  Fan blade Fan kanadı, vantilatör kanadı

  Fan casing Fan gövdesi

  Fan control cubicle Fan kontrol kabini

  Fan cover Fan gövdesi, fan mahfazası

  Fan drive Fan tahrik elemanı

  Fan drive turbine Fan tahrik türbini

  Fan effi ciency Fan verimi

  Fan guard plate Fan mahfaza saçı

  Fan margin Fan kapasite rezervi

  Fan motor Fan motoru

  Fast acting Hızlı tepkili, çabuk tepkili (reglajda)

  Fast response control action Hızlı kumanda edilebilir

  Fault Arıza

  Fault alarm Arıza alarmı

  Fault current Arıza akımı

  Fault indicator Arıza kayıt cihazı, arıza göstergesi

  Fault record Arıza protokolu

  Fault recorder Arıza yazıcısı

   

   

  Fault shutdown 64

  Fault shutdown Arıza nedeniyle durdurma

  Feasibility Fizibilite

  Feather Kama, zivana

  Feed Besleme

  Feedback Geri besleme

  Feedback amplifi er Geri besleme amplifi katörü

  Feed controller Besleme regülatörü

  Feeder Fider, hat

  Feeder Dağıtıcı, besleyici, besleme hattı (kömür

   alma tesisinde)

  Feeder chute Besleme şutu (değirmenlerde)

  Feeder fl oor Dağıtıcı katı, dağıtıcı platformu

  Feeder pump Besleme pompası

  Feed-forward control İleri beslemeli regülasyon

  Feed heating plant Besleme suyu ön ısıtma tesisi

  Feed heating stage Besleme suyu ön ısıtma kademesi

  Feed heating system Besleme suyu ön ısıtma tesisi

  Feeding drum Üst dom

  Feeding of data Done yükleme

  Feed line Besleme hattı

  Feed pipe Besleme hattı, besleme borusu

  Feed pump Besleme pompası

  Feed pump governor Besleme pompası regülatörü

  Feed the boiler, to- Kazana su vermek

  Feed valve Besleme valfi

  Feed water Besleme suyu

  Feedwater conditioning Besleme suyu şartlandırması

  Feedwater controller Besleme suyu regülatörü

  Feedwater deaerator Besleme suyu degazörü

  Feedwater delivery pipe Besleme suyu basınç hattı

  Feedwater fi lter Besleme suyu fi ltresi

  Feedwater header Besleme suyu kolektörü

  Feedwater heater Besleme suyu ön ısıtıcısı

  Feedwater line Besleme suyu hattı

  Feedwater preheater Besleme suyu ön ısıtıcısı

  Feedwater pump Besleme suyu pompası

  Feedwater regulator Besleme suyu regülatörü

  Feedwater softening plant Besleme suyu yumuşatma tesisi

  Feedwater storage tank Besleme suyu tankı

   

  65 Final steam temperature

  Feedwater strainer Besleme suyu fi ltresi

  Feedwater tank Besleme suyu tankı

  Feedwater treatment Besleme suyunun arıtılması

  Feedwater treatment plant Besleme suyu arıtma tesisi

  Feedwater valve Besleme suyu valfi

  Feeler Algılayıcı

  Field Saha, inşaat sahası, alan

  Field coil Alan sargısı, indüktör sargısı

  Field density Alan yoğunluğu

  Field installation check-out İlk devreye alma hazırlığı

  Field regulation Alan kontrolu

  Field rheostat Alan reostası

  Field weld Saha kaynağı

  Field winding Alan sargısı

  Filament voltage Filaman gerilimi

  Fill Yağmurlama elemanları (soğutma kule-

   sinde)

  Filling pipe Doldurma hattı

  Filling valve Doldurma valfi

  Film boiling Film kaynama

  Film resistor Film direnç

  Filter Filtre

  Filter backwashing Filtre geri yıkaması

  Filter bypass line Filtre baypas hattı

  Filter cartridge Filtre kartuşu, fi ltre peteği

  Filter changeover valve Filtre aktarma valfi

  Filter screen Filtre eleği

  Filter transfer valve Filtre aktarma valfi , fi ltre değiştirme valfi

  Fill the boiler, to- Kazanı su ile doldurmak

  Fin Kanatçık, ripe

  Final control element Son denetim öğesi, son kontrol elemanı

  Final evaporator Son buharlaştırıcı (Benson kazanlarında)

  Final feed temperature Ön ısıtıcı nihai sıcaklığı

  Final feedwater pre-heating Besleme suyu son ön ısıtması

  Final inspection Son kontrol

  Final operating conditions Nihai işletme şartları

  Final payment Son ödeme

  Final stage Son kademe

  Final steam temperature Son kızdırıcı sıcaklığı

   

  Final superheater 66

  Final superheater Son kızdırıcı

  Fine adjustment İnce ayar

  Fineness Öğütme inceliği (değirmenlerde)

  Fine screen İnce elek (soğutma suyu giriş kanallarında)

  Finishing superheater Son kızdırıcı

  Finned Kanatçıklı, ripeli

  Finned pipe Kanatçıklı boru, ripeli boru

  Finned tube Kanatçıklı boru, ripeli boru

  Finned tube economiser Ripeli ekonomizör

  Fir-blade fastening Çam tipi kanat montajı (türbinlerde)

  Fir-blade mounting Çam tipi kanat montajı (türbinlerde)

  Fire brick Ateş tuğlası, şamot tuğlası

  Fire clay Şamot

  Fire clay lining Şamot kaplama

  Fire point Yanma sıcaklığı, yanma noktası

  Fire proof Yanmaz

  Fire resistant Ateşe dayanıklı, zor yanan

  Fire side Gaz tarafı (kazanlarda)

  Fire-tube boiler Duman borulu kazan, alev borulu kazan

  Firing equipment Yakma ekipmanı

  First law of thermodynamics Termodinamiğin birinci yasası

  First stage İlk kademe, birinci kademe

  First stage superheater Birinci kızdırıcı, kızdırıcı birinci kademesi

  Fir-tree blade root Çam tipi kanat kökü (türbinlerde)

  Fir-tree root blade Çam tipi köklü kanat

  Fir-type groove Çam tipi yiv

  Fit, to- Uymak, uydurmak, yerleştirmek

  Fitter Montör

  Fixed Sabit

  Fixed bed Sabit yatak (akışkan yataklı kazanlarda)

  Fixed carbon Sabit karbon (yakıt analizinde)

  Fixed pipe mount Sabit boru askısı

  Fixed point Sabit nokta

  Fixture Düzenek, teçhizat

  Flame Alev

  Flame impingement Alev tepmesi

  Flame “in” Yakıcı devrede

  Flame monitor Alev monitörü

  Flame “out” Yakıcı devre dışı

   

  67 Flood

  Flame zone of combustor Yanma odası alev bölgesi

  Flange Flanş

  Flange connection Flanşlı bağlantı

  Flange coupling Flanşlı kaplin

  Flange heating Flanş ısıtması

  Flap Klape

  Flapper Çarpma plakası, dağılma plakası

  Flare type burner Konik yakıcı

  Flash-back Alev tepmesi

  Flash evaporator Ani buharlaştırıcı

  Flashing Buharlaşma

  Flash-over Elektrik atlaması

  Flash point Parlama noktası, parlama sıcaklığı

  Flash steam Çürük buhar

  Flash tank Çürük buhar tankı, genleşme tankı

  Flat Düz, yassı, yayvan

  Flat car Alçak kasalı vagon

  Flat coil Yassı bobin

  Flat spring Yaprak yay

  Flexible Elastik

  Flexible coupling Elastik kaplin

  Flexible metal hose Elastik metal hortum

  Flexible suspension Hareketli askı sistemi

  Flip-fl op circuit Flip-fl op devre, ikili devre

  Float Şamandra

  Floating action controller İntegral tutumlu regülatör

  Floating bearing Hareketli yatak, gezer yatak

  Floating lever Geri besleme kolu (türbin reglajında)

  Floating matter Yüzer madde

  Floating rate Ayar hızı, kapama hızı (kontrol sistemlerin-

   de)

  Float-operated control valve Şamandıralı reglaj valfi

  Float switch Şamandıralı şalter

  Float trap Şamandıralı kondenstop

  Float valve Şamandıralı valf

  Flocculation Çökeltme, fl okülasyon

  Floculator Flokülatör (su hazırlama tesisinde), çökel-

   tici

  Flood Sel, taşkın

  Flooding 68

  Flooding Sel, taşkın

  Floor Zemin, taban

  Floor level Zemin kotu

  Flow Akış, akım, debi

  Flow control Debi reglajı

  Flow cross-section Akış kesiti

  Flow diagram Akış şeması

  Flow loss Akış kaybı

  Flow meter Debimetre

  Flow path Akış yolu

  Flow rate Debi

  Flow resistance Akış direnci

  Fluctuate, to- Dalgalanmak, artıp azalmak

  Fluctuating load Değişken yük, dalgalı yük

  Flue Duman borusu, duman yolu

  Flue-dust collector Baca gazı fi ltresi

  Flue-dust precipitator Baca gazı fi ltresi

  Flue gas Baca gazı

  Flue-gas air heater Hava ön ısıtıcısı

  Flue-gas analyser Baca gazı analizörü

  Flue-gas bypass Baca gazı baypas hattı (kombine çevrim

   santrallarında)

  Flue-gas bypass damper Baca gazı baypas damperi

  Flue-gas bypass stack Baypas bacası

  Flue-gas cleaning plant Baca gazı temizleme tesisi

  Flue-gas damper Baca gazı damperi

  Flue-gas denitrifi cation plant Baca gazı azot arıtma tesisi

  Flue-gas desulphurization plant Baca gazı kükürt arıtma tesisi

  Flue-gas duct Baca gazı kanalı

  Flue-gas loss Baca gazı kaybı (ısı kaybı)

  Flue-gas pass Baca gazı pasajı (kazanlarda)

  Flue-gas recirculating fan Baca gazı resirkülasyon fanı

  Flue-gas recirculation Baca gazı resirkülasyonu

  Flue-gas reinjection Baca gazı resirkülasyonu

  Flue-gas sample Baca gazı numunesi

  Flue-gas volume Baca gazı hacmı

  Flue-gas withdrawal Baca gazı resirkülasyonu

  Fluid Akışkan

  Fluid drive Hidrolik tahrik sistemi

   

  69 Forced-circulation lubrication

  Fluidized bed Akışkan yatak

  Fluidized-bed boiler Akışkan yataklı kazan

  Fluid-level monitor Akışkan seviye monitörü

  Fluid monitor Akışkan monitörü

  Fluid temperature Akma sıcaklığı

  Fluorescent lamp Floresan lamba

  Fluorescent screen Flüorışıl ekran

  Fluorescent tube Floresan lamba

  Flushing Durulama, fışkırma, fışkırtma

  Flushing oil Çalkalama yağı, yıkama yağı

  Flushing water Çalkalama suyu, yıkama suyu

  Flush water Çalkalama suyu, yıkama suyu

  Flute Yiv, oluk

  Flux Akı, akış

  Flux-carrying capacity Mıknatıslanma kapasitesi

  Flux density Akı yoğunluğu

  Fly ash Uçucu kül

  Fly ash hopper Uçucu kül bunkeri

  Fly ash return Uçucu kül geri beslemesi

  Flyball Regülatör topu (hız regülatörlerinde)

  Flyball governor Toplu hız regülatörü, merkezkaç kuvvetli

   hız regülatörü

  Flyweight speed governor Toplu hız regülatörü, merkezkaç kuvvetli

   hız regülatörü

  Flywheel Volan

  Foam Köpük

  Foam extinguisher Köpüklü yangın söndürücü

  Foaming Köpürme (domda)

  Foaming characteristics Köpürme özelliği (yağlarda)

  Follower control Sürekli reglaj

  Follow-up control Sürekli reglaj

  Force Kuvvet

  Forced air Fan havası

  Forced-air cooling Cebri havalı soğutma

  Forced air duct Taze hava kanalı

  Forced circulation Cebri sirkülasyon

  Forced circulation boiler Cebri sirkülasyonlu kazan, La Mont tipi ka-

   zan

  Forced-circulation lubrication Cebri sirkülasyonlu yağlama

   

  Forced draft duct 70

  Forced draft duct Taze hava kanalı

  Forced draft fan Taze hava fanı, taze hava vantilatörü

  Forced fl ow boiler Tek geçişli (domsuz) kazan

  Forced lubrication Basınçlı yağlama

  Forced oscillation Güdümlü salınım, kendinden kaynaklanan

   salınım

  Forebay Yükleme havuzu, su biriktirme havuzu (hid-

   rolik santrallarda)

  Foreman Formen

  Forged blade Dövme kanat

  Forged steel Dövme çelik

  Forked blade root Çatal tipi kanat kökü

  Form-wound coil Şablonla sarılmış bobin, şablon bobini

  Forward-curved blade Öne kavisli kanat

  Fossil-fi red power plant Fosil yakıtlı santral

  Fossil power plant Fosil yakıtlı santral

  Fouling (heating surfaces) Curuf bağlaması, kirlenme (ısıtma yüzey-

   lerinde)

  Foundation Temel

  Foundation anchor Temel ankrajı

  Foundation axis Temel ekseni

  Foundation bed plate Temel plakası

  Foundation bolt Temel ankraj civatası

  Foundation load Temele gelen yük

  Foundation structure Temel konstrüksiyonu

  Four-core cable Dörtlü kablo

  Frame Şasi, temel plakası, karkas

  Frame (generator) Gövde, stator karkası

  Francis turbine Francis türbini

  Free carbon Serbest karbon

  Free chlorine Serbest klor

  Free swelling index Serbest şişme indisi (kül analizi)

  Freezing point Donma noktası

  Freight elevator Yük asansörü

  Frequency Frekans

  Frequency band width Frekans bant aralığı

  Frequency changer Frekans değiştirici

  Frequency controller Frekans regülatörü

  Frequency convertor Frekans konvertörü

   

  71 Fuel-oil additives

  Frequency distribution Frekans dağılımı, sıklık dağılımı

  Frequency divider Frekans bölücü

  Frequency range Frekans aralığı

  Frequency relay Frekans rölesi

  Frequency response Frekans cevabı, frekans yanıtı

  Frequency stability Frekans kararlılığı

  Frequency variant Frekansa göre değişen, frekansa bağımlı

  Fresh air Taze hava

  Fresh air cooling Taze havayla soğutma

  Freshwater Taze su, tatlı su

  Friction Sürtünme

  Friction bearing Kaymalı yatak

  Friction coeffi cient Sürtünme katsayısı

  Friction losses Sürtünme kayıpları

  Front bearing Ön yatak

  Front bearing pedestal Ön yatak pedestalı

  Front-fi red boiler Önden yakmalı kazan

  Front view Ön görünüş, önden görünüş

  Front wall Ön duvar

  Front wall downcomers Ön duvar düşüş boruları

  Front wall drain Ön duvar drenajı

  Front wall header Ön duvar kolektörü

  Front wall risers Ön duvar buharlaştırıcı boruları

  Fuel Yakıt

  Fuel bed thickness Kömür tabakası kalınlığı (ızgaralı kazanlar-

   da)

  Fuel cycle Yakıt çevrimi

  Fuel demand Yakıt ihtiyacı, yakıt gereksinimi

  Fuel drying (in the mill) Yakıtın öğütülürken kurutulması

  Fuel economy Yakıt ekonomisi

  Fuel feeder Yakıt besleyicisi, yakıt dağıtıcısı (değirmen-

   lere)

  Fuel gasifi cation Kömürün gazlaştırılması

  Fuel injector Yakıt enjektörü, enjektör

  Fuel-laden vapours piping Brüden hattı

  Fuel leakage pipe Yakıt kaçağı devresi, yakıt kaçağı borusu

  Fuel mixture Yakıt karışımı

  Fuel-oil Fuel oil

  Fuel-oil additives Fuel oil katkı maddeleri

   

  Fuel-oil heater 72

  Fuel-oil heater Fuel oil ısıtıcısı

  Fuel processing Yakıtın işlenmesi

  Fuel pump Yakıt pompası

  Fuel rating Yakıt özgül gücü

  Fuel reprocessing Yakıtın yeniden işlenmesi

  Fuel sampling Yakıtdan numune alma

  Fuel trip Yakıt beslemesinin kesilmesi

  Full admission Buharın tam açılması (türbinlerde)

  Full-capacity auxiliary oil pump Tam kapasiteli yardımcı yağ pompası

  Full load Tam yük

  Full-load auxiliary oil pump Tam kapasiteli yardımcı yağ pompası

  Full-load hours Tam yükte çalışma saati

  Full-load operation Tam yükte çalışma

  Full-load output Tam yük

  Full-load pressure Tam yük basıncı

  Full-load pump Tam yük pompası

  Full-load steam fl ow Tam yük buhar debisi

  Full-scale defl ection Tam sapma

  Full speed Tam devir, tam hız

  Full-vision cabin Tam görüşlü kabin (vinçlerde)

  Full-wave rectifi er Tam dalga redresör

  Functional diagram Fonksiyon şeması

  Functional group control Fonksiyon grubu kumandası

  Functional group control cubicle Foksiyon grubu kumanda dolabı

  Functional inspection Fonksiyon kontrolu

  Functional test Fonksiyon testi

  Fundamental frequency Temel frekans

  Fundamental oscillation Temel osilasyon

  Fundamental waves Temel dalgalar

  Furnace Ocak

  Furnace arch Yanma odası kemeri, ocak kemeri

  Furnace capacity Ocak ısı kapasitesi

  Furnace draft Ocak çekişi

  Furnace heating surface Ocak ısıtma yüzeyi

  Furnace losses Ocak kayıpları, yanma odası kayıpları

  Furnace slagging Yanma odasının curuf bağlaması (kazan-

   larda)

  Fuse Sigorta

  Fuse board Sigorta panosu

   

  73 Gas-gas heat exchanger

  Fusion Ergime (külde)

  Fusion temperature Ergime sıcaklığı (külde)

   

   

  G

   

   

  Gage Gösterge, mastar, geyc

  Gage glass Düzey göstergesi, gösterge camı

  Gain Kazanç ( elektronikte)

  Gain control Kazanç ayarı, kazanç reglajı

  Gain factor Kazanç katsayısı

  Gallery Yürüme platformu, galeri

  Galvanic battery Galvanik batarya

  Galvanic cell Galvanik pil

  Galvanic corrosion Galvanik korozyon

  Galvanic couple Galvanic eleman, galvanik çift

  Galvanic current Galvanik akım

  Galvanic protection Galvanik koruma

  Gantry crane Portal vinç, ayaklı köprülü vinç

  Gas analyser Gaz analizörü

  Gas baffl e Gaz yönlendirme perdesi (kazanlarda)

  Gas-blast circuit breaker Gazlı kesici

  Gas burner Gazlı yakıcı, gaz yakıcısı

  Gas chamber Gaz haznesi (alev borulu kazanlarda)

  Gas compressor Gaz kompresörü

  Gas counter Gaz sayacı

  Gas distribution Gaz dağıtımı

  Gas distribution network Gaz dağıtım şebekesi

  Gas emission Gaz emisyonu

  Gas engine Gaz motoru

  Gaseous fuel Gaz yakıt

  Gas explosion Gaz patlaması

  Gas-fi red boiler Doğal gazlı kazan, gazlı kazan

  Gas fl ow meter Gaz sayacı

  Gas-gas heat exchanger Gaz-gaz eşanjörü (baca gazı arıtma tesi-

   sinde)

   

   

  Gas heater 74

  Gas heater Gaz ısıtıcısı ( baca gazı arıtma tesisinde)

  Gasifi cation of coal Kömürün gazlaştırılması

  Gasket Conta, gasket, salmastra

  Gas main Gaz ana borusu, ana gaz hattı

  Gas motor Gaz motoru

  Gas pass Gaz pasajı

  Gas pipe Gaz borusu

  Gas port Gazlı yakıcı yerleştirme ağzı (kazanlarda)

  Gas pressure Gaz basıncı

  Gas proof Gaz sızdırmaz

  Gas proportioning damper Baca gazı reglaj damperi

  Gas safety valve Gaz emniyet vanası

  Gas-side tube corrosion Kazan borusu gaz tarafı korozyonu

  Gassing Gaz ayrıştırma (yağda)

  Gas supply Gaz beslemesi

  Gas tempering Baca gazı geri beslemesi, baca gazı resir-

   külasyonu

  Gas tempering duct Baca gazı resirkülasyon kanalı

  Gas-tight Gaz sızdırmaz

  Gas turbine Gaz türbini

  Gas turbine combined cycle power Gaz türbinli kombine çevrim santralı

   plant

  Gas turbine combined cycle power Gaz türbinli kombine çevrim santralı

   station

  Gas turbine cycle Gaz türbini çevrimi

  Gas turbine-generator set Gaz türbojeneratörü

  Gas turbine power plant Gaz türbinli elektrik santralı

  Gas turbine power station Gas türbinli elektrik santralı

  Gas turbine stage Gaz türbini kademesi

  Gas velocity Gaz hızı

  Gate Türbin rotoruna kanat geçirme ağzı

  Gate house Bekçi kulübesi, kapı kontrol kulübesi

  Gate piece Kanat geçirme ağzı kapama parçası

  Gate valve Sürgülü vana, şiber

  Gauge Gösterge, mastar, geyc

  Gauge cock Düzey göstergesi musluğu

  Gauge glass Düzey göstergesi, gösterge camı

  Gauge pressure Manometre basıncı

  Gear coupling Dişli kaplin

   

  75 Gland box

  Gear pump Dişli pompa

  General arrangement Genel yerleşim planı

  General layout Genel yerleşim planı

  Generating costs Elektrik üretim giderleri, elektrik üretim ma-

   liyeti

  Generator Jeneratör, generatör

  Generator air cooler Jeneratör hava soğutucusu

  Generator bearing Jeneratör yatağı

  Generator circuit breaker Jeneratör kesicisi

  Generator cooling water pump Jeneratör soğutma suyu pompası

  Generator end Jeneratör tarafı

  Generator fan Jeneratör fanı

  Generator fi eld Jeneratör alanı

  Generator fi eld breaker Jeneratör alan kesicisi, ikaz kaldırma kesi-

   cisi

  Generator frame Jenerator karkası

  Generator front end Jeneratör ikaz tarafı

  Generator main lead Jeneratör ana çıkış hattı

  Generator output Jeneratör gücü

  Generator protection Jeneratör koruması

  Generator protection system Jeneratör koruması

  Generator rotor Jeneratör rotoru

  Generator stability Jeneratör stabilitesi, jeneratör kararlılığı

  Generator stator Jeneratör statoru

  Generator stator core Jeneratör statoru sac paketi

  Generator terminal Jeneratör terminali, jeneratör klemensi

  Generator terminal output Jeneratör çıkış gücü

  Generator terminal voltage Jeneratör çıkış gerilimi

  Generator voltage Jeneratör gerilimi

  Generator voltage regulator Jeneratör gerilim regülatörü

  Geometric attenuation Geometrik zayıfl ama

  Get steam up, to- Buhara yol vermek, buhar açmak

  Gilled tube Ripeli boru

  Gilled tube economiser Ripeli ekonomizör

  Girder Kiriş, hatıl

  Gland Salmastra, salmastra kutusu (rotor sızdır-

   mazlığı), sızdırmazlık

  Gland bolt Salmastra civatası, sızdırmazlık civatası

  Gland box Salmastra kovanı, sızdırmazlık kutusu

   

  Gland bush 76

  Gland bush Salmastra bileziği

  Gland casing Sızdırmazlık gövdesi

  Gland cover Sızdırmazlık kapağı

  Gland exhauster system Sızdırmazlık buharı emiş sistemi

  Gland fl ange Sızdırmazlık fl anşı

  Gland leakage Sızdırmazlık buhar kaçağı

  Gland leakage losses Sızdırmazlık buhar kayıpları

  Gland leakage steam Sızdırmazlık kaçak buharı

  Glandless valve Salmastrasız valf

  Gland packing Salmastra, sızdırmazlık

  Gland packing ring Sızdırmazlık bileziği

  Gland ring Sızdırmazlık bileziği

  Gland seal Salmastra, sızdırmazlık

  Gland sealing steam Rotor sızdırmazlık buharı

  Gland seal water Sızdırmazlık suyu

  Gland steam Rotor sızdırmazlık buharı

  Gland steam collecting pipe Sızdırmazlık buharı kolektörü

  Gland steam condenser Sızdırmazlık buharı kondenseri

  Gland steam control valve Sızdırmazlık buharı kontrol valfi

  Gland steam desuperheater Sızdırmazlık buharı soğutucusu

  Gland steam drains Sızdırmazlık buharı yoğuşum suyu

  Gland steam line Sızdırmazlık buhar hattı

  Gland steam losses Sızdırmazlık buhar kayıpları

  Gland steam pipe Sızdırmazlık buhar hattı

  Gland steam pocket Sızdırmazlık buhar cebi, sızdırmazlık bu-

   har hücresi

  Gland steam pressure regulator Sızdırmazlık buharı basınç regülatörü

  Gland steam supply Sızdırmazlık buharı beslemesi

  Gland steam valve Sızdırmazlık buharı valfi

  Glass wool Cam yünü

  Globe valve Konik valf, küresel vana

  Glow discharge Akkor deşarj

  Glow lamp Neon lamba

  Glowlamp Enkandesan ampul

  Governing oil circuit Reglaj yağ devresi

  Governing oil supply Reglaj yağ beslemesi

  Governing oil supply line Reglaj yağı besleme hattı

  Governing stage Reglaj kademisi (buhar türbinlerinde)

  Governing system Reglaj

   

  77 Grate opening

  Governing valve Reglaj valfi , ayar valfi

  Governor Regülatör

  Governor bellows Regülatör membranı, regülatör körüğü (tür-

   binlerde)

  Governor casing Regülatör gövdesi, regülatör mahfazası

  Governor cubicle Regülatör hücresi

  Governor diaphragm Regülatör membranı

  Governor drive Regülatör tahrik sistemi

  Governor equipment Regülatör ekipmanı

  Governor impeller Regülatör çarkı

  Governor linkage Regülatör çubuğu

  Governor oil Reglaj yağı, kumanda yağı

  Governor oil pressure Reglaj yağ basıncı, kumanda yağı basıncı

  Governor oil pump Reglaj yağ pompası

  Governor oil system Kumanda yağ devresi

  Governor pedestal Regülatör pedestalı (türbinde), kumanda

   sehbası

  Governor power fl uid Kumanda sıvısı

  Governor rod Regülatör çubuğu

  Governor setting Regülatör ayarı

  Governor sleeve Regülatör manşonu, regülatör kovanı

  Governor stand Regülatör sehpası

  Governor valve Reglaj valfi , ayar valfi

  Grade Derece, eğim

  Gradient Eğim, meyil, düşü

  Grading test Elek analizi

  Graduated Dereceli, taksimatlı, bölüntülü

  Graduation line Taksimat çizgisi

  Granulated slag Granül curuf

  Graphite Grafi t

  Graphite anode Grafi t anot

  Graphite lubricated bearing Grafi tli yatak

  Graphitized Grafi tlenmiş

  Grate Izgara

  Grate area Izgara yüzey alanı

  Grate bar Izgara çubuğu

  Grate cleaning device Izgara temizleme düzeneği

  Grate link Izgara çubuğu

  Grate opening Izgara aralığı, ızgara açıklığı

   

  Grate rod 78

  Grate rod Izgara çubuğu

  Grate speed Izgara hareket hızı

  Grating platform Izgara platformu

  Gravel bed Kum yatağı (su arıtımında)

  Gravel fi lter Kum fi ltre (su arıtımında)

  Gravity Yerçekimi

  Gravity separation Doğal ayrıştırma (domda)

  Gravity tube Düşüş borusu

  Grease Gres

  Grease gun Gres tabancası, gresör

  Grease lubrication Gresle yağlama

  Grease nipple Gres memesi

  Grid Kafes, ızgara

  Grid Elektrik şebeksi

  Grid bias Izgara öngerilimi (elektrikte)

  Grid voltage Izgara gerilimi, şebeke gerilimi

  Grind, to- Öğütmek, taşlamak

  Grindability Öğütülebilirlik (kömürde)

  Grindability index Öğütülebilme indeksi

  Grinder Öğütücü

  Grinding drum Öğütme tamburu

  Grinding ring Öğütme halkası, öğütme tablası (bilyalı

   değirmenlerde)

  Grit arrestor Siklonlu kül tutucu

  Grit hopper Kül silosu, kül bunkeri

  Groove Yiv, oluk

  Grooved ball bearing Oluklu bilyalı yatak

  Ground Toprak

  Ground Taşlanmış

  Ground , to- Topraklamak

  Ground breaking Temel atma

  Ground breaking ceremony Temel atma töreni

  Ground brush Topraklama fırçası

  Ground connection Toprak bağlantısı

  Ground current Toprak akımı

  Grounded Topraklanmış

  Grounded circuit Topraklanmış devre

  Grounded switch Topraklı anahtar

  Grounded system Topraklı sistem

   

  79 Gypsum sludge tank

  Ground fault Toprak kaçağı, toprak arızası

  Ground-fault relay Toprak kaçağı rölesi

  Ground in (valve) Alıştırılmış (valf)

  Grounding Topraklama

  Grounding conductor Topraklama iletkeni

  Grounding plug Topraklı priz

  Grounding switch Topraklama anahtarı

  Ground level Zemin seviyesi, zemin hizası

  Ground resistance Toprak direnci

  Ground terminal Toprak terminali, toprak kutbu

  Ground water Yeraltı suyu

  Group Blok, grup, ünite

  Grouping Gruplandırma

  Group of blades Kanat grubu

  Guarantee fuel Dizayna esas yakıt, özellikleri garanti edil-

   miş yakıt

  Guarantee performance test Garanti değerleri testi

  Gudgeon pin Piston pimi

  Guide baffl es Defl ektör

  Guide blade Yönlendirme kanadı, türbin sabit kanadı

  Guide blade row Sabit kanat kademesi

  Guide blade support ring Sabit kanat diski

  Guide line Kılavuz, yönerge

  Guide piece Kılavuz parça, kılavuz eleman

  Guide pin Kılavuz pim

  Guide plate Kılavuz plaka

  Guide ring Ayar bileziği, yönlendirme halkası

  Guide rod Kılavuz şandeli, yönlendirme çubuğu

  Guide sleeve Kılavuz kovanı

  Guide spindle Kılavuz mil

  Guide vane Sabit kanat, yönlendirme kanadı (türbinler-

   de, pompalarda)

  Guide wheel Sabit kanat diski (türbinlerde)

  Guiding principles Kılavuz kurallar, yönerge

  Gunning refractory Şamotun yüzeye püskürtülmesi

  Gypsum Alçıtaşı, jips

  Gypsum sludge Alçıtaşı çamuru (kükürt arıtma tesisinde)

  Gypsum sludge tank Alçıtaşı çamuru tankı

   

   

  Hairline crack 80

  H

   

   

  Hairline crack Kılcal çatlak

  Half load Yarı yük

  Half-part slide ring Yarım bilezik (kaymalı yataklarda)

  Half-wave rectifi er Yarı dalgalı redresör

  Hall detector Hall sondası

  Hall probe Hall sondası

  Hammer mill Çekiçli değirmen

  Hand auger El burgusu, el matkabı

  Hand brace El burgusu, el matkabı

  Hand drill El matkabı

  Hand emergency tripping lever Manuel ani kapama kolu

  Hand fi ring Elle tutuşturma

  Hand operated El kumandalı, elle kumanda edilen

  Hand rail Korkuluk, küpeşte, trabzan

  Handwheel El çarkı, volan

  Harbour duty Liman harcı, liman vergisi

  Harbour fee Liman ücreti

  Hard coal Taş kömürü, antrasit

  Hardness of water Suyun sertliği

  Hard-to-burn fuel Zor yanan yakıt

  Harmonic Harmonik

  Harmonic analyser Harmonik analizörü

  Harmonic analyzer Dalga çözümleyici

  Harmonic components Harmonik bileşenler

  Harmonic content Harmonikler toplamı, harmonik içeriği

  Harmonic motion Harmonik hareket

  Harmonic vibration Harmonik titreşim

  Harmonic voltage Harmonik gerilim

  Head Basma yüksekliği, düşü

  Header Kolektör, kolektör boru

  Header handholes Kolektör temizleme delikleri

  Header openings Kolektör temizleme delikleri

  Header type boiler Seksiyonel kazan

  Head loss Basma yüksekliği kaybı, basınç kaybı

  Head loss characteristics Debi-basma yüksekliği eğrisi (pompalarda)

   

   

  81 Heat loss by conduction

  Head of delivery Basma yüksekliği

  Head of water Su sütunu

  Headpond Yükleme havuzu, su biriktirme havuzu (hid-

   rolik santrallarda)

  Headroom Kafa yüksekliği

  Head tank Üst tank, üst depo, tepe tankı

  Heat Isı

  Heat balance Isı bilançosu

  Heat balance calculation Çevrim ısı hesabı

  Heat conduction Isı iletimi

  Heat conductivity Isıl iletkenlik

  Heat consumption Isı tüketimi

  Heat content Isı içeriği

  Heat cycle Isı devresi

  Heat dissipation Isı kaybı, ısı yayılımı

  Heat distribution Isı dağılımı

  Heat drop Isı düşümü

  Heat emission Isı yayımı

  Heat energy Isı enerjisi

  Heater Isıtıcı, ön ısıtıcı

  Heater water box Ön ısıtıcı su haznesi

  Heat exchange Isı alış verişi

  Heat exchanger Isı eşanjörü, ısı değiştiricisi

  Heat exchange surface Isı değiştirme yüzeyi

  Heat extraction Isı çekimi, ısı alımı

  Heat fl ow diagram Isı akış şeması

  Heat fl ux Isı akısı

  Heating coil Isıtma serpantini

  Heating resistor Isıtma direnci

  Heating steam Isıtma buharı

  Heating steam drains Isıtma buharı drenajı, ısıtma buharı kon-

   densatı

  Heating time Isıtma süresi

  Heating value Isıl değer

  Heat input Isı girişi

  Heat insulation Isı izolasyonu

  Heat liberation Isı salımı, ısı çıkışı

  Heat loss Isı kaybı

  Heat loss by conduction Isı iletim kaybı

   

  Heat loss by convection 82

  Heat loss by convection Isı taşınım kaybı, konveksiyon ısısı kaybı

  Heat loss by radiation Radyasyon kaybı, ışıma kaybı

  Heat loss in slag Curufl a ısı kaybı

  Heat of combustion Yanma ısısı

  Heat of evaporation Buharlaşma ısısı

  Heat of vaporisation Buharlaşma ısısı

  Heat price Isı bedeli, ısı ücreti

  Heat pump Isı pompası

  Heat rate Özgül ısı harcaması

  Heat recovery Isı geri kazanımı

  Heat recovery boiler Atık ısı kazanı

  Heat recovery steam generator Atık ısı kazanı

  Heat release Isı salımı

  Heat removal Isı alma, ısı çekme

  Heat requirement Isı gereksinimi

  Heat resistance Isıl direnç

  Heat resistant Isıya dayanıklı

  Heat run test Sıcak çalıştırma testi

  Heat sink Isı alıcı, soğutucu

  Heat soaked turbine Isıtılmış türbin

  Heat soaking time Isıtma süresi

  Heat source Isı kaynağı

  Heat stability test Sıcak çalıştırma testi

  Heat stress Isıl stres, ısıl gerilim

  Heat supply Isı beslemesi

  Heat transfer Isı transferi

  Heat transfer by conduction İletim yoluyla ısı transferi

  Heat transfer by convection Konveksiyon yolu ile ısı transferi

  Heat transfer by radiation Radyasyon yolu ile ısı transferi

  Heat transfer coeffi cient Isı transfer katsayısı

  Heat transfer resistance Isı transfer direnci

  Heat treatment Isıl işlem

  Heavy current Yüksek akım

  Heavy-current buşing Yüksek akım buşingi

  Heavy-duty gas turbine Ağır hizmet gaz türbini

  Heavy oil Ağır yağ

  Heavy-oil burner Ağır yağ yakıcısı

  Heavy walled Kalın duvarlı

  Height of crane hook Vinç kanca yüksekliği

   

  83 High-pressure element of the turbine

  Height of head Kafa yüksekliği

  Helical compression spring Helis baskı yayı

  Helical spring supported foundation Helis yaylı temel

  Herion magnet valve Herion manyetik valf

  Herion solenoid valve Herion manyetik valf

  Herion solenoid valve for load-dis- Herion manyetik yük atma valfi

   connect relay

  Herion solenoid valve for load-shed- Herion manyetik yük atma valfi

   ding relay

  Hermetically sealed Hava sızdırmaz

  High ash coal Yüksek küllü kömür

  High break capacity fuse Yüksek kesme güçlü sigorta

  High-capacity turbine Yüksek güçlü türbin

  High current Yüksek akım, kuvvetli akım

  High duty section (boilers) Son kızdırıcı ( kazanlarda)

  High duty section of superheater Son kızdırıcı ( kazanlarda)

  Higher calorifi c value Üst ısıl değer

  Higher heating valve Üst ısıl değer

  Highest load Maksimum yük

  High fl ash-point fl uid Zor tutuşabilen sıvı yakıt

  High frequency Yüksek frekans

  High grade coal Yüksek ısıl değerli kömür, yüksek kaliteli

   kömür

  High/low water level alarm Su seviyesi alarm cihazı

  High moisture coal Yüksek nemli kömür

  High potential test Yüksek gerilim testi

  High-power lead-in Yüksek akım girişi

  High-pressure air atomizing Yüksek basınçlı hava atomizasyonu

  High-pressure boiler Yüksek basınçlı kazan

  High-pressure by-pass Yüksek basınç baypas hattı

  High-pressure casing Yüksek basınç gövdesi

  High-pressure compressor drive tur- Yüksek basınç kompresörü tahrik türbini

   bine

  High-pressure control cylinder Yüksek basınç reglaj silindiri

  High-pressure control valve Yüksek basınç reglaj valfi

  High-pressure cylinder Yüksek basınç gövdesi

  High-pressure cylinder exhaust st- Yüksek basınç gövdesi egzost buharı

   eam

  High-pressure element of the turbine Türbin yüksek basınç tarafı

   

  High-pressure emergency 84

  High-pressure emergency stop valve Yüksek basınç ani kapama ventili, yüksek-

   basınç stop valfi

  High-pressure fan Basınç yükseltme fanı

  High-pressure feed heater Besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı

  High-pressure feedwater heater Besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı

  High-pressure feedwater preheater Besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı

  High-pressure fuel line Yüksek basınç yakıt hattı

  High-pressure governing valve Yüksek basınç reglaj valfi

  High-pressure governor valve Yüksek basınç reglaj valfi

  High-pressure high-temperature ra- Yüksek basınç-yüksek sıcaklık radyal ön

   dial fl ow topping turbine türbini

  High-pressure inner casing Yüksek basınç iç gövdesi

  High-pressure labyrinth packing Yüksek basınç labirentleri

  High-pressure operating cylinder Yüksek basınç reglaj silindiri

  High-pressure outer casing Yüksek basınç dış gövdesi

  High-pressure pipe line Yüksek basınç boru hattı

  High-pressure piping Yüksek basınç boru hattı

  High-pressure preheater Yüksek basınç ön ısıtıcısı

  High-pressure rotor Yüksek basınç türbin rotoru

  High-pressure section Türbin yüksek basınç bölümü

  High-pressure stage Yüksek basınç kademesi

  High-pressure steam Yüksek basınçlı buhar

  High-pressure stop and control valve Yüksek basınç reglaj ve stop valf kombi-

   nasyonu

  High-pressure turbine Türbin yüksek basınç bölümü, yüksek ba-

   sınç türbini

  High-pressure valve chest Yüksek basınç valf kasası

  High-speed air-blast circuit breaker Havalı hızlı kesici

  High-speed circuit breaker Hızlı kesici

  High-speed pulverizer Yüksek devirli değirmen

  High-speed turbine Yüksek devirli türbin

  High-temperature corrosion Yüksek sıcaklık korozyonu

  High-temperature turbine Yüksek sıcaklık türbini

  High tension switch cubicle Yüksek gerilim şalt hücresi, yüksek gerilim

   şalt dolabı

  High tension switch gear Yüksek gerilim şalt tesisi

  High volatile bituminous coal Gaz kömürü

  High voltage Yüksek gerilim

  High-voltage bushing Yüksek gerilim buşingi

   

  85 Hot corrosion

  High-voltage bushing terminal bolt Yüksek gerilim bağlantı civatası

  High-voltage bushing terminal box Yüksek gerilim terminal kutusu

  High-voltage cabinet Yüksek gerilim kabini

  High-voltage cable Yüksek gerilim kablosu

  High-voltage circuit breaker Yüksek gerilim kesicisi

  High-voltage cubicle Yüksek gerilim hücresi

  High-voltage side Yüksek gerilim tarafı

  High-voltage switchboard Yüksek gerilim şalt panosu

  High-voltage switchgear Yüksek gerilim şalt tesisi

  High-voltage switchyard Yüksek gerilim şalt sahası

  High voltage test Yüksek gerilim testi

  Hipot test Yüksek gerilim testi, elektriksel dayanım

   testi

  Hog fuel fi ring plant Çöp yakma tesisi

  Hogging (upwards) Türbin rotorunun kamburlaşması

  Hogging ejector Yol verme ejektörü

  Hollow fi xed blade İç kısmı boş sabit kanat

  Hollow-blade diaphragm Ortası (iç kısmı) boş sabit kanat diski

  Hollow conductor Ortası boş iletken

  Hollow diaphragm Ortası boş sabit kanat diski

  Hollow-drum turbine rotor Ortası boş türbin rotoru

  Hollow shaft Ortası boş şaft

  Hollow stationary blade İç kısmı boş sabit kanat

  Hollow stator blade (of gas turbines) İç kısmı boş sabit kanat (gaz türbinlerinde)

  Honeycomb coil Petek bobin

  Hooke’s law Hooke kanunu

  Hopper Bunker

  Horizontal joint fl ange bolt Türbin gövde fl anşı saplaması, fl anş civa-

   tası

  Horizontally divided Yatay bölünmüş (türbin gövdesi)

  Horizontally split Yatay bölünmüş (türbin gövdesi)

  Horizontal superheater Yatay kızdırıcı

  Horizontal turbine Yatay türbin

  Horse power Beygir gücü

  Horseshoe magnet At nalı mıknatıs, u-mıknatıs

  Hot air Sıcak hava

  Hot-air blower Sıcak hava fanı

  Hot-air duct Sıcak hava kanalı

  Hot corrosion Yüksek sıcaklık korozyonu

   

  Hot face of the boiler 86

  Hot face of the boiler Kazan iç yüzeyi

  Hot gas Sıcak gaz

  Hot lime soda process Sıcak kireç soda işlemi (suyun yumuşatıl-

   masında)

  Hot reheat pipe Sıcak ara kızdırıcı hattı, ara kızdırıcı çıkış

   hattı

  Hot start Kızgın yol verme (türbine)

  Hot water Sıcak su

  Hot water tank Sıcak su tankı

  Hotwell Hotvel, kondensat toplama haznesi

  Housing Gövde

  Housing distortion Gövdenin çarpılması, gövde çarpıklığı

  Hub Göbek

  Humidity Nem

  Humping Gövdenin çarpılması

  Hunting Salınım (türbin reglajında)

  Hybrid burner Çift yakıtlı yakıcı

  Hybrid cooling tower Fan destekli hiperbolik soğutma kulesi

  Hydraulic actuator cylinder Hidrolik tahrik silindiri

  Hydraulic amplifi er Hidrolik amplifi katör

  Hydraulic ash removal Hidrolik kül alma, hidrolik kül atma

  Hydraulic ash transport Hidrolik kül atma, hidrolik kül nakli

  Hydraulic bearing lift pump Hidrolik rotor kaldırma pompası

  Hydraulic booster Hidrolik güçlendirici

  Hydraulic coupling Hidrolik kaplin

  Hydraulic fl uid Hidrolik sıvı

  Hydraulic governing system Hidrolik reglaj sistemi

  Hydraulic governor Hidrolik regülatör (türbinlerde)

  Hydraulic losses Hidrolik kayıplar

  Hydraulic oil Hidrolik yağ

  Hydraulic power fl uid Kumanda sıvısı

  Hydraulic power plant Hidroelektrik santralı, hidrolik santral

  Hydraulic pressure test Hidrolik basınç testi (örn: kazanlarda)

  Hydraulic pump Hidrolik pompa

  Hydraulic rotor lifting pump Hidrolik rotor kaldırma pompası

  Hydraulic servomotor hidrolik servomotor

  Hydraulic shaft lifting device Hidrolik şaft kaldırma düzeneği

  Hydraulic speed governor Hidrolik hız regülatörü

  Hydraulic speed transmitter Hidrolik hız transmiteri

   

  87 Ignition burner

   

  Hydraulic thrust trip Eksenel yatak emniyeti

  Hydraulic turbine Hidrolik türbin, su türbini

  Hydraulic turning gear Hidrolik virör, hidrolik rotor döndüme dişlisi

  Hydrazine Hidrazin

  Hydrocarbon Hidrokarbon

  Hydrochloric acid Hidroklorik asit

  Hydroelectric power plant Hidroelektrik santralı, hidrolik santral

  Hydrogen extraction valve Hidrojen tahliye vanası

  Hydrogen bottle Hidrojen tüpü

  Hydrogen cooled Hidrojen soğutmalı

  Hydrogen cooler Hidrojen soğutucusu

  Hydrogen cooling Hidrojenle soğutma, hidrojenin soğutulması

  Hydrogen cylinder Hidrojen tüpü

  Hydrogen generation plant Hidrojen üretim tesisi

  Hydrogen operating pressure Hidrojen işletme basıncı (jeneratörlerde)

  Hydrogen pressure reducer Hidrojen basınç detantörü

  Hydrogen shaft seal Şaft hidrojen sızdırmazlığı

  Hydro power plant Hidroelektrik santralı, hidrolik santral

  Hydrostatic pressure Hidrostatik basınç

  Hydrostatic pressure test Hidrolik basınç testi

  Hydrostatic test Hidrolik basınç testi

  Hydrostatic test pressure Hidrolik test basıncı

  Hygroscopic moisture Higroskopik nem, doğal nem

  Hysteresis Histerezis

  Hysteresis loop Histerezis çevrimi

   

  I

   

   

  I-beam I-kesitli kiriş, putrel

  Ice point Donma noktası

  Idle running Boşta çalışma

  Idle time Boşta (yüksüz) çalışma süresi, durma sü-

   resi

  Ignition Ateşleme, tutuşturma

  Ignition burner Tutuşturma yakıcısı

  Ignition temperature 88

  Ignition temperature Tutuşma sıcaklığı

  Ignition voltage Ateşleme gerilimi

  Ignitor Tutuşturucu

  Imbedded Gömülü

  Immersion Batırma, daldırma

  Immersion depth Daldırma derinliği

  Immersion length Daldırma boyu

  Immersion thermometer Daldırma termometre

  Immersion thermostat Daldırma termostat

  Immersion tube Daldırma boru

  Impact Etki, çarpma, vuruş

  Impact crusher Çarpmalı kırıcı

  Impact mill Çarpmalı değirmen

  Impact pulveriser Çarpmalı değirmen

  Impact resistance Çarpma dayanımı, darbe dayanımı

  Impedance Empedans

  Impeller Pervane, çark (pompalarda, fanlarda)

  Impeller blade Hareketli kanat (fanlarda)

  Implicit function Kapalı fonksiyon

  Impregnated Emprenyeli, emprenye edilmiş

  Impulse İmpuls, darbe, tepi

  Impulse blade Sabit basınç kanadı, aksiyon kanadı

  Impulse booster Darbe yükseltici

  Impulse chamber Çark boşluğu (türbinlerde)

  Impulse disc Aksiyon diski, sabit basınç diski

  Impulse duration İmpuls süresi

  Impulse excitation Darbeli uyarma, darbeli ikaz

  Impulse function Dürtü işlevi, impuls fonksiyonu

  Impulse generator Darbe jeneratörü

  Impulse limiter Darbe sınırlayıcı

  Impulse reaction turbine Aksiyon-reaksiyon türbini

  Impulse section blade Sabit basınç kesitli kanat

  Impulse stage Aksiyon kademesi, sabit basınç kademesi

  Impulse turbine Aksiyon türbini, sabit basınç türbini

  Impulse wheel Aksiyon çarkı, sabit basınç çarkı

  Impurity Kirlilik, saf olmama

  Inboard bearing Ara yatak

  Incandescent lamp Akkor lamba

  Incineration plant Çöp yakma tesisi

   

  89 Inert gas

  Inclination Eğim

  Inclined Eğimli

  Inclined conveyor Eğimli konveyör (kömür alma tesisinde)

  Inclined conveyor bridge Eğimli konveyör köprüsü (kömür alma te-

   sisinde)

  Inclined grate Eğimli ızgara

  Incombustible elements Yanmayan elementler (yakıtlarda)

  Incombustible matters Yanmayan maddeler (yakıtlarda)

  Incombustibles Yanmayan elementler (yakıtlarda)

  Incoming signals Gelen sinyaller

  Incomplete combustion Eksik yanma

  Increase the load, to- Yük almak

  Indefi nite Belirsiz, sınırsız

  Independent Bağımsız

  Independent variable Bağımsız değişken

  Indeterminate Belirsiz

  Indicator İbre, gösterge

  Indicator cock İndikatör valfi , gösterge bağlantı valfi

  Indirect fi ring system İndirekt yakma sistemi

  Indirect fi ring system with vapour Brüden separatörlü indirekt yakma sistemi

   separator

  Individual drive Münferit tahrik, tekli tahrik

  Individual header Münferit kolektör, tekli kolektör

  Indoor switchgear Kapalı şalt tesisi, dahili şalt tesisi

  Indoor switching station Kapalı şalt tesisi, dahili şalt tesisi

  Induced current İndüksiyon akımı

  Induced-draft fan Cebri çekme vantilatörü, cebri çekme fanı

  Induced emf Endüksiyon gerilimi

  Induced shaft voltage Rotor gerilimi (jeneratörlerde)

  Inductance Endüktans

  Induction generator Asenkron jeneratör

  Induction motor Asenkron motor

  Inductive detector Endüktif dedektör

  Inductive reactance Endüktif reaktans

  Inductive resistor Endüktif direnç

  Inductive transmitter Endüktif transmiter

  Industrial type turbine Endüstriyel türbin

  Ineffi cient Etkisiz, verimsiz

  Inert gas Asal gaz

   

  Infl ammable 90

  Infl ammable Yanıcı, kolay tutuşur

  Infl ow of steam into blades Buhar kanat girişi

  Infrared Kızıl ötesi, enfraruj

  Inherent moisture Doğal nem, higroskopic nem

  Inhibitor İnhibitör

  In-house manufacture Şahsi üretim, kendi olanaklarıyla üretim

  Initial clearance Başlangıç kleransı

  Initial condition Başlangıç koşulu

  Initial deformation temperature İlk deformasyon sıcaklığı (kül ergime tes-

   tinde)

  Initial guide baffl e Ön defl ektör, ön yönlendirme kanadı

  Initial guide blade Ön yönlendirme kanadı

  Initial investment İlk yatırım

  Initial load Başlangıç yükü

  Initial loading Ön yükleme

  Initial operation Deneme işletmesi

  Initial play Başlangıç boşluğu, başlangıçtaki oynama

   payı

  Initial position Başlangıç konumu

  Initial pressure Ön basınç (türbinlerde)

  Initial pressure control Ön basınç reglajı

  Initial pressure controller Ön basınç regülatörü

  Initial pressure regulation Ön basınç reglajı

  Initial pressure regulator Ön basınç regülatörü, taze buhar basıncı

   regülatörü

  Initial start-up İlk devreye alma

  Initial steam Taze buhar

  Initial steam conditions Taze buhar değerleri

  Initial steam outlet temperature Taze buhar çıkış sıcaklığı

  Initial steam pressure Taze buhar basıncı

  Initial steam temperature Taze buhar sıcaklığı, kazan çıkış sıcaklığı

  Initial value Başlangıç değeri

  Injection control Püskürtme suyu reglajı

  Injection cooler Püskürtmeli soğutucu

  Injection pump Enjeksiyon pompası

  Injection valve Püskürtme suyu valfi

  Injection water Püskürtme suyu

  Injection water control valve Püskürtme suyu kontrol valfi

  Injector Enjektör, püskürtücü

   

  91 Inside dimension

  Injector holder Enjektör gövdesi

  Injector sleeve Enjektör memesi kovanı

  Inlet Giriş

  Inlet air duct Hava giriş kanalı

  Inlet angle Giriş açısı

  Inlet casing Giriş kasası

  Inlet conditions Giriş şartları

  Inlet edge Giriş kenarı (kanatlarda)

  Inlet fl ow angle Giriş açısı

  Inlet guide vanes Sabit kanatlar (fanlarda)

  Inlet header Giriş kolektörü

  Inlet pipe Giriş borusu

  Inlet pressure Giriş basıncı

  Inlet side Giriş tarafı

  Inlet temperature Giriş sıcaklığı

  Inlet valve Giriş valfi

  Inlet valve Emme valfi , emme supabı (motorlarda)

  Inlet valve seat Giriş valfi siti, emme supabı oturma yüzeyi

  Inlet vane control Sabit kanat reglajı (pompalarda)

  Inlet velocity Giriş hızı

  Inner bearing İç yatak

  Inner casing İç gövde

  Inner casing base İç yatak alt parçası

  Inner casing top İç yatak üst parçası

  Inorganic matter İnorganik madde

  In phase Eş fazlı

  In-phase load component Aktif yük komponenti

  Input circuit Giriş devresi

  Input impedance Giriş empedansı

  Input variable Giriş değişkeni

  Insert blades into the rotor, to- Rotora kanatları yerleştirmek

  Inserted Gömülü

  Inserted blade Yerleştirilmiş kanat

  Insertion of thermocouples Termo elemanların yerleştirilmesi

  Insertion of thermometer Termometrenin yerleştirilmesi

  Insertion of the rotor Rotorun yerleştirilmesi

  Inside bearing İç yatak

  Inside diameter İç çap

  Inside dimension İç ölçü

   

  Inspected 92

  Inspected Kontrol edilmiş

  Inspection Kontrol etme, revizyon

  Inspection certifi cate Kontrol sertifi kası

  Inspection door Kontrol kapağı

  Inspection glass Kontrol camı

  Inspection hole Kontrol deliği

  Installation Tesis, montaj

  Installation carriage (for rotor) Rotor montaj arabası

  Installation instructions Montaj talimatı

  Installed Monteli, kurulu

  Installed capacity Kurulu güç

  Installed load Kurulu güç

  Installed power Kurulu güç

  Instantaneous power Anlık yük

  Instantaneous trip Ani kapama

  Instantaneous value Anlık değer

  Instruction Talimatname, yönerge

  Instrument Cihaz, aparat, alet, aygıt

  Instrument amplifi er Ölçü amlifi katörü

  Instrumentation and control equip- Ölçü-kontrol ekipmanı

   ment

  Instrument board Gösterge tablosu, enstrüman panosu

  Instrument cable Ölçme kablosu

  Instrument cubicle Ölçme hücresi (şalt tesisinde)

  Instrument panel Gösterge tablosu, enstrüman panosu

  Instrument tapping points Ölçme noktaları

  Instrument transformer Ölçü trafosu

  Insulated İzole

  Insulating tape İzolasyon bandı

  Insulating tube İzolasyon borusu

  Insulating varnish İzolasyon verniği

  Insulating washer Kutup civatası izolesi

  Insulation Yalıtım, yalıtkan madde

  Insulation fault İzolasyon hatası, izolasyon arızası, izolas-

   yon kaçağı

  Insulation layer İzolasyon tabakası

  Insulation material İzolasyon maddesi

  Insulation resistance İzolasyon direnci

  Insulation test İzolasyon testi

   

  93 Interrupting current

  Intake Giriş

  Intake gate Su giriş kapağı (hidrolik santrallarda)

  Intake structure Giriş yapısı

  Integral action controller İntegral tutumlu regülatör

  Integral shaft Yekpare şaft, tek parçalı şaft

  Interaction factor Etkileşim faktörü

  Interceptor valve Intersept valfi

  Intercept valve Intersept valfi

  Interchangeable Takaslanabilir

  Interchange of heat Isı alış verişi

  Interchanger Değiştirgeç

  Intercondenser Ara kondenser

  Interconnected operation Şebekeyle paralel çalışma

  Intercooler Ara soğutucu

  Interference Parazit, karışım

  Interlock module Kilitleme modülü (otomatik kontrolda)

  Intermediate bearing Ara yatak

  Intermediate casing Ara gövde

  Intermediate current transformer Ara akım trafosu

  Intermediate fl ange Ara fl anş

  Intermediate frequency Ara frekans

  Intermediate gear Eksantrik mil dişlisi

  Intermediate layer Ara tabaka

  Intermediate oil tank Ara yağ tankı

  Intermediate pressure Ara basınç, orta basınç (türbinde)

  Intermediate-pressure by-pass Orta basınç baypas hattı

  Intermediate-pressure casing Orta basınç gövdesi

  Intermediate-pressure cylinder Orta basınç silindiri

  Intermediate-pressure section Orta basınç bölümü

  Intermediate-pressure stage Orta basınç kademesi

  Intermediate-pressure turbine Orta basınç türbini

  Intermediate tank Ara tank

  Internal consumption İç ihtiyaç, iç tüketim

  Internal drum components Dom iç elemanları

  Internal effi ciency İç verim (türbinde, pompada)

  Interpole Yardımcı kutup

  Interpole winding Yardımcı kutup sargısı

  Interrupting capacity Kesme kapasitesi

  Interrupting current Kesme akımı

   

  Interruption 94

  Interruption Kesinti, arıza

  Interspace Aralık

  Interstage attemperator Ara soğutucu

  Interstage condenser Ara kondenser

  Interstage cooler Ara soğutucu

  Interstage gland Ara sızdırmazlık

  Interstage seal Ara sızdırmazlık

  Interstice of the grate Izgara açıklığı, ızgara aralığı

  Interturn fault Sargı kısa devresi (jeneratörde)

  Interturn fault relay Sargı koruma rölesi

  Interturn insulation Sargı izolasyonu

  Interturn short circuit Sargı kısa devresi (jeneratörde)

  Interval Ara, aralık

  Inventory control card Envanter kartı

  Inverse feedback Ters geri besleme

  Inverted-T shaped blade root Çekiç başlı kanat kökü

  Inverted rectifi er Ters redresör

  Inverted-T root blade Ters T-köklü kanat, çekiç başı köklü kanat

  Inverter İnverter

  Investigation İnceleme, soruşturma

  Investment Yatırım

  Investment expenditure Yatırım harcaması

  Invitation to bid Teklif vermeye davet, ihaleye davet

  Invitation to tender Teklif vermeye davet, ihaleye davet

  Ion İyon

  Ion exchanger İyon değiştirici

  Ion exchange resin İyon değiştirici reçine

  Iron losses Demir kayıpları

  Iron shot cleaning Demir bilyalar püskürterek temizleme

  Irreversible process Tersinmez işlem

  Isentropic İzentropik, eş entropili

  Isentropic compression İzentropik sıkıştırma

  Isentropic effi ciency İzentropic verim

  Isentropic expansion İzentropik genleşme, izentropik genişme

  Isentropic heat drop İzentropik ısı düşümü, sabit entropide ısı

   düşümü

  Isobaric Sabit basınçlı, izobarik

  Isobaric condensation İzobarik yoğuşma

  Isobaric heating İzobarik ısıtma, sabit basınçda ısıtma

   

  95 Joint coupling

  Isobaric process İzobarik proses

  Isolating valve Kesme vanası

  Isolation switch Ayırıcı, seksiyoner

  Isothermal İzotermik, eşit sıcaklıklı

  Isothermal process İzotermik proses

   

   

  J

   

   

  Jack Jak, priz

  Jack Kriko, bocurgat

  Jack board Küçük şalt dolabı

  Jacket Gömlek, kılıf, mahfaza

  Jacket (water) Su ceketi, su gömleği

  Jacking bolt Kaldırma civatası

  Jacking device Kaldırma aparatı

  Jacking oil Rotor kaldırma yağı

  Jacking oil pump Rotor kaldırma yağ pompası

  Jacking system Rotor kaldırma sistemi

  Jack screw Basınç kaldırma civatası, vidalı kriko

  Jackshaft Ara mil, avara mil

  Jamming Sıkışma, tutukluk (valfl erde, kumanda dü-

   zeneklerinde)

  Jam nut Kontra somun

  Jet Meme, jet

  Jet chamber Meme hücresi

  Jet condenser Püskürtmeli tip kondenser

  Jet ejector Jetli ejektör

  Jib crane Bumlu vinç

  Jig Ayırıcı

  Jig fi xture Ayırma düzeneği

  Joining pipe Bağlantı borusu

  Joint Ek, ekyeri,mafsal,conta

  Joint bolt Mafsallı civata, bağlantı civatası

  Joint compound Sızdırmazlık macunu

  Joint coupling Mafsallı kavrama

   

   

  Joint edge 96

  Joint edge Birleşme kenarı

  Joint face Birleşme yüzeyi

  Joint fl ange bolt Flanş civatası, fl anş saplaması

  Jointing plate Bağlama plakası

  Joint packing Flanş contası

  Joint plate Bağlama plakası

  Joist Kiriş

  Journal Şaft yatağı, muylu

  Journal bearing Radyal yatak, taşıyıcı yatak, kaymalı yatak,

   mil yatağı

  Journal bearing shell Taşıyıcı yatak kovanı

  Journal box Mil kovanı

  Journal pressure Yatak basıncı

  Jumper Atlama teli, geçici bağlantı teli

  Junction Birleşme, bağlantı

  Junction box Bağlantı kutusu, buat, dağıtım kutusu

  Junction piece Bağlantı elemanı, bağlantı parçası

  Junction plate Pasa

  Junction tower Yön değiştirme kulesi (konveyör sistemle-

   rinde)

   

  K

   

   

  Kaplan turbine Kaplan türbini

  Kerb Ön kenar

  Key Anahtar, kama, dil

  Key groove Kama oluğu, kama yuvası

  Key seat Kama oluğu, kama yuvası

  Key way Kama oluğu, kama yuvası

  Kiln Fırın, ocak

  Kilo Kilo

  Kiloampere Kiloamper

  Kilocycle per second Kilohertz

  Kilogram Kilogram

  Kilohertz Kilohertz

  Kilometer (kilometre) Kilometre

   

  97 Labyrinth sheet metal

  Kiloohm Kiloohm

  Kilovolt Kilovolt

  Kilovolt ampere Kilovolt amper (kVA)

  Kilowatt Kilovat

  Kilowatt hour Kilovat saat (kWh)

  Kinematic viscosity Kinematik viskozite

  Kinetic Kinetik

  Kinetic energy Kinetik enerji

  Kingsbury type thrust bearing Parçalı basınç yatağı

  Kite Trapez

  Knob Buton, düğme, tokmak

  Kramer mill type fi ring equipment Kramer değirmenli yakma düzeneği

  K-value K-değeri (ısı transfer katsayısı)

  KVAR-meter Reaktif enerji sayacı

   

  L

   

   

  Label Etiket

  Labeled Etiketli

  Labile Kararsız (reglaj sistemlerinde)

  Labor costs İşçilik giderleri

  Laborer (Labourer) İşçi

  Labyrinth Labirent

  Labyrinth casing Labirent mahfazası

  Labyrinth chamber Labirent haznesi

  Labyrinth clearence Labirent boşluğu

  Labyrinth disc Labirent diski

  Labyrinth gland Labirent salmastra

  Labyrinth gland casing Labirent mahfazası

  Labyrinth gland housing Labirent mahfazası

  Labyrinth packing Labirent salmastra, boğumlu salmastra

  Labyrinth ring Labirent bileziği

  Labyrinth seal Labirent salmastra, boğumlu salmastra

  Labyrinth shaft seal Labirent tip mil sızdırmazlığı

  Labyrinth sheet metal Labirent sac

   

   

  Labyrinth strip 98

  Labyrinth strip Labirent şerit, labirent bant

  Lack of oxygen Oksijen eksikliği

  Ladder Merdiven

  Lag Gecikme (reglaj sistemlerinde)

  Lag, to- Yalıtmak

  Lag elements Geciktirme elemanları

  Lag free Gecikmesiz

  Lagged İzoleli (ısıya karşı)

  Lagging İzolasyon tabakası, türbinin dış izolasyon

   sacı

  Lagging plate İzolasyon plakası

  Lagging sheet İzolasyon sacı

  Lamellar graphite Katmanlı grafi t

  Laminar fl ow Laminer akım

  Laminar-screen type magnetic fi lter Katman elekli manyetik fi ltre

  Laminate core Sac paket

  Laminated Katmanlı, laminer, tabakalı

  Lamination Sac paketlerin sacı

  La-Mont boiler La-Mont tipi kazan, cebri sirkülasyonlu ka-

   zan

  Lamp Lamba

  Lance port Kurum üfl eme lansı yerleştirme ağzı

  Land Yatakların taşıma yüzeyi

  Land Arazi

  Lantern Fener

  Lap winding Bindirme sargı

  Last stage Son kademe

  Last-stage blade Son kademe kanadı

  Last-stage blade length Son kademe kanat boyu

  Last-stage blade ring Son kademe kanat çemberi

  Last stage preheater Son ön ısıtıcı

  Latent heat Gizli ısı

  Latent heat of evaporation Buharlaşma ısısı

  Latent heat of vaporization Buharlaşma ısısı

  Lateral friction Yanal sürtünme

  Lateral gas pass Çapraz gaz geçişi (kızdırıcılarda)

  Lateral movement Yanal kayma, yanal hareket

  Latticed bar Kafes çubuğu

  Lay, to- Döşemek (kabloyu, boruyu)

   

  99 Leak oil

  Layer Katman, tabaka

  Layout Yerleşim planı

  Layout data Dizayn doneleri

  Lead Kablo damarı, iletken, besleme

  Lead Kurşun

  Lead-acid battery Kurşun-asitli batarya

  Lead-in Giriş, ağız

  Leading edge Giriş kenarı (kanatların)

  Leading power factor Kapasitif güç faktörü

  Leading screw Kılavuz vida

  Leading spindle Kılavuz mil

  Leaf spring Yaprak yay

  Leakage Kaçak, sızıntı

  Leakage current Kaçak akım

  Leakage gas fl ow Kaçak gaz miktarı, kaçak gaz akımı

  Leakage loss Sızıntı kaybı

  Leakage path Sızıntı yolu

  Leakage reactance Kaçak reaktans

  Leakage steam Kaçak buhar

  Leakage steam condenser Kaçak buhar kondenseri

  Leakage steam control valve Kaçak buhar kumanda valfi

  Leakage steam fl ow Kaçak buhar debisi

  Leakage test Sızdırmazlık testi

  Leakage water Kaçak su

  Leakage water cooler Kaçak su soğutucusu

  Leakage water discharge Kaçak su deşarjı

  Leakage water pipe Kaçak su borusu

  Leakage water return Kaçak su dönüşü

  Leakage water trap Kaçak su kapanı

  Leakage water treatment Kaçak su arıtması

  Leaking steam fl ow Kaçak buhar debisi

  Leak-off chamber Emiş haznesi (salmastralarda)

  Leak-off connection Emiş hattı (salmastralarda)

  Leak-off line Emiş hattı (salmastralarda)

  Leak-off pocket Emiş haznesi (salmastralarda)

  Leak-off steam line Kaçak buhar hattı

  Leak-off steam pipe Kaçak buhar hattı

  Leak-off valve Emiş ventili (salmastralarda)

  Leak oil Kaçak yağ

   

  Leak oil pipe 100

  Leak oil pipe Kaçak yağ hattı

  Leak oil pump Kaçak yağ pompası

  Leak oil tank Kaçak yağ tankı

  Leak water Kaçak su

  Lean gas Jeneratör gazı, zayıf gaz

  Leather packing ring Kösele salmastra

  Legend plate Tanımlama plakası

  Leitz microscope Leitz mikroskopu

  Length of last stage blade Son kademe kanat boyu

  Length of stator core Stator saç paketi uzunluğu

  Lens Mercek

  Level Seviye, düzey, yatay, terazisinde

  Level alarm Seviye alarmı, seviye rölesi, seviye moni-

   törü

  Level contactor Seviye kontaktörü, seviye monitörü

  Level controller Seviye regülatörü

  Level control valve Seviye reglaj valfi

  Level detector Seviye monitörü

  Level gage Seviye camı, seviye göstergesi

  Level gauge Seviye camı, seviye göstergesi

  Level indicator Seviye göstergesi

  Leveling piece Dengeleme parçası, terazileme parçası

  Leveling pipe Dengeleme borusu

  Level monitor Seviye monitörü

  Level transmitter Seviye transmiteri

  Lever Kol, kumanda kolu, manivela

  Lever control Kollu kumanda

  Lever switch Kollu şalter

  Licence Lisans

  Lid Kapak

  Life expectancy Beklenen ömür

  Life time Dayanım ömrü

  Life time guarantee Ömür boyu garanti

  Lift Asansör

  Lift, to- Kaldırmak

  Lifting cylinder Kaldırma silindiri

  Lifting device Kaldırma aparatı

  Lifting eye Mapa, kaldırma halkası

  Lifting lug Kaldırma mapası, mapa

   

  101 Line layout

  Lifting magnet Kaldırma mıknatısı

  Lifting oil pump Kaldırma yağ pompası

  Lifting-out of rotor Rotorun kaldırılıp dışarı alınması

  Lifting piston Kaldırma pistonu

  Lifting pump Emme tulumba

  Lift oil relief valve Kaldırma yağı tahliye vanası

  Light Işık, lamba, açık (renk), hafi f

  Light distribution box Işık dağıtım kutusu

  Lighting circuit Aydınlatma devresi

  Light-load circulating system Düşük yük sirkülasyon sistemi (domsuz

   kazanlarda)

  Lightning Şimşek, yıldırım

  Lightning arrester Paratoner

  Light oil Hafi f yağ

  Light-up, to- Tutuşturmak

  Lignite Linyit, kahverengi kömür

  Lignite mill Linyit değirmeni

  Lime Kireç

  Lime milk Kireç sütü

  Lime stone Kireç taşı

  Lime wash Kireç şerbeti

  Lime water Kireç suyu

  Limitation Sınırlama

  Limiter Limitör, sınırlayıcı

  Limiting load Sınır yük

  Limiting output Sınır güç

  Limiting regulator Sınır regülatörü

  Limit load Sınır yük

  Limit of supply Teslimat kapsamı, teslimat sınırı

  Limit pressure amplifi er Sınır basınç amplifi katörü

  Limit speed Sınır hız

  Limit switch Sınır anahtarı, devre kesme anahtarı

  Limit value Sınır değer

  Limit voltage Sınır gerilim

  Line Enerji hattı,hat, eksen, çizgi, dizi, sıra

  Linear amplifi er Lineer amplifi katör

  Lined steel chimney Kaplamalı çelik baca

  Line frequency Şebeke frekansı

  Line layout Hat planı, tesisat planı

   

  Line losses 102

  Line losses Hat kayıpları

  Liner Kaplama

  Line to earth voltage Faz toprak gerilimi

  Line to line voltage Fazlar arası gerilim

  Line to neutral voltage Bir fazlı gerilim

  Line up, to- Sıraya sokmak, sıraya dizmek, düzenlemek

  Line voltage Hat gerilimi, şebeke gerilimi

  Lining Conta, kaplama, astar

  Link Mafsal, bağ, zincir halkası

  Linkage Mafsallı bağlantı, kol

  Link box Dağıtım kutusu

  Liquefi ed gas Sıvılaştırılmış gaz

  Liquid ash removal Sıvı curuf alma

  Liquid-column manometer Sıvılı manometre

  Liquid-in-glass thermometer Sıvılı termometre

  Liquid level control Akışkan seviye reglajı

  Liquid level monitor Akışkan seviye monitörü

  Liquid-sealed gland Sıvılı salmastra

  Liquid slag Sıvı curuf

  Liquid slag removal Sıvı curuf alma

  Liquid thermometer Sıvılı termometre

  Liquefi ed natural gaz Sıvılaştırılmış doğal gaz

  Liquefi ed petroleum gas Sıvılaştırılmış petrol gazı, mutfak gazı

  Liquor spray nozzle Çözelti püskürtme memesi

  List of spare parts Yedek parça listesi

  Liter (Litre) Litre

  Live circuit Gerilimli devre

  Live load Faydalı yük, değişken yük

  Live parts Gerilim altındaki parçalar

  Live steam Taze buhar

  Live steam piping Taze buhar hattı

  Live steam pressure Taze buhar basıncı

  Live steam temperature Taze buhar sıcaklığı

  Ljungstrom air heater Ljungstrom tipi hava ön ısıtıcısı

  Ljungstrom turbine Ljungstrom tipi türbin

  Load Yük

  Load breaker Güç şalteri

  Load break switch Güç şalteri

  Load capacity Yük kapasitesi, yüklenebilme kapasitesi

   

  103 Load surge

  Load carrying burner Ana yakıcı

  Load center Yük merkezi, tüketim merkezi

  Load change Yük değişimi

  Load change gradient Yük değişim gradyanı, yük değişim hızı

  Load controller Yük regülatörü

  Load curve Yük eğrisi

  Load cycle Yük değişimi

  Load decrease Yük düşme, yük azaltma

  Load diagram Yükleme diyagramı

  Load dispatching center Yük tevzi merkezi, yük dağıtım merkezi

  Load distribution control room Yük dağıtım kumanda odası

  Load drop Yük düşme

  Load drop anticipator Yük atma rölesi, yük düşürme rölesi

  Load drop relay Yük atma rölesi, yük düşürme rölesi

  Load dumping Yük atma

  Load duration Yüklenme süresi, yükleme süresi

  Load factor Yük faktörü

  Load fl uctuation Yük salınımı

  Load increase Yük alma

  Loading Yükleme

  Loading capacity Yüklenme kapasitesi

  Loading gradient Yükleme gradyanı

  Loading rate Yükleme hızı

  Loading sequence Yükleme sırası

  Load input Yük alma

  Load limit Yük sınırı

  Load of foundation Temel yükü, temele gelen yük

  Load pick up Yük alma

  Load range Yük aralığı

  Load reduction Yük düşme, yük azaltma

  Load regulator Yük regülatörü

  Load rejection Yük atma

  Load rejection test Yük atma testi

  Load resistor Yükleme direnci

  Load rheostat Yük reostası

  Load shedding Yük atma

  Load-shedding relay Yük atma rölesi

  Load-suppression gear Kondenser basıncı sınır regülatörü

  Load surge Yük dalgalanması, yük oynaması

   

  Load surge relay 104

  Load surge relay Yük dalgalanma rölesi

  Load swing relay Yük dalgalanma rölesi

  Load tap changer Yükte kademe değiştirici

  Load test Yükleme testi

  Load throw off Yük atma

  Load variation Yük değişimi, yük dalgalanması

  Local control center Lokal kumanda merkezi

  Local fi re-fi ghting unit Sabit yangın söndürme tesisi

  Local turbine panel Türbin lokal yol verme panosu

  Locating bearing Sabit yatak

  Location disc Sabitleme diski

  Locker room Soyunma odası

  Locking blade Kilit kanadı, son kanat

  Locking bolt Sabitleme civatası

  Locking slot Emniyet yivi (jeneratörlerde)

  Long lance soot blower Uzun lanslı kurum üfl eyici

  Long pitch winding Uzun hatveli sargı

  Loop Döngü, kapalı devre, ilmik

  Loss Kayıp

  Loss due to carbon in bottom ash Curufta yanmamış karbon kaybı

  Loss due to carbon in fl y ash Uçucu külde yanmamış karbon kaybı

  Loss due to evaporation Buharlaşma kaybı (soğutma kulesinde)

  Loss of energy Enerji kaybı

  Loss-of-fi eld relay Alan kaybı rölesi

  Loss of heat by conduction Isı iletimi yoluyla kayıp

  Loss of heat by radiation Radyasyon yoluyla ısı kaybı

  Loss of power Güç kaybı

  Louver (Louvre) Havalandırma kapağı

  Louver damper Panjur damper

  Low-duty section of superheater Birinci kademe kızdırıcı

  Lower calorifi c value Alt ısıl değer

  Lower drum Alt dom

  Lower half casing Gövde alt yarısı

  Lower half turbine casing Türbin gövdesi alt yarısı

  Lower heating value Alt ısıl değer

  Lower inner casing İç gövde alt yarısı

  Lower outer casing Dış gövde alt yarısı

  Low grade fuel Düşük kaliteli yakıt

  Low-inertia rotor Düşük atalet momentli rotor

   

  105 Low-vacuum alarm

  Low-level bunker Yeraltı bunkeri

  Low-load circulating system Düşük yük sirkülasyon sistemi (domsuz

   kazanlarda)

  Low-load operation Düşük yükte çalışma

  Low-load period Düşük yük zamanı, düşük yük süresi

  Low-maintenance Bakımsız, az bakımlı

  Low pressure Alçak basınç

  Low-pressure blade ring Alçak basınç kanat çemberi

  Low-pressure blading Alçak basınç kanatları

  Low-pressure bypass Alçak basınç baypas hattı

  Low-pressure casing Alçak basınç gövdesi

  Low-pressure condensing turbine Alçak basınç kondensasyon türbini

  Low-pressure cylinder Alçak basınç silindiri

  Low-pressure element Alçak basınç bölümü

  Low-pressure end Alçak basınç tarafı (türbinlerde)

  Low-pressure feed heater Alçak basınç ön ısıtıcısı

  Low-pressure feed water heater Alçak basınç ön ısıtıcısı

  Low-pressure heater Alçak basınç ön ısıtıcısı

  Low-pressure inner casing Alçak basınç iç gövdesi

  Low-pressure main steam extrac- Alçak basınç ara buhar hattı

   tion line

  Low-pressure preheater Alçak basınç ön ısıtıcısı

  Low-pressure rotor Alçak basınç rotoru

  Low-pressure section Alçak basınç bölümü

  Low-pressure shaft Alçak basınç şaftı

  Low-pressure stage Alçak basınç kademesi

  Low-pressure steam Alçak basınçlı buhar

  Low-pressure steam inlet Alçak basınç buhar girişi

  Low-pressure turbine Alçak basınç türbini, türbinin alçak basınç

   bölümü

  Low-reading voltmeter Düşük gerilim voltmetresi

  Low rpm shaft Düşük devirli şaft

  Low-speed pulveriser Düşük devirli değirmen (bilyalı değirmen)

  Low-speed shaft Düşük hızlı şaft

  Low-speed stop Minimum hız sınırlaması

  Low steaming rate Düşük buhar yükü

  Low-temperature corrosion Düşük sıcaklık korozyonu

  Low-vacuum alarm Düşük vakum alarmı, düşük vakum mo-

   nitörü

   

  Low-vacuum load pay-off 106

  Low-vacuum load pay-off and trip Kondenser basınç koruması

   gear

  Low-vacuum trip Düşük vakum koruması, kondenser basınç

   koruması

  Low-volatile bituminous coal Yağsız kömür

  Low voltage Düşük gerilim

  Low-voltage auxiliary power system Alçak gerilim iç ihtiyaç sistemi

  Low-voltage auxiliary service supply Alçak gerilim iç ihtiyaç beslemesi

  Low-voltage bushing Alçak gerilim buşingi (trafolarda)

  Low-voltage circuit breaker Düşük gerilim kesicisi

  Low-voltage current Zayıf akım

  Low-voltage cutout Alçak gerilim koruması

  Low-voltage installation Alçak gerilim tesisi

  Low-voltage main board Alçak gerilim ana dağıtım panosu

  Low-voltage protection Alçak gerilim koruması

  Low-voltage release Alçak gerilim koruması

  Low-voltage safety fuse Alçak gerilim sigortası

  Low-voltage station supply service Alçak gerilim iç ihtiyaç tesisi

  Low-voltage switchboard Alçak gerilim panosu, alçak gerilim şalt te-

   sisi

  Low-voltage switchgear Alçak gerilim şalt tesisi

  Low-voltage transformer Alçak gerilim trafosu

  Lube oil Yağlama yağı

  Lube oil cooler Yağlama yağı soğutucusu, yağ soğutucusu

  Lube oil pump Yağlama yağı pompası

  Lube oil tank Yağlama yağı tankı, yağ tankı

  Lubricant Yağ, yağlama maddesi

  Lubricating fi lm Yağ fi lmi, yağ tabakası

  Lubricating nipple Yağlama nipeli, yağlama memesi

  Lubricating oil Yağlama yağı

  Lubricating oil line Yağlama yağı hattı

  Lubricating oil pipe Yağlama yağı hattı

  Lubricating oil reservoir Yağlama yağı tankı, yağ tankı

  Lubricating oil tank Yağlama yağı tankı, yağ tankı

  Lubricating point Yağlama noktası

  Lubricating property Yağlama özelliği

  Lubricating system Yağlama sistemi

  Lubrication Yağlama

  Lubrication chart Yağlama planı, yağlama şeması

   

  107 Magnet coil

  Lubricating diagram Yağlama planı, yağlama şeması

  Lubricator Yağcı, yağdanlık, gresör

  Lug Mesafe tutucu (boru demetlerinde)

  Luminous annunciation Işıklı alarm, ışıklı ikaz, ışıklı ihbar

  Luminous annunciator Işıklı alarm cihazı, ışıklı ihbar düzeneği

  Luminous circuit diagram Işıklı devre şeması

  Luminous indicator Işıklı gösterge

  Lump coal Parça kömür

  Lumped parameter Toplu parametre

  Lumps Parça kömür

  Lye Sudkostik çözeltisi, alkali çözelti

   

  M

   

   

  Machine Makina, makine

  Machine, to- İşlemek

  Machine base Makina ayağı, makina kaidesi

  Machine foundation Makina temeli

  Machine frame Makina şasisi

  Machine house crane Makina dairesi vinci

  Machine load schedule Makina (türbin) yükleme programı

  Machinery Makinalar, makinalı tezgahlar

  Machine shop Mekanik atölye

  Machining Makinada işleme

  Machining accuracy İşleme hassasiyeti

  Machining allowance İşleme payı

  Macroscopic Makroskopik, iri ölçekli

  Magnafl ux inspection Manyetik (yöntemle) çatlak kontrolü

  Magnafl ux test Manyetik (yöntemle) çatlak kontrolü

  Magnesium Magnezyum

  Magnesium hardness Magnezyum sertliği

  Magnesium ion Magnezyum iyonu

  Magnet Mıknatıs

  Magnet armature Mıknatıs gövdesi

  Magnet coil Manyetik bobin

   

   

  Magnet core 108

  Magnet core Mıknatıs çekirdeği

  Magnet coupling Mıknatıslı kaplin

  Magnetic Manyetik

  Magnetically operated agitator Manyetik karıştırıcı

  Magnetically operated stirrer Manyetik karıştırıcı

  Magnetic amplifi er Manyetik amplifi katör

  Magnetic-amplifi er regulator Manyetik regülatör (gerilim regülatörü)

  Magnetic axis Manyetik eksen

  Magnetic brake Manyetik fren

  Magnetic circuit Manyetik devre

  Magnetic clutch Manyetik kaplin

  Magnetic coil Manyetik bobin

  Magnetic core Manyetik çekirdek

  Magnetic core memory Manyetik çekirdekli bellek

  Magnetic crack detection test Manyetik (yöntemle) çatlak kontrolü

  Magnetic current Manyetik akım

  Magnetic feedback Manyetik geri besleme

  Magnetic fi eld Manyetik alan

  Magnetic fi eld intensity Manyetik alan yoğunluğu

  Magnetic fi eld strength Manyetik alan şiddeti

  Magnetic fi lter Manyetik fi ltre

  Magnetic fl ux Manyetik akı

  Magnetic fl ux density Manyetik akı yoğunluğu

  Magnetic force Manyetik kuvvet

  Magnetic loss Manyetik kayıp, mıknatıslanma kaybı

  Magnetic particle test Manyetik partikül testi (çatlak kontrolü)

  Magnetic potential difference Manyetik gerilim

  Magnetic relay Manyetik röle

  Magnetic screening Manyetik ekranlama

  Magnetic separator Manyetik separatör

  Magnetic shielding Manyetik ekranlama

  Magnetic switch Manyetik anahtar

  Magnetic tape Manyetik bant

  Magnetization Mıknatıslama, mıknatıslanma

  Magnetizing force Manyetizan kuvvet

  Magnet winding Manyetik sargı

  Magnitude Büyüklük

  Magnitude ratio Genlik oranı

  Main bearing Ana yatak

   

  109 Main steam fl ow rate

  Main board Ana dağıtım panosu

  Main burner Ana yakıcı

  Main busbar Ana bara

  Main channel Ana kanal

  Main circuit Ana devre

  Main condensate pump Ana kondensat pompası

  Main control console Ana kumanda masası

  Main control panel Ana kumanda panosu

  Main control room Ana kumanda odası

  Main control valve Taze buhar ventili, taze buhar reglaj valfi

  Main current Ana akım

  Main cylinder Kontrol silindiri, kumanda silindiri

  Main distribution Ana dağıtım panosu

  Main drive shaft Ana tahrik mili

  Main exciter Ana ikaz jeneratörü, ana ikaz

  Main feed pump Ana besleme pompası

  Main feed water pump Ana besleme suyu pompası

  Main fi lter Ana fi ltre

  Main gas line Ana gaz hattı

  Main gas pipe Ana gaz hattı, ana gaz borusu

  Main generating capacity Toplam üretim kapasitesi

  Main oil pump Ana yağ pompası

  Main oil tank Ana yağ tankı

  Main outgoing bus Ana çıkış barası

  Main panel Ana dağıtım panosu

  Main pilot valve Ana kumanda valfi

  Main pole Ana kutup

  Main pole coil Ana kutup bobini

  Main pole winding Ana kutup sargısı

  Main rack Ana dağıtım

  Mains Elektrik şebekesi

  Main seal oil pump Ana sızdırmazlık yağ pompası

  Main sewer Pis su ana kolektörü, ana kanal

  Mains supply Şebeke bağlantısı, şebeke beslemesi

  Main steam Ana buhar, taze buhar

  Main steam conditions Ana buhar değerleri

  Main steam control Ana buhar reglajı

  Main steam fl ow Ana buhar akımı

  Main steam fl ow rate Ana buhar debisi

   

  Main steam governing valve 110

  Main steam governing valve Ana buhar reglaj valfi

  Main steam inlet Ana buhar girişi

  Main steam outlet temperature Ana buhar çıkış sıcaklığı

  Main steam pipe Ana buhar hattı

  Main steam pressure Ana buhar basıncı, taze buhar basıncı

  Main steam regulation Ana buhar reglajı

  Main steam supply Ana buhar beslemesi

  Main steam temperature Ana buhar sıcaklığı

  Main stop slide valve Ana kesme şiberi

  Main stop valve Taze buhar ani kapama ventili, ana stop

   valfi

  Mains transformer Şebeke trafosu

  Maintenance Bakım

  Maintenance charges Bakım giderleri

  Maintenance costs Bakım giderleri

  Maintenance engineer Bakım mühendisi

  Maintenance free Bakım gerektirmez

  Main terminal bushing Ana geçit izolatörü

  Main transformer Ana trafo, ana transformatör

  Main trip valve Ani kapama valfi

  Main turbine Ana türbin

  Main water line Ana su hattı

  Main water pipe Ana su hattı

  Major axis Ana eksen, büyük eksen

  Major defect Ana kusur, ana defo

  Major noise source Ana gürültü kaynağı

  Major overhaul Ana revizyon, ana bakım

  Make contact Açık kontak

  Maker Yapımcı

  Make up Hazırlama

  Make-up boiler feedwater Kazan katma suyu

  Make-up feed water Katma suyu

  Make-up water Katma suyu

  Make-up water conditioning Katma suyu şartlandırması

  Make-up water line Katma suyu hattı

  Make-up water pump Katma suyu pompası

  Make-up water system Katma suyu tesisi

  Make-up water tank Katma suyu tankı

  Make-up water treatment plant Katma suyu arıtma tesisi

   

  111 Mass fl ow rate

  Malfunction Kusurlu çalışma, aksaklık

  Manhole Menhol, adam girme deliği

  Manhole cover Menhol kapağı

  Manhole door Menhol kapağı

  Manhole stud Menhol civatası, menhol saplaması

  Manhour Adam saat

  Manifold Manifold, kolektör, dağıtıcı

  Manipulated variable Ayar büyüklüğü, ayar değeri

  Manometer Manometre, basınç ölçer

  Manometer connection Manometre bağlantısı

  Manometric discharge head Manometrik basma yüksekliği

  Manometric discharge pressure Manometrik boşaltma basıncı

  Manometric head Manometrik basma yüksekliği

  Manometric height Manometrik basma yüksekliği

  Manometric lift Manometrik basma yüksekliği

  Manpower İşgücü

  Manpower requirements Personel ihtiyacı, işgücü ihtiyacı

  Manual El kitabı

  Manual Elle kumanda edilen

  Manual control Elle kumanda, manuel kontrol, manuel

   reglaj

  Manually controlled operation El kumandasında çalıştırma

  Manually operated turning gear Manuel döndürme dişlisi

  Manual operation El konumunda çalıştırma, manuel çalış-

   tırma

  Manual shaft turning device Manuel döndürme düzeneği (şaftı)

  Manual shut-down Elle ani kapama

  Manual speed adjuster Manuel hız ayar tertibatı

  Manufacture Yapım, imalat

  Manufacture, to- Yapmak, imal etmek

  Manufactured Mamul

  Manufacturer İmalatcı

  Marginal relay Sınır rölesi

  Marine boiler Gemi kazanı

  Marine turbine Gemi türbini

  Mark Marka, röper, işaret, çizik

  Mass Kütle

  Mass fl ow Kütle akımı

  Mass fl ow rate Debi

   

  Mass production 112

  Mass production Seri imalat, seri üretim

  Mass type soot blower Travers kurum üfl eyici (eko için)

  Master control desk Ana kumanda masası

  Master controller Ana regülatör

  Master drawing Orijinal resim

  Master layout Ana resim, ana yerleşim planı

  Matching transformer Empedans çevirici, empedans uyuşum

   transformatörü

  Material Malzeme, materyal

  Material code letter Malzeme tanıtım harfi

  Material defect Malzeme hatası

  Material fatigue Malzeme yorulması

  Material list Malzeme listesi

  Maximum anticipated accident Beklenebilecek en büyük kaza

  Maximum capacity Maksimum güç

  Maximum capacity operating hours Maksimum kapasitede çalışma süresi

  Maximum continuous rating Maksimum sürekli güç

  Maximum credible accident Beklenebilecek en büyük kaza

  Maximum demand Maksimum güç/enerji talebi

  Maximum economic rating En verimli güç

  Maximum fl ow rate of turbine Türbinin maksimum buhar debisi

  Maximum load Maksimum güç

  Maximum operating pressure Maksimum işletme basıncı

  Maximum operating voltage Sınır gerilimi

  Maximum output Maksimum güç

  Maximum overshoot Maksimum sapma

  Maximum permissible stress İzin verilebilir maksimum gerilme

  Maximum permissible temperature İzin verilebilir maksimum sıcaklık farkı

   differentials

  Maximum possible steam fl ow Türbinin alabileceği maksimum buhar de-

   bisi

  Maximum pressure Maksimum basınç

  Maximum speed Maksimum hız, maksimum dönme hızı

  Maximum velocity Maksimum hız

  Maximum water level Maksimum su seviyesi

  Maximum working pressure İzin verilebilir maksimum basınç

  Mean blading diameter Ortalama kanat çapı

  Mean life Ortalama ömür

  Mean speed Ortalama hız

   

  113 Medium-pressure heater

  Mean value Ortalama değer

  Mean velocity of steam Ortalama buhar hızı

  Measure, to- Ölçmek

  Measurement Ölçüm, ölçü

  Measuring amplifi er Ölçme amplifi katörü

  Measuring bridge Ölçme köprüsü

  Measuring circuit Ölçme devresi

  Measuring element Ölçme elemanı

  Measuring equipment Ölçme ekipmanı

  Measuring error Ölçme hatası

  Measuring frequency Ölçme frekansı

  Measuring head Ölçme kafası, ölçme başlığı

  Measuring hole Ölçü deliği

  Measuring instrument Ölçü aleti

  Measuring junction Ölçme noktası (termo elemanlarda)

  Measuring orifi ce Ölçü deliği

  Measuring point Ölçü noktası

  Measuring-point selector switch Ölçü noktası seçici anahtarı

  Measuring range Ölçü aralığı, ölçü alanı

  Measuring range switch Ölçü aralığı seçici anahtarı

  Measuring selector switch Ölçü noktası seçici anahtarı

  Measuring span Ölçü aralığı

  Measuring voltage Ölçme gerilimi

  Mechanic Makina teknisyeni, mekanik

  Mechanical atomizing Mekanik püskürtme

  Mechanical cleaning Mekanik temizleme

  Mechanical-draft cooling tower Fanlı soğutma kulesi

  Mechanical drive turbine Tahrik türbini

  Mechanical dust separator Mekanik kül tutucu, mekanik toz tutucu

  Mechanical fi ring equipment Mekanik yakma ekipmanı

  Mechanical grit arrestor Mekanik kül fi ltresi

  Mechanical losses Mekanik kayıplar

  Mechanically driven overspeed go- Mekanik aşırı hız regülatörü

   vernor

  Mechanical separation Mekanik ayrıştırma

  Mechanical shaft seal Mekanik salmastra (pompalarda)

  Mechanical turning gear Mekanik döndürme tertibatı

  Mechanical water purifi cation Mekanik su arıtımı

  Medium-pressure heater Orta basınç ön ısıtıcısı

   

  Medium-pressure turbine 114

  Medium-pressure turbine Orta basınç türbini

  Medium screen Orta boy elek (soğutma suyu giriş kanalın-

   da)

  Medium-sized boiler Orta büyüklükte kazan

  Medium volatile bituminous coal Yağlı kömür

  Megacycles per second Megahertz

  Megahertz Megahertz

  Megawatt Megavat

  Megawatt-hour Megavat-saat

  Megger Megohmmetre, meger

  Megger test İzolasyon direnci testi

  Megohm Megaohm, megohm

  Megohmmeter Megohmmetre

  Melting furnace Ergitmeli ocak, ergitme ocağı

  Melting point Ergime noktası, ergime sıcaklığı

  Member Organ, eleman, öğe

  Membrane Membran, diyafram

  Membrane-wall combustion cham- Membran borulu yanma odası

   ber

  Membrane-wall furnace Membran borulu ocak

  Memory Hafıza

  Mercury Civa

  Mercury arc rectifi er Civa arklı redresör

  Mercury column Civa sütunu

  Mercury manometer Civalı manometre

  Mercury pressure gauge Civalı manometre

  Mercury switch Civalı şalter

  Mercury thermometer Civalı termometre

  Mercury vapor rectifi er Civa buharlı redresör

  Mercury vapor turbine Civa buharlı türbin

  Mesh Kafes, örgü, elek gözü

  Mesh voltage Fazlar arası minimum gerilim

  Meta anthracite Meta antrasit

  Metal Metal

  Metal mesh Metal örgü

  Metal oxide rectifi er Metal oksit redresör, kuru tip redresör

  Metal rectifi er Kuru tip redresör

  Meter Metre

  Metering orifi ce Ölçme deliği

   

  115 Minimum-fl ow control

  Metering valve Dozaj valfi

  Methane Metan

  Method of winding Sargı yöntemi

  Mica Mika

  Mica insulation Mikalı izolasyon

  Mica tape Mika bant

  Michel-Banki turbine Michel-Banki türbini

  Micro circuit Mikro devre

  Micro crack Mikro çatlak

  Microfarad Mikrofarad

  Microhenry Mikrohenri

  Microhm Mikrohm

  Micrometer Mikrometre

  Micro switch Mikro şalter

  Microwave Mikrodalga

  Mile Mil

  Mill Değirmen

  Mill air/fuel ratio Değirmen hava/yakıt oranı

  Mill chamber Öğütme haznesi (değirmenlerde)

  Mill classifi er Değirmen eleği

  Mill drying Öğütürken kurutma (kömürü)

  Milled blade Frezelenmiş kanat

  Mill exhauster Değirmen vantilatörü

  Mill fan Değirmen fanı

  Mill housing Değirmen gövdesi

  Milliampere Miliamper

  Milligram (Milligramme) Miligram

  Millimeter (Millimetre) Milimetre

  Millivolt Milivolt

  Millivoltmeter Milivoltmetre

  Milliwatt Milivat

  Mill recirculation Değirmen geri beslemesi (iri tanelerin)

  Mimic panel Mimik pano

  Mineral deposit Tuz birikimi

  Mineral matter free analysis Kül hariç yakıt analizi

  Mineral wool Curuf yünü

  Minimum excitation limit Minimum ikaz sınırı

  Minimum feed water fl ow Minumum besleme suyu miktarı

  Minimum-fl ow control Minimum debi reglajı

  Minimum-size turbine 116

  Minimum-size turbine Mikro türbin

  Minimum start-up time Minimum yol verme süresi

  Minimum water fl ow Minimum su akısı

  Minor Küçük, önemsiz, minör

  Minor damage Önemsiz hasar

  Minor defect Önemsiz hata, önemsiz kusur

  Minute Çok küçük

  Minute Dakika

  Minute crack Çok küçük çatlak

  Mirror galvanometer Aynalı galvanometre

  Misalignment Hizasızlık, layn kaçıklığı

  Mist Sis, buğu, çiselti

  Mist eliminator Çiselti önleyici (baca gazı arıtma tesisinde)

  Mixed-bed demineraliser Karışık (tip) su arıtıcısı

  Mixed-bed fi lter Karışık iyon değiştirici fi ltre, miksbed fi ltre

  Mixed-bed ion exchanger Karışık iyon değiştirici, miksbed iyon de-

   ğiştirici

  Mixed-pressure automatic extrac- Çift basınçlı ara buharlı türbin

   tion turbine

  Mixed-pressure steam turbine Çift basınçlı buhar türbini

  Mixing heater Karışmalı tip ön ısıtıcı

  Mobile transformer Seyyar trafo, mobil trafo

  Model ratio, Model oranı

  Modifi cation Modifi kasyon, tadilat

  Moisture Nem, rutubet

  Moisture and ash free analysis Nem ve kül hariç yakıt analizi

  Moisture carryover Nem taşınması (Kızdırıcı borularına)

  Moisture separator Nem separatörü

  Moisture separator drain pump Nem separatörü drenaj pompası

  Moisture separator drain tank Nem separatörü drenaj tankı

  Molecular weight Molekül ağırlığı

  Molybdenum Molibden

  Momentary control error Geçici reglaj sapması

  Momentary regulation deviation Geçici reglaj sapması

  Momentary speed rise Türbin hızında anlık yükselme

  Monitor Monitör

  Monitor, to- İzlemek, gözlemek, kontrol etmek

  Monitor for axial displacement of Rotor eksenel kayma monitörü

   rotor

   

  117 Multi-colo(u)r recorder

  Monitoring circuit İzleme devresi

  Monitoring module İzleme modülü

  Monitor panel Monitör dolabı

  Monobloc(k) rotor Monoblok rotor, tek parçalı rotor

  Monoway valve Tek yönlü valf

  Monoxide Monoksit

  Mosaic diagram Mozaik diyagram (kumanda panosunda)

  Motive steam Tahrik buharı

  Motor Motor

  Motor-driven valve Motorlu valf

  Motor output Motor gücü

  Motor power Motor gücü

  Motor protection circuit breaker Motor koruma şalteri

  Motor safety switch Motor koruma şalteri

  Motor valve Motorlu valf

  Mount, to- Monte etmek

  Mounted Monteli

  Movable bearing Hareketli yatak

  Moving blade Hareketli kanat

  Moving blade root Hareketli kanat kökü

  Moving blade row Hareketli kanat kademesi

  Moving blading Hareketli kanatların takılması

  Moving coil measuring instrument Döner bobinli ölçü aleti

  Moving-iron ammeter Oynar demirli ampermetre

  Moving-iron instrument Oynar demirli ölçü aleti

  Moving-iron voltmeter Oynar demirli voltmetre

  Moving-magnet instrument Oynar mıknatıslı ölçü aleti

  Moving out Dışarıya çıkarma, dışarıya alma (örn: ro-

   toru)

  Moving parts Hareketli parçalar

  Moving turbine elements Türbin hareketli parçaları

  Mud drum Şlam kolektörü (kazanlarda)

  Mud pump Çamur pompası

  Multi-cellular mechanical collector Petekli fi ltre (kül tutucularda)

  Multi-cellular mechanical precipita- Petekli fi ltre (kül tutucularda)

   tor)

  Multi-cellular mechanical separator Petekli fi ltre (kül tutucularda)

  Multi-channel recorder Çok kanallı yazıcı

  Multi-colo(u)r recorder Çok renkli yazıcı

   

  Multi-conductor cable 118

  Multi-conductor cable Çok iletkenli kablo

  Multi-core cable Çok damarlı kablo

  Multi-cylinder turbine Çok gövdeli türbin

  Multi-fuel type burner Çok yakıtlı yakıcı

  Multi-layer parallel winding Çok katlı paralel sargı

  Multi-nozzle soot blower Çok nozullu kurum üfl eyici

  Multiple-casing Çok gövdeli (türbin)

  Multiple-extraction turbine Çok ara buharlı türbin

  Multiple-fl ow turbine Çok akışlı türbin

  Multiple layer winding Çok katlı sargı

  Multiple-loop control system Çok devreli kontrol sistemi

  Multiple parallel winding Çok katlı paralel sargı

  Multiple-pressure turbine Çok basıçlı türbin

  Multiple reheat Çoklu ara kızdırma, çoklu tekrar kızdırma

  Multiple-shaft turbine Çok şaftlı türbin

  Multipolar Çok kutuplu

  Multi-position switch Çok konumlu anahtar

  Multi-pressure turbine Çok basınçlı türbin

  Multi-spud burner Lansları dairesel yerleştirilmiş gaz yakıcısı

  Multi-stage Çok kademeli

  Multi-stage compressor Çok kademeli kompresör

  Multi-stage Curtis turbine Çok kademeli Curtis türbini

  Multi-stage feed water heating Çok kademeli besleme suyu ön ısıtması

  Multi-stage turbine Çok kademeli türbin

  Multi-tooth coupling Dişli kaplin

  Multi-valve-point turbine Birden çok nozulla regüle edilen türbin

   

   

  N

   

   

  Name plate Tabela, etiket

  Natural circulation Doğal sirkülasyon

  Natural circulation boiler Doğal sirkülasyonlu kazan

  Natural draft Doğal çekiş

  Natural draft cooling tower Doğal çekişli soğutma kulesi

  Natural frequency Doğal frekans

   

   

  119 Network failure

  Natural gas Doğal gaz

  Natural magnet Doğal mıknatıs, tabii mıknatıs

  Natural oscillation Doğal salınım, doğal osilasyon

  Natural oscillation frequency Doğal salınım frekansı

  Natural period Doğal salınım

  Natural resin Doğal reçine

  Natural rubber Doğal kauçuk

  Natural silk Doğal ipek

  Natural vibration frequency Doğal titreşim frekansı

  Natural vibration frequency of the Temelin doğal titreşim frekansı

   foundation

  Natural vibration of the foundation Kaidenin doğal titreşimi

   block

  Needle İbre, iğne

  Needle bearing İğne yataklı rulman, iğneli rulman

  Needle valve İğne vana, iğneli valf

  Negative excitation Negatif ikaz, ters ikaz, ters uyarım

  Negative feedback Negatif geri besleme

  Negative follow-up Negatif izleme

  Negative sequence protection Negatif faz sırası koruması

  Negative sequence reactance Negatif faz sıralı reaktans

  Negative sequence relais Negatif faz sırası rölesi

  Negative sequence voltage Ters gerilim, negatif faz sıralı gerilim

  Neon tube Neon tüpü

  Nested type radial seal Radyal salmastra

  Nest of cooler tubes Soğutucu boru demeti

  Nest of tubes Boru demeti

  Net Net

  Net capacity Net kapasite, net güç

  Net generation Net üretim

  Net head Net düşü

  Net load Net güç

  Net positive suction head Net emme yüksekliği (pompalarda)

  Net power Net güç

  Net production Net üretim

  Net weight Net ağırlık

  Network Şebeke

  Network connection Şebeke bağlantısı

  Network failure Şebeke arızası

  Neutral 120

  Neutral Nötr

  Neutral axis Nötr eksen

  Neutral circuit Nötr devre

  Neutral conductor Nötr iletken

  Neutral ground connection Nötr toprak bağlantısı

  Neutralization Nötrleştirme, nötralizasyon

  Neutralization number Nötrleştirme indisi, nötrleştirme sayısı

  Neutralization pit Nötralizasyon çukuru

  Neutral point Nötr nokta

  Neutral relay Nötr röle

  Neutral wire Nötr tel

  Night load Gece yükü

  Nipple Nipel, meme

  Nitrate Nitrat

  Nitric acid Nitrik asit

  Nitric oxide Nitrik oksit

  Nitride Nitrür

  Nitrite Nitrit

  Nitrogen Nitrojen

  Nitrogen dioxide Nitrojen dioksit, azot dioksit

  No-break emergency generator İmdat jeneratörü

  Nodal point Düğüm noktası

  Noise Ses, gürültü

  Noise level Ses düzeyi, gürültü düzeyi

  Noise suppression Gürültü bastırma, gürültü önleme

  No load Yüksüz, boşta

  No-load characteristic Yüksüz çalışma karakteristiği

  No-load current Yüksüz çalışma akımı

  No-load excitation Yüksüz çalışma ikazı, yüksüz çalışma uya-

   rımı

  No-load losses Yüksüz çalışma kayıpları

  No-load operation Yüksüz çalışma, boşta çalışma

  No-load running Boşta çalışma (türbinin boşta dönmesi)

  No-load speed Yüksüz çalışma hızı

  No-load speed governor Yüksüz çalışma hız regülatörü

  No-load steam fl ow Yüksüz çalışma buhar miktarı

  No-load test Yüksüz çalışma testi

  No-load voltage Yüksüz çalışma gerilimi

  Nominal Nominal, anma

   

  121 Normal rating

  Nominal diameter Anma çapı, nominal çap

  Nominal dimension Anma boyutu, nominal boyut

  Nominal fl ow rate Nominal debi

  Nominal frequency Nominal frekans

  Nominal load Nominal yük

  Nominal output Anma gücü, nominal güç

  Nominal pressure Anma basıncı, nominal basınç

  Nominal speed Nominal hız

  Nominal trip current Nominal trip akımı

  Nominal voltage Anma gerilimi, nominal gerilim

  Non-automatic extraction Kontrolsuz ara buhar alma

  Non-automatic extraction turbine Kontrolsuz ara buharlı türbin

  Non-availability Emre amade olmama

  Non-bladed Kanatsız

  Non-carbonate hardness Kalıcı sertlik (sularda)

  Non-combustible Yanmaz

  Non-combustible elements Yanmaz elementler

  Non-condensing extraction turbine Karşı basınçlı ara buharlı türbin

  Non-condensing turbine Karşı basınç türbini

  Non-contact pick-up Temassız pikap, endüktif pikap

  Non-contact seal Temassız sızdırmazlık

  Non-destructive material testing Hasarsız malzeme testi

  Non-destructive test Hasarsız test, hasarsız muayene

  Non-excited İkazsız, ikazlanmamış

  Non-magnetic Antimanyetik

  Non-metallic Ametal, metalik olmayan

  Non-oscillatory Salınımsız

  Non-regulated extraction Kontrolsuz ara buhar alma

  Non-reheat condensing turbine Ara kızdırmasız kondensasyon türbini

  Non-reheat turbine Ara kızdırmasız türbin

  Non-return valve Çekvalf

  Nor gate “Veya değil” kapısı

  Normal current İşletme akımı

  Normalization Gerilim giderme

  Normalize, to- Normalize etmek

  Normally closed contact Açma kontağı, açar kontak

  Normally open contact Kapama kontağı, çalışma kontağı

  Normal operating speed Çalışma hızı, çalışma devri

  Normal rating Normal güç, sürekli çalışma gücü

   

  Normal speed 122

  Normal speed Normal hız, normal çalışma hızı

  Norm conditions Standart şartlar

  Nozzle Nozul, lüle, düze

  Nozzle block Nozul gövdesi, nozul bloğu

  Nozzle chamber Nozul haznesi

  Nozzle control Nozul reglajı

  Nozzle cross-section Nozul kesiti, lüle kesiti

  Nozzle cut-out governing Nozul grubu reglajı (türbinlerde)

  Nozzle governing Nozul reglajı

  Nozzle group control Nozul grubu reglajı

  Nozzle group governing Nozul grubu reglajı

  Nozzle holder Nozul mesneti, nozul taşıyıcısı

  Nozzle housing Nozul kasası

  Nozzle loss Nozul kaybı

  Nozzle needle Nozul iğnesi

  Nozzle nipple Nozul memesi, nozul nipeli

  Nozzle ring Nozul halkası

  Nozzle support Nozul mesneti

  Null-balance amplifi er Sıfır akımlı amplifi katör

  Number of blades Kanat sayısı

   

   

  O

   

   

  Oblique blade position Yatık kanat pozisyonu

  Oblique slot Yatık yiv

  Off Kapalı

  Off center (off centre) Kaçık merkezli

  Off-circuit Gerilimsiz devre

  Off-normal operation record Anormal işletme değerleri kaydı

  Off-peak power Kısmi yük, maksimumdan daha düşük yük

  Off-position Kapalı durum, dinlenme durumunda

  Offset Kayık, kaydırılmış

  Ohmic resistance Ohm direnci

  Ohmmeter Ohmmetre, dirençölçer

  Oil Yağ, petrol

   

  123 Oil fi lter press

  Oil-actuated check valve Hidrolik kumandalı çek valf

  Oil atomizer Yağ atomizörü

  Oil backfeed pump Yağ geri besleme pompası

  Oil baffl e Yağ tutucu

  Oil baffl e plate Yağ tutma plakası

  Oil break contactor Yağlı kontaktör

  Oil burner Yağ yakıcısı, sıvı yakıt yakıcısı

  Oil by-pass fi ltering system Yağ separatörü

  Oil can Yağdanlık, yağ kabı

  Oil centrifuge Yağ santrifüjü

  Oil change-over fi lter Aktarmalı yağ fi ltresi, ikiz yağ fi ltresi

  Oil change-over strainer Aktarmalı yağ fi ltresi, ikiz yağ fi ltresi

  Oil channel Yağ kanalı

  Oil circuit Yağ devresi

  Oil circuit breaker Yağlı kesici

  Oil circulating pump Yağ sirkülasyon pompası

  Oil circulation Yağ sirkülasyonu

  Oil cleaner Yağ fi ltresi, yağ süzgeçi

  Oil collector Yağ kolektörü

  Oil conditioning station Yağ iyileştirme tesisi, yağ tasfi ye tesisi

  Oil conservator Yağ genleşme kabı, yağ tankı

  Oil container Yağ kabı, yağ tankı, yağ haznesi

  Oil-cooled Yağ soğutmalı

  Oil cooler Yağ soğutucusu

  Oil cooler housing Yağ soğutucusu gövdesi

  Oil cooler shell Yağ soğutucusu gövdesi, yağ soğutucusu

   mahfazası

  Oil cup Yağdanlık

  Oil degassing Yağdan gazın ayrıştırılması

  Oil dipstick Yağ seviye çubuğu

  Oil drain Yağ drenajı, yağın boşaltılması

  Oil drain valve Yağ drenaj valfi

  Oil drip pan Yağ damlaları toplayıcısı, yağ damlama ta-

   vası

  Oiler Yağdanlık, yağlayıcı, yağcı

  Oil feed Yağ beslemesi

  Oil-fi lled cable Yağlı kablo

  Oil fi lter Yağ fi ltresi

  Oil fi lter press Yağ fi ltresi presi

   

  Oil fi re 124

  Oil fi re Yağ tutuşması, yağın alev alması

  Oil-fi red lighting-up burner Sıvı (yağ) yakıtlı tutuşturma yakıcısı

  Oil fl ow diagram Yağ akış şeması

  Oil fl ow indicator Yağ akış göstergesi

  Oil fl ow meter Yağ debimetresi

  Oil fl ush Yağla yıkama, yağla çalkalama

  Oil-free Yağsız

  Oil gauge glass Yağ gösterge camı

  Oil gauge window Yağ gösterge camı

  Oil groove Yağ oluğu, yağ kanalı

  Oil guard Yağ sıçrama sacı, koruma sacı

  Oil-hydraulic barring gear Hidrolik döndürme tertibatı (rotoru)

  Oil-hydraulic control system Hidrolik kumanda sistemi

  Oil-hydraulic governing system Hidrolik kumanda sistemi

  Oil-hydraulic turning gear Hidrolik döndürme tertibatı (rotoru)

  Oil-immersed contactor Yağlı kontaktör

  Oil-immersed transformer Yağlı trafo, yağlı transformatör

  Oiling ring Yağlama segmanı, yağlama halkası

  Oil jacking Basınçlı yağ ile rotorun kaldırılması (yol

   verme sırasında)

  Oil leak Yağ kaçağı

  Oil leakage rate Yağ kaçağı miktarı

  Oilless Yağsız

  Oil level Yağ seviyesi, yağ düzeyi

  Oil level gauge Yağ seviye göstergesi

  Oil level gauge glass Yağ seviyesi gösterge camı

  Oil line Yağ hattı

  Oil mist dedector Yağ buharı dedektörü

  Oil-operated governing system Hidrolik kumanda sistemi

  Oil operating cylinder Hidrolik silindir

  Oil pan Yağ tavası, yağ karteri

  Oil pipe Yağ hattı, yağ borusu

  Oil pocket Yağ cebi

  Oil preheater Yağ ön ısıtıcısı, yağ ısıtıcısı

  Oil pressure Yağ basıncı

  Oil pressure alarm Yağ basıncı alarm sistemi, yağ basıncı mo-

   nitörü

  Oil pressure controller Yağ basıncı monitörü

  Oil pressure indicator Yağ basıncı göstergesi

   

  125 Oil tank

  Oil pressure monitor Yağ basıncı monitörü

  Oil pressure piston Yağ basınç pistonu, hidrolik piston

  Oil pump for turbo-set bearings at Duruşlarda devreye giren rotor yatak yağı

   shut down pompası

  Oil purifi cation equipment Yağ tasfi ye ekipmanı

  Oil purifi cation plant Yağ tasfi ye tesisi

  Oil purifi cation station Yağ tasfi ye tesisi

  Oil purifi er Yağ tasfi ye cihazı

  Oil reclaiming Yağın rejenere edilmesi

  Oil reconditioning Yağın rejenere edilmesi, yağın tasfi ye edil-

   mesi

  Oil relay Yağlı röle

  Oil removal fi lter Yağ drenaj fi ltresi

  Oil reservoir Yağ tankı

  Oil resistant Yağa dayanıklı

  Oil restrictor Yağ sınırlayıcı

  Oil retainer Yağ tutucu, yağ sıyırıcı

  Oil retainer ring Yağ sıyırma bileziği, yağ sıyırma halkası

  Oil retaining ring Yağ tutma bileziği, yağ tutma halkası

  Oil return feed pump Yağ geri besleme pompası

  Oil return pipe Yağ geri besleme hattı

  Oil ring Yağ bileziği, yağ segmanı

  Oil scraper Yağ sıyırma düzeneği

  Oil scraper ring Yağ sıyırma bileziği

  Oil seal for shaft Şaft sızdırmazlık bileziği, şaft sızdırmazlığı

  Oil sediment Yağ tortusu, yağ çökeltisi

  Oil separator Yağ separatörü

  Oil servo governing system Servo regülatör sistemi

  Oil shale Bitümlü şist

  Oil sludge Yağ tortusu

  Oil spray pipe Yağ püskürtme borusu

  Oil storage tank Yağ depolama tankı, yağ tankı

  Oil strainer Yağ süzgeci, yağ fi ltresi

  Oil sump Yağ karteri

  Oil supply Yağ beslemesi

  Oil supply pump Yağ besleme pompası

  Oil system Yağ devresi

  Oil system purging Yağ devresinin temizlenmesi

  Oil tank Yağ tankı

   

  Oil-tight 126

  Oil-tight Yağ sızdırmaz

  Oil treatment equipment Yağ tasfi ye ekipmanı

  Oil tripping gear Hidrolik trip sistemi

  Oil turbine Yağ türbini (rotor döndürme sistemlerinin)

  Oil vacuum pipe Yağ emiş hattı

  Oil vapor exhaust line Yağ buharı deşarj hattı (türbinlerde)

  Oil vapor extraction blower Yağ buharı fanı

  Oil vapor extraction line Yağ buharı deşarj hattı (türbinlerde)

  Oil vapor extractor (main oil tank) Yağ buharı çıkarıcısı (ana yağ tankında)

  Oil wiper Yağ sıyırıcısı

  Oil wiper ring Yağ sıyırıcı halkası

  Once-through boiler Tek geçişli kazan, domsuz kazan

  Once-through cooling Açık devre soğutma

  One-piece shaft Tek parçalı şaft

  On-off control Aç kapa kontrolu

  On-off controller Aç kapa regülatörü, iki konumlu regülatör

  Opacity Bulanıklık

  Open air Açık hava

  Open a turbine, to- Türbin üst kapağını açmak, türbin üst göv-

   desini kaldırmak

  Open burning coal Gaz alevli kömür

  Open-circuit characteristic Boşta çalışma karakteristiği

  Open-circuit heat run Boşta çalışma deneyi (jeneratörlerde)

  Open-circuit operation Boşta çalışma (jeneratörlerde)

  Open-circuit voltage Boşta çalışma gerilimi

  Open-door design Tadil edilebilir tip dizayn

  Open excavation Açık ocak hafriyatı (kömür sahalarında)

  Opening Boşluk, açıklık

  Opening of turbine cylinder fl anges Türbin fl anş saplamalarının sökülmesi,

   türbin gövde fl anşlarını ayırma

  Opening out Türbin gövde fl anşlarını ayırma

  Open-loop control Açık devre kontrol, açık döngülü kontrol,

   kumanda

  Open-loop cooling Açık devre soğutma

  Open type feedwater heater Karışmalı tip ön ısıtıcı

  Open type feedwater preheater Karışmalı tip ön ısıtıcı

  Operate, to- İşletmek

  Operated as motor Motor olarak çalıştırma

  Operate delay İşletim gecikmesi

  127 Orifi ce plate

  Operate the turbine at variable pres- Türbini değişken basınç modunda işlet-

   sure, to- mek

  Operating conditions İşletme şartları

  Operating console Kumanda masası

  Operating cost İşletme giderleri, işletme maliyeti

  Operating current Çalışma akımı

  Operating cylinder Ayar silindiri, kumanda silindiri

  Operating data İşletme donesi

  Operating effi ciency İşletme verimi

  Operating equipment İşletme ekipmanı

  Operating error İşletme hatası

  Operating instructions İşletme talimatı

  Operating level Çalışma düzeyi, çalışma noktası

  Operating load Çalışma gücü

  Operating point Çalışma noktası

  Operating pressure İşletme basıncı

  Operating range İşletme aralığı, çalışma aralığı

  Operating speed Çalışma hızı

  Operating steam İşletme buharı, çalışma buharı

  Operating temperature Çalışma sıcaklığı

  Operating time Çalışma süresi

  Operating voltage Çalışma gerilimi

  Operation İşletme

  Operational check İşletme sırasında uygulanan kontrollar

  Operational test İşletme testi

  Operation at constant load Sabit yükte çalışma

  Operation effi ciency İşletme verimliliği

  Operator Operatör

  Optical pyrometer Optik pirometre

  Optimum load Optimum yük, en verimli yük

  Or circuit “Veya” devresi

  Order Sipariş, düzen, sıra, emir

  Order form Sipariş formu

  Order number Sipariş numarası

  Organic matter Organik madde

  Organophosphate Organofosfat

  Or gate “Veya” kapısı

  Orifi ce Orifi s, delik, blende

  Orifi ce plate Delikli plaka, ölçme deliği plakası

   

  Original drawing 128

  Original drawing Orijinal çizim

  O-ring Halka salmastra, O-ring

  Orsat Orsat gaz analizörü, orsat cihazı

  Oscillate, to- Salınmak, titremek

  Oscillating grate spreader Titreşimli ızgara (kazanlarda)

  Oscillating spreader stoker Titreşimli ızgara (kazanlarda)

  Oscillation Titreşim, salınım

  Oscillator Osilatör

  Oscillogram Osilogram

  Oscillograph Osilograf, salınımçizer

  Oscilloscope Osiloskop

  Outage Devre dışı olma

  Outage rate Devre dışı olma oranı, devre dışı olma sık-

   lığı

  Outage time Devre dışı olma süresi

  Outdoor Açık hava

  Outdoor electric substation Açık şalt tesisi

  Outdoor installation Açık hava tesisi

  Outdoor station Açık hava tesisi

  Outdoor switching station Açık şalt tesisi

  Outdoor switchyard Açık şalt tesisi, açık şalt sahası

  Outdoor temperature Dış sıcaklık

  Outdoor turbine Açık hava türbini

  Outer casing Türbin dış gövdesi

  Outer casing base Türbin dış gövdesinin alt yarısı

  Outer diameter Dış çap

  Outer race Dış bilezik (bilyalı yataklarda)

  Outer seal ring Rotor dış sızdırmazlık çemberi, dış sızdır-

   mazlık bileziği

  Outlet Hava çıkışı, su çıkış borusu

  Outlet connection Çıkış bağlantısı

  Outlet edge Çıkış kenarı

  Outlet end Çıkış tarafı

  Outlet header Çıkış kolektörü

  Outlet nozzle Çıkış nozulu, çıkış memesi

  Outlet opening of blades Kanat çıkış aralığı

  Outlet pipe Çıkış borusu

  outlet pitch of blades Kanat çıkış aralığı

  Outlet temperature Çıkış sıcaklığı

   

  129 Overhaul

  Outlet valve Drenaj valfi , çıkış valfi

  Outlet velocity Çıkış hızı

  Output Çıkış, çıkış gücü

  Output at coupling Türbin çıkış kaplininde ölçülen güç

  Output at terminals Jeneratör terminalinde ölçülen güç

  Output controller Güç regülatörü

  Output control loop Güç reglajı devresi

  Output energy Çıkış enerjisi

  Output gear Döndürülen dişli (dişli kutularında)

  Output limitation Güç sınırlaması

  Output meter Güç ölçer

  Output regulator Güç regülatörü

  Output signal Çıkış sinyali

  Output speed Çıkış hızı

  Output stage Son kademe

  Output variable Çıkış büyüklüğü, çıkış değeri

  Outside diameter Dış çap

  Outside energy Yardımcı enerji, harici enerji

  Outside packing box Dış salmastra kutusu

  Outside temperature Dış sıcaklık

  Over-all cost Toplam gider, toplam maliyet

  Over-all thermal effi ciency Nihai termik verim, toplam termik verim

  Over current Aşırı akım

  Overcurrent circuit breaker Aşırı akım kesicisi

  Overcurrent protection Aşırı akım koruması

  Overcurrent relay Aşırı akım rölesi

  Overcurrent time protection Aşırı akım zaman koruması

  Overcurrent time relay Aşırı akım zaman rölesi

  Overcurrent trip Aşırı akım açma düzeni

  Over-excited Aşırı ikazlı, aşırı uyarılmış

  Overfeed stoker Üstten beslemeli ızgara (kazanlarda)

  Over-fi re air Sekonder hava, yakma havası

  Overfl ow Taşma

  Overfl ow line Taşma hattı

  Overfl ow pipe Taşma borusu

  Overfl ow valve Taşma vanası

  Overgrate air Üst yakma havası (ızgaralı kazanlarda)

  Overhang Konsol

  Overhaul Revizyon, genel bakım

   

  Overhead line 130

  Overhead line Havai hat

  Overhead-line protection Havai hat koruması

  Overhead-line route Havai hat güzergahı

  Overhead trasmission line Havai iletim hattı

  Overhead travelling crane Gezer köprülü vinç

  Overhead welding Tavan kaynağı

  Overheating Aşırı ısınma

  Overlay Kaplama

  Overload Aşırı yük

  Overload capacity Aşırı yük kapasitesi

  Overload protection Aşırı yük koruması

  Overload relay Aşırı yük rölesi, aşırı akım rölesi

  Overload test Aşırı yük testi

  Overload time protection Aşırı yük zaman koruması

  Overload time relay Aşırı yük zaman rölesi

  Overnight shutdown Gece duruşu, gecelik duruş

  Overpressure Aşırı basınç

  Overshoot Aşırı salınım

  Overspeed Aşırı hız, ambalman hızı

  Overspeed trip Aşırı hız monitörü, ani kapama regülatörü

  Overspeed trip ring Ani kapama halkası

  Overspeed emergency governor Ani kapama regülatörü

  Overspeed governor Aşırı hız regülatörü

  Overspeed monitor Aşırı hız monitörü, aşırı hız regülatörü

  Overspeed monitor tester Aşırı hız monitörü test düzeneği

  Overspeed test Aşırı hız testi

  Overspeed trip pin Aşırı hız trip pimi

  Overspeed trip test device Aşırı hız monitörü test düzeneği

  Overspeed trip tester Aşırı hız monitörü test düzeneği

  Overspeed trip test oil Aşırı hız monitörü test yağı (hidroliği)

  Overspeed trip test unit Aşırı hız monitörü test düzeneği

  Overtime Fazla mesai, fazla çalışma

  Over-voltage Aşırı gerilim

  Overvoltage protection Aşırı gerilim koruması

  Oxidation Oksitlenme

  Oxidation air Oksidasyon havası (desülfürizasyon tesi-

   sinde)

  Oxygen Oksijen

   

   

  131 Panel

  Oxygen cylinder Oksijen tüpü

  Oxygen transmitter Oksijen transmiteri

   

   

  P

   

   

  Pacco switch Pako şalter

  Pack, to- Paketlemek

  Pack, to- Sızdırmaz hale getirmek

  Package Paket, ambalaj, koli

  Packaged boiler Paket tipi kazan, küçük kazan

  Packed gland Salmastra

  Packed labyrinth seal Labirent salmastra

  Packing Salmastra, conta

  Packing Ambalajlama

  Packing Yağmurlama elemanları (soğutma kule-

   sinde)

  Packing box Salmastra kutusu (rotor sızdırmazlığında)

  Packing fl ange Salmastra fl anşı

  Packing gland Salmastra

  Packing material Salmastra malzemesi, sızdırmazlık malze-

   mesi

  Packing ring Salmastra bileziği, salmastra halkası, sız-

   dırmazlık halkası

  Packing sleeve Sızdırmazlık manşonu

  Packing strip Sızdırmazlık bandı

  Paging call Çağrı

  Paging system Çağrı sistemi

  Pair Çift

  Paired blade İkiz kanat

  Pair of poles Kutup çifti

  Pamphlet Prospektüs, broşür

  Pan Tava, kap

  Panel Panel

   

   

  Panic button 132

  Panic button Alarm butonu

  Paper insulation Kağıtlı izolasyon

  Parallel circuit Paralel devre

  Parallel connection Paralel bağlantı, paralel devre

  Parallel fl ow heat exchanger Paralel akışlı eşanjör

  Paralleling unit Jeneratörü paralele alma ünitesi, senkro-

   nizasyon ünitesi

  Parallelism tolerance Paralele girme değerleri toleransı, senkro-

   nizasyon toleransı

  Parallel key Paralel kama

  Parallelogram Paralelogram

  Parallel operation Ünitelerin paralel çalışması

  Parallel slide valve Paralel sürgülü vana

  Parallel winding slot Paralel sargı oluğu, paralel sargı yivi

  Parallel wound Paralel sarılı

  Parameter Parametre

  Parity check Eşitlik testi

  Parsons turbine Parsons türbini, reaksiyon türbini

  Partial admission control Nozul grupları reglajı

  Partial control Kısmi kontrol

  Partial load Kısmi yük, düşük yük

  Partial load effi ciency Kısmi yük verimi

  Partial load nozzle Kısmi yük nozulu

  Partial load operation Kısmi yükte çalışma, düşük yükte çalışma

  Partial load range Kısmi yük aralığı

  Partial load steam consumption Kısmi yükte buhar sarfi yatı, kısmi yükte bu-

   har harcaması

  Partial pressure Kısmi basınç, parsiyel basınç

  Parting joint Türbin gövde fl anşları birleşme çizgisi

  Parting line Türbin gövde fl anşları birleşme hattı

  Partition Bölme, ara bölme

  Partition line Türbin gövde fl anşları birleşme hattı

  Part load Kısmi yük, düşük yük

  Part number Parça numarası

  Parts list Parça listesi

  Pass Geçiş (kazanlarda, kondenserlerde)

  Passivating Pasive etme (kazan borularını)

   

   

  133 Periodic

  Pass-out diagram Ara buhar diyagramı

  Pass-out operation Ara buharlı işletme

  Pass-out pressure Ara buhar basıncı

  Pass-out pressure control valve Ara buhar basıncı kontrol valfi

  Pass-out pressure regulator Ara buhar basınç regülatörü

  Pass-out steam Ara buhar

  Pass-out steam fl ow Ara buhar miktarı

  Pass-out steam pressure Ara buhar basıncı

  Pass-out steam quantity Ara buhar miktarı

  Pass-out turbine Ara buharlı türbin

  Pattern number Model numarası

  Pay back period Geri ödeme süresi

  Pay load Faydalı yük

  Payout time Amortisman süresi

  Peak Pik

  Peak capacity Pik yük

  Peak current Pik akım

  Peaking turbine Pik yük türbini

  Peak load Pik yük

  Peak load power plant Pik yük santralı

  Peak load power station Pik yük santralı

  Peak to peak Tepeden tepeye, pikten pike

  Peak value Pik değer, tepe değeri

  Peak voltage Pik gerilim, maksimum gerilim

  Peat Turba, turb

  Pedestal Yatak mesnedi

  Pedestal bearing Ayaklı yatak

  Pelton nozzle Pelton düzesi

  Pelton turbine Pelton türbini

  Penalty clause Ceza maddesi (sözleşmelerde)

  Pendant superheater Asılı tip kızdırıcı

  Penetrant dye test Boyayla çatlak kontrolü

  Penstock Cebri boru (hidrolik santrallarda)

  Perceptible heat Duyulur ısı

  Perforated plate Delikli plaka

  Perforated sheet Delikli plaka

  Performance Performans

  Periodic Periyodik

   

  Period of oscillation 134

  Period of oscillation Osilasyon süresi, salınım süresi

  Period of unavailability Emre amade olunamayan süre

  Permanent contactor Sürekli kontaktör

  Permanent magnet Doğal mıknatıs

  Permanent offset Kalıcı reglaj sapması

  Permissible İzin verilebilir

  Permissible load İzin verilebilir yük

  Permission İzin

  Permit İzin

  Personnel costs Personel giderleri

  Personnel requirements Personel ihtiyacı

  Petroleum Petrol

  Phase Faz

  Phase angle Faz açısı

  Phase balance relay Asimetri rölesi

  Phase displacement Faz kayması

  Phase lag Faz gecikmesi

  Phase lead Faz öne geçişi, faz öndelemesi

  Phase sequence Faz sırası

  Phase sequence indicator Dönme yönü göstergesi

  Phase shifting Faz kayması

  Phase terminal Faz terminali, faz klemensi

  Phase to phase voltage Fazlar arası gerilim

  Phase voltage Faz gerilimi

  PH-measuring equipment PH-metre

  PH-monitor PH-monitörü

  Phosphate Fosfat

  Phosphate process Fosfat yöntemi (suyun arıtılmasında)

  PH-value PH-değeri

  PH-value transmitter PH-transmiteri

  Pickling Asitle temizleme (örn:kazan borularını)

  Pickup Pikap, algılayıcı

  Piece number Parça numarası

  Pile Kazık, temel kazığı

  Pile foundation Kazıklı temel

  Pillar Sütun

  Pillow block Muylu yatak gövdesi

  Pilot air Pilot havası (dizel motorlarda)

  Pilot air line Pilot havası devresi (dizel motorlarda)

   

  135 Pipe holder

  Pilot burner Pilot yakıcı, ateşleme yakıcısı

  Pilot controller Pilot regülatör, yardımcı enerjili regülatör

  Pilot exciter Pilot ikaz (jeneratörü), yardımcı ikaz (jene-

   ratörü)

  Pilot fl ame Pilot alev

  Pilot lamp Pilot lamba

  Pilot light Pilot lamba

  Pilot oil Kumanda yağı

  Pilot oil circuit Kumanda yağı devresi

  Pilot oil pressure Kumanda yağı basıncı

  Pilot oil pressure gauge Kumanda yağı manometresi

  Pilot oil supply line Kumanda yağı besleme hattı

  Pilot oil system Kumanda yağı devresi

  Pilot operated regulator Yardımcı enerjili regülatör

  Pilot operated valve Yardımcı enerjili ventil

  Pilot plant Pilot tesis, deneme tesisi

  Pilot relay Pilot röle

  Pilot switch Pilot şalter

  Pilot valve Pilot valf, kumanda valfi

  Pin Pim

  Pin coupling Saplamalı kavrama

  Pin insulator Destek izolatörü

  Pipe Boru

  Pipe bend Boru dirseği

  Pipe branch Boru branşmanı

  Pipe bridge Boru köprüsü

  Pipe canal Boru kanalı

  Pipe channel Boru kanalı

  Pipe clamp Boru kelepçesi

  Pipe coil Serpanten

  Pipe connection Boru bağlantısı

  Pipe deposits Boru depoziti ( kazan borularında)

  Pipe diameter Boru çapı

  Pipe drainage Boru hattı drenajı

  Pipe elbow Boru dirseği

  Pipe fi tting Boru bağlantı parçası

  Pipe fl ange Boru fl anşı

  Pipe hanger Boru askısı

  Pipe holder Boru askısı

   

  Pipe laying 136

  Pipe laying Boru döşeme

  Pipe layout Boru hattı şeması

  Pipe leakage Boru kaçağı

  Pipe length Boru uzunluğu

  Pipe line Boru hattı

  Pipeline route Boru güzergahı

  Pipe loop Lup, boru halkası

  Pipe mount Boru desteği, boru mesnedi

  Pipe saddle Boru yastığı

  Pipe socket Muf, ambuatman

  Pipe stopper Tapa, kör tapa

  Pipe stub Boru ağız parçası, boru ağızlığı

  Pipe support Boru desteği, boru mesnedi

  Pipe thickness Boru et kalınlığı

  Pipe thread Boru dişi

  Pipe union Boru rakoru, boru bağlantısı

  Pipe valve Düz valf, çanak valf

  Pipe wall thickness Boru et kalınlığı

  Pipe work Boru hattı

  Pipe wrench Boru anahtarı

  Piping Boru hattı

  Piping connections Boru hattı bağlantıları

  Piping diagram Boru hattı şeması

  Piping drain Boru hattı drenajı

  Piping duct Boru kanalı

  Piping outline drawing Borulama planı, borulama şeması

  Piping plan Borulama planı

  Piping trench Boru kanalı

  Piping void Boru döşeme boşluğu, boru döşeme ka-

   nalı

  Piston Piston

  Piston area Piston yüzeyi

  Piston bore Piston çapı

  Piston clearance Piston kleransı, piston boşluğu

  Piston compressor Pistonlu kompresör

  Piston cover Piston kapağı

  Piston equalizing line Piston dengeleme hattı

  Piston pump Pistonlu pompa

  Piston ring Piston segmanı

   

  137 Plate

  Piston rod Piston kolu, biyel

  Piston spring Piston yayı

  Piston stem Piston kolu

  Piston stroke Piston kursu

  Piston surface Piston yüzeyi

  Piston travel Piston kursu

  Piston valve Pistonlu vana, pistonlu sürgülü vana

  Pit Çukur, oyuk

  Pitch Diş açıklığı, hatve

  Pitting Karıncalanma

  PIV gear box PİV şanzuman

  Pivot Eksen, mil

  Pivot bearing Boji göbek mili yatağı

  Place in operation, to- Devreye almak

  Plain bearing Düz yatak

  Plain carbon steel Yalın karbon çeliği, düz karbon çeliği

  Plain washer Düz pul, rondela

  Plan Plan, proje, tasarı

  Plane Düzlem, düz

  Plane Planya, rende

  Plane, to- Planyalamak, rendelemek

  Plane stress İki eksenli gerilme

  Planetary gear Uydu dişli

  Planned delivery Planlanan teslim süresi

  Plant Tesis

  Plant conditions İşletme koşulları

  Plant engineer İşletme mühendisi

  Plant enlargement Santralın tevsii

  Plant extention Santralın tevsii

  Plant fence Santral çiti, santral telörgüsü

  Plant maintenance Santral bakımı

  Plant operating rules Santral işletme kuralları

  Plant organization chart Santral organizasyon şeması, organigram

  Plant procedures Santral kuralları

  Plastic covered wire Plastic izoleli tel

  Plastic deformation Kalıcı deformasyon, plastik deformasyon

  Plastic insulated cable Plastik izoleli kablo

  Plastic refractories Refrakter (kazanlarda)

  Plate Levha, plaka, sac

  Plate 138

  Plate Anot

  Plate air heater Platen hava ön ısıtıcısı, plaka tipi hava ön

   ısıtıcısı

  Plate circuit Plaka devresi, anot devresi

  Plate current Plaka akımı, anot akımı

  Platen superheater Platen kızdırıcı

  Platen wall Perde duvar (kazanlarda)

  Plate-type fi lter Dilimli fi ltre, plaka tipi fi ltre

  Plate-type oil fi lter Dilimli yağ fi ltresi, plaka tipi yağ fi ltresi

  Plate-type oil strainer Dilimli yağ fi ltresi, plaka tipi yağ fi ltresi

  Plate-type oil strainer insert Dilimli yağ fi ltresi elemanı

  Plate voltage Plaka voltajı, anot gerilimi

  Platform Platform

  Plating Kaplama

  Play Boşluk, oynama payı

  Plot, to- Çizmek

  Plot plan Parselasyon planı

  Plug Fiş, tapa

  Plug gauge Tampon mastarı

  Plug-in, to- Fişi prize sokmak

  Plug-in box Seyyar priz, uzatma kordonu prizi

  Plug-in circuit board Takıp çıkartılabilen devre kartı

  Plug-in circuit card Takıp çıkartılabilen devre kartı

  Plug-in module Takıp çıkartılabilen modül

  Plug valve Konik göbekli vana

  Plume Duman, duman bulutu

  Plunger Pompa pistonu, piston

  Plunger coil Dalma bobin

  Plunger feed pump Pistonlu besleme pompası

  Plunger piston Dalma piston

  Plunger spring Piston yayı

  Plywood Kontrplak

  Pneumatic Pnömatik, havayla çalışan

  Pneumatic coal antibridging device Hava tabancası (kömür bunkeri tıkanmala-

   rına karşı), hava topu

  Pneumatic control Pnömatik kumanda, pnömatik kontrol

  Pneumatic control equipment Pnömatik kontrol ekipmanı

  Pneumatic control unit Pnömatik kontrol ünitesi

  Pneumatic conveying system Pnömatik taşıma sistemi

   

  139 Polyphase

  Pneumatic conveyor Pnömatik konveyör, havalı konveyör

  Pneumatic governor Pnömatik regülatör

  Pocket Cep, genleşme boşluğu (labirentlerde)

  Pointer İbre

  Point of application Uygulama noktası

  Point of attachment Bağlantı noktası

  Point of contact Temas noktası

  Point of insertion Türbin kanatlarını rotordaki yuvalarına ge-

   çirme yeri

  Point of lubrication Yağlama noktası

  Point of reference Referans noktası

  Point of support Destek noktası

  Point of tangency Değme noktası

  Polarity Polarite

  Polarization Kutuplanma, polarizasyon

  Pole Kutup

  Pole Direk, sırık

  Pole arm Kutup kolu

  Pole axis Kutup ekseni

  Pole centerline Kutup ekseni

  Pole changeable motor Kutupları değiştirilebilir motor

  Pole changer Komütatör

  Pole changing switch Komütatör anahtar

  Pole core Kutup çekirdeği, mıknatıs çekirdeği

  Pole lamination Kutup plakası

  Pole segment Kutup plakası

  Pole shoe Kutup çarığı

  Polish, to- Cilalamak, parlatmak

  Polish Cila, vernik, parlaklık

  Pollutant Çevre kirletici madde, kirletici

  Pollutant effl uents Çevre kirletici atıklar

  Pollutant emmision Kirletici yayım

  Pollute, to- Kirletmek

  Pollution Kirlenme, kirletme, kirlilik

  Pollution abatement Kirlenme azaltılması

  Pollution control Kirlilik denetimi

  Pollution source Kirlilik kaynağı

  Pollutive Kirletici

  Polyphase Çok fazlı

   

  Polyphase circuit 140

  Polyphase circuit Çok fazlı devre

  Polyphase connection Çok fazlı bağlantı

  Polyphase current Çok fazlı akım

  Polyphase system Çok fazlı sistem

  Polyphase winding Çok fazlı sargı

  Polyphosphate Polifosfat

  Polytropic effi ciency Politropik verim, iç verim

  Poor combustion Yetersiz yanma, eksik yanma

  Poppet valve Düz valf

  Porosity Gözeneklilik

  Porous Gözenekli

  Port Liman

  Port Ağız, delik, menfez

  Portable Seyyar, portatif, taşınabilir

  Port of exit Çıkış limanı

  Position Konum, pozisyon

  Position drive Kumanda sistemi tahrik düzeneği

  Positioner Kumanda sistemi tahrik düzeneği

  Position indicator Konum göstergesi

  Positioning Konumlandırma, sabitleme, ayarlama

  Positioning device Servomotor, ayar organı (reglajda)

  Positioning element Ayar organı (reglajda)

  Position of mounting Montaj pozisyonu

  Position tolerance İzin verilebilir pozisyon sapması

  Position transducer Konum transdüseri

  Position transmitter Konum transmiteri

  Positive displacement blower Pozitif sıkıştırmalı fan

  Positive displacement compressor Pozitif sıkıştırmalı kompresör

  Positive displacement pump Pozitif deplasmanlı pompa, pistonlu pompa

  Positive electricity Pozitif elektrik

  Positive electrode Pozitif elektrot

  Positive feedback Positif geri besleme

  Positive pressure furnace Artı basınçlı yanma odası

  Post insulator Mesnet izolatörü

  Post insulator current transformer Mesnet izolatörü akım trafosu

  Post insulator voltage transformer Mesnet izolatörü gerilim trafosu

  Post treatment Son arıtma, son işlem

  Potable water İçme suyu

  Potassium Potasyum

   

  141 Power range

  Potential drop Gerilim düşümü

  Potential rise Gerilim yükselmesi

  Potentiometer Potansiyometre

  Pour point Akma noktası, akma sıcaklığı

  Power Güç

  Power actuator cylinder Güç tahrik silindiri

  Power amplifi er Güç amplifi katörü

  Power cable Güç kablosu, yüksek gerilim kablosu

  Power characteristic curve Güç eğrisi

  Power characteristic line Güç eğrisi

  Power circuit Güç devresi

  Power company Elektrik şirketi

  Power conduit Cebri boru (hidrolik santrallarda)

  Power consumption Güç tüketimi, enerji tüketimi

  Power controlled Servo kontrollu

  Power current Kuvvetli akım

  Power cut Enerji kesilmesi, elektrik kesilmesi

  Power delivery Güç sağlanması, enerji sağlanması

  Power demand Güç talebi, enerji talebi

  Power density Güç yoğunluğu

  Power drive Servo motorlu tahrik sistemi

  Power economy Enerji ekonomisi

  Power engineering Elektrik mühendisliği

  Power factor Güç faktörü

  Power factor correction Güç faktörü düzeltmesi

  Power failure Elektrik kesintisi

  Power gain Güç kazancı

  Power generation Güç üretimi

  Power house Türbojeneratör binası

  Power Industry Enerji endüstrisi

  Power interruption Elektrik kesintisi

  Power loss Güç kaybı

  Power meter Güç ölçer

  Power output Güç çıkışı

  Power plant Elektrik santralı

  Power plant boiler Santral kazanı

  Power plant technology Santral teknolojisi

  Power plant turbine Santral türbini

  Power range Güç aralığı

   

  Power relay 142

  Power relay Güç rölesi

  Power requirement Güç talebi, güç ihtiyacı, enerji ihtiyacı

  Power source Güç kaynağı, enerji kaynağı

  Power stage Güç katı (elektronikte)

  Power station Elektrik santralı

  Power station boiler Santral kazanı

  Power station construction sche- Santral inşa programı, santral inşa termini

   dule

  Power supply Güç beslemesi, enerji beslemesi

  Power system stabilization Şebeke stabilizasyonu

  Power take-off Enerji çekişi

  Power take-off side Enerji çekiş tarafı

  Power transformer Güç transformatörü, güç trafosu

  Power tunnel Enerji tüneli, basınçlı su tüneli (hidrolik

   santrallarda)

  Power voltage control circuit Yüksek gerilim kontrol devresi

  Prechamber Ön yanma odası

  Precipitate, to- Çökelmek, çökeltmek

  Precipitation electrode Toplama elektrodu (elektrofi ltrelerde)

  Precipitator Çökeltici, fi ltre, kül fi ltresi (kazanlarda)

  Precipitator effi ciency Filtre verimi

  Precise Hassas, tam

  Precision Hassalık

  Precision regulation Hassas reglaj

  Precision speed governor Hassas hız regülatörü

  Pre-combustion chamber Ön yanma odası

  Pre-control Ön kumanda

  Pre-cooler Ön soğutucu

  Pre-crusher Ön kırıcı

  Pre-drying Ön kurutma

  Pre-emergency speed governor Hız sınırlama regülatörü

  Pre-evaporator Ön buharlaştırıcı (kazanlarda)

  Pre-fabricated Prefabrike

  Preheater Ön ısıtıcı

  Preheating Ön ısıtma

  Preheat the turbine, to- Türbini ısıtmak

  Preliminary design Avan proje

  Preliminary project Avan proje

  Preloading Ön yükleme (elektrikde)

   

  143 Pressure governor cylinder

  Preloading of a spring Yaya ön gerilim uygulanması

  Prerequisite Ön şart

  Preservation Konservasyon

  Press button Buton

  Pressure Basınç

  Pressure alarm Basınç ikazı, basınç monitörü

  Pressure balance Basınç dengelemesi, basınç dengesi

  Pressure balancing pipe Basınç dengeleme hattı

  Pressure compounded impulse tur- Basınç basamaklı aksiyon türbini

   bine

  Pressure control Basınç reglajı

  Pressure controller Basınç regülatörü

  Pressure control valve Basınç reglaj valfi

  Pressure converter Basınç konvertörü

  Pressure deaerator Basınçlı degazör

  Pressure decrease Basınç düşümü

  Pressure difference Basınç farkı

  Pressure difference relay Basınç farkı rölesi

  Pressure drop Basınç düşümü

  Pressure equalisation Basınç dengelemesi

  Pressure equalizing chamber Basınç dengeleme haznesi

  Pressure equalizing hole Basınç dengeleme deliği

  Pressure equalizing pipe Basınç dengeleme hattı

  Pressure exposed side Basınç tarafı

  Pressure fi lter Basınçlı fi ltre

  Pressure fi nger Basınç tırnağı, basınç mandalı

  Pressure fl uctuation Basınç salınımı

  Pressure gauge Manometre, basınç ölçer

  Pressure gauge cock Manometre musluğu

  Pressure gauge cut-off valve Manometre iptal valfi , manometre kesme

   valfi

  Pressure gauge pointer Manometre ibresi

  Pressure gauge shut-off valve Manometre iptal valfi , manometre kesme

   valfi

  Pressure gauge stop valve Manometre iptal valfi , manometre kesme

   valfi

  Pressure gauge with transmitter Transmiterli manometre

  Pressure governor Basınç regülatörü

  Pressure governor cylinder Basınç regülatörü silindiri

   

  Pressure increase 144

  Pressure increase Basınç artışı

  Pressure indicator Basınç göstergesi

  Pressure limiting Basınç sınırlaması

  Pressure line Basınç hattı

  Pressure load Basınç yükü

  Pressure loss Basınç kaybı

  Pressure lubrication Basınçlı yağlama

  Pressure measuring point Basınç ölçme noktası

  Pressure meter Manometre

  Pressure monitor Basınç monitörü

  Pressure nozzle Basınç rakoru

  Pressure oil Basınçlı yağ

  Pressure oil circuit Basınçlı yağ devresi

  Pressure oil control Basınçlı yağ reglajı

  Pressure oil governing system Basınçlı yağ reglaj sistemi

  Pressure-oil lubricated babbitted Basınç yağlamalı babit metalli kaymalı ya-

   journal bearing tak

  Pressure oil pump Basınçlı yağ pompası

  Pressure oil supply pipe Basınçlı yağ besleme hattı

  Pressure pipe Basınç hattı, basınçlı hat

  Pressure plate Baskı plakası, basınç plakası

  Pressure raising period Basınç tutma süresi, devreye alma süresi

  Pressure range Basınç aralığı, basınç bölgesi

  Pressure rating Basınç oranı, basınç kademesi

  Pressure recorder Basınç kayıt cihazı

  Pressure reducer Basınç düşürücü

  Pressure-reducing period Devreden çıkarma süresi (kazanları)

  Pressure-reducing station Basınç düşürme istasyonu

  Pressure-reducing valve Basınç düşürücü vana, detantör

  Pressure-regulating valve Basınç reglaj valfi

  Pressure regulator Basınç regülatörü

  Pressure regulator valve Basınç reglaj valfi

  Pressure relief Basınç düşürme

  Pressure relief valve Basınç emniyet valfi , basınç emniyet

   supabı

  Pressure reservoir Basınç deposu

  Pressure rise Basınç artışı, basınç yükselmesi

  Pressure safeguard Basınç monitörü

  Pressure side Basınç tarafı, basınçlı taraf

  Pressure stage Basınç kademesi (türbinlerde)

  145 Primary air duct

  Pressure switch Basınç monitörü, basınç şalteri

  Pressure switch for auxiliary trip Yardımcı ani kapama hidroliği basınç mo-

   fl uid nitörü

  Pressure switch for extraction stop Ara buhar stop valfi basınç monitörü

   valve control

  Pressure switch for pressure above Ana buhar stop valfi piston üstü basınç mo-

   piston of main stop valve nitörü

  Pressure switch for pressure below Ana buhar stop valfi piston altı basınç mo-

   piston of main stop valve nitörü

  Pressure tank Basınç tankı

  Pressure test Basınç testi

  Pressure transducer Basınç transdüseri

  Pressure transmitter Basınç transmiteri

  Pressure-velocity-compounded im- Basınç-hız basamaklı aksiyon türbini

   pulse turbine

  Pressure-velocity-compounded turBasınç-hız

  basamaklı türbin

   bine

  Pressure vessel Basınçlı kap

  Pressurized fl uidized-bed combus- Basınçlı akışkan yataklı yanma

   tion

  Pressurized fl uidized-bed combus- Basınçlı akışkan yataklı kazan

   tion type boiler

  Pressurized furnace Basınçlı yanma odası

  Pressurized steam generator Artı basınçlı buhar kazanı

  Pressurized water ash removal Basınçlı su ile kül/curuf temizleme

  Pressurized water ash transport Hidrolik kül atma, hidrolik kül nakli

  Pressurized water line Basınçlı su hattı

  Pressurized water pump Basınçlı su pompası

  Prestressed Öngerilmeli

  Prestressed concrete Öngerilmeli beton

  Prestressed spring Öngerilmeli yay

  Pre-superheater Ön kızdırcı

  Pretreatment Ön arıtma, ön işlem

  Preventive maintenance Koruyucu bakım

  Price list Fiyat listesi

  Primary air Primer hava, birincil hava, taşıyıcı hava

   (kömür değirmenlerinde)

  Primary air blower Primer hava fanı

  Primary air duct Primer hava kanalı

  Primary air heater 146

   

  Primary air heater Primer hava ön ısıtıcısı

  Primary coolant Primer soğutma maddesi, birincil soğutma

   sıvısı

  Primary crusher Ön kırıcı

  Primary current Primer akım

  Primary energy Primer enerji

  Primary oil circuit Primer yağ devresi

  Primary superheater Ön kızdırcı

  Primary voltage Primer gerilim

  Primary winding Primer sargı, birincil sargı

  Prime mover Ana makina, ana işletici

  Primery coolant circuit Primer soğutma devresi, birincil soğutma

   devresi

  Priming stage exhaust Yol verme kademesi egzostu (ejektörlerde)

  Principle dimensions Ana ölçüler

  Printed circuit Baskılı devre

  Printed-circuit board Baskılı devre levhası

  Printed-circuit card Baskılı devre kartı, elektronik kart

  Probe Prob, sonda

  Probe gas Deneme gazı, test gazı

  Procedure Prosedür, yöntem

  Process Proses, metot, yöntem

  Process control Proses kontrolü

  Process controller Süreç denetici, süreç kontrol aygıtı

  Process steam Proses buharı

  Produce, to- Üretmek

  Producer gas Jeneratör gazı

  Product Ürün

  Production Üretim

  Production control Üretim kontrolu

  Production costs Üretim giderleri

  Products of combustion Yanma ürünleri

  Project Proje

  Project coordinator Proje koordinatörü

  Prong Diş, tırnak, çatal

  Pronged-root blade Çatal köklü kanat, tırnaklı kanat

  Proportional band Orantılı bölge

  Proportional controller Oransal regülatör, proporsiyonel tutumlu

   regülatör

  147 Pulse monitor

   

  Proportional controller gain Oransal regülatör kazancı

  Proportional offset Oransal sapma

  Proportional plus rate action con- Proporsiyonel-diferansiyel tutumlu regü-

   troller latör

  Proportional plus reset action con- Proporsiyonel-integral tutumlu regülatör

   troller

  Proportional plus reset plus rate ac- Proporsiyonel-integral-diferansiyonel tutum-

   tion controller lu regülatör

  Proportional position action con- Oransal regülatör, proporsiyonel tutumlu

   troller regülatör

  Proportional range Orantılı bölge (türbin hız regülatöründe)

  Proportioning equipment Dozaj ekipmanı

  Proportioning unit Dozaj ünitesi

  Proportioning valve Dozaj valfi

  Prospectus Prospektüs

  Protecting cap Koruyucu kapak

  Protecting cover Koruyucu kapak, koruyucu kılıf

  Protecting tube Koruma borusu

  Protecting tube for thermometer Termometre koruma borusu

  Protection Koruma

  Protection against corrosion Korozyona karşı koruma

  Protection switch Koruma şalteri

  Protective cap Koruyucu kapak

  Protective circuit Koruma devresi

  Protective circuit breaker Koruma kesicisi, toprak kaçağı kesicisi

  Protective conductor Koruma iletkeni

  Protective interlock Koruyucu kilitleme (elektrikte)

  Protective relay Koruma rölesi

  Protective resistor Koruma direnci

  Protective sheath Koruyucu kılıf

  Prototype Prototip

  Proximate analysis Endüstriyel analiz

  Proximity pick-up Endüktif pikap

  Proximity switch Temassız şalter

  Pulsating combustion Sarsıntılı yanma

  Pulse Puls, darbe

  Pulse amplifi er Darbe amplifi katörü, darbe yükselteci

  Pulse converter Darbe konvertörü

  Pulse monitor Darbe monitörü

  Pulse transmitter 148

  Pulse transmitter Darbe transmiteri

  Pulverized coal Pülverize kömür, öğütülmüş kömür

  Pulverized-coal bunker Toz kömür bunkeri

  Pulverized-coal burner Toz kömür yakıcısı

  Pulverized-coal feeder Toz kömür besleyicisi

  Pulverized-coal fi red boiler Pülverize kömürlü kazan

  Pulverized-coal piping Toz kömür hattı

  Pulverized-coal sample Pülverize kömür numunesi

  Pulverized-coal storage bunker Toz kömür ara bunkeri

  Pulverized-fuel burner Toz kömür yakıcısı

  Pulverizer Değirmen, kömür değirmeni

  Pulverizer Püskürtücü

  Pulverizer air heater Değirmen luvosu

  Pulverizer fan Değirmen fanı

  Pulverizer mill Değirmen, kömür değirmeni

  Pulverizer outlet temperature Değirmen çıkış sıcaklığı

  Pulverizer output Değirmen kapasitesi

  Pump Pompa

  Pump bay Pompa binası, pompa dairesi

  Pump body Pompa gövdesi

  Pump characteristic Pompa karakteristiği

  Pump curve Pompa eğrisi, pompa karakteristik eğrisi

  Pump discharge chamber Pompa deşarj haznesi

  Pump discharge pressure Pompa çıkış basıncı

  Pumped-storage power plant Pompajlı hidrolik santral

  Pump house Pompa binası, pompa dairesi

  Pump housing Pompa gövdesi

  Pump impeller Pompa pervanesi, pompa çarkı

  Pumping head Basma yüksekliği

  Pumping plant Pompa istasyonu

  Pumping room Pompa dairesi

  Pumping station Pompa istasyonu

  Pump intake chamber Pompa emiş haznesi

  Pump nozzle Pompa enjektörü

  Pump piston Pompa pistonu

  Pump pit Pompa çukuru

  Pump shaft Pompa rotoru, pompa şaftı

  Pump stroke Pompa kursu, pompa stroku

  Pump sump Pompa çukuru, pompa yağ haznesi

  149 Quality control

   

  Pump valve Pompa supabı

  Pump well Pompa çukuru

  Puncture Delinme, atlama (elektriksel)

  Puncture strength Delinme dayanımı

  Puncture voltage Delinme gerilimi

  Purchase, to- Satın almak

  Pure coal Saf kömür

  Pure impulse stage Tam aksiyon kademesi

  Pure oil Saf yağ

  Pure variable-pressure turbine Tam değişken basınçlı türbin

  Pure water conductivity Saf su iletkenliği

  Pure water control valve Saf su reglaj valfi

  Purge gas Pürj gazı, koruma gazı,temizleme gazı

  Purging Tahliye, boşaltma, dışarı atıp temizleme,

   pürj etme

  Purging valve Pürjör, tahliye vanası

  Push-button Buton, basmalı düğme

  Push-button switch Butonlu şalter

  Push-pull Puşpul, itçek (elektrikte)

  Push rod assembly Supap iticisi (dizel motorlarda)

  Put the turbine on steam, to- Türbine buharla yol vermek, türbine buhar

   açmak

  Putting into service Devreye alma, yol verme

  Pyrites trap Yabancı madde ayırıcısı (değirmenlerde)

  Pyrogallic acid Prigallik asit (orsat cihazında)

  Pyrometer Pirometre

   

   

  Q

   

   

  Quadrature coil Karesel bobin

  Quadrature transformer Karesel transformatör

  Quality Kalite

  Quality assurance Kalite güvencesi

  Quality certifi cate report Kalite sertifi ka raporu

  Quality control Kalite kontrolu

  Quality factor 150

   

  Quality factor Kalite faktörü, değerlendirme faktörü

  Quality management Kalite yönetimi

  Quality standard Kalite standardı

  Quantity Miktar

  Quantity control of injection Püskürtme miktarı reglajı

  Quantity of cooling gas Soğutucu gaz miktarı

  Quantity of cooling water Soğutma suyu miktarı

  Quantity of fuel Yakıt miktarı

  Quantity of heat Isı miktarı

  Quantity of steam Buhar miktarı

  Quantity of water Su miktarı

  Quarter Çeyrek, dörtte bir

  Quarter-lapped taping Çeyrek bindirmeli bandajlama

  Quarter-swing valve Kelebek vana

  Quick-acting Seri, hızlı

  Quick-action relay Seri röle, gecikmesiz röle

  Quick-break switch Hızlı şalter, hızlı açan anahtar

  Quick charge Hızlı şarj

  Quick-closing valve Hızlı kapama vanası, ani kapama ventili

  Quick-opening valve Yaylı emniyet ventili, hızlı açma vanası

  Quick-response Ani tepki, gecikmesiz tepki

  Quick-response release Gecikmesiz ayırıcı, gecikmesiz şalter

  Quick start Hızlı yol verme

  Quick-starting device Hızlı yol verme düzeneği

  Quick-starting turbine Hızlı yol verilebilen türbin

  Quick-steaming unit Hızlı buhar ünitesi

  Quick-tripping relay Gecikmesiz röle

  Quotation Teklif

  Quote, to- Teklif vermek

   

   

  R

   

   

  Rack Kremayer, şasi, kafes

  Rack soot blower Uzun lanslı kurum üfl eyici (kızdırıcılar için)

  Radial Radyal

   

  151 Radiation loss

   

  Radial admission Radyal giriş

  Radial ball bearing Oluklu bilyalı yatak, radyal bilyalı yatak

  Radial bearing Radyal yatak

  Radial blower Radyal fan

  Radial brush Radyal fırça

  Radial clearance Radyal klerans, radyal boşluk

  Radial displacement Radyal kayma, radyal deplasman

  Radial expansion Radyal uzama

  Radial fl ow Radyal akış

  Radial-fl ow compressor Radyal kompresör

  Radial-fl ow diffuser Radyal difüzör

  Radial-fl ow double rotation turbine Radyal çalışan reaksiyon türbini, ljungström

   türbini

  Radial-fl ow fan Radyal fan

  Radial-fl ow impulse turbine Radyal akışlı aksiyon türbini, radyal çalışan

   aksiyon türbini

  Radial-fl ow noncondensing turbine Karşı basınçlı radyal türbin

  Radial-fl ow pump Radyal pompa

  Radial-fl ow turbine Radyal türbin

  Radial force Radyal kuvvet

  Radial gland Radyal sızdırmazlık (türbinlerde)

  Radial load Radyal yük

  Radial oil seal for shafts Radyal sızdırmazlık bileziği, radyal salmas-

   tra halkası

  Radial packing Radyal salmastra, radyal sızdırmazlık

  Radial pressure Radyal basınç

  Radial seal Radyal salmastra, radyal sızdırmazlık

  Radial sleeve bearing Radyal kaymalı yatak

  Radial stress Radyal gerilim

  Radial support Radyal destek, radyal mesnet

  Radial tension Radyal gerilme

  Radial thrust bearing Radyal basınç yatağı

  Radial-type gland Radyal sızdırmazlık

  Radiant boiler Radyasyonlu kazan

  Radiant superheater Radyasyonlu kızdırıcı

  Radiation Işıma, radyasyon

  Radiation heat Işıma ısısı, radyasyon ısısı

  Radiation heating Işıma ile ısıtma

  Radiation loss Radyasyon kaybı

  Radiation pyrometer 152

   

  Radiation pyrometer Radyasyon pirometresi

  Radiation refl ection Radyasyon yansıması (kazanlarda)

  Radiation shield Radyasyon siperi

  Radiographic examination Röntgen muayenesi

  Radiographic inspection Röntgen muayenesi

  Radiological Radyolojik

  Rag bolt Ankraj civatası

  Rail Ray

  Railroad Demiryolu

  Railroad generator Demiryollarında kullanılan jeneratör

  Railroad turbine generator Demiryolları türbo jeneratörü

  Railway Demiryolu

  Rainproof Yağmur geçirmez

  Raise steam, to- Buhar açmak, buhar vermek

  Random inspection Rasgele alınan numuneyi inceleme

  Random sample Rasgele numune, rasgele örnek

  Range Saha, menzil, aralık

  Range of adjustment Ayar aralığı, reglaj aralığı

  Range of application Uygulama aralığı,uygulama sahası

  Range of capacity Güç aralığı

  Range of control Reglaj aralığı

  Range of indication Gösterge aralığı

  Range of loading Yükleme aralığı

  Range of measurement Ölçme aralığı

  Range of regulation Reglaj aralığı

  Range of speed regulation Hız reglaj aralığı

  Range of stress Yükleme aralığı, gerilme aralığı

  Range of temperature Sıcaklık aralığı

  Range selector Ölçme aralığı seçicisi, ölçme aralığı seçici

   anahtarı

  Rankine cycle Rankine çevrimi

  Rapper Silkme mekanizması (elektrofi ltrelerde)

  Rapping mechanism Silkme mekanizması (elektrofi ltrelerde)

  Rate action Diferansiyel tutumlu

  Rate action controller Diferansiyel tutumlu regülatör

  Rated Nominal

  Rated busbar current Nominal bara akımı

  Rated capacity Nominal güç

  Rated excitation Nominal ikaz, nominal uyarım

  153 Reactive component of voltage

   

  Rated frequency Nominal frekans

  Rated load Nominal yük

  Rated output Nominal güç

  Rated power Nominal güç

  Rated pressure Nominal basınç

  Rated service capacity Nominal güç

  Rated short-circuit ratio Nominal kısa devre oranı

  Rated speed Nominal hız, nominal devir

  Rated trip current Nominal kesme akımı, nominal trip akımı

  Rated value Nominal değer

  Rated voltage Nominal gerilim

  Rate of change Değişim hızı

  Rate of fl ow Akış hızı

  Rate of increase Artış hızı

  Rate of load change Yük değişim hızı

  Rate of rise Artış hızı

  Rate of settling Çökelme hızı

  Rate of temperature change Sıcaklık değişim hızı

  Rating Nominal güç

  Ratio of circulating water to exhaust Soğutma suyunun egzoz buharına (çürük

   steam fl ow buhara) oranı

  Raw coal Tüvenan kömür

  Raw material Ham madde

  Raw water Ham su

  Raw water basin Ham su havuzu

  Raw water inlet Ham su girişi

  Raw water intake channel Ham su giriş kanalı

  Raw water intake tunnel Ham su giriş kanalı

  Raw water pump Ham su pompası

  Raw water storage tank Ham su tankı

  Raw water supply Ham su beslemesi

  Reactance Reaktans

  Reaction Reaksiyon

  Reaction blade Reaksiyon kanadı

  Reaction energy Reaksiyon enerjisi

  Reaction stage Reaksiyon kademesi

  Reaction turbine Reaksiyon türbini

  Reaction wheel Reaksiyon çarkı

  Reactive component of voltage Reaktif gerilim bileşeni

  Reactive current 154

  Reactive current Reaktif akım

  Reactive load Reaktif güç

  Reactive power Reaktif güç

  Reactive volt-ampere Reaktif güç, reaktif voltamper

  Reactivity Reaktifl ik

  Read head Okuma kafası

  Reading Okuma, okunan değer

  Reading accuracy Okuma hassasiyeti

  Reading error Okuma hatası

  Read-out Okuma

  Readout Gösterge

  Readout amplifi er Gösterge amplifi katörü

  Read-out error Okuma hatası

  Reagent Ayıraç

  Rear Arka

  Rear-fi red boiler Arka duvardan ateşlemeli kazan

  Rear idler drum Izgara dönüş tamburu (ızgaralı kazanlarda)

  Rear section of casing Gövde arka tarafı

  Rear shaft seal Rotor arka sıdırmazlığı

  Rear turbine bearing Türbin arka yatağı

  Rear wall Arka duvar

  Rear wall drain Arka duvar drenaj valfi (kazanlarda)

  Rear wall header Arka duvar kolektörü

  Rear wall risers Arka duvar buharlaştırıcı boruları

  Receipt Alındı, belge

  Receipt of order Sipariş alma

  Receiver vessel Toplama tankı, toplama kabı

  Receptacle Kap, depo

  Receptacle Duy, priz

  Recharging current Reşarj akımı

  Reciprocating compressor Pistonlu kompresör

  Reciprocating grate İleri-geri hareketli ızgara

  Recirculating blower Resirkülasyon fanı

  Recirculating duct Baca gazı resirkülasyon kanalı

  Recirculating pipe Geri besleme hattı

  Recirculation fan Resirkülasyon fanı

  Reclosing Tekrar kapama

  Reclosing lockout Tekrar kapama kilitlemesi, tekrar kapama

   blokajı

  155 Regenerative air heater

   

  Recooler Geri soğutucu, tekrar soğutucu

  Recorder Yazıcı, kaydedici

  Recording controller Kaydedicili regülatör

  Recording instrument Kaydedicili ölçü aleti

  Recording thermometer Yazıcı termometre

  Recoverable coal Çıkarılabilir kömür

  Recovery Geri kazanma

  Rectifi er Redresör

  Recuperation Geri kazanım

  Recuperative air heater Rekuperatif hava ön ısıtıcısı, eşanjör tipi

   hava ön ısıtıcısı

  Recuperator Isı eşanjörü

  Redler conveyor Değirmen transport hattı

  Redox Redoks

  Reduced Azalmış, azaltılmış

  Reducer Redüktör, redüksiyon

  Reducing agent İndirgen

  Reducing valve Kısma valfi , kısma vanası

  Reducing valve with desuperheater Soğutuculu kısma valfi

  Reduction Azalma, azaltma, redüksiyon

  Redwood viskosity Redwood viskozitesi

  Reed contact Dilli kontak

  Reed-type frequency meter Dilli frekansmetre

  Reference input Referans büyüklüğü

  Reference speed Referans hız

  Reference speed setter Referans hızı ayarlayıcısı

  Reference temperature Referans sıcaklık

  Reference value Referans değeri (reglajda)

  Refi nery gas Rafi neri gazı

  Refractory Refrakter, ateşe dayanıklı

  Refractory baffl e Şamot tuğlalı duvar

  Refrigerant Soğutucu sıvı

  Refuse Çöp

  Refuse fi ring equipment Çöp yakma tesisi

  Regeneration Ara buhar alma (türbinlerde)

  Regeneration Rejenerasyon, geri yıkama (su arıtma sis-

   temlerinde)

  Regenerative air heater Rejeneratif hava ön ısıtıcısı, döner hava ön

   ısıtıcısı, Ljungstrom tipi hava ön ısıtıcısı

  Regenerative feed heating 156

   

  Regenerative feed heating Rejeneratif ön ısıtma

  Regenerator Rejeneratör

  Region Bölge

  Regulated extraction Ayarlanabilir ara buhar alma

  Regulating cylinder Ayar silindiri

  Regulating fl oat valve Şamandıralı reglaj valfi

  Regulating limit Ayar aralığı

  Regulating operator Ayar tahrik sistemi

  Regulating range Ayar aralığı

  Regulating screw Ayar vidası

  Regulating valve Ayar valfi , reglaj valfi

  Regulation Otomatik kontrol, reglaj, ayarlama

  Regulation Yönetmelik, kaide, mevzuat

  Regulator Regülatör

  Regulator booster Reglaj amplifi katörü, servomotor

  Regulator cubicle Reglaj dolabı

  Regulator drive Regülatör tahrik sistemi

  Regulator part Reglaj elemanı

  Reheat condensing turbine Ara kızdırıcılı kondensasyon türbini

  Reheat control valve Ara kızdırıcı kontrol valfi

  Reheat cycle Ara kızdırıcılı çevrim, ara kızdırıcı devresi

  Reheat temperature Ara kızdırıcı buhar sıcaklığı

  Reheat turbine Ara kızdırıcılı türbin

  Reheat valve Ara kızdırıcı valfi

  Reheated steam Tekrar kızdırılmış buhar

  Reheated steam admission Tekrar kızdırılmış buhar girişi

  Reheated steam entry Tekrar kızdırılmış buhar girişi

  Reheated steam inlet Tekrar kızdırılmış buhar girişi

  Reheater Ara kızdırıcı, tekrar kızdırıcı

  Reheater gas pass Ara kızdırıcı gaz geçişi

  Reheat header Tekrar kızdırıcı kolektörü, ara kızdırıcı ko-

   lektörü

  Reheat interceptor valve Orta basınç intersept valfi , orta basınç reg-

   laj valfi

  Reheat line Ara kızdırıcı hattı

  Reheat safety valve Ara kızdırıcı emniyet valfi

  Reheat steam Tekrar kızdırılmış buhar

  Reheat steam inlet Tekrar kızdırılmış buhar girişi

  Reheat steam pipe Ara kızdırıcı hattı, tekrar kızdırıcı hattı

  157 Relief diaphram

   

  Reheat steam temperature Ara kızdırıcı buhar sıcaklığı

  Reheat stop interceptor valve Ara kızdırıcı reglaj ve ani kapama valf kom-

   binasyonu

  Reheat stop valve Ara kızdırıcı ani kapama valfi , ara kızdırıcı

   stop valfi

  Reheat system Ara kızdırıcı boru sistemi

  Reinforced concrete chimney Betonarme baca

  Reinforcement Takviye, güçlendirme, demir donatı

  Reject, to- Reddetmek, geri çevirmek

  Rejection of full load Tam yük atma

  Relative expansion Relatif uzama, nispi uzama, göreceli uzama

  Relative frequency Relatif frekans, göreceli frekans

  Relative humidity Relatif nem, nisbi nem, bağıl nem

  Relative motion Relatif hareket, bağıl hareket

  Relative permeability Geçirgenlik katsayısı, relatif geçirgenlik

  Relative permittivity Relatif geçirgenlik (elektriksel)

  Relative rotor displacement Rotor relatif uzaması

  Relative vibration Relatif titreşim

  Relay Röle

  Relay circuit Röle devresi

  Relay coil Röle bobini

  Relay contact Röle, röle kontağı

  Relay group Röle kombinasyonu

  Relay module Röle modülü

  Relay operated controller Yardımcı enerjili regülatör

  Relay panel Röle panosu

  Relay piston for pilot valve Pilot valf ayar silindiri

  Relay room Röle odası

  Relay set Röle kombinasyonu

  Relay test equipment Röle test ekipmanı

  Relay tester Röle test cihazı

  Release, to- Serbest bırakmak, çözmek, salmak, kal-

   dırmak

  Release, to- Yayımlamak

  Release button Kilit kaldırma butonu, salma butonu

  Release key Kilit kaldırma butonu, salma butonu

  Reliability Güvenilirlik

  Relief Boşaltma, yükünü alma

  Relief diaphram Emniyet membranı

  Relief line 158

   

  Relief line Blöf hattı

  Relief pressure valve Aşırı basınç ventili, tahliye vanası

  Relief valve Emniyet ventili, tahliye vanası

  Relieving piston Dengeleme pistonu

  Reluctance Manyetik direnç

  Remanence Artık mıknatıslık

  Remote actuation Uzaktan çalıştırma

  Remote control Uzaktan kumanda

  Remote operation Uzaktan çalıştırma

  Removable Sökülebilir, taşınabilir

  Renewable Yenilenebilir

  Renewable energy Yenilenebilir enerji

  Renewable energy source Yenilenebilir enerji kaynağı

  Repair, to- Tamir etmek

  Repair costs Tamir masrafl arı

  Repair crew Tamir ekibi

  Repair part Tamir parçası

  Replaceable Değiştirilebilir

  Replacement part Yedek parça

  Requisition Talep, sipariş

  Research and development Araştırma ve geliştirme

  Reseater Valf siti alıştırma aparatı

  Reserve boiler Yedek kazan

  Reserve mill Yedek değirmen

  Reservoir Rezervuar, hazne, depo

  Reset, to- İlk duruma getirmek, sıfırlamak, kurmak

  Reset action İntegral tutumlu, integral etkili

  Reset button Kurma butonu, silme butonu

  Reset circuit Silme devresi

  Reset controller İntegral tutumlu regülatör

  Residual hardness Kalıcı sertlik (sularda)

  Residual magnetism Artık mıknatıslık

  Residual oil Artık yağ, atık yağ

  Residual oil fi red boiler Atık yağ kazanı

  Residual voltage Artık gerilim

  Resin Reçine

  Resin column Reçine kolonu

  Resin tank Reçine tankı

  Resistance Direnç

  159 Return pump

   

  Resistance amplifi er Dirençli amplifi katör

  Resistance element Direnç elemanı

  Resistance heater Dirençli ısıtıcı, elektrikli ısıtıcı

  Resistance thermometer Dirençli termometre, rezistans termometre

  Resistive element Direnç elemanı

  Resistivity Özdirenç

  Resistivity to heat Isıl direnç

  Resistor Direnç

  Resolution Çözünürlük

  Resonance Rezonans

  Resonance circuit Rezonans devresi

  Resonance frequency Rezonans frekansı

  Resonant circuit Rezonans devresi

  Resonant-circuit amplifi er Rezonans devre amplifi katörü

  Resonant frequency Rezonans frekansı

  Respond, to- Yanıt vermek, cevap vermek, tepki vermek

  Response Cevap, yanıt, karşılık, tepki

  Response delay Yanıt gecikmesi, tepki gecikmesi

  Response speed Yanıt hızı

  Response time Yanıt süresi, tepki süresi

  Restart, to- Tekrar yol vermek

  Resting contact Normalde (devre kapalı iken) kapalı kontak

  Restore mechanism Geri besleme mekanizması, geri besleme

   tertibatı

  Resuperheating Ara kızdırma, tekrar kızdırma

  Retainer ring Tesbit bileziği, tesbit halkası

  Retaining ring Tesbit bileziği, tesbit segmanı

  Retaining ring seat Tesbit bileziği yuvası

  Retard, to- Geciktirmek, yavaşlatmak

  Retractable Geri çekilebilir

  Retracting soot blower Geri çekilebilir kurum üfl eyici

  Return condenser Geri dönüş soğutucusu

  Return fl ow Geri akış, geri dönüş

  Return fl ow cooler Geri dönüş soğutucusu

  Return-fl ow system Karşı akışlı sistem

  Return line Dönüş hattı, dönüş borusu

  Return pipe Dönüş hattı, dönüş borusu

  Return pump Geri besleme pompası, geri basma pom-

   pası

  Reverse osmosis 160

  Reverse osmosis Ters osmoz

  Reversible Ters yöne çevrilebilir, tersine çevrilebilir,

   tersinir

  Reversible conveyor Çift yönlü konveyör (kömür alma tesislerin-

   de)

  Reversible dual oil fi lter Değiştirilebilir ikiz fi ltre

  Reversible process Tersinir süreç

  Reversing blade Yön değiştirme kanadı, yönlendirme kanadı

  Reversing blade row Yönlendirme kademesi

  Reversing contactor Yön değiştirme kontaktörü, enversör kon-

   taktör

  Reversing switch Yön değiştirme şalteri

  Revised Revize edilmiş

  Revision Revizyon

  Revolution Devir, dönme

  Revolutions per minute Dakikadaki devir sayısı

  Reynolds number Reynolds sayısı

  Rheostat Reosta, ayarlı direnç

  Rib Kanatçık, nervür

  Ribbed tube Kanatçıklı boru

  Rich gas Zengin gaz, dolgun gaz

  Rich in ash Yüksek küllü

  Ridge ventilator Tavan vantilatörü

  Rigid coupling Sabit kaplin

  Rim Kenar

  Ring Halka, çember, yüzük, bilezik

  Ring circuit Halka devre

  Ringelmann number Ringelmann sayısı (baca gazı için)

  Ring of blading Kanat çemberi

  Ring-oiled bearing Bilezik yağlamalı yatak

  Rise-in-voltage relay Gerilim yükselme koruması, gerilim yük-

   selme rölesi

  Risers Buharlaştırıcı boruları (buhar kazanlarında)

  Rocker arm Külbütör

  Rockwell hardness Rockwell sertliği

  Rod Çubuk, kol, rot, mil

  Roll and race type mill Galeli değirmen

  Roller Rulo, makara, gale

  Roller bearing Rulmanlı yatak

  161 Rotor

   

  Roller crusher Silindirik kırıcı

  Roller type bowl mill Galeli değirmen

  Rolling-contact bearing Rulmanlı yatak

  Rolling gear Döndürme dişlisi, virör, tornaçark

  Rolling operation Virörde döndürme

  Roof burner Tavan yakıcısı

  Roof circuit Tavan boru sistemi, tavan boruları

  Room temperature Oda sıcaklığı

  Root of blade Kanat kökü

  Root weld Kök kaynağı

  Rotary Döner, rotatif

  Rotary air heater Ljungström tipi hava ön ısıtıcısı

  Rotary converter Döner çevirici, döner konvertör

  Rotary dumper Döner damper

  Rotary extractor Döner çıkarıcı

  Rotary feeder Döner besleyici

  Rotary hopper Döner bunker

  Rotary magnet Döner mıknatıs

  Rotary motion Dönme hareketi

  Rotary oil pump Santrifüj yağ pompası

  Rotary piston Döner piston

  Rotary-piston drive motor Döner pistonlu tahrik motoru

  Rotary pump Döner pompa, santrifüj pompa, sirkülas-

   yon pompası

  Rotary slide valve Döner sürgülü vana

  Rotary switch Döner şalter

  Rotary valve Döner valf

  Rotating blade Türbin hareketli kanadı, hareketli kanat

  Rotating blade groove Hareketli kanat yivi

  Rotating blade inlet Hareketli kanat girişi

  Rotating blade outlet Hareketli kanat çıkışı

  Rotating blade root Hareketli kanat kökü

  Rotating blade row Hareketli kanat kademesi

  Rotating disc Hareketli kanat diski

  Rotating fi eld Döner alan

  Rotating rectifi er Döner redresör

  Rotating speed Dönme hızı

  Rotation Dönme hareketi

  Rotor Rotor

  Rotor bending 162

   

  Rotor bending Rotorun bel vermesi

  Rotor blade Hareketli kanat

  Rotor body Rotor gövdesi

  Rotor cooling circuit Rotor soğutma devresi (jeneratörlerde)

  Rotor core Rotor çekirdeği

  Rotor current Rotor akımı

  Rotor defl ection Rotorun bel vermesi, rotorun eğilmesi

  Rotor disc Rotor diski

  Rotor displacement Rotor eksenel uzaması, rotor kayması

  Rotor fan Rotor fanı

  Rotor ground fault protection Rotor toprak kaçağı koruması (jeneratör-

   lerde)

  Rotor hogging Rotorun bombe yapması, rotorun eğilmesi

  Rotor insertion Rotorun yerleştirilmesi

  Rotor ohmic losses Rotor omik kayıpları

  Rotor sagging Rotorun bel vermesi, rotorun eğilmesi

  Rotor slot Rotor sargı oluğu, rotor sargı yivi

  Rotor standstill voltage Rotor duraklama gerilimi, rotor durma ge-

   rilimi

  Rotor turning gear Rotor döndürme tertibatı, virör, tornaçark

  Rotor vibrations Rotor tireşimleri

  Rotor voltage Rotor gerilimi, bobin gerilimi

  Rotor warping Rotorun çarpılması, rotorun eğilmesi

  Rotor water duct Rotor soğutma suyu borusu (jeneratörlerde)

  Rotor water inlet Rotor soğutma suyu girişi (jeneratörlerde)

  Rotor water outlet chamber Rotor soğutma suyu çıkış haznesi (jenera-

   törlerde)

  Rotor water return Rotor soğutma suyu dönüş hattı (jenera-

   törlerde)

  Rotor wedge Rotor kaması, rotor takozu

  Rotor winding Rotor sargısı

  Rotor withdrawal Rotorun statordan çıkartılması

  Rough running Türbinin gürültülü/titreşimli çalışması

  Round header Yuvarlak kolektör, silindirik kolektör

  Routine inspection Rutin bakım, periyodik bakım

  Routine maintenance Rutin bakım, olağan bakım

  Row Sıra, dizi

  Row gas Kirli gaz (arıtma tesisinden önce)

  Rubber insulated wiring Kauçuk izoleli kablo

  163 Safety device

   

  Rubber seal Kauçuk conta, lastik conta

  Rubber sheathed cable Kauçuk izoleli kablo

  Run a turbine up to speed, to- Türbin hızını senkron devire çıkarmak

  Runaway Türbinin aşırı hıza kalkması

  Run-down Yavaşlayıp durma

  Run-down time Durma süresi

  Run in step, to- Senkron çalışmak

  Run in synchronism, to- Senkron çalışmak

  Runner Rotor

  Runner band Rotor alt gövdesi (hidrolik türbinlerde)

  Runner hub Rotor üst gövdesi (hidrolik türbinlerde)

  Running Çalışma

  Running between over hauls İki genel bakım arasındaki çalışma süresi

  Running cost İşletme giderleri

  Running hours Çalışma süresi

  Running-in fi lter Makina ilk çalıştırma fi ltresi

  Running speed Çalışma devri, çalışma hızı

  Running time Çalışma süresi

  Running turbine components Türbin hareketli parçaları

  Run-of-the-river station Akarsu santralı, nehir tipi santral

  Run-up Devreye alma (türbini), yol verme

  Run-up time Devreye alma süresi

  Run-up to rated speed Nominal hıza çıkarma

  Rupture diaphram Emniyet membranı

   

   

  S

   

   

  Safe load İzin verilebilir yük, güvenli yük

  Safety Emniyet, güvenlik, iş güvenliği

  Safety circuit Emniyet devresi

  Safety clutch Emniyet kaplini

  Safety coeffi cient Emniyet katsayısı, güvenlik katsayısı

  Safety contact Emniyet kontağı

  Safety device Güvenik cihazı, emniyet tertibatı, emniyet

   mekanizması

   

  Safety factor 164

   

  Safety factor Emniyet katsayısı, güvenlik katsayısı

  Safety feed line Emniyet hattı (elektrikte)

  Safety from overspeeding Aşırı hız emniyeti

  Safety governor Emniyet regülatörü

  Safety head Emniyetli basınç sınırı

  Safety key Emniyet kilidi, emniyet dili

  Safety limit Emniyet sınırı

  Safety lock Emniyet kilidi, güvenlik kilidi

  Safety margin Emniyet payı, güvenlik payı

  Safety measures Güvenlik önlemleri, güvenlik tedbirleri

  Safety member Güvenlik unsuru, güvenlik elemanı

  Safety pin Emniyet pimi

  Safety precautions Emniyet tedbirleri, güvenlik önlemleri

  Safety rail Korkuluk

  Safety relay Emniyet rölesi

  Safety valve Emniyet ventili

  Safety valve loading Emniyet ventili ön yüklemesi

  Sagging Sarkma, eğilme, bel verme (rotorlarda)

  Sagging plate Ara destek aynası (boru demetlerinde)

  Sales conditions Satış şartları

  Salient-pole synchronous generator Çıkık kutuplu senkron jeneratör

  Salifi cation Tuzlanma, tuz bağlama

  Salinity Tuzluluk

  Salt carry-over Tuz sürüklenmesi

  Salt content Tuz içeriği, tuz muhtevası

  Salt deposits Tuz birikintileri (örn: türbin kanatlarında)

  Sample Numune, örnek

  Sample cooler Numune soğutucusu

  Sampler Numune alıcısı, numune alma düzeneği

  Sampling Numune alma

  Sampling line Numune alma hattı

  Sampling system Numune alma tertibatı

  Sand blaster Kumlama aparatı, kumlama aygıtı

  Sand blasting Kumlama, kum püskürterek temizleme

  Sand blasting machine Kumlama aygıtı

  Sand fi lter Kum fi ltresi (su arıtımında)

  Sankey diagram Sankey diyagramı

  Saturated air Doymuş hava, doygun hava

  Saturated liquid line Doymuş sıvı eğrisi

  165 Scope of supply

   

  Saturated magnet Doygun mıknatıs

  Saturated solution Doymuş çözelti, doygun çözelti

  Saturated steam Doymuş buhar

  Saturated-steam inleakage Doymuş buharın içeri sızması

  Saturated-steam penetration Doymuş buharın içeri sızması

  Saturated-steam turbine Doymuş buhar türbini

  Saturated-steam turbine-generator Doymuş buhar türbojeneratör tesisi

   plant

  Saturated vapor line Doymuş buhar eğrisi

  Saturation curve Doyma eğrisi

  Saturation limit Doyma sınırı

  Saturation line Doyma eğrisi

  Saturation point Doyma noktası

  Saturation pressure Doyma basıncı

  Saturation temperature Doyma sıcaklığı

  Saw-tooth generator Testere dalgası üreteci

  Saw-tooth voltage Testere dalgası gerilimi

  Saybold viscosity Saybold viskozitesi

  Scaffold İskele

  Scale Kazan taşı, kabuk

  Scale Terazi, ölçek, skala, cetvel

  Scale division Ölçek böleyi, ölçek taksimatı

  Scale formation Kazan taşı oluşumu, kazan borularının ki-

   reç bağlaması

  Scaling circuit Sayı bölücü devre

  Scavenging Süpürme, temizleme

  Scavenging gas Süpürme gazı, temizleme gazı

  Schamotte Şamot

  Schedule Plan, program, liste, zaman çizelgesi, ter-

   min

  Scheduled shipping date Planlanan teslim tarihi

  Schematic Şematik

  Schematic diagram Şematik diyagram

  Scheme Plan, şema, taslak

  Schnabel car Burunlu taşıyıcı (jeneratör ve trafoların ta-

   şınması için)

  Scope Kapsam, amaç

  Scope of guarantee Garanti kapsamı

  Scope of supply Teslimat kapsamı

  Scraper 166

   

  Scraper Kazıyıcı, sıyırıcı, raspa

  Scraper ring Sıyırma halkası, yağ segmanı

  Scratch Sıyrık, çizik

  Screen Elek, süzgeç, ızgara

  Screen analysis Elek analizi

  Screen bay Elek haznesi, süzgeç haznesi

  Screen chamber Elek haznesi, süzgeç haznesi

  Screen cloth Elek bezi

  Screen cover Elek mahfazası

  Screened Perdelenmiş

  Screened cyclone arrangement Siperlikli siklon

  Screening Perdeleme

  Screening cloth Elek bezi

  Screening surface Eleme yüzeyi

  Screen out, to- Elemek

  Screen pit Elek çukuru

  Screen protected Kafes korumalı, kafesle korunmuş

  Screen tubes Ekran boruları

  Screen wash pump Elek yıkama pompası

  Screw-action valve Vidalı valf, vidalı ventil

  Screw conveyor Vidalı konveyör, helezon konveyör

  Screw coupling Vidalı kavrama, vidalı bağlantı

  Screw-down valve Vidalı valf, vidalı ventil

  Screwed connection Vidalı bağlantı

  Screwed fi tting Dişli boru bağlantı parçası

  Screwed pipe coupling Dişli boru bağlantısı

  Screw elevator Vidalı elevatör

  Screw feeder Vidalı besleyici

  Screw heater Civata ısıtma aparatı, saplama ısıtma apa-

   ratı

  Screw hook Vidalı kanca

  Screw-in device Vidalama aparatı

  Screw-in double resistance thermo- Çift dirençli vidalı termometre

   meter

  Screw-in resistance thermometer Vidalı dirençli termometre

  Screw jack Vidalı kriko

  Screw joint Vidalı bağlantı

  Screw plug Vidalı tapa

  Screw pump Vidalı pompa

  167 Sealing washer

   

  Screw spanner Vida anahtarı

  Scroll Salyangoz, kıvrım

  Scroll, to- Görüntü kaydırmak

  Scroll casing Salyangoz gövde (pompalarda)

  Scroll compressor Skrol kompresör

  Scrubber Yıkayıcı kule (kükürt arıtma tesisinde)

  Seal Conta, sızdırmazlık, salmastra, keçe

  Seal air fan Sızdırmazlık havası fanı

  Sealant Yalıtıcı, yalıtım macunu

  Seal clearance Sızdırmazlık kleransı

  Sealed Yalıtılmış

  Seal groove Sızdırmazlık yivi

  Sealing Sızdırmaz hale getirme

  Sealing air Sızdırmazlık havası

  Sealing air fan Sızdırmazlık havası fanı

  Sealing device Sızdırmazlık tertibatı, dom kapağı kilitleme

   tertibatı

  Sealing fl uid Sızdırmazlık sıvısı

  Sealing gasket Sızdırmazlık contası

  Sealing groove Sızdırmazlık yivi

  Sealing liquid Sızdırmazlık sıvısı

  Sealing plate Sızdırmazlık plakası

  Sealing ring Keçe bileziği, yatak sızdırmazlık halkası,

   sızdırmazlık bileziği

  Sealing sleeve Sızdırmazlık bileziği

  Sealing slot Sızdırmazlık yivi

  Sealing steam Sızdırmazlık buharı

  Sealing steam box Sızdırmazlık buhar kasası, sızdırmazlık bu-

   har cebi

  Sealing steam desuperheater Sızdırmazlık buharı soğutucusu

  Sealing steam drains Sızdırmazlık buharı drenajı

  Sealing steam line Sızdırmazlık buhar hattı

  Sealing steam pipe Sızdırmazlık buhar hattı

  Sealing steam pocket Sızdırmazlık buhar cebi

  Sealing steam supply Sızdırmazlık buharı beslemesi

  Sealing steam valve Sızdırmazlık buhar valfi

  Sealing strip Sızdırmazlık bandı

  Sealing surface Sızdırmazlık yüzeyi (valfl erde)

  Sealing washer Sızdırmazlık halkası

  Sealing water 168

   

  Sealing water Sızdırmazlık suyu

  Sealing water pipe Sızdırmazlık suyu hattı

  Seal oil Sızdırmazlık yağı

  Seal oil cooler Sızdırmazlık yağ soğutucusu

  Seal oil cooler inlet Sızdırmazlık yağ soğutucusu girişi

  Seal oil cooler outlet Sızdırmazlık yağ soğutucusu çıkışı

  Seal oil fi lter Sızdırmazlık yağ fi ltresi

  Seal oil fl ow gauging section Sızdırmazlık yağ miktarı ölçme hattı

  Seal oil pressure Sızdırmazlık yağ basıncı

  Seal oil pump Sızdırmazlık yağ pompası

  Seal oil supply system Sızdırmazlık yağı besleme sistemi

  Seal oil system Sızdırmazlık yağ sistemi

  Seal oil tank Sızdırmazlık yağ tankı

  Seal oil temperature Sızdırmazlık yağ sıcaklığı

  Seal oil temperature monitor Sızdırmazlık yağı sıcaklık monitörü

  Seal oil unit Sızdırmalık yağ ünitesi

  Seal oil wiper ring Sızdırmazlık yağı sıyırma halkası

  Seal ring Conta, sızdırmazlık halkası

  Seal steam condenser header Sızdırmazlık buharı yoğuşum kolektörü

  Seal steam leak-off valve Sızdırmazlık buhar kaçağı valfi

  Seal steam supply valve Sızdırmazlık buharı besleme valfi

  Seal strip Sızdırmazlık bandı

  Seal support Sızdırmazlık mesnedi

  Seam Dikiş, dikiş yeri, bağlantı yeri

  Seam Katman, kömür damarı, tabaka

  Seamless Dikişsiz

  Seamless pipe Dikişsiz boru

  Seat Valf siti, valf yatağı

  Seated (brushes) Alıştırılmış (fırçalar)

  Seating faces Oturma yüzeyleri

  Sea-water cooling Deniz suyu ile soğutma

  Sea-water desalination plant Deniz suyu arıtma tesisi

  Sea-water desalting plant Deniz suyu arıtma tesisi

  Seaworthy packing Deniz nakliyesine uygun ambalaj

  Secondary air Sekonder hava, ikincil hava (kazanlarda)

  Secondary air duct Sekonder hava kanalı

  Secondary air fan Sekonder hava fanı

  Secondary air nozzle Sekonder hava nozulu

  Secondary auxiliary oil circuit Sekonder yardımcı yağ devresi

  169 Selective control system

   

  Secondary circuit İkincil devre, sekonder devre

  Secondary control oil circuit Sekonder kontrol yağı devresi

  Secondary coolant Sekonder soğutma sıvısı

  Secondary coolant circuit Sekonder soğutma devresi

  Secondary cooling water Yardımcı soğutma suyu

  Secondary cooling water circuit Yardımcı soğutma suyu devresi

  Secondary cooling water pump Yardımcı soğutma suyu pompası

  Secondary current İkincil akım

  Secondary fl uid to the main control Taze buhar reglaj valfi sekonder sıvısı

   valve

  Secondary fl uid to the reheat control Tekrar kızdırılmış buhar reglaj valfi sekon-

   valve der sıvısı

  Secondary oil Sekonder yağ

  Secondary oil pressure Sekonder yağ basıncı

  Secondary stage exhaust Atmosfer kademesi egzoztu (ejektörlerde)

  Secondary steam Sekonder buhar

  Secondary steam governing valve Sekonder buhar reglaj valfi

  Secondary turbine Sekonder türbin

  Secondary winding Sekonder sargı

  Second law of thermodynamics Termodinamiğin ikinci yasası

  Second stage superheater İkinci kızdırıcı, kızdırıcı ikinci kademesi

  Section Bölge, bölüm, kesit

  Security Emniyet, güvenlik

  Security of supply Besleme güvenliği

  Sediment Çökelti, tortu

  Sedimentary matter Tortul madde

  Sedimentation Çökelme, çöktürme

  Seepage Sızıntı

  Seepage loss Sızıntı kaybı

  Seepage steam Sızıntı buhar, kaçak buhar

  Seepage water Sızıntı suyu

  Segment Parça, dilim, daire parçası

  Segmental nozzle group control Nozul grupları reglajı

  Segmental sluice gate Parçalı savak kapağı

  Segmented ring Parçalı bilezik

  Segregation Ayırma, ayrışma, durulma, sulanma

  Seizing Sıkışma (örn: ventillerde)

  Seizure Aşınma, yenme, karıncalanma

  Selective control system Seçmeli kumanda sistemi

  Selectivity 170

  Selectivity Seçicilik

  Selector Seçici, ayırıcı

  Selector circuit Seçici devre

  Selector switch Seçici anahtar

  Selenium rectifi er Selenyumlu redresör

  Self-absorbtion Öz soğurma

  Self-acting Otomatik

  Self-aligning Otomatik ayarlanan, kendi kendine ayarla-

   nan

  Self-aligning ball bearing Sarkaçlı bilyalı yatak

  Self-aligning bearing Sarkaçlı yatak

  Self-aligning roller bearing Sarkaçlı makaralı yatak

  Self-balancing Kendi kendini dengeleyen, kendiliğinden

   eşitlenen

  Self-cooled Kendinden soğutmalı

  Self-draining Kendinden drenajlı (kızdırcılarda)

  Self-excitation Kendi kendini uyarma, kendi kendini ikaz-

   lama

  Self-excited Kendinden ikazlı, kendinden uyarmalı

  Self-ignition Otomatik ateşleme

  Self-inductance Öz endüktans

  Self-locking counter nut Kendi kilitlenir kontra somun

  Self-lubricating Kendinden yağlamalı, kendi kendine yağ-

   lanan

  Self-operated controller Yardımcı enerjisiz regülatör

  Self-packing Kendinden sızdırmazlık sağlayan

  Self-sealing Kendinden sızdırmazlık sağlayan

  Self-suffi cient power start Kendi gücüyle start alma

  Self-supporting chimney Masif baca, kendini taşır baca

  Self-ventilating Kendiliğinden havalanan

  Self-ventilation Kendinden havalandırma

  Semi-anthracite Semi antrasit, yarı antrasit

  Semi-cold start Yarı soğuk yol verme

  Semiconductor Yarı iletken

  Semi-direct fi ring system with va- Brüden separatörlü yarı direkt yakma sis-

   pour separator temi

  Semi-fi nished Yarı bitmiş, yarı mamul

  Semi-hot start Yarı sıcak yol verme, yarı kızgın yol verme

  Semi-outdoor plant Yarı açık-hava tesisi

  171 Service air compressor

   

  Senior control room operator Baş tablocu

  Sensible heat Duyulur ısı

  Sensible heat loss Duyulur ısı kaybı

  Sensing element Sensör, algılayıcı

  Sensing head Algılama kafası, algılama başlığı

  Sensing point Algılama noktası

  Sensitivity Hassasiyet, duyarlık

  Sensor Sensör, algılayıcı

  Separate cooling Bağımsız soğutma, ayrı soğutma

  Separate drive Ayrı tahrik sistemi, bağımsız tahrik sistemi

  Separate excitation Dışarıdan uyarım, bağımsız ikaz

  Separate exciter Bağımsız ikaz jeneratörü

  Separate governing oil system Bağımsız reglaj yağı devresi

  Separating plant İşleme tesisi, hazırlama tesisi, ayırma te-

   sisi

  Separating plate Ayırma plakası, ara plaka

  Separating wall Ayırma duvarı

  Separation Ayırma, bölme

  Separator piece Mesafe elemanı (kanat köklerinde)

  Separator type oil fi lter Yağ separatörü

  Sequence Sıra, dizi, düzen, ardışıklık

  Sequence control Ardışık kontrol

  Sequence of assembly Montaj sırası

  Sequence of operations İşletme sırası, çalıştırma sırası

  Sequential operation Sıralı çalışma (örn: kurum üfl eyiciler)

  Sequential recording annunciator Sırasal olay kayıt cihazı, sırasal arıza kay-

   dedici

  Serial number Seri numarası

  Series connection Seri bağlantı

  Series cooler Ara soğutucu

  Series regulator Seri regülatör, ana akım regülatörü

  Series resistance Seri direnç, ön direnç

  Series resistor Seri direnç, ön direnç

  Serrated Tırtıllı, çentikli, dişli

  Serrated blade root Testere dişli kanat kökü

  Serrated-root blade Testere dişi köklü kanat

  Service Hizmet, görev, bakım-onarım

  Serviceable Kullanılabilir

  Service air compressor Servis havası kompresörü

  Service area 172

   

  Service area Elektrik besleme bölgesi, elektrik dağıtım

   bölgesi (bir elektrik şirketinin)

  Service conditions İşletme şartları

  Service life Hizmet süresi, çalışma süresi, işletme öm-

   rü, kullanma ömrü

  Service load Çalışma yükü

  Service temperature Çalışma sıcaklığı

  Service voltage İşletme gerilimi

  Service water İşletme suyu, kullanma suyu

  Serving Dış örtü (kablolarda)

  Servo control Servo kumanda, servo kontrol

  servo cylinder Reglaj silindiri

  Servomechanism Servomekanizma, kumanda ve reglaj sis-

   temi kuvvetlendiricisi

  Servo-motor Servomotor, reglaj motoru, kumanda mo-

   toru

  Servo piston Kumanda pistonu

  Set, to- Kurmak, saptamak, ayarlamak

  Set Takım, set, seri

  Set collar Ayar halkası, ayar bileziği

  Set into operation, to- İşletmeye almak, devreye almak

  Set of blades Kanat takımı

  Set point Referans değeri (reglajda), ayar noktası

  Set-point adjuster Referans değeri ayar tertibatı

  Set-point master transmitter Referans değeri iletim cihazı

  Set-point transmitter Referans değeri transmiteri

  Set screw Ayar vidası

  Settable Ayarlanabilir

  Setting Ayarlama

  Setting diagram Ayarlama şeması

  Setting mechanism Ayar mekanizması

  Setting of governor Regülatörün ayarlanması

  Setting range Ayar aralığı

  Setting ring Ayar halkası, ayar bileziği

  Setting spindle Ayar mili

  Setting up Monte etme

  Setting value Set değeri

  Settling Çökelme, çökeltme

  Settling pond Çökeltme havuzu, dinlendirme havuzu

  173 Shaft position monitor

   

  Settling tank Çökeltme tankı

  Setup, to- Kurmak, monte etmek, hazırlamak

  Setup Tertibat, düzen, fi ziksel yapı

  Sewage Pis su, kanalizasyon suyu

  Shaft Şaft, kanatları takılmamış türbin rotoru, mil

  Shaft alignment Şaft hizası, şaft laynı

  Shaft and disc type rotor Diskli rotor

  Shaft arrangement Şaft düzeni, rotor düzeni

  Shaft axial position Şaft eksenel konumu

  Shaft axial position detector Şaft eksenel konum dedektörü

  Shaft axial position indicator Şaft eksenel konum göstergesi

  Shaft bending Şaftın bel vermesi

  Shaft bushing Şaft buşingi

  Shaft collar Şaft çemberi, mil çemberi

  Shaft coupling Şaft kaplini

  Shaft current Yatak akımı

  Shaft defl ection Şaft salgısı, şaft sehimi

  Shaft defl ection curve Şaft salgı eğrisi

  Shaft diameter Şaft çapı, mil çapı

  Shaft eccentricity Şaft eksantrisitesi

  Shaft eccentricity detector Şaft salgı dedektörü

  Shaft gland Şaft sızdırmazlığı, şaft salmastrası

  Shaft hogging Şaftın bel vermesi, şaftın bombelenmesi

  Shaft jacking Şaftın basınçlı yağ ile yatak yüzeyinden

   kaldırılması

  Shaft journal Şaft muylusu

  Shaft lifting fi xture Şaft kaldırma teçhizatı

  Shaft lifting oil pump Şaft kaldırma yağı pompası

  Shaft lift oil Şaft kaldırma yağı

  Shaft lift oil pressure Şaft kaldırma yağı basıncı

  Shaft lift oil pump Şaft kaldırma yağı pompası

  Shaft lift pump Şaft kaldırma yağı pompası

  Shaft-mounted exciter Türbojeneratör şaftına akuple ikaz jenera-

   törü

  Shaft packing Şaft sızdırmazlığı

  Shaft position Şaft pozisyonu, şaft konumu

  Shaft-position detector Şaft konumu dedektörü, şaft pozisyon mo-

   nitörü

  Shaft-position monitor Şaft pozisyon monitörü

  Shaft-position transmitter 174

  Shaft-position transmitter Şaft pozisyon transmiteri

  Shaft protective sleeve Şaft koruma kovanı (pompalarda), mil ko-

   ruma kovanı

  Shaft pump Milli pompa

  Shaft sag Şaftın bel vermesi, şaftın eğilmesi

  Shaft seal Şaft sızdırmazlığı

  Shaft seal casing Şaft salmastra kutusu

  Shaft sealing Şaft sızdırmazlığı, mil sızdırmazlığı

  Shaft-seal steam condenser Şaft sızdırmazlık buharı kondenseri

  Shaft-seal steam header Şaft sızdırmazlık buharı kolektörü

  Shaft-seal steam pressure transdu- Şaft sızdırmazlık buharı basınç transdüseri

   cer

  Shaft-seal steam relief valve Şaft sızdırmazlık buharı tahliye vanası

  Shaft-seal steam supply valve Şaft sızdırmazlık buharı besleme valfi

  Shaft sleeve Şaft kovanı, mil kovanı (pompalarda)

  Shaft vibration Şaft vibrasyonu

  Shaft-vibration transmitter Şaft vibrasyon transmiteri

  Shakedown operation Alıştırma operasyonu, deneme işletmesi

  Shakedown period Deneme işletmesi süresi

  shank connection Mil bağlantısı

  Shank diameter Mil çapı

  Shaped conductor Profi l iletken

  Sheathing Zırh, örtü, kaplama

  Sheathing sheet Örtü sacı, kılıf sacı, kaplama sacı

  Sheath of a cable Kablo kılıfı

  Sheet metal Metal levha, sac

  Shelf Raf

  Shelf life Raf ömrü, depolanabilme ömrü

  Shell Kılıf, tabaka

  Shell and tube type condenser Huzme borulu kondenser, yüzeyli tip kon-

   denser

  Shell plate Gövde sacı, kılıf sacı

  Shell side Gövde tarafı, manto tarafı, ceket tarafı (e-

   şanjörlerde)

  Shelter Sundurma, siper, barınak

  Shield Zırh, kalkan, kılıf, koruyucu ekran

  Shielded cable Blendajlı kablo

  Shielded thermocouple Korumalı termokupl, korumalı termo ele-

   man

  175 Shot cleaning equipment

   

  Shielding Koruma, perdeleme, ekranlama

  Shift Değiştirme, kayma, vardiya, posta

  Shifted in phase Fazları kaymış, kayık fazlı

  Shim Şim, layner, kama, ara sacı

  Shipment Nakliye, gemiye yükleme, bir parti gönde-

   rideki mal miktarı

  Shipping order Nakliye talimatı

  Shock Şok, darbe, çarpma

  Shock absorber Darbe emici, amortisör

  Shock excitation Darbeli uyarma, darbeli ikaz

  Shock losses Darbe kayıpları

  Shoe Pabuç, altlık, taban plakası

  Shop assembled Atölyede monte edilmiş, önceden birleşti-

   rilmiş

  Shop drawing İmalat resmi

  Shop electrician Atölye elektrikçisi

  Shop experience İş deneyimi, işletme deneyimi

  Shop test Fabrika testi, atölye testi

  Short circuit Kısa devre

  Short-circuit capacity Kısa devre gücü

  Short-circuit characteristic Kısa devre karakteristiği

  Short-circuit current Kısa devre akımı

  Short-circuit losses Kısa devre kayıpları

  Short-circuit moment Kısa devre momenti

  Short-circuit power Kısa devre gücü

  Short-circuit rating Kısa devre dayanımı

  Short-circuit ratio Kısa devre oranı

  Short-circuit resistance Kısa devre direnci

  Short-circuit strength Kısa devre dayanımı

  Short-circuit stress Kısa devre gerilmesi

  Short-circuit to ground Toprak kısa devresi

  Short fl aming coal Kısa alevli kömür

  Short-time current Kısa süreli akım

  Short to ground Şase kısa devresi

  Shot blasting Bilyeli kumlama, bilye püskürterek temiz-

   leme

  Shot cleaning Bilyeli kumlama, bilye püskürterek temiz-

   leme

  Shot cleaning equipment Bilye püskürtme ekipmanı

  Shot recovery 176

   

  Shot recovery Bilyelerin geri kazanımı

  Shot storage tank Bilye toplama tankı

  Shrinkage Büzülme, daralma, çekme

  Shrink fi t Sıcak geçme, sıkı geçme

  Shroudband Bandaj

  Shroud-band Kanat bandajı, kanat çemberi

  Shrouded wheel Bandajlı çark

  Shroud friction Çember sürtünmesi

  Shrouding form Bandaj şekli

  Shrouding type Bandaj şekli

  Shroud rubbing Çember sürtmesi, bandaj sürtmesi

  Shrunk-on disc Sıkı geçmiş disk

  Shrunk-on ring Sıkma bileziği, sıkı geçme bilezik

  Shunt Paralel bağlantı, şönt

  Shunt excitation Şönt uyarma, şönt ikaz

  Shunt loading Şönt yükleme

  Shunt regulator Şönt regülatör

  Shunt resistance Şönt rezistans

  Shunt winding Şönt sargısı

  Shunt wound Şönt sargılı

  Shut down, to- Üniteyi durdurmak, türbini devreden çıkart-

   mak

  Shutdown Durdurma, durma, kapama

  Shutdown heating Durma süresince ısıtma

  Shutdown period Durma süresi, duruş süresi

  Shut-off, to- Kapamak, kesmek, ayırmak

  Shut-off valve Kapama valfi , kesme valfi

  Side grate seals Izgara yan sızdırmazlıkları

  Side wall Yan duvar

  Side wall header Yan duvar kolektörü

  Sieve Elek, süzgeç

  Siftings Izgara döküntüsü (ızgaralı kazanlarda)

  Siftings hopper Izgara döküntüntüleri bunkeri

  Sight glass Gözetleme camı

  Signal Sinyal, impuls

  Signal amplifi er Sinyal amplifi katörü

  Signal cancellation switch Sinyal iptal anahtarı

  Signal converter Sinyal konvertörü, sinyal çevirgeci

  Signal current Sinyal akımı, imleşim akımı

  177 Single-casing pass-out

   

  Signaling device Sinyal teçhizatı

  Signaling equipment Sinyal teçhizatı

  Signal lamp Sinyal lambası

  Signal limiter Sinyal sınırlayıcısı

  Signal oil Sinyal yağı, impuls yağı

  Signal oil pipe İmpuls yağı hattı

  Signal oil pressure İmpuls yağı basıncı

  Signal source Sinyal kaynağı

  Signal transmission Sinyal iletimi

  Silencer Susturucu

  Silica deposition on turbine blading Türbin kanatlarının silis bağlaması

  Silica deposits Silis birikintisi

  Silica gel Silikajel

  Silicate Silikat

  Silicone grease Silikonlu gres

  Silicon rectifi er Silikonlu redresör

  Silicon rectifi er diode Silikonlu redresör diodu

  Silo silo

  Silt trap Pislik tutucu

  Simple cycle Basit çevrim

  Simple impulse steam turbine Tek basamaklı aksiyon türbini, De Laval

   türbini

  Sine wave generator Sinüsel dalga jeneratörü

  Single alarm Tekli alarm

  Single automatic-extraction noncon- Tek ara buharlı karşı basınçlı türbin

   densing turbine

  Single-axis arrangement Tek şaftlı düzenleme (türbinlerde), tek ek-

   senli düzenleme

  Single-block construction Monoblok konstrüksiyon

  Single-block rotor Monoblok rotor

  Single-block shaft Monoblok şaft, tek parçalı şaft

  Single busbar Basit bara

  Single casing Tek gövdeli

  Single-casing condensing turbine Tek gövdeli kondensasyon türbini

  Single-casing double-fl ow turbine Tek gövdeli çift akışlı türbin

  Single-casing extraction conden- Tek gövdeli ara buharlı kondensasyon tür-

   sing turbine bini

  Single-casing pass-out condensing Tek gövdeli ara buharlı kondensasyon tür-

   turbine bini

  Single-casing single-fl ow turbine 178

  Single-casing single-fl ow turbine Tek gövdeli tek akışlı türbin

  Single-casing turbine Tek gövdeli türbin

  Single coil Tek bobinli

  Single-collar type thrust bearing Tek diskli basınç yatağı

  Single conductor Tekli iletken, bir damarlı iletken

  Single construction Bağımsız üniteler şeklinde yapım

  Single core Tekli iletken, bir damarlı iletken

  Single-core cable Bir damarlı kablo, tek damarlı kablo

  Single cylinder Tek gövdeli

  Single-cylinder condensing turbine Tek gövdeli kondensasyon türbini

  Single-cylinder double-fl ow turbine Tek gövdeli çift akışlı türbin

  Single-cylinder single-fl ow turbine Tek gövdeli tek akışlı türbin

  Single-disk coupling Tek diskli kaplin

  Single drive Bağımsız tahrik

  Single extraction Tekli ara buhar alma

  Single-extraction condensing turbine Tek ara buharlı kondensasyon turbini

  Single-extraction non-condensing Tek ara buharlı karşı basınçlı türbin

   turbine

  Single-extraction turbine Tek ara buharlı türbin

  Single fl ow Tek akışlı, tek yönlü, tek geçişli

  Single-fl ow condenser Akışı tek yönlü kondenser, tek geçişli kon-

   denser

  Single-fl ow construction Tek akış yönlü konstrüksiyon, tek geçişli

   konstrüksiyon

  Single-fl ow superheater Tek akışlı kızdırıcı

  Single-layer winding Tek katlı sargı

  Single-line arrangement Tek şaftlı düzenleme, tek eksenli düzenle-

   me (türbinlerde)

  Single-line diagram Tek hat şeması

  Single-line turbine Tek şaftlı türbin

  Single-nozzle retractable soot blo- Tek nozullu geri çekilebilir tip kurum üfl e-

   wer yici

  Single-nozzle soot blower Tek nozullu kurum üfl eyici

  Single-pass boiler Kule tipi kazan

  Single-pass condenser Tek akışlı kondenser, tek geçişli konden-

   ser

  Single phase Monofaze, tek fazlı

  Single-phase alternator Monofaze alternatif akım jeneratörü, mono-

   faze alternatör

  179 Sizer

   

  Single-phase current Monofaze akım

  Single-phase system Monofaze sistem

  Single-piece rotor Tek parçalı rotor

  Single-pole double-throw switch Tek kutuplu çift konumlu envertör

  Single-pole single-throw switch Tek kutuplu basit envertör

  Single-pole switch Tek kutuplu şalter

  Single reheat Tek ara kızdırıcılı

  Single-rotation radial-fl ow turbine Basit radyal türbin

  Single-row velocity stage Tek basamaklı hız kademesi

  Single-row wheel rotor Tek basamaklı türbin rotoru

  Single-row wheel turbine Tek basamaklı türbin

  Single-seat governing valve Tek sitli reglaj valfi , tek yataklı reglaj valfi

  Single-seat valve Tek sitli valf, tek yataklı valf

  Single-shaft arrangement Tek şaftlı düzenleme, tek eksenli düzenle-

   me (türbinlerde)

  Single-shaft condensing turbine Tek şaftlı kondensasyon türbini

  Single-shaft design Tek şaftlı tasarım, tek eksenli tasarım

  Single-shaft turbine Tek şaftlı türbin

  Single-shaft turbine-generator Tek şaftlı türbojeneratör

  Single-shell casing Tek kapaklı gövde, tek zarflı gövde

  Single stage Tek kademeli

  Single-stage impulse turbine Tek kademeli aksiyon türbini

  Single-stage reaction turbine Tek kademeli reaksiyon türbini

  Single-stage superheater Tek kademeli kızdırıcı

  Single-stem equalizing valve Tek tijli dengeleme valfi

  Single turbine-generator Tek şaftlı türbojeneratör

  Single-way valve Tek yönlü ventil

  Single wire Tek telli, tek damarlı

  Single wound Basit sargılı

  Sintered Sinterlenmiş

  Sintering temperature Sinterlenme sıcaklığı

  Siphon Sifon

  Site Şantiye, yapım alanı

  Site electrician Şantiye elektrikcisi

  Site fence Şantiye çiti, şantiye tel örgüsü

  Site plan Yerleşim planı

  Site survey Yapım alanının incelenmesi

  Size Boyut, ebat

  Sizer Elek

  Size range 180

   

  Size range Boyut aralığı

  Skin casing Sac gövde, sac kaplama

  Skip hoist Su altı sıyırıcısı

  Slack Gevşek

  Slag Curuf

  Slag crusher Curuf kırıcı

  Slag extraction Curuf çıkartma

  Slag extractor Curuf çıkarıcı (kazanlarda)

  Slag fusion point Curuf ergime noktası

  Slag fusion temperature Curuf ergime sıcaklığı

  Slagging Curuf bağlaması

  Slag hopper Curuf bunkeri

  Slag melting point Curuf ergime noktası

  Slag removal Curuf alma, curuf çıkarma

  Slag screen Curuf tutma ızgarası

  Slag tank Curuf tankı (hidrolik curuf atma sisteminde)

  Slag-tap boiler Sıvı curufl u kazan

  Slag-tap pulverised coal furnace Sıvı curufl u ocak

  Sleeve Manşon, kovan, bilezik

  Sleeve bearing Düz yatak, kaymalı yatak

  Sleeve coupling Kovanlı kavrama

  Sleeve joint Manşonlu bağlantı

  Slide caliper Sürme mastar

  Slide catch Bayonet bağlantı

  Slide control valve Sürgülü kontrol vanası

  Slide gauge Sürme mastar

  Slide lock Bayonet kilit, bayonet sürgü

  Slide on, to- Türbin kanatlarını yuvasına geçirmek

  Slide valve Sürgülü vana, şiber

  Slide valve casing Sürgülü vana gövdesi

  Slide valve housing Sürgülü vana gövdesi

  Sliding bearing Düz yatak, kaymalı yatak

  Sliding caliper Sürme mastar

  Sliding contact Sürgülü kontak, kayıcı kontak

  Sliding contact conductor Kayar kablo (gezer köprülü vinçlerde)

  Sliding contact thrust bearing Kaymalı basınç yatağı

  Sliding coupling Kaymalı kaplin

  Sliding pressure Değişken basınç

  Sliding pressure operation Değişken basınçlı işletme

  181 Socket fi tting

   

  Sliding surface bearing Düz yatak, kaymalı yatak

  Sliding thrust bearing Kaymalı basınç yatağı

  Slip clutch Kaymalı kaplin

  Slip coupling Kaymalı kaplin

  Slipping clutch Kaymalı kaplin

  Slip-ring Kontak bileziği, kolektör bileziği

  Slip-ring connecting lead Kontak bileziği bağlantısı

  Slip-ring motor Bilezikli motor

  Slip-ring rotor Bilezikli rotor

  Slip-ring voltage Bilezik gerilimi, bileziklerdeki gerilim

  Slope Eğim

  Slope of governor characteristics Regülatör karakteristiği eğimi

  Sloping-grate mechanical stoker Eğimli mekanik ızgara

  Slot Oluk, yiv, yuva, yarık

  Slot temperature Yiv sıcaklığı, oluk sıcaklığı (jeneratörlerde)

  Slot wedge Yiv kilit takozu

  Slow-acting relay Gecikmeli röle, geciktirme rölesi

  Sludge door Şlam kapağı, tortu kapağı (yağ toplama

   tankında)

  Sludge gate Şlam kapağı, tortu kapağı (yağ toplama

   tankında)

  Sludge oil pump Kirli yağ pompası

  Sludge pump Şlam pompası

  Sludge settling pond Şlam çökeltme havuzu

  Sludge strainer Kir süzgeci, pislik süzgeci

  Sludge valve Şlam ventili

  Sluice gate Savak kapağı

  Sluice outlet Dip savak

  Sluiceway Savak kanalı, dolu savak kanalı, yıkama

   yapısı

  Slurry Sulu çamur, şlam

  Slurry pump Şlam pompası

  Small oil volume circuit breaker Az yağlı kesici

  Smoke-density meter Duman yoğunluğu ölçeri

  Smoke stack Baca

  Smooth running Düzgün çalışma, sarsıntısız çalışma

  Snug fi t Hafi f sıkı geçme, boşluksuz geçme

  Socket Priz, duy, soket, kovan

  Socket fi tting Manşonlu bağlantı

  Socket joint 182

   

  Socket joint Manşon, manşonlu ek

  Soda-lime process Kostik soda-kireç yöntemi

  Soda treatment Sodalı arıtma (su hazırlamada)

  Sodium Sodyum

  Sodium sulfi te Sodyum sülfi t

  Softened water Yumuşak su

  Softened-water preheater Yumuşak su ön ısıtıcısı

  Softened-water pump Yumuşak su pompası

  Softener Yumuşatıcı

  Softening Yumuşama, yumuşatma

  Softening point Yumuşama noktası, yumuşama sıcaklığı

  Softening temperature Yumuşama sıcaklığı

  Soft soldering Yumuşak lehim

  Soil sample Toprak numunesi

  Solar battery Güneş bataryası

  Solar cell Güneş pili

  Solar collector Güneş kolektörü

  Solar energy Güneş enerjisi

  Solar power plant Güneş enerjili elektrik santralı

  Solar power station Güneş enerjili elektrik santralı

  Solder Lehim

  Soldered coil Lehimli bobin

  Soldered joint Lehimli ek

  Soldered junction Lehimli ek

  Soldering Lehimleme

  Soldering iron Havya

  Solenoid Solenoit

  Solenoid-operated gate valve Elektromanyetik sürgülü vana

  Solenoid safety valve Elektromanyetik emniyet ventili

  Solenoid trip valve Elektromanyetik ani kapama ventili

  Solenoid valve Elektromanyetik valf, solenoit valf

  Sole plate Taban plakası

  Solid bar winding Çubuk sargı

  Solid conductor Som iletken

  Solid connection Kaynaklı bağlantı

  Solid coupling Sabit kaplin, sabit kavrama

  Solid drum rotor Masif rotor

  Solid drum turbine rotor Masif türbin rotoru

  Solid-forged rotor Yekpare dövme rotor

  183 Spare boiler

   

  Solid fuel Katı yakıt

  Solidifi cation point Katılaşma noktası

  Solid rotor Masif rotor

  Solid shaft Masif şaft

  Solid-state converter Statik konvertör

  Solid-state excitation unit Statik ikaz ünitesi

  Solid-state inverter Statik invertör

  Soluble salts Çözünür tuzlar, eriyebilen tuzlar

  Solution Çözelti, eriyik

  Solution Çözüm

  Solvent Solvent, çözücü, eritici

  Soot blower Kurum üfl eyici

  Soot blower connection Kurum üfl eyici bağlantısı

  Soot blower opening Kurum üfl eyici bağlantı deliği

  Soot blower wall box Kurum üfl eyici duvar yuvası, kurum üfl eyici

   bağlantı yuvası

  Sorting Ayırma, tasnif

  Sound absorber Susturucu, ses emici

  Sound attenuator Susturucu, ses emici

  Sound energy Ses enerjisi

  Sound insulation Ses izolasyonu, ses yalıtımı

  Sound intensity Ses şiddeti

  Sound-proofi ng Ses yalıtımı

  Sound signal Ses sinyali, sesli sinyal

  Sound waves Ses dalgaları

  Source Kaynak, memba

  Source of fuel Yakıt kaynağı

  Space bar Mesafe çubuğu

  Space bolt Mesafe civatası, mesafe tutucu civata

  Space heating Mahal ısıtması, ortam ısıtması

  Spacer Ara parça, mesafe tutucu, ara halkası

  Space requirement Alan gereksinimi, hacim gereksinimi

  Spacing Aralık, açıklık

  Spacing of blades Kanat aralığı

  Spacing of holes Delik aralığı

  Span Açıklık, mesafe

  Span length Açıklık, mesafe boyu

  Span width Açıklık, mesafe genişliği

  Spare boiler Yedek kazan

  Spare compartment 184

   

  Spare compartment Yedek hücre (şalt tesisinde)

  Spare feeder Yedek fi der

  Spare mill Yedek değirmen

  Spare part Yedek parça

  Spare parts list Yedek parça listesi

  Spare pump Yedek pompa

  Special design Özel tasarım

  Special fabrication Özel üretim

  Special tool Özel alet, özel avadanlık

  Specifi cations Tarifl er, ayrıntılar, şartname

  Specifi c burn-up Özgül yanma

  Specifi c fuel consumption Özgül yakıt tüketimi

  Specifi c gravity Özgül ağırlık

  Specifi c heat Özgül ısı

  Specifi c heat consumption Özgül ısı tüketimi

  Specifi c power Özgül güç

  Specifi c speed Özgül hız

  Specifi c steam consumption Özgül buhar tüketimi

  Specifi c volume Özgül hacım

  Specifi c weight Özgül ağırlık

  Specifi ed performance Garanti güç

  Specifi ed value Tanımlanan değer, olması gereken değer

  Specimen Örnek, numune

  Speed Hız, dönme hızı

  Speed changer Hız değiştirgeci, hız ayarlayıcısı

  Speed changer motor Hız ayarlayıcısı motoru, hız ayar motoru

  Speed control Hız ayarı, hız reglajı

  Speed control valve Hız reglaj valfi

  Speed controller Hız regülatörü

  Speed drop Hız düşümü

  Speeder gear Hız ayar tertibatı

  Speeder motor Ayar motoru

  Speeder rod Regülatör mili

  Speeder spring Hız ayar yayı

  Speed fl uctuation Hız salınımı

  Speed governing system Hız reglaj sistemi

  Speed governor Hız regülatörü

  Speed governor cabinet Hız regülatörü kabini

  Speed governor cubicle Hız regülatörü kabini, hız regülatörü hücresi

  185 Splash guard

   

  Speed indicator Hız göstergesi

  Speed limit Hız sınırı

  Speed limiter Hız sınırlayıcısı

  Speed limiting controller Hız sınırlama regülatörü

  Speed limiting device Hız sınırlayıcısı

  Speed measurement Hız ölçümü

  Speed monitor Hız monitörü

  Speed monitoring Hız denetimi

  Speed of grate Izgara hızı

  Speed of sound Ses hızı

  Speedometer Hızölçer

  Speed range Hız aralığı

  Speed ratio Hız aktarma oranı

  Speed reducer Hız düşürme dişlisi, hız düşürücü

  Speed regulation Hız regülasyonu, hız ayarı

  Speed regulation range Hız ayar aralığı

  Speed regulator Hız regülatörü

  Speed set point Hız referans değeri, hız ayar noktası

  Speed setting device Hız ayar tertibatı

  Speed setting spring Hız ayar yayı

  Speed transducer Hız transdüseri

  Speed transient overshoot Hız aşım aralığı

  Speed variation Hız salınımı

  Spherical roller thrust bearing Küresel bilyalı basınç yatağı

  Spill-over valve Taşma valfi

  Spillway Dolu savak

  Spindle Mil, şaft, dingil

  Spindle leakage loss Mil kaçağı kaybı

  Spindle leakage steam Mil kaçak buharı (buhar valfl erinde)

  Spindle limit switch Mil limit şalteri

  Spindle-position transmitter Mil pozisyonu transmiteri

  Spinning Dönme, dönüş

  Spinning period Dönme süresi

  Spinning time Dönme süresi

  Spiral casing Salyangoz gövde (hidrolik türbinlerde, pom-

   palarda)

  Spiral lobe compressor Vidalı kompresör

  Spiral spring Helezon yay

  Splash guard Sıçrama siperi, siperlik

  Splash packing 186

   

  Splash packing Yağmurlama elemanları (soğutma kulele-

   rinde)

  Splash plate Yağmurlama plakası, yağmurlama tablası

   (soğutma kulelerinde)

  Splice box Kablo manşonu, ekleme kutusu

  Split brush İkiz fırça

  Split casing İki parçalı gövde

  Split on the horizontal center line Boyuna parçalı (örn: türbin gövdesi)

  Sponge rubber Lastik sünger

  Spongy Süngersi, gözenekli

  Spontaneous combustion Kendiliğinden tutuşma

  Spool Makara, bobin

  Spray attemperator Püskürtmeli soğutucu

  Spray insulation Püskürtme izolasyon

  Spray nozzle Püskürtme nozulu, püskürtme memesi

  Spray-on insulation Püskürtme izolasyon

  Spray pipe Püskürtme borusu

  Spray tower Yıkayıcı kule (kükürt arıtma tesisinde)

  Spreader stoker Yayıcı ızgara

  Spreading apart of turbine cylinder Türbin fl anşlarını açma

   fl anges

  Spring bearing Yaylı yatak

  Spring collar Yay tablası

  Spring constant Yağ sabitesi

  Spring cup Yay tablası

  Spring expansion Yay uzaması

  Spring extension Yay uzaması

  Spring hanger Yaylı askı

  Spring load Yay yükü

  Spring-loaded safety valve Yaylı emniyet ventili

  Spring pad Yay altlığı

  Spring plate Yay tablası

  Spring rate Yay sabitesi

  Spring retaining plate Yay tablası

  Spring seat Yay yatağı

  Spring setting Yay ayarı

  Spring stop Yaylı tampon

  Spring support Yaylı kaide (örn: kondenserlerde)

  Spring suspension Yaylı süspansiyon, yaylı askı

  187 Standard size

   

  Spring-type hanger Yaylı askı

  Spring weighed Yay baskılı

  Sprinkler system Yağmurlama sistemi

  Spun concrete Santrifüj beton, savurma beton

  Spur gear Düz dişli

  Squirrel cage Sincap kafes

  Squirrel-cage induction motor Sincap kafesli endüksiyon motoru

  Squirrel-cage motor Sincap kafesli motor

  Squirrel-cage winding Sincap kafes sargısı

  Stability Stabilite, kararlılık

  Stacked rotor Birleştirilmiş rotor, monteli rotor

  Stack gas Baca gazı

  Stack-gas losses Baca kayıpları, bacadan ısı kaybı

  Stacking beam Dizme kirişi (saç paketlerde)

  Stacking mandrel Dizme mandreli (jeneratörde)

  Stack losses Baca kayıpları, bacadan ısı kaybı

  Staffi ng costs Personel giderleri

  Stage Aşama, safha, iskele

  Stage Türbin kademesi

  Stage bleeding Ara buhar alma

  Stage effi ciency Kademe verimi

  Stage enthalpy drop Kademedeki entalpi düşümü

  Stage heat drop Kademedeki ısı düşümü

  Stage pressure Kademe basıncı

  Staging Kademelendirme (türbinlerde)

  Stainer casing Süzgeç gövdesi

  Stainless steel Paslanmaz çelik

  Stair case Merdiven

  Stairs Merdiven

  Stairway Merdiven

  Stair well Merdiven boşluğu, merdiven yuvası

  Stalling speed Kritik hız

  Standard Standart, norm

  Standard conditions Standart şartlar

  Standard design Standart tasarım

  Standard gauge Standart ölçü, kalibrasyon aygıtı, kalibras-

   yon mastarı

  Standard production Standart üretim

  Standard size Standart boyut, standart ebat

  Standard winding 188

   

  Standard winding Standart sargı

  Stand-by boiler Yedek kazan

  Stand-by feeder Yedek fi der

  Stand-by generator İmdat jeneratörü

  Stand-by mill Yedek değirmen

  Stand-by oil cooler Yedek yağ soğutucusu

  Stand-by pump Yedek pompa

  Stand-by seal oil pump Yedek sızdırmazlık yağı pompası

  Stand pipe Dikey çıkış borusu (pompalarda)

  Stand still Duruş, durma

  Star connection Yıldız bağlantı

  Star-delta connection Yıldız-üçgen bağlantı

  Star point Nötr noktası

  Star point ground connection Nötr noktası toprak bağlantısı

  Starting air İlk hareket havası (dizel motorlarda)

  Starting-air distributor İlk hareket havası distribütörü (dizel motor-

   larda)

  Starting-air line İlk hareket hava devresi (dizel motorlarda)

  Starting a turbine from cold Türbine soğuk yol verme

  Starting a turbine from rest Türbinin devreye alınması

  Starting capacitor İlk hareket kondansatörü

  Starting current Yol verme akımı, demeraj akımı

  Starting device Yol verme tertibatı, devreye alma tertibatı

  Starting ejector Yol verme ejektörü

  Starting equipment Yol verme ekipmanı, devreye alma ekip-

   manı

  Starting motor Yol verme motoru (gaz türbinlerinde)

  Starting oil Yol verme yağı, devreye alma yağı

  Starting oil circuit Yol verme yağı devresi

  Starting pipe line for condensate Kondensat yol verme hattı

  Starting procedure Yol verme prosedürü, devreye alma prose-

   dürü

  Starting pump Yol verme pompası

  Starting resistor Demeraj direnci

  Starting switch Yol verme şalteri, start şalteri

  Starting torque Start momenti, start torku

  Starting unit Yol verme ünitesi

  Starting valve İlk hareket valfi (dizel motorlarda)

  Starting voltage Ateşleme gerilimi

  189 Static load

   

  Starting winding Yol verme sargısı

  Start-up Başlama, başlatma, yol verme

  Start-up auxiliary oil circuit Yol verme yardımcı yağ devresi

  Start-up boiler Start up kazanı, yol verme kazanı

  Start-up clutch Yol verme kaplini

  Start-up cooler Yol verme soğutucusu

  Start-up device Yol verme tertibatı

  Start-up drain Yol verme drenajı

  Start-up drainage Yol verme drenajı

  Start-up equipment Yol verme ekipmanı

  Start-up fl ash tank Yol verme genleşme tankı

  Start-up from cold, to- Soğuk yol vermek

  Start-up limitation Yol verme sınırlaması

  Start-up oil Yol verme yağı

  Start-up oil line Yol verme yağı hattı

  Start-up operation Yol verme işlemi

  Start-up period Yol verme süresi

  Start-up piping Yol verme hattı

  Start-up procedure Yol verme prosedürü

  Star-up process Yol verme prosesi, yol verme yöntemi

  Start-up pump Yol verme pompası

  Start-up sequence Yol verme sırası

  Start-up station Yol verme istasyonu

  Start-up steam Yol verme buharı

  Start-up system Yol verme sistemi

  Start-up time Yol verme zamanı

  Start-up transformer Yol verme trafosu, yol verme transformatö-

   

  Start-up valve Yol verme valfi

  Star voltage Yıldız voltajı

  State Durum

  State of saturation Doyma hali, doyma durumu

  Static Statik

  Static balance Statik balans, statik denge

  Static converter Static konvertisör

  Static excitation system Statik ikaz sistemi, statik uyarma sistemi

  Static head Statik basınç

  Static inverter Statik inverter

  Static load Statik yük

  Static plate for fl ow measurement 190

  Static plate for fl ow measurement Debi blendesi

  Static pressure Statik basınç

  Stationary Sabit, durağan, kararlı

  Stationary blade Sabit kanat

  Stationary blade carrier Sabit kanat taşıyıcısı

  Stationary blade groove Sabit kanat yivi

  Stationary blade ring Sabit kanat ringi

  Stationary blade row Sabit kanat sırası, sabit kanat kademesi

  Stationary blade support ring Sabit kanat ringi

  Stationary disk Sabit disk

  Stationary fi re-fi ghting system Sabit yangın söndürme teçhizatı

  Stationary grate Sabit ızgara

  Stationary trailing edge Sabit kanat çıkış kenarı

  Station auxiliary power İç ihtiyaç gücü

  Station auxiliary system İç ihtiyaç şebekesi

  Station auxiliary turbine Yardımcı türbin, iç ihtiyaç türbini

  Station service power İç ihtiyaç gücü

  Station service switchgear İç ihtiyaç şalt tesisi

  Station service switching unit İç ihtiyaç şalt tesisi

  Station service system İç ihtiyaç şebekesi

  Station service turbine Yardımcı türbin, iç ihtiyaç türbini

  Stator Stator

  Stator blade Türbin sabit kanadı

  Stator coil Stator bobini

  Stator components Stator parçaları

  Stator copper losses Stator bakır kayıpları

  Stator core Stator saç paketi

  Stator core length Saç paket boyu

  Stator core support Saç paket mesneti

  Stator frame Stator gövdesi, stator karkası

  Stator frame base Gövde kaidesi (jeneratörlerde)

  Stator frame end Gövde arka tarafı

  Stator front chamber Stator alın boşluğu

  Stator ground-fault protection Stator toprak koruması (jeneratörlerde)

  Stator lamination Stator saç paketi

  Stator ohmic losses Stator omik kayıpları

  Stator parts Stator parçaları

  Stator reactance Stator reaktansı

  Stator slot Stator oluğu, stator yivi

  191 Steam delivery to turbine

   

  Stator voltage Stator gerilimi

  Stator winding Stator sargısı

  Stay current Kaçak akım

  Steady Sabit, düzgün, kararlı

  Steady load Sabit yük

  Steady state Kararlı hal

  Steam Buhar

  Steam access Buhar girişi

  Steam accumulator Buhar deposu, ısı deposu

  Steam admission Buhar girişi

  Steam admission valve Buhar giriş ventili

  Steam air heater Buharlı hava ısıtıcısı

  Steam and water drum Su-buhar domu

  Steam and water mixture Buhar-su karışımı

  Steam atomizer Buhar atomizörü

  Steam back-fl ow Buhar geri akışı

  Steam barrier Buhar bariyeri

  Steam boiler Buhar kazanı

  Steam box Ventil kasası (buhar ventillerinde)

  Steam bubbles Buhar kabarcıkları

  Steam by-pass Buhar baypas hattı

  Steam cage tubes Duvar boruları (kazanların radyasyon bölü-

   münde)

  Steam check valve Buhar çekvalfi

  Steam chest Buhar kasası, buhar giriş kasası, ventil ka-

   sası

  Steam coil Buhar boru demeti, buhar serpanteni

  Steam collector Buhar kolektörü

  Steam condition Buhar durumu, buhar şartları

  Steam condition at inlet of turbine Türbin girişinde buhar şartları

  Steam connection Buhar bağlantısı

  Steam consumer Buhar tüketicisi

  Steam consumption Buhar tüketimi

  Steam cooler Buhar soğutucusu

  Steam cross-around pipe Buhar boru atlaması (deve boynu)

  Steam cross-over Buhar boru atlaması (deve boynu)

  Steam cross-over pipe Buhar boru atlaması (deve boynu)

  Steam cycle Buhar çevrimi

  Steam delivery to turbine Türbine buhar verme

  Steam demand 192

   

  Steam demand Buhar ihtiyacı, buhar gereksinimi

  Steam density Buhar yoğunluğu

  Steam discharge Buhar deşarjı

  Steam distributer Buhar dağıtıcısı

  Steam distributing valve Buhar dağıtım valfi

  Steam distribution box Buhar dağıtım kasası

  Steam distribution chamber Buhar dağıtım haznesi

  Steam drier (steam dryer) Buhar kurutucusu

  Steam driven auxiliary oil pump Buhar tahrikli yardımcı yağ pompası

  Steam drying Kuru buhar elde etme (domda suyun ayrış-

   tırılması)

  Steam dump valve Buhar aşırı üretim ventili

  Steam ejector Buharlı ejektör

  Steam ejector condenser Buharlı ejektör kondenseri

  Steam engine Buhar makinesi

  Steam exhaust Buhar çıkışı

  Steam exhaust connection Buhar egzoz bağlantısı

  Steam exhaust pipe Buhar egzoz borusu

  Steam exhaust pressure Buhar çıkış basıncı

  Steam exhaust temperature Buhar çıkış sıcaklığı

  Steam exit Buhar çıkışı

  Steam expansion tank Buhar genleşme tankı, buhar domu

  Steam extraction Ara buhar alma

  Steam feed pump Buhar besleme pompası

  Steam fi lter Buhar fi ltresi

  Steam fi tting Buhar armatürü

  Steam fl ow Buhar akışı

  Steam fl ow cross section Buhar akış kesiti

  Steam fl ow meter Buhar debimetresi

  Steam fl ow rate Buhar debisi

  Steam fl ow transmitter Buhar debisi transmiteri

  Steam for heating Isıtma buharı

  Steam gauge pressure Buhar göreli basıncı, buhar manometre ba-

   sıncı

  Steam generating capacity Buhar üretim kapasitesi

  Steam generating plant Buhar üretim tesisi

  Steam generating tubes Buhar üretim boruları

  Steam generator Buhar kazanı, buhar üreteci

  Steam header Buhar kolektörü

  193 Steam pressure regulating valve

   

  Steam-heated air heater Buharlı hava ısıtıcısı

  Steam heating coil Buharlı ısıtma serpanteni

  Steam heating line Buharlı ısıtma hattı

  Steam impurities Buhar kirliliği

  Steam induction pipe Buhar giriş hattı

  Steam inlet Buhar girişi

  Steam inlet connection Buhar giriş bağlantısı

  Steam inlet control valve Buhar girişi reglaj valfi , buhar girişi kontrol

   valfi

  Steam inlet-end section Türbinin buhar giriş tarafı

  Steam inlet pressure Buhar giriş basıncı

  Steam inlet valve Buhar giriş ventili

  Steam jet air ejector Buharlı hava ejektörü

  Steam jet air ejector condenser Buharlı hava ejektörü kondenseri

  Steam jet air pump Buharlı hava pompası

  Steam lead Türbin buhar hattı

  Steam line Buhar hattı

  Steam line warm-up Buhar hattının ısıtılması

  Steam main Ana buhar hattı

  Steam outlet Buhar çıkışı

  Steam output Buhar gücü

  Steam packing Buhar sızdırmazlığı

  Steam pipe Buhar borusu, buhar hattı

  Steam plant Buhar tesisi

  Steam power Buhar gücü

  Steam power cycle Buhar çevrimi

  Steam power plant Buhar santralı

  Steam preheater Buharlı ön ısıtıcı

  Steam pressure Buhar basıncı

  Steam pressure alarm Buhar basıncı monitörü, buhar basıncı a-

   larmı

  Steam pressure gauge Buhar manometresi

  Steam pressure governor Buhar basıncı regülatörü

  Steam pressure monitor Buhar basıncı monitörü, buhar basıncı a-

   larmı

  Steam pressure operated load Taze buhar basınç regülatörü

   reducer

  Steam pressure reducing unit Buhar basıncı düşürme ünitesi

  Steam pressure regulating valve Buhar basıncı reglaj valfi

  Steam pressure regulator 194

  Steam pressure regulator Buhar basıncı regülatörü

  Steam pressure safeguard Buhar basıncı monitörü

  Steam purity Buhar saflığı

  Steam quality Buhar kalitesi

  Steam quantity Buhar miktarı

  Steam rate Özgül buhar harcaması

  Steam reheater Buhar ara kızdırıcısı

  Steam requirement Buhar ihtiyacı, buhar gereksinimi

  Steam reservoir Buhar haznesi, buhar tankı, buhar deposu

  Steam sampling Buhar numunesi alma

  Steam seal casing Buhar sızdırmazlık mahfazası

  Steam seal regulator Sızdırmazlık buharı basınç regülatörü, la-

   birent buharı regülatörü

  Steam separator Buhar separatörü

  Steam shut-off valve Buhar kesme valfi

  Steam slide valve Buhar sürgülü vanası

  Steam stop valve Buhar stop valfi , buhar ani kapama valfi

  Steam strainer Buhar süzgeci

  Steam strainer casing Buhar süzgeci gövdesi

  Steam superheater Buhar kızdırıcısı

  Steam supply Buhar beslemesi

  Steam supply line Buhar besleme hattı (türbine)

  Steam supply to auxiliary oil pump Yardımcı yağ pompası buhar beslemesi

  Steam supply to the turbine Türbine buhar beslemesi, türbine buhar

   verilmesi

  Steam tables Buhar tabloları

  Steam temperature Buhar sıcaklığı

  Steam temperature control Buhar sıcaklığı reglajı

  Steam temperature regulation Buhar sıcaklığı reglajı

  Steam tight Buhar sızdırmaz

  Steam to reheater Ara kızdırıcıya giden buhar

  Steam trap Kondenstop, buhar kapanı

  Steam turbine Buhar türbini

  Steam turbine components Buhar türbini parçaları

  Steam turbine governing Buhar türbini reglajı

  Steam turbine governor system Buhar türbini regülatör sistemi

  Steam turbine inlet pressure Buhar türbini giriş basıncı

  Steam turbine oil Buhar türbini yağı

  Steam turbine plant Buhar türbini tesisi

  195 Step-down transformer

   

  Steam turbine power plant Buhar türbinli elektrik santralı, buhar san-

   tralı

  Steam turbine power station Buhar türbinli elektrik santralı, buhar san-

   tralı

  Steam turbine regulation Buhar türbini reglajı

  Steam turbine rotor Buhar türbini rotoru

  Steam turbine test bed Buhar türbini deneme tezgahı, buhar türbi-

   ni test ünitesi

  Steam turbine test stand Buhar türbini deneme tezgahı, buhar türbi-

   ni test ünitesi

  Steam turbine unit Buhar türbini ünitesi

  Steam unloading device Kondenser basınç monitörü, kondenser

   monitörü

  Steam valve Buhar valfi

  Steam velocity Buhar hızı

  Steam volume Buhar hacmi

  Steam-water mixture Su-buhar karışımı

  Steam wetness Buhar ıslaklığı, buhar nemi

  Steel Çelik

  Steel beam Çelik kiriş, çelik putrel

  Steel casing Çelik gövde, kazan dış kaplama sacı

  Steel chimney Çelik baca

  Steel conduit Çelik boru

  Steel cord Çelik kort (konveyör bantlarında)

  Steel duct Sac kanal

  Steel fl ooring Sac kaplama, taban sacı

  Steel girder Çelik kiriş

  Steel pipe Çelik boru

  Steel plate Çelik plaka, çelik levha

  Steel-reinforced concrete Çelik takviyeli beton, betonarme

  Steel structure Çelik konstrüksiyon

  Steel tube Çelik boru

  Stellite Stelit

  Stellited valve spindle Stelitli valf mili

  Stem Tij, mil

  Stem function Ana fonksiyon

  Stem leakage loss Mil buhar kaçağı kaybı

  Step controller Kademeli regülatör

  Step-down transformer Gerilim düşürücü trafo, indirici trafo

  Step ladder 196

   

  Step ladder Seyyar merdiven

  Stepped-root blade Basamak köklü kanat

  Stepper control Kademeli regülatör, kademe regülatörü

  Stepping module Kademe modülü

  Stepping motor Adımlı motor

  Stepping switch Kademe anahtarı, kademeli anahtar, ba-

   samak şalteri

  Step switch Kademe anahtarı, kademeli anahtar, ba-

   samak şalteri

  Step-up transformer Yükseltici trafo

  Stiffener Takviye, takviye parçası

  Stiffening plate Takviye sacı

  Stipulate, to- Öngörmek, şart koşmak

  Stipulation Şart, kayıt

  Stirrer Karıştırıcı

  Stock Stok, ambar stoku

  Stocking-out conveyor Kömür alma konveyörü

  Stockyard Stok sahası, kömür park sahası

  Stoker Kömür yakma ızgarası

  Stoker ashpit Izgara altı curuf bunkeri

  Stoker-fi red boiler Izgaralı kazan

  Stoker link Izgara zinciri baklası

  Stop and interceptor valve Ani kapama ve reglaj valf kombinasyonu

  Stop cock Kapama musluğu

  Stopper Tıpa, tıkaç

  Stopping air Stop havası, durdurma havası (dizel motor-

   larda)

  Stopping cylinder Stop silindiri, durdurma valfi (dizel motor-

   larda)

  Stopping mechanism Durdurma mekanizması

  Stop plate Durdurma plakası

  Stop throttle valve Ani kapama ve reglaj valf kombinasyonu

  Stop triggering Ani kapama sisteminin tetiklenmesi

  Stop valve Ani kapama ventili, kesme valfi , çekvalf

  Stop valve system Ani kapama tertibatı

  Stop valve triggering Ani kapama ventilinin tetiklenmesi

  Storage Ambar, depo, stoklama, depolama

  Storage area Stok sahası, depo sahası

  Storage battery Akümülatör

  197 Studded tube

   

  Storage building Ambar binası

  Storage capacity Depolama kapasitesi

  Storage power station Pompajlı hidrolik santral

  Storage room Depo

  Storage shelf Depo rafı

  Storage tank Toplama tankı, depolama tankı

  Storage vessel Toplama tankı, depolama tankı

  Storage volume Depolama hacmi

  Stores building Ambar binası

  Straddle-root blade Geçme köklü kanat

  Straightener Yönlendirici, yönlendirme plakası

  Strain Gerilme, deformasyon

  Strainer Süzgeç, fi ltre

  Strainer housing Süzgeç gövdesi

  Strain gauge Gerilim ölçer, strengeyç

  Strand Kısmi iletken

  Stranded cable Damarlı kablo

  Stranded conductor Örgülü iletken

  Stranded wire Bükülü tel

  Strand insulation Örgülü yalıtım

  Stray current Kaçak akım

  Stray fi eld Kaçak akı alanı

  Stray load loss Yüke bağlı ek kayıp

  Stray loss Yüke bağlı ek kayıp

  Stream Akıntı, akım

  Stream inlet piping Giriş borusu

  Street lighting Sokak aydınlatması

  Strengthening Güçlendirme, takviye etme

  Stress Germe, gerilme, stres, gerilim

  Stress corrosion cracking Gerilim korozyonu çatlaması

  Stress relieving Gerilim giderme

  Stretch Gerilme, uzama

  Strip Şerit, bant

  Strip chart recorder Şeritli kayıt cihazı, çok kanallı yazıcı

  Stroke Kurs, strok

  Structure Yapı, iskelet

  Stud Saplama, başsız civata, pim

  Stud bolt Saplama, başsız civata

  Studded tube Dış yüzeyine pim kaynatılmış boru

  Studding 198

   

  Studding Pim kaynatılması

  Stud wear Boru dış yüzeyine pim kaynatılması

  Stud weld Pim kaynağı, pim kaynatılması

  Stuffi ng Dolgu, conta, sızdırmazlık elemanı

  Stuffi ng box Salmastra kutusu (rotor sızdırmazlığı)

  Stuffi ng box bushing Salmastra kutusu bileziği

  Stuffi ng box of steam pipe Buhar borusu salmastra kutusu

  Subbase Temel plakası, alt tabla, kaide

  Sub-bituminous coal Yarı bütümlü kömür

  Sub-contracted items Alt müteahhite ihale edilen kalemler

  Sub-contractor Alt müteahhit, taşeron

  Subcooling Buharın yoğuşma sıcaklığından daha aşa-

   ğıya soğutulması

  Subcritical Kritik altı

  Subcritical pressure Kritik altı basınç

  Subdistribution panel Alt dağıtım panosu

  Subgroup Alt grup

  Subgroup control Alt grup kumandası, alt grup kontrolü

  Subloop Elektrik alt devresi

  Subloop control Kısmi kumanda

  Submerged ash conveyor Su altı curuf çıkarıcısı (kazan curuf alma

   sisteminde)

  Submersible motor Dalgıç motor, daldırma motor

  Submersible pump Dalgıç pompa, derin kuyu pompası

  Subordinated circuit Alt devre, alt reglaj devresi

  Subsoil Toprak altı

  Subsonic Sesaltı

  Subsonic compressor Sessiz çalışan kompresör

  Substance Madde, cisim

  Sub standard Standart altı, yetersiz

  Substation Trafo istasyonu

  Substation transformer Şebeke trafosu

  Substructure Alt yapı

  Sub-supplied parts Taşaron ürünü, fason ürün

  Sub-supplier Alt teslimatçı, alt tedarikçi

  Sub-supplies Taşaron ürünü, fason ürün

  Suction air fi lter Emiş hava fi ltresi

  Suction chamber Emme haznesi (pompalarda)

  Suction exposed side Emiş tarafı

  199 Supercritical process

   

  Suction eye Emiş tarafı

  Suction face Emiş tarafı

  Suction fan Cebri çekme vantilatörü, cebri çekme fanı

  Suction fi lter Emiş fi ltresi

  Suction head Emme yüksekliği

  Suction height Emme yüksekliği

  Suction lift Emme yüksekliği

  Suction line Emiş hattı, emme borusu

  Suction pipe Emiş borusu, emiş hattı

  Suction pressure Emme basıncı

  Suction pump Emiş pompası, emme tulumba

  Suction side Emme tarafı

  Suction slide valve Emme sürgülü vanası, emme şiberi

  Suction slot Emme yivi, emme oluğu (ıslak buhar türbi-

   ni kanatlarında)

  Suction strainer Emiş fi ltresi

  Suction valve Emme valfi

  Sudden short circuit current Ani kısa devre akımı

  Sulfate Sülfat

  Sulfi de Sülfür

  Sulfi te Sülfi t

  Sulfur Kükürt

  Sulfur dioxide Kükürt dioksit

  Sulfuric acid Sülfürik asit

  Sulphide Sülfür

  Sulphur Kükürt

  Sulphur dioxide Kükürt dioksit

  Sulphuric acid Sülfürik asit

  Sulzer boiler Sulzer tipi kazan

  Sump Drenaj kuyusu, toplama çukuru, hazne,

   karter

  Sump pump Drenaj pompası

  Supercharged boiler Basınçlı kazan, artı basınçlı kazan

  Superconductivity Üstün iletkenlik

  Superconductor Süper iletken, üstün iletken

  Supercritical Kritik üstü

  Supercritical cycle Kritik üstü çevrim

  Supercritical pressure Kritik üstü basınç

  Supercritical process Kritik üstü proses

  Supercritical steam pressure 200

  Supercritical steam pressure Kritik üstü buhar basıncı

  Supercritical turbine rotor Kritik üstü türbin rotoru

  Superfi cal Yüzeysel

  Superfi cial moisture Yüzeysel nem, kaba nem

  Supergroup Üst grup (fonksiyon grupları otomasyonun-

   da)

  Supergroup control Üst grup kumandası

  Superheated steam Kızgın buhar

  Superheated steam attemperator Kızgın buhar soğutucusu

  Superheated steam outlet Kızgın buhar çıkışı

  Superheated steam temperature Kızgın buhar sıcaklığı

  Superheater Kızdırıcı

  Superheater air valve Kızdırıcı hava tahliye valfi

  Superheater diaphragm Kızdırıcı ara bölmesi (çok kademeli kızdırı-

   cılarda)

  Superheater drain valve Kızdırıcı drenaj valfi

  Superheater gas pass Kızdırıcı gaz yolu

  Superheater header Kızdırıcı kolektörü

  Superheater inlet header Kızdırıcı giriş kolektörü

  Superheater outlet header Kızdırıcı çıkış kolektörü

  Superheater supporting tubes Kızdırıcı taşıyıcı boruları

  Superheater temperature Kızdırıcı sıcaklığı

  Superheater vent valve Kızdırıcı hava tahliye valfi

  Superheat steam outlet Kızgın buhar çıkışı

  Superheat steam temperature Kızgın buhar sıcaklığı

  Superposed non-condensing turbine Karşı basınçlı ön türbin

  Superposed non-condensing turbine- Karşı basınçlı ön türbojeneratör

   generator

  Super-pressure Çok yüksek basınç

  Superpressure centrifugal pump Çok yüksek basınçlı santrifüj pompa

  Superpressure section Çok yüksek basınç kısmı

  Superpressure topping turbine Çok yüksek basınçlı ön türbin

  Superpressure turbine Çok yüksek basınçlı türbin

  Supersonic frequency range Ses üstü frekans aralığı

  Supervise, to- Denetlemek, nezaret etmek

  Supervision Denetim, süpervizyon

  Supervisor Denetçi, süpervizör

  Supplement Ek, ilave

  Supplemental Bütünleyici, tamamlayıcı

  201 Surface attemperator

   

  Supplemental fuel İlave yakıt, destek yakıtı (atık ısı

   kazanlarında)

  Supplementary air Yardımcı hava

  Supplementary fuel İlave yakıt, destek yakıtı (atık ısı

   kazanlarında)

  Supplementary information Ek bilgi

  Supplementary losses İlave kayıplar, ek kayıplar

  Supplementary water Katma suyu

  Supplementary water pump Katma suyu pompası

  Supplementary water system Katma suyu tesisi

  Supplementary water tank Katma suyu tankı

  Supplementary water treatment Katma suyu hazırlama tesisi, katma suyu

   plant arıtma tesisi

  Supplier Tedarikçi

  Supply line Besleme hattı

  Supply pipe Besleme hattı, besleme borusu

  Supply schedule Teslimat programı

  Supply scope Teslimat kapsamı

  Supply voltage Besleme gerilimi

  Supply water Tahrik suyu (hidrolik santrallarda)

  Support Destek, mesnet, suport, yatak

  Support beam Kiriş

  Support block Destek, konsol

  Support bracket Destek, konsol, askı suportu

  Support disc Destek diski

  Support fi xture Destek , konsol

  Supporting piece Destek parçası

  Supporting ring Taşıma halkası, ara parça

  Supporting steelwork Taşıyıcı çelik yapı

  Supporting surface Taşıyıcı yüzey

  Supporting tubes Taşıyıcı borular (kazanlarda)

  Support piece Destek parçası

  Support plate Destek plakası, taban plakası, somun em-

   niyeti, ara ayna (eşanjörlerde, vs.)

  Support structure İskele, taşıyıcı yapı

  Support tube Taşıyıcı boru (kazanlarda)

  Surcharge Sürşarj, fazla yük

  Surface Yüzey

  Surface attemperator Yüzeyli soğutucu

  Surface condenser 202

   

  Surface condenser Yüzeyli kondenser

  Surface cooler Yüzeyli soğutucu

  Surface cooling Yüzey soğutma, yüzeyden soğutma

  Surface crack Yüzey çatlağı

  Surface hardness Yüzey sertliği

  Surface heater Yüzeyli ısıtıcı, yüzeyli ön ısıtıcı

  Surface load Yüzey yükü, yüzeysel yük

  Surface loading Yüzey yüklemesi

  Surface pressure Yüzey basıncı

  Surface protection Yüzey koruma

  Surface quality Yüzey kalitesi

  Surface ripple Yüzey dalgalılığı, yüzey kırışıklığı, yüzey

   pürüzü

  Surface temperature Yüzey sıcaklığı

  Surface tension Yüzey gerilimi

  Surface treatment Yüzey işleme

  Surface-type attemperator Yüzeyli soğutucu (kızgın buhar için)

  Surface water Yüzey suyu, yerüstü suyu

  Surface waviness Yüzey dalgalılığı

  Surge Gerilim darbesi

  Surge arrester Parafudr

  Surge frequency Darbe frekansı

  Surge impedance Dalga empedansı

  Surge tank Denge bacası

  Surge tank with expansion chamber Genleşme hazneli denge bacası

  Surge tank with restricted inlet Girişi daraltılmış denge bacası

  Surge voltage Şok gerilimi, darbe gerilimi

  Surge voltage protection Darbe gerilimi koruması

  Surge voltage test Darbe gerilimi testi

  Survey Haritasını çıkarma, inceleme, etüt

  Suspended matters Asılı maddeler, yüzen maddeler

  Suspension Askı, süspansiyon

  Suspension bar Trapez

  Suspension gear Askı tertibatı

  Suspension spring Askı yayı

  Sustained short-circuit current Devamlı kısa devre akımı

  Swallowing capacity Buhar yutma kapasitesi (türbinin)

  Sweeping by fl ue gas Baca gazı yalaması (kazan yüzeylerini)

  Swelling of the drum Dom su seviyesinin yükselmesi

  203 System breakdown

   

  Swing check valve Çekvalf, dönel kanatlı çekvalf

  Swing joint coupling Mafsallı kaplin (boru hatlarında)

  Switch Anahtar, şalter

  Switchboard Kumanda panosu, şalt panosu

  Switch box Şalter kutusu

  Switch building Şalt binası

  Switched off Kapalı, kapatılmış

  Switched on Açık, açılmış

  Switched out Kapalı, kapatılmış

  Switch gear Şalt tesisi

  Switchgear building Şalt binası

  Switchgear cubicle Şalt dolabı

  Switch house Şalt binası

  Switching Anahtarlama, devreyi açıp kapama

  Switching element Şalt elemanı

  Switching equipment Şalt ekipmanı

  Switching function Anahtarlama işlevi

  Switching mechanism Şalt mekanizması, kumanda mekanizması

  Switching panel Şalt panosu

  Switching position Anahtar konumu

  Switching station Şalt tesisi

  Switch interlock Devre kilidi, devreyi açma kilidi

  Switch-over Değiştirmek, uçları değiştirmek (elektrikte)

  Switch position indicator Şalter pozisyonu göstergesi

  Switch room Şalt odası

  Switch setting Şalter konumu

  Switchyard Şalt sahası

  Synchronizer Senkronizör

  Synchronizing unit Senkronizör

  Synchronoscope Senkronoskop

  Synchronous Senkron

  Synchronous condenser Senkron kompansatör, senkron kondansa-

   tör

  Synchronous generator Senkron jeneratör

  Synchronous motor Senkron motor

  Synchronous reactance Senkron reaktans

  Synchronous speed Senkron hız, senkron devir

  System İletim şebekesi, sistem

  System breakdown Şebeke arızası

  System connection 204

   

  System connection Şebeke bağlantısı

  System control room Şebeke kumanda odası,sistem odası

  System disturbance Şebeke arızası

  System fault Şebeke arızası

  System frequency Şebeke frekansı

  System loading Şebeke yükü

  System peak load Şebeke pik yükü

  System trouble Şebeke arızası

  System voltage Şebeke gerilimi

   

  T

   

   

  Tachogenerator Takojeneratör, takodinamo

  Tachometer Takometre, devirölçer

  Tailing cycle Ardçı çevrim, ikinci çevrim

  Tailing plant Ardçı tesis

  Tailing turbine Ardçı türbin

  Tailing unit Ardçı ünite, ardçı tesis

  Tail water Kuyruk suyu, çıkış suyu

  Tail-water channel Kuyruk suyu kanalı, çıkış suyu kanalı

  Taken apart Demonte edilmiş

  Take over, to- Devir almak, teslim almak (tesisi)

  Taking of samples Numune alma

  Taking out of operation Devreden çıkartma

  Taking out of service Devreden çıkartma

  Taking readings Değer alma, değer okuma

  Tandem brush holder Tandem fırça tutucu

  Tandem compound Tek şaftlı çift gövdeli

  Tandem-compound condensing tur- Tek şaftlı çift gövdeli kondensasyon tür-

   bine bini

  Tandem-compound turbine Tek şaftlı çift gövdeli türbin

  Tandem double-fl ow turbine Çift gövdeli çift akışlı türbin

  Tangential fi ring Teğetsel yanma (kazanlarda)

  Tangent-tube construction Boruları yanyana kaynatarak gerçekleştiri-

   len konstrüksiyon (kazanlarda)

   

  205 Temperature differential

   

  Tank Tank, depo

  Tank capacity Tank kapasitesi

  Tank farm Tank çiftliği

  Tank pressure Depo basıncı

  Tape Sargı, şerit

  Tapered Konik

  Tapered blade İnceltilmiş kanat

  Tapered coupling Konik kaplin

  Tapered roller bearing Konik masuralı yatak

  Tapered roller thrust bearing Konik masuralı eksenel yatak

  Tap hole Curuf akma deliği (sıvı curufl u kazanlarda)

  Taping wire Sargı teli, bobinaj teli

  Tappet roller İtecek makarası (dizel motorlarda)

  Task Görev

  Tearing Yırtılma

  Tearing foil Emniyet membranı

  Tearing strength Yırtılma dayanımı

  Tee joint T-eki

  Telecontrolled Uzaktan kumandalı

  Telemetering system Uzaktan ölçme sistemi, uzaktan ölçme teç-

   hizatı

  Telemetry Telemetri, uzaktan ölçüm

  Telephone exchange Telefon santralı

  Temperature Sıcaklık

  Temperature adjustment Sıcaklık ayarı

  Temperature alarm Sıcaklık alarmı, sıcaklık monitörü

  Temperature change Sıcaklık değişimi

  Temperature coeffi cient Sıcaklık katsayısı

  Temperature control Sıcaklık kontrolu, sıcaklık reglajı

  Temperature controlled Sıcaklık kontrollü

  Temperature controller Sıcaklık regülatörü

  Temperature converter Sıcaklık konvertörü

  Temperature correction Sıcaklık düzeltmesi

  Temperature curve Sıcaklık eğrisi

  Temperature decrease Sıcaklık düşüşü

  Temperature detector Sıcaklık dedektörü

  Temperature deviation Sıcaklık sapması

  Temperature difference Sıcaklık farkı

  Temperature differential Sıcaklık farkı

  Temperature distortion 206

   

  Temperature distortion Sıcaklık bozunumu

  Temperature distribution Sıcaklık dağılımı

  Temperature drop Sıcaklık düşüşü, giriş-çıkış sıcaklık farkı

   (örn: eşanjörlerde)

  Temperature fall Sıcaklık düşüşü

  Temperature fl uctuation Sıcaklık dalgalanması

  Temperature gauge Sıcaklık ölçeri

  Temperature gradient Sıcaklık gradyanı, sıcaklık eğimi

  Temperature increase Sıcaklık artışı

  Temperature indicator Sıcaklık göstergesi

  Temperature infl uence Sıcaklık etkisi

  Temperature level Sıcaklık düzeyi

  Temperature limit Sıcaklık sınırı

  Temperature loss Sıcaklık kaybı

  Temperature measurement device Sıcaklık ölçer

  Temperature monitor Sıcaklık monitörü

  Temperature pattern Sıcaklık dağılımı

  Temperature range Sıcaklık aralığı

  Temperature recorder Sıcaklık yazıcısı

  Temperature reduction Sıcaklık azalması

  Temperature regulating switch Sıcaklık ayar düğmesi

  Temperature regulator Sıcaklık regülatörü

  Temperature relay Sıcaklık rölesi

  Temperature resistance Sıcaklık dayanımı, sıcaklık direnci

  Temperature rise Sıcaklık artışı, sıcaklık yükselmesi

  Temperature rise limit Sıcaklık artış sınırı

  Temperature safety device Sıcaklık emniyet cihazı

  Temperature scale Sıcaklık skalası

  Temperature selector Sıcaklık ayar düğmesi, sıcaklık seçici anah-

   tarı

  Temperature sensitive length Termostat aktif uzunluğu

  Temperature sensor Sıcaklık sensörü

  Temperature setting Sıcaklık ayarı, sıcaklığı ayarlama

  Temperature stress Sıcaklık gerilmesi, ısıl gerilme

  Temperature swing Sıcaklık salınımı

  Temperature tapping point Sıcaklık ölçme noktası

  temperature transducer Sıcaklık transdüseri

  Temperature transient Geçici sıcaklık değişimi

  Temperature transmitter Sıcaklık transmiteri

  207 Termination

   

  Temperature unbalance Sıcaklık dengesizliği (kazanlarda)

  Temperature variation Sıcaklık değişimi

  Temperature wave Sıcaklık dalgası

  Temper brittleness Meneviş gevrekliği

  Tempered Tavlanmış, temperlenmiş

  Template Kalıp, mastar, şablon

  Temporary steam strainer Geçici buhar süzgeci (ilk devreye almada)

  Tender Teklif

  Tender letter Teklif mektubu

  Tension Germe, çekme, gerilim, voltaj

  Tension bolt Gerdirme civatası

  Tension device Gerdirme aparatı

  Tension drum Gerdirme tamburu (konveyörlerde)

  Tension nut Gerdirme somunu

  Tension pulley Gerdirme makarası (konveyörlerde)

  Tension spring Gerdirme yayı

  Terminal Uç, bağlantı ucu, klemens, kutup, terminal

  Terminal block Terminal bloğu

  Terminal board Terminal tablosu, terminal kutusu

  Terminal bolt Terminal civatası, ek bulonu

  Terminal box Terminal kutusu, klemens kutusu, kofra

  Terminal bushing Terminal geçit izolatörü

  Terminal cabinet Terminal kabini

  Terminal designation Terminal işareti, klemens işareti

  Terminal head Bağlantı kafası

  Terminal identifi cation Terminal işareti, klemens işareti

  Terminal impedance Terminal empedansı

  Terminal marking Terminal işareti, klemens işareti

  Terminal panel Terminal tablosu, terminal panosu

  Terminal point Uç, bağlantı ucu, klemens, kutup, terminal

  Terminal safety protection Kutup koruması

  Terminal short-circuit Terminal kısa devresi

  Terminal strip Uç bağlantısı, klemens dizisi

  Terminal temperature difference Terminal sıcaklık farkı (besleme suyu ön

   ısıtıcılarında)

  Terminal tension Uç gerilmesi

  Terminal voltage Terminal gerilimi, uç gerilimi

  Termination Bağlantı ucu

  Termination Bitirme, fesih

  Terms and conditions 208

   

  Terms and conditions Hüküm ve şartlar

  Terms and conditions of contract Sözleşme hüküm ve şartları

  Test Test, deney, deneme

  Test bed Test yatağı, deneme yeri, deneme tezgahı

  Test certifi cate Test sertifi kası, deneme raporu

  Test circuit Test devresi, deney devresi

  Test connection Test bağlantısı

  Test data Deney sonuçları

  Test engineer Test mühendisi

  Test equipment Test ekipmanı

  Tester Deneme aygıtı, deneme cihazı

  Test evaluation Test sonuçlarının değerlendirilmesi

  Test fi eld Deneme yeri, deney alanı

  Test fi xture Deney ekipmanı

  Test frequency Test frekansı

  Test gas Deney gazı

  Testing charges Deneme giderleri, test giderleri

  Testing cost Deneme giderleri, deneme maliyeti

  Testing device Deney ekipmanı, test cihazı

  Testing device for speed governor Hız regülatörü test tertibatı

  Testing error Deney hatası

  Testing machine Deney aygıtı, deney makinası

  Testing method Test metodu

  Testing set Deney seti

  Test load Deneme yükü, test yükü

  Test measuring point Ölçme noktası

  Test method Test metodu

  Test oil Test yağı

  Test oil pressure Test yağ basıncı

  Test oil to overspeed trip Aşırı hız trip sistemi test yağı

  Test on turns Sargı testi

  Test panel Test panosu

  Test piece Deney parçası

  Test plant Deneme tesisi

  Test point Ölçme noktası

  Test pressure Test basıncı, deneme basıncı

  Test pressure fl uid Basınç testi sıvısı

  Test program Test programı

  Test record Deney kayıtları, deney tutanağı

  209 Thermal power station

   

  Test report Test raporu, deney raporu

  Test result Test sonucu

  Test room Test odası, deney odası

  Test run Deneme işletmesi, test çalıştırması

  Test sample Deney numunesi

  Test schedule Test programı

  Test specifi cation Test spesifi kasyonu, test tarifnamesi

  Test specimen Deney örneği, test numunesi

  Test stand Test tezgahı

  Test value analysis Test sonuçlarının değerlendirilmesi

  Test valve for main stop valve Taze buhar ventili test valfi

  Test voltage Test gerilimi

  Textile cord Tekstil kort (konveyör bantlarında)

  Thermal Termal, ısıl, ısısal, termik

  Thermal capacity Isıl kapasite

  Thermal conduction Isı iletimi, ısıl iletim

  Thermal conductivity Isıl iletkenlik

  Thermal conductor Isıl iletken

  Thermal control room Isı kumanda odası

  Thermal control station Isı kumanda istasyonu

  Thermal convection Isıl konveksiyon

  Thermal converter Isıl çevirici, termoformer

  Thermal cross section Isıl etkin kesit

  Thermal cycle Isıl çevrim

  Thermal diffusibility Isıl dağılma gücü

  Thermal diffusivity Isıl dağılma gücü

  Thermal distortion Isıl çarpılma, ısıl yamulma

  Thermal effi ciency Isıl verim

  Thermal elongation Isıl uzama

  Thermal energy Isıl enerji, termik enerji

  Thermal equilibrium Isıl denge

  Thermal expansion Isıl genleşme

  Thermal gain Isıl kazanç

  Thermal gradient Termik gradyan, ısıl eğim

  Thermal insulation Isı yalıtımı, ısıl yalıtım

  Thermal isolation Isı yalıtımı, ısıl yalıtım

  Thermal monitor Isı monitörü

  Thermal power plant Termik santral, termik elektrik santralı

  Thermal power station Termik santral, termik elektrik santralı

  Thermal process 210

   

  Thermal process Isıl çevrim, termal proses

  Thermal protection Termal koruma

  Thermal reactor Termal reaktör

  Thermal relay Termoröle

  Thermal resistance Isıl direnç

  Thermal shield Isıl ekran, ısıl zırh

  Thermal shock Isıl şok, termik darbe

  Thermal stability Termal stabilite, ısıl kararlılık

  Thermal stress Isıl gerilme

  Thermal stress relieving slot Termal gerilimi boşaltma oluğu

  Thermal superheating Termal kızdırma

  Thermal unit Isı birimi

  Thermal utilization factor Termik kullanım faktörü, termik yararlanma

   faktörü

  Thermistor Termistör

  Thermocouple Termokupl, termo eleman

  Thermocouple compensating line Termokupl kompansasyon hattı

  Thermodynamic cycle Termodinamik çevrim

  Thermodynamic process Termodinamik proses

  Thermodynamics Termodinamik

  Thermoeconomy Isı ekonomisi

  Thermoelectric Termoelektrik

  Thermoelectric cooler Termoelektrik soğutucu

  Thermoelectric cooling Termoelektrik soğutma

  Thermoelectricity Termoelektrik, ısı elektriği

  Thermoelectric power Termoelektrik güç

  Thermoelectric voltage Termoelektrik gerilim

  Thermometer Termometre

  Thermometer immersion shell Termometre kovanı

  Thermometer pocket Termometre kovanı, termometre cebi

  Thermometer sleeve Termometre kovanı

  Thermometer well Termometre kovanı

  Thermoplastic Termoplastik

  Thermosetting Sıcakta sertleşen

  Thermostat Termostat, ısı regülatörü

  Thermostatic control Termostatik reglaj

  Thickened blade Kalınlaştırılmış kanat

  Thin-edged blade İnce kenarlı kanat

  Third party Üçüncü taraf

  211 Three-phase squirrel cage induction

   

  Third wire Nötr teli (doğru akımda)

  Threaded connection Dişli bağlantı

  Threaded fl ange Vidalı fl anş

  Threaded hole Dişli delik

  Threaded joint Dişli bağlantı, dişli geçme

  Threaded length Dişli uzunluk, diş boyu

  Threaded piece Dişli parça

  Threaded pin Dişli pim

  Threaded pipe Dişli boru

  Threaded plug Dişli tapa

  Threaded ring Dişli halka, dişli bilezik

  Threaded tube Dişli boru

  Thread length Diş boyu

  Thread-type thermocouple Vidalı termokupl, vidalı termoeleman

  Three-casing Üç gövdeli

  Three-casing double-fl ow turbine Üç gövdeli çift akışlı türbin

  Three-casing tandem-compound Üç gövdeli tek şaftlı kondensasyon türbini

   condensing turbine

  Three-conductor Üçlü iletken

  Three-core cable Üç damarlı kablo

  Three-cylinder Üç gövdeli

  Three-cylinder reaction type con- Üç gövdeli reaksiyon tipi kondensasyon

   densing turbine türbini

  Three-cylinder turbine Üç gövdeli türbin

  Three-element control Üç elemanlı reglaj

  Three-element regulation Üç elemanlı reglaj

  Three gas pass boiler Üç geçişli kazan

  Three-leg differential protection Üç bacaklı diferansiyel koruma

  Three-pass boiler Üç geçişli kazan

  Three-phase Üç fazlı, trifaze

  Three-phase alternator Trifaze alternatör, üç fazlı alternatör

  Three-phase current Trifaze akım

  Three-phase exciter Trifaze ikaz jeneratörü

  Three-phase generator Trifaze jeneratör

  Three-phase motor Trifaze motor

  Three-phase rapid reclosing Trifaze hızlı tekrar kapama

  Three-phase rectifi er Trifaze redresör

  Three-phase squirrel cage induction Sincap kafesli trifaze motor

   motor

  Three-phase system 212

   

  Three-phase system Trifaze şebeke

  Three-point bearing Üç noktadan yataklama

  Three-point fi xing Üç noktadan sabitleme

  Three-point mounting Üç noktadan tutturma, üç noktadan birleş-

   tirme

  Three-point suspension Üç noktadan asma, üç noktadan tutturma

  Three-pole Üç kutuplu

  Three-pole switch Üç kutuplu şalter

  Three-shift operation Üç vardiyalı işletme

  Three-way cock Üç yollu musluk, üç yollu vana

  Three-way slide valve Üç yollu sürgülü vana

  Three-way valve Üç yollu vana, üç yollu valf

  Three-winding transformer Üç sargılı transformatör

  Threshold Eşik, sınır

  Threshold control Sınır değeri kontrolu

  Threshold current Eşik akımı

  Threshold detector Eşikli algılayıcı

  Threshold value Eşik değeri

  Throat opening Kanal genişliği (sabit kanatlarda)

  Throttle control Kısma reglajı

  Throttled steam Kısılmış buhar

  Throttle fl ap Kısma klapesi

  Throttle governing Kısma reglajı

  Throttle governing valve Kısma reglajı valfi

  Throttle pressure Kısma basıncı (türbin girişinde)

  Throttle-pressure controller Kısma basıncı regülatörü

  Throttle-pressure regulator Kısma basıncı regülatörü

  Throttle regulation Kısma reglajı

  Throttle screw Kısma vidası

  Throttle steam pressure Buhar giriş basıncı (türbine)

  Throttle steam temperature Buhar giriş sıcaklığı (türbine)

  Throttle valve Kısma valfi

  Throttling loss Kısılma kaybı

  Throttling orifi ce Kısma orifi si, kısma blendesi

  Through put Akan miktar, geçen miktar

  Throwing off the load Yük atma

  Thrust Basınç, baskı

  Thrust adjusting gear Baskı ayar tertibatı

  Thrust ball bearing Bilyalı baskı yatağı, bilyalı eksenel yatak

  213 Tip shroud

   

  Thrust bearing Baskı yatağı, eksenel baskı yatağı

  Thrust bearing housing Baskı yatağı gövdesi

  Thrust bearing trip Şaft pozisyon koruması (türbinlerde)

  Thrust collar Baskı bileziği

  Thrust face Basınç tarafı

  Thrust load Eksenel yük

  Thrust plate Basınç plakası

  Thrust position trip Eksenel kayma emniyeti, eksenel yatak

   emniyeti

  Thrust ring Baskı halkası

  Thrust shaft Baskı mili

  Thrust washer Baskı pulu

  Thyristor Tiristör

  Tidal energy Gelgit enerjisi

  Tidal power plant Gelgit santralı

  Tie bolt Tesbit civatası

  Tie rod Gergi çubuğu

  Tie transformer Kuplaj trafosu, kuplaj transformatörü

  Tight closing Sıkı kapama, sızdırmaz şekilde kapama

   (örn: numune kabını)

  Tightening torque Sıkma torku

  Tilting burner Açısı ayarlanabilir yakıcı

  Time-closing contact Zaman ayarlı kontak

  Time constant Zaman sabitesi

  Time-delay relay Zaman rölesi, gecikmeli röle

  Time function Zaman fonksiyonu (otomasyonda)

  Time lag Gecikme

  Time-lag relay Gecikmeli röle

  Time monitor Zaman monitörü

  Time of delivery Teslimat zamanı

  Time of heating Isıtma süresi

  Timer Zaman saati, kronometre

  Time relay Zaman rölesi

  Timer module Zaman modülü

  Time switch Zaman şalteri

  Tip Uç, tepe

  Tip of a blade Kanat ucu

  Tip shroud Kanat ucu bandajı, kanat ucu çemberi (tür-

   binlerde)

  Tip speed 214

   

  Tip speed Kanat ucu hızı

  Tolerance Tolerans

  Tooth temperature Diş sıcaklığı (jeneratör statoru saç paket-

   lerinde)

  Top Üst, kapak, üst parça

  Top conductor Üst iletken

  Top edge Üst kenar

  Top-fi red furnace Tavan yakıcılı ocak, tavan yakıcılı yanma o-

   dası

  Top half casing Gövde üst yarısı

  Top half inner casing İç gövde üst yarısı

  Top half outer casing Dış gövde üst yarısı

  Top layer Üst tabaka (sargılarda)

  Topping back-pressure turbine-ge- Karşı basınçlı ön türbojeneratör

   nerator

  Topping non-condensing turbine Karşı basınçlı ön türbin

  Topping turbine Ön türbin

  Topping-up pipe Takviye borusu

  Top section Üst parça

  Top section casing Gövde üst yarısı

  Top section outer casing Dış gövde üst yarısı

  Top shell Üst zarf

  Top-supported boiler Aşağı yönde genleşen kazan, üstten asılı

   kazan

  Torque balance system Tork kompensatörü

  Torque compensator Tork kompensatörü

  Torque converter Tork konvertörü

  Torsion Burulma

  Torsional deformation Burulma yamulması, burulma deformas-

   yonu

  Torsional load Burulma yükü

  Torsional moment Burulma momenti

  Torsional strength Burulma dayanımı

  Torsional stress Burulma gerilmesi

  Torsional stress protection Burulma emniyeti

  Torsion modulus Burulma modülü

  Torsion spring Burulma yayı

  Total cross section Toplam kesit

  Total delivery height Toplam basma yüksekliği

  215 Transition temperature

   

  Total displacement Toplam kayma, toplam deplasman

  Total dynamic head Manometrik basma yüksekliği, toplam bas-

   ma yüksekliği

  Total hardness Toplam sertlik

  Total heat drop Toplam ısı düşümü

  Total length Toplam uzunluk

  Total load Toplam yük

  Total losses Toplam kayıplar

  Total output Toplam güç, toplam çıkış gücü

  Total range of controller output Toplam reglaj aralığı

  Total rating Toplam güç

  Tower Kule,direk

  Tracer gas İzleme gazı, test gazı

  Tracing steam Kızgın buhar

  Traction battery Traksiyoner akü

  Traction generator Traksiyon jeneratörü, demiryollarında kul-

   lanılan jeneratör

  Traction turbine generator set Demiryolları türbojeneratörü

  Trailing edge Çıkış kenarı

  Training center Eğitim merkezi

  Transducer Transdüser, çevirici

  Transfer current Geçiş akımı

  Transfer point Aktarma yeri, aktarma noktası

  Transfer station Aktarma istasyonu

  Transfer switch Komütatör, seçici anahtar

  Transfer tower Transfer kulesi (kömür alma tesisinde)

  Transformer Transformatör, trafo

  Transformer building Trafo binası, transformatör binası

  Transformer cubicle Trafo hücresi

  Transformer high-voltage terminal Trafo üst gerilim terminali

  Transformer station Transformatör istasyonu, trafo istasyonu

  Transformer substation Transformatör istasyonu, trafo istasyonu

  Transformer tank Trafo tankı, trafo kazanı

  Transient Geçici,süreksiz

  Transient current Geçici akım

  Transient voltage Geçici gerilim

  Transistor Transistör

  Transition point Geçiş noktası

  Transition temperature Geçiş sıcaklığı

  Transition zone 216

   

  Transition zone Geçiş bölgesi (benson kazanlarında)

  Transmission İletim

  Transmission capacity İletim kapasitesi

  Transmission line İletim hattı

  Transmission shaft Transmisyon mili

  Transmission system control room İletim hatları kumanda odası

  Transmitter Transmiter, verici

  Transmitting elements İletici elemanlar

  Transport lug Taşıma kulpu, taşıma halkası, taşıma ma-

   pası

  Transposed bar winding Transpose çubuk sargı

  Transposition Transpozisyon, çaprazlama

  Transposition interval Çaprazlama aralığı

  Transverse Enine, çapraz

  Transverse arrangement Enine düzenleme, enine yerleştirme

  Trap Kondenstop, kapan

  Travel Kurs, gezinti

  Travel indicator Kurs göstergesi (valfl erde)

  Travelling band screen Döner bantlı elek

  Travelling belt conveyor Bunker üstü kömür dağıtıcısı

  Travelling crane Gezer vinç

  Travelling grate Döner ızgara

  Travelling grate stoker Döner ızgara

  Travelling screen unit Döner elek tesisi

  Travel rack soot blower Uzun lanslı hareketli kurum üfl eyici

  Treated water Arıtılmış su, saf su

  Treated water deaerator Yumuşak su degazörü

  Treated water preheater Yumuşak su ön ısıtıcısı

  Treated water pump Yumuşak su pompası, saf su pompası

  Treatment Arıtma, tasfi ye

  Treatment installation Tasfi yehane

  Trial Deneme

  Trial installation Deneme tesisi

  Trial operation Deneme işletmesi

  Trial run Deneme işletmesi

  Trial test Deneme testi

  Trigger Tetik

  Trigger circuit Tetikleme devresi

  Trigger pulse Tetikleme darbesi

  217 Trunnion bearing

   

  Trigger relay Tetikleme rölesi

  Triode Triyot

  Trip Trip, ani kapama, kendiliğinden devreden

   çıkma

  Trip button Trip butonu, ani kapama butonu

  Trip coil Trip bobini

  Trip control unit Ani kapama kumanda ünitesi

  Trip device Trip düzeneği

  Trip fl uid to the stop valves Ani kapama ventilleri trip hidroliği

  Trip initiation Trip ettirme

  Triple busbar Üçlü bara

  Triple-compound double-fl ow turbine Üç şaftlı çift akışlı türbin

  Triple-core cable Üç damarlı kablo

  Triple-pole switch Üç kutuplu şalter

  Trip lever Trip kolu

  Trip linkage Trip kolu

  Trip mechanism Ani kapama mekanizması, trip mekaniz-

   ması

  Trip oil Ani kapama yağı, trip hidroliği

  Trip oil circuit Trip yağ devresi

  Trip-out Ani kapama

  Tripping device Ani kapama tertibatı

  Tripping mechanism Ani kapama mekanizması, trip mekaniz-

   ması

  Tripping oil circuit Trip yağ devresi

  Tripping ring Trip halkası, trip mandalı

  Tripping speed Ani kapama hızı, trip hızı

  Tripping unit Ani kapama tertibatı

  Trip piston Trip pistonu

  Trip releasing catch Trip mandalı

  Trip testing lever Ani kapama deneme kolu

  Tri-sodium phosphate Trisodyum fosfat

  T-root type turbine blade T-köklü türbin kanadı

  Trouble Arıza

  Trouble shooting Arıza tesbiti

  True power Aktif güç

  True running test Dönme testi

  True to dimensions Ölçülere uygun

  Trunnion bearing Muylu yatağı, istinat yatağı

  T-shaped blade root 218

   

  T-shaped blade root T-şekilli kanat kökü

  Tube Boru

  Tube bank Boru demeti, boru paketi (kazanlarda)

  Tube bundle Boru demeti

  Tube coil Kangal boru

  Tube deposits Boru depoziti, boru birikintileri

  Tube electronic amplifi er Borulu amplifi katör

  Tube expander Boru genişletici, boru makinetosu

  Tube gills pitch Nipeller arası mesafe (eko borularında)

  Tube leakage Boru kaçağı

  Tube lining Boru kaplaması (kazanlarda)

  Tube mill Tamburlu değirmen

  Tube overheating Boru kavrulması

  Tube plate Boru aynası (eşanjörlerde)

  Tube pulveriser Tamburlu değirmen

  Tube renewal Boru değişimi

  Tube sheet Boru aynası (eşanjörlerde)

  Tube supporting sheet Boru destek plakası (eşanjörlerde)

  Tube support plate Boru destek plakası (eşanjörlerde)

  Tube wall Boru duvarı, duvar borusu (kazanlarda)

  Tubing Borulama, boru sistemi

  Tubular air heater Borulu hava ön ısıtıcısı, rekuperatif hava ön

   ısıtıcısı

  Tubular conductor Boru iletken

  Tubular turbine Boru tipi Kaplan türbini

  Tubulous lining Boru kaplaması (kazanlarda)

  Tumbler switch Devirme şalter

  Turbidity Bulanıklık

  Turbine Türbin

  Turbine barring gear Rotor döndürme dişlisi, virör, tornaçark

  Turbine baseplate Türbin taban plakası, türbin şasesi

  Turbine bearing Türbin yatağı

  Turbine blade Türbin kanadı

  Turbine blade deposits Türbin kanadı birikintileri

  Turbine blade wheel Türbin kanat diski

  Turbine blade with external fi r-tree Çam köklü türbin kanadı

   root

  Turbine blade with external T-root T-köklü türbin kanadı

  Turbine blade with stepped root Basamak köklü türbin kanadı

  219 Turbine-driven auxiliary oil pump

   

  Turbine blade with straddle root Geçme köklü türbin kanadı

  Turbine blading Türbine kanat takılması

  Turbine bleed point Türbin ara buhar noktası

  Turbine bleed steam Türbin ara buharı

  Turbine building Türbin binası

  Turbine by-pass blow-off valve Türbin baypas hattı blöf valfi

  Turbineby-pass control valve Türbin baypas hattı reglaj valfi

  Turbine by-pass pressure differen- Türbin baypas hattı basınç farkı regülatörü

   tial controller

  Turbine by-pass pressure differen- Türbin baypas hattı basınç farkı regülatörü

   tial regulator

  Turbine by-pass system Türbin baypas sistemi

  Turbine by-pass valve Türbin baypas valfi

  Turbine capability Türbin sınır gücü

  Turbine capacity Türbin kapasitesi, türbin gücü

  Turbine casing Türbin gövdesi

  Turbine casing drain Türbin gövde drenajı

  Turbine casing shell Türbin üst sacı, türbin sac örtüsü

  Turbine casing temperature Türbin gövde sıcaklığı

  Turbine characteristic Türbin karakteristiği

  Turbine circuit Türbin devresi

  Turbine coast down Türbinin yavaşlayıp durması

  Turbine cold start Türbine soğuk yol verme

  Turbine condenser Türbin kondenseri

  Turbine control board Türbin kumanda panosu

  Turbine control oil circuit Türbin reglaj yağı devresi

  Turbine control panel Türbin panosu

  Turbine control station Türbin kumanda panosu

  Turbine control system Türbin kumanda sistemi

  Turbine control valve Türbin reglaj valfi

  Turbine coupling Türbin kaplini

  Turbine coupling effi ciency Türbin kaplin verimi

  Turbine cover Türbin kapağı

  Turbine cylinder Türbin gövdesi

  Turbine deck Türbin tabliyesi, türbin döşemesi

  Turbine disc Türbin diski

  Turbine drain Türbin drenajı

  Turbine driven Türbin tahrikli

  Turbine-driven auxiliary oil pump Türbinli yardımcı yağ pompası

  Turbine-driven boiler feed pump 220

   

  Turbine-driven boiler feed pump Türbinli kazan besleme pompası

  Turbine-driven generator Türbojeneratör

  Turbine-driven oil pump Türbinli yağ pompası

  Turbine effi ciency Türbin verimi

  Turbine emergency stop valve Türbin ani kapama ventili, türbin stop valfi

  Turbine end Türbin tarafı

  Turbine exhaust loss Türbin egzoz kaybı, türbin çıkış kaybı

  Turbine exhaust steam Türbin egzoz buharı

  Turbine extraction point Türbin ara buhar alma noktası

  Turbine extraction steam Türbin ara buharı

  Turbine-generator plant Türbojeneratör tesisi

  Turbine-generator set Türbojeneratör seti

  Turbine-generator shutdown Türbojeneratörün durdurulması

  Turbine governing system Türbin reglaj sistemi

  Turbine governor Türbin regülatörü

  Turbine governor oil pressure Türbin kumanda yağı basıncı

  Turbine guide blade Türbin sabit kanadı

  Turbine guide wheel Türbin sabit kanat diski

  Turbine heat rate Türbin spesifi k ısı sarfi yatı, türbin özgül ısı

   harcaması

  Turbine house crane Türbin dairesi vinci

  Turbine house operating fl oor Türbin işletme katı

  Turbine house span Türbin binası genişliği, türbin dairesi eni

  Turbine housing Türbin gövdesi

  Turbine inlet Türbin girişi

  Turbine inlet casing Türbin giriş kasası

  Turbine inlet guide blade Türbin girişi yönlendirme kanadı

  Turbine inspection Türbin bakımı, türbin revizyonu

  Turbine insulation Türbin izolasyonu

  Turbine intake capacity Türbin buhar kapasitesi

  Turbine lagging structure Türbin sac kaplaması

  Turbine lube oil Türbin yağlama yağı

  Turbine master control program Türbin ana kumanda programı

  Turbine monitor Türbin monitörü

  Turbine monitoring console Türbin denetim konsolu

  Turbine monitoring equipment Türbin denetim ekipmanı

  Turbine monitoring panel Türbin denetim panosu

  Turbine noise Türbin sesi

  Turbine oil Türbin yağı

  221 Turbine supervisory instrument

   

  Turbine oil container Türbin yağ tankı

  Turbine oil cooler Türbin yağ soğutucusu

  Turbine oil fi lter Türbin yağ fi ltresi

  Turbine oil supply Türbin yağ baslemesi

  Turbine oil tank Türbin yağ tankı

  Turbine operator Türbin operatörü

  Turbine output Türbin çıkış gücü

  Turbine overspeed testing pit Türbin aşırı hız test tüneli

  Turbine pedestal Türbin pedestalı, türbin tablası

  Turbine piping Türbin boru hattı

  Turbine plant Türbin tesisi

  Turbine pressure stage Türbin basınç kademesi

  Turbine protection system Türbin koruması

  Turbine pump Türbopomp

  Turbine rating Türbin gücü

  Turbine rear bearing Türbin arka yatağı

  Turbine regulating relay Türbin reglaj rölesi

  Turbine room Türbin dairesi, türbin binası

  Turbine rotor Türbin rotoru

  Turbine run-down Türbinin yavaşlayıp durması

  Turbine run-up to speed Türbinin senkron devire çıkartılması

  Turbine shaft Türbin şaftı

  Turbine shaft position Türbin şaft konumu

  Turbine shutdown oil pump Türbin boşta dönme yağ pompası

  Turbine speed Türbin hızı, türbin devri

  Turbine stage Türbin kademesi

  Turbine start-up console Türbin yol verme konsolu, türbin yol verme

   panosu

  Turbine start-up panel Türbin yol verme konsolu, türbin yol verme

   panosu

  Turbine start-up piping Türbin yol verme hattı

  Turbine stop valve Türbin stop valfi , türbin ani kapama valfi ,

   türbin ana kesme valfi

  Turbine stop valve pressure Türbin girişinde taze buhar basıncı

  Turbine stress analyser Türbin stres analizörü

  Turbine stress evaluator Türbin stres analizörü

  Turbine stub shaft Türbin hız monitörü mili

  Turbine supervision Türbin gözetimi

  Turbine supervisory instrument Türbin gözetleme cihazı

  Turbine supervisory panel 222

   

  Turbine supervisory panel Türbin gözetleme panosu

  Turbine supply water Tahrik suyu (hidrolik santrallarda)

  Turbine throttle conditions Türbin girişinde buhar şartları

  Turbine trip Türbinin ani kapanması, türbinin trip etme-

   si

  Turbine turning device Türbin döndürme tertibatı, türbin virör terti-

   batı

  Turbine turning gear Türbin döndürme dişlisi, türbin virör dişlisi

  Turbine wheel Türbin çarkı, hareketli kanat diski

  Turbine wheel disc Türbin hareketli kanat diski

  Turbine with radial inlet Radyal türbin

  Turbo-charger Türbokompresör (dizel motorlarda)

  Turbo-charger washing device Türbokompresör yıkama aygıtı (dizel mo-

   torlarda)

  Turbo-generator Türbojeneratör

  Turbo-generator heat rate Türbojeneratör spesifi k ısı sarfi yatı, türbo-

   jeneratör özgül ısı harcaması

  Turbo-generator set Türbojeneratör seti

  Turbo-machine Türbomakine

  Turbo-pump Türbinli pompa

  Turbo-separator Türboseparatör (domda)

  Turboset Türboset

  Turbulence Türbülans, girdap, vorteks

  Turbulent Türbülanslı

  Turn Devir

  Turn Sargı

  Turned off Kapatılmış, durdurulmuş

  Turning device Döndürme tertibatı, virör tertibatı, tornaçark

  Turning gear Döndürme tertibatı, döndürme dişlisi, tor-

   naçark, virör

  Turning gear oil pump Yatak kaldırma yağ pompası

  Turning gear operation Döndürme işlemi

  Turning speed Dönme hızı

  Turning vanes Sabit kanatlar, yönlendirme kanatları

  Turn-key Anahtar teslimi

  Turn-key unit Anahtar teslimi ünite

  Twin boiler İkiz kazan

  Twin-core cable İki damarlı kablo

  Twin-furnace steam generator Çift yanma odalı kazan

  223 Type of winding

   

  Twin resistance thermometer Çift dirençli termometre

  Twin travelling grate Çift hareketli ızgara

  Twin-type travelling grate Çift hareketli ızgara

  Twisted blade Kıvrık kanat

  Twisted turbine blade Kıvrık türbin kanadı

  Two-casing İki gövdeli

  Two-casing condensing turbine İki gövdeli kondensasyon türbini

  Two-casing non-condensing turbine İki gövdeli karşı basınçlı türbin

  Two-casing unit with single shaft İki gövdeli tek şaftlı ünite

  Two-conductor İki damarlı, iki iletkenli

  Two-core cable İki damarlı kablo

  Two-cylinder İki gövdeli, çift gövdeli

  Two-cylinder condensing turbine İki gövdeli kondensasyon türbini

  Two-layer winding İki katlı sargı

  Two-pass boiler Pantolon kazan

  Two-pass condenser Çift geçişli kondenser, iki geçişli kondenser

  Two-phase current İki fazlı akım

  Two-pole İki kutuplu

  Two-pole machine İki kutuplu makina

  Two-position action controller İki konumlu regülatör

  Two-position controller İki konumlu regülatör

  Two-row velocity stage İki sıralı reglaj kademesi, iki sıralı hız kade-

   mesi

  Two-shaft machine İki şaftlı makina

  Two-shaft turbine İki şaftlı türbin

  Two-shaft unit İki şaftlı ünite

  Two-shift operation İki vardiyalı işletme

  Two-stage oil fi lter İki kademeli yağ fi ltresi

  Two-way valve İki yollu vana, iki yönlü ventil

  Two-wire İki damarlı, iki iletkenli

  Type of construction İnşaat türü, yapım şekli

  Type of control system Reglaj türü, reglaj tipi

  Type of drive Tahrik türü

  Type of mounting Montaj şekli

  Type of winding Sargı türü, sargı şekli

   

   

  U-beam 224

   

   

  U

   

   

  U-beam U-kirişi

  U-bent tube U-boru

  U-bolt U-civatası, çift kollu civata

  Ultimate analysis Elemanter analiz

  Ultimate elongation Kopma uzaması

  Ultimate extension Kopma uzaması

  Ultimate load Kopma yükü, kırılma yükü

  Ultimate pressure Sınır basınç

  Ultimate resistance Sınır dayanım

  Ultimate settlement Toplam oturma, toplam çökelme

  Ultimate strength Kırılma direnci, kopma dayanımı

  Ultimate stress Kopma gerilmesi

  Ultramicroscopic inspection Ultramikroskopik inceleme

  Ultrasonic Ultrasonik, ses ötesi

  Ultrasonic atomizer Ultrasonik atomizör (yağ yakıcılarında)

  Ultrasonic examination Ultrasonik inceleme

  Ultrasonic frequency Ultrasonik frekans

  Ultrasonic test Ultrasonik inceleme

  Unaccountable losses Hesaplanamayan kayıplar, saptanamayan

   kayıplar (verim testlerinde)

  Unaccounted losses Hesaplanamayan kayıplar, saptanamayan

   kayıplar (verim testlerinde)

  Unavailability Emre amade olamama

  Unavailability period Emre amade olunamayan süre, emre ama-

   de olamama süresi

  Unbalance Dengesizlik

  Unbalanced load Dengesiz kuvvet, dengesiz yük

  Unbalance forces Dengesizlik kuvvetleri

  Unbladed radial-fl ow diffuser Kanatsız radyal difüzör

  Unburned Yanmamış

  Unburned carbon in ash Külde yanmamış karbon miktarı

  Unburned gasses Yanmamış gazlar (kazanlarda)

  Unburned matter Yanmamış madde (külde, curufta)

  Uncontrolled steam extraction Regülasyonsuz ara buhar alma, serbest

   ara buhar alma

  225 Unknown losses

   

  Under-excited Düşük ikazlı

  Underfeed stoker Alttan beslemeli ızgara

  Underfrequency protection Düşük frekans koruması

  Undergrate air Izgara altı havası (ızgaralı kazanlarda)

  Underground cable Yeraltı kablosu

  Underground hydro-electric power Yeraltı hidrolik santralı

   plant

  Underground tank Yeraltı tankı

  Underground transmission line Yeraltı iletim hattı

  Underground water Yeraltı suyu

  Underlay-weld Alt kaynak, koruyucu kaynak

  Underpressure Düşük basınç

  Under voltage Gerilim altında, gerilim taşıyan

  Undervoltage Düşük gerilim, alt gerilim

  Undervoltage protection Düşük gerilim koruması

  Undervoltage relay Düşük gerilim rölesi

  Underwater scraper Su altı kazıyıcısı

  Undue axial displacement Aşırı eksenel kayma

  Uniformly shaped blade Üniform şekilli kanat

  Uniform section blade Üniform kesitli kanat

  Unit Ünite, blok, birim

  Unit auxiliary transformer Ünite iç ihtiyaç trafosu, ünite yardımcı tra-

   fosu

  Unit capacity Ünite gücü

  Unit closed loop control Ünite reglajı, blok reglajı

  Unit control Blok reglajı, blok kumandası

  Unit control cubicle Blok kumanda dolabı

  Unit control room Ünite kumanda odası

  Unit control system Ünite reglajı, blok reglajı

  Unit main transformer Ünite ana trafosu, ünite trafosu

  Unit of power Güç birimi

  Unit open loop control Ünite kumandası, blok kumandası

  Unit power Ünite gücü

  Unit service transformer Ünite iç ihtiyaç trafosu, ünite yardımcı tra-

   fosu

  Unit switchgear Ünite şaltı

  Unit transformer Ünite trafosu, blok trafosu

  Unknown losses Bilinmeyen kayıplar, hesaplanamayan ka-

   yıplar

  Unsaturated 226

  Unsaturated Doymamış

  Unsaturated steam Doymamış buhar

  Unshrouded wheel Bandajsız çark

  Unstable Kararsız

  Upgrade, to- Gücünü artırmak, kapasitesini artırmak

  Upkeep cost Bakım masrafı

  Upper calorifi c value Üst ısıl değer

  Upper edge Üst kenar

  Upper half casing Gövde üst yarısı (türbinlerde)

  Upper heating value Üst ısıl değer

  Upper inner casing İç gövde üst yarısı (türbinlerde)

  Upper outer casing Dış gövde üst yarısı (türbinlerde)

  Upper water box Üst su hücresi, üst su bölmesi

  Uprate, to- Gücünü artırmak, kapasitesini artırmak

  Upstream face Emiş tarafı

  Usable enthalpy drop Yararlı entalpi düşümü

  Useful Yararlı, faydalı

  Useful life Faydalı ömür

  Useful load Yararlı yük, faydalı yük

  Useful output Yararlı güç, faydalı güç

  Useful power Yararlı güç, faydalı güç

  User Kullanıcı, tüketici

  Utilizable enthalpy drop Yararlı entalpi düşümü

  Utilization factor Kullanma faktörü, yararlanma faktörü

  U-tube pressure gauge Diferansiyel manometre

   

   

  V

   

   

  Vacuum Vakum

  Vacuum belt fi lter Vakumlu bant fi ltre (kükürt arıtma tesisinde)

  Vacuum breaker Vakum kırıcı, vakum kırma valfi

  Vacuum circuit breaker Vakumlu kesici

  Vacuum cleaning piping Toz emme boru hattı

  Vacuum deaerator Vakumlu degazör (besleme suyu ön ısıtıcı-

   sında)

   

  227 Valve disc

   

  Vacuum evaporator Vakumlu buharlaştırıcı, vakumlu evaporatör

  Vacuum fi lter Vakumlu fi ltre

  Vacuum gauge Vakummetre

  Vacuum gland Vakum sızdırmazlığı, vakum sızdırmazlık e-

   lemanı

  Vacuum monitor Vakum monitörü (kondenserde)

  Vacuum-operated load reducer Vakum tahrikli yük regülatörü

  Vacuum-operated unloading device Kondenser vakum monitörü

  Vacuum pay-off and trip gear Kondenser vakum monitörü, vakum koru-

   ma sistemi

  Vacuum piping Vakum hattı

  Vacuum preheater Vakumlu ön ısıtıcı

  Vacuum preheater with drain cooler Kondensat soğutmalı vakumlu ön ısıtıcı

  Vacuum pump Vakum pompası

  Vacuum relief valve Vakum kırma valfi

  Vacuum switch Vakumlu şalter

  Vacuum tube Vakum tüpü

  Vacuum unloading and trip gear Vakum koruma sistemi

  Vacuum unloading gear Vakum sınır değeri regülatörü, vakum koru-

   ması (türbinlerde)

  Valley angle of bunker Bunker eğimi

  Value Değer

  Valve Valf, ventil, vana

  Valve actuating gear Valf kumanda düzeneği

  Valve actuation Valf hareketi, ventil hareketi

  Valve actuator Valf tahrik sistemi, ventil tahrik sistemi

  Valve adjustment Valf ayarı

  Valve block Valf bloğu

  Valve body Valf gövdesi, supap gövdesi

  Valve bonnet Valf başlığı, supap başlığı

  Valve bushing Valf buşingi

  Valve chamber Valf yuvası, supap yuvası

  Valve chest Valf giriş kasası, valf kasası

  Valve clearance Valf kleransı, valf aralığı, valf boşluğu

  Valve combination Valf kombinasyonu

  Valve cone Valf konisi

  Valve control mechanism Valf kumanda mekanizması

  Valve cover Valf kapağı, valf başlığı, supap başlığı

  Valve disc Valf diski

  Valve gear 228

   

  Valve gear Valf hareket mekanizması

  Valve guide Valf kızağı, valf kılavuzu, valf gaydı

  Valve handwheel Valf tekeri, valf volanı

  Valve housing Valf gövdesi, supap yuvası

  Valve inner spring Valf iç yayı

  Valve lever Valf kolu

  Valve lift Valf açıklığı, valf kursu

  Valve lift stop Valf açıklığı sınırlaması

  Valve movement Valf hareketi

  Valve opening Valf açıklığı, valf aralığı

  Valve operating gear Valf hareket mekanizması

  Valve outer spring Valf dış yayı

  Valve passage Valf açıklığı

  Valve piston Valf pistonu

  Valve positioner Valf konumlayıcısı, valf konum regülatörü

  Valve position indicator Valf konumu göstergesi

  Valve push rod Valf tiji

  Valve rack Valf askısı, valf sehpası

  Valve refacer Valf alıştırma aparatı

  Valve re-seating machine Valf alıştırma aparatı

  Valve rotator Valf rotatoru, supap döndürücüsü

  Valve seat Valf siti

  Valve seat gauge Valf siti mastarı

  Valve seating Valf siti

  Valve setting Valf ayarı

  Valve shaft Valf mili

  Valve sleeve Valf sürgü kovanı

  Valve spindle Valf mili

  Valve spring Valf yayı

  Valve steam leakoff Mil buhar kaçağı (valfl erde)

  Valve stem Valf mili, valf kolu

  Valve travel Valf kursu

  Valve with packing Salmastralı valf

  Valve yoke Valf çatalı

  Vane Sabit kanat

  Vane control Sabit kanat reglajı

  Vane of a turbine Türbin sabit kanadı

  Vane pump Kanatlı pompa

  Vapor Bakınız: Vapour

  229 Velocity-compounded impulse turbine

   

  Vaporise, to- Gazlaşmak

  Vaporize, to- Buharlaşmak

  Vaporizing burner Buharlı yakıcı, buharlı brülör

  Vapour (vapor) Buhar

  Vapour burner Brüden yakıcısı

  Vapour condenser Buhar kondenseri, buhar soğutucusu

  Vapour condenser exhauster Buhar soğutucusu fanı

  Vapour condenser vent blower Buhar soğutucusu fanı

  Vapour cooler Buhar soğutucusu

  Vapour discharge Buhar deşarjı

  Vapour duct Buhar kanalı

  Vapour escape Buhar kaçağı

  Vapour exhaust Buhar deşarjı

  Vapour fan Brüden fanı

  Vapour fi lter Brüden fi ltresi

  Vapour hood Buhar davlumbazı

  Vapour seal Buhar sızdırmazlığı

  Vapour separator Brüden separatörü

  Vapour steam collecting pipe Buğu toplama hattı

  VAR-Hour meter Reaktif enerji sayacı

  Variable Değişken

  Variable gain amplifi er Reglaj kazanç amplifi katörü

  Variable pressure Değişken basınç

  Variable-pressure operation Değişken basınçlı işletme

  Variable resistor Ayarlı direnç, reosta

  Variable-section blade Değişken profi lli kanat

  Variable-shaped blade Değişken profi lli kanat

  Variable speed Değişken hız, ayarlanabilir hız

  Variable-speed fl uid coupling Türbo kaplin

  Variable-speed hydraulic coupling Türbo kaplin

  Variable-speed motor Hız ayarlı motor

  Variable-speed transmission Değişken hızlı şanzıman, kademesiz şan-

   zıman

  VARmeter Reaktif sayaç

  Varnish Vernik

  Varnish insulation Vernikli izolasyon

  Velocity-compounded impulse stage Hız basamaklı aksiyon kademesi

  Velocity-compounded impulse tur- Hız basamaklı aksiyon türbini

   bine

  Velocity diagram 230

   

  Velocity diagram Hız diyagramı

  Velocity of fl ow Akış hızı

  Velocity stage Hız kademesi

  Velocity triangle Hız üçgeni

  Velox type boiler Velox tipi kazan, Velox kazanı

  Vent Havalandırma

  Vent cock Havalandırma musluğu

  Vent condenser Kaçak buhar kondenseri, buhar soğutucu-

   su

  Vent hole Havalandırma deliği

  Ventilating duct Havalandırma kanalı

  Ventilating fan Havalandırma fanı

  Ventilating hood Buhar davlumbazı, havalandırma davlum-

   bazı

  Ventilating pipe Havalandırma borusu

  Ventilating slot Havalandırma oluğu, havalandırma yivi

  Ventilating valve Havalandırma valfi

  Ventilation Havalandırma

  Ventilation hood Buhar davlumbazı, havalandırma davlum-

   bazı

  Ventilation valve Havalandırma valfi , hava tahliye valfi

  Ventilator Vantilatör

  Ventilator fan guard Vantilatör koruma sacı

  Ventilator guard plate Vantilatör koruma sacı

  Ventilator hub Vantilatör göbeği

  Ventilator protecting sheet Vantilatör koruma sacı

  Vent lamination Havalandırma sacı (jeneratörlerde)

  Vent line Havalandırma hattı

  Vent nipple Havalandırma nipeli

  Vent plug Havalandırma tapası

  Vent stack Havalandırma bacası

  Venturi nozzle Venturi lülesi

  Venturi tube Venturi borusu

  Vent valve Havalandırma valfi

  Verifi cation Doğrulama, sağlama

  Vernier Verniye

  Vernier caliper Verniyeli kompas, hassas sürmeli kompas

  Vernier callipers Verniyeli kompas, hassas sürmeli kompas

  Vernier depth gauge Verniyeli derinlik mastarı

  231 Voltage loss

   

  Vertical shaft turbine Dikey şaftlı türbin

  Vertical turbine Dikey türbin

  Vibrating feeder chute Titreşimli besleyici şutu ( kömür alma tesi-

   sinde)

  Vibrating screen Vibratörlü elek

  Vibrating stoker Titreşimli ızgara

  Vibrating trickle feed tray Titreşimli besleyici şutu ( kömür alma tesi-

   sinde)

  Vibration Titreşim, vibrasyon

  Vibration amplitude Titreşim genliği

  Vibration and expansion monitoring Vibrasyon ve genleşme gözetim sistemi

   system

  Vibration damper Titreşim amortisörü

  Vibration detector Titreşim dedektörü

  Vibration frequency Titreşim frekansı

  Vibration intensity Titreşim yoğunluğu

  Vibrationless running Sarsıntısız çalışma

  Vibration meter Vibrometre

  Vibration pickup Titreşim pikabı

  Vibration sensor Titreşim sensörü

  Vibrator Vibratör

  Vickers hardness Vickers sertliği

  Viscosimeter Viskozimetre

  Viscosity Viskozite

  Viscosity coeffi cient Viskozite katsayısı

  Visible alarm Optik alarm

  Visual alarm Optik alarm

  Volatile Uçucu

  Volatile matter Uçucu madde

  Volt Volt

  Voltage Gerilim, voltaj

  Voltage between conductors İletkenler arası gerilim

  Voltage between phases Fazlar arası gerilim, hat gerilimi

  Voltage converter Gerilim konvertörü, gerilim konvertisörü

  Voltage distribution Gerilim dağılımı

  Voltage divider Gerilim bölücü

  Voltage drop Gerilim düşümü, voltaj düşmesi

  Voltage fl uctuation Gerilim dalgalanması

  Voltage loss Gerilim kaybı, voltaj kaybı

  Voltage phase to ground 232

  Voltage phase to ground Yıldız gerilimi

  Voltage regulator Voltaj regülatörü, gerilim regülatörü

  Voltage relay Gerilim rölesi

  Voltage rise Gerilim yükselmesi

  Voltage source Gerilim kaynağı

  Voltage surge Gerilim darbesi

  Voltage test Gerilim deneyi

  Voltage to neutral Faz voltajı, faz gerilimi

  Voltage transformer Gerilim trafosu

  Voltage transient Gerilim darbesi

  Voltmeter Voltmetre

  Volume Hacım

  Volumetric fl ow rate Debi

  Volumetric steam fl ow Buhar debisi

  Volute casing Salyangoz gövde (pompalarda)

  Vortex Vorteks, türbülans, girdap

  Vortex burner Girdaplı yakıcı, santrifüj yakıcı

  Vulcan fi ber Vulkanize lif

  Vulcanize, to- Vulkanize etmek

  Vulcanized fi ber Vulkanize lif

   

   

  W

   

   

  Wagon Vagon

  Wail deslagger Duvar kurum üfl eyicisi

  Walk-in turbine enclosure Türbinin dış sac kaplaması

  Walkway Yürüme yolu, yürüme köprüsü, yürüme

   platformu

  Wall soot blower Duvar kurum üfl eyicisi

  Wall temperature Duvar sıcaklığı, gövde metal sıcaklığı

  Wall temperature detector Gövde metal sıcaklığı sensörü

  Wall temperature monitor Gövde metal sıcaklığı monitörü

  Wall temperature sensor Gövde metal sıcaklığı sensörü

  Wall temperature transmitter Gövde metal sıcaklığı transmiteri

  Wall thickness Duvar kalınlığı, et kalınlığı

   

  233 Water delivery tunnel

   

  Wall tubes Duvar boruları (kazanlarda)

  Warehouse Ambar

  Warm start-up Sıcak yol verme

  Warm-up operation Isıtma çalıştırması, ısıtma işlemi

  Warm-up period Isıtma süresi (kazanı, buhar hatlarını, v.s.)

  Warm-up run Isıtma çalıştırması

  Warm-up speed Isınma hızı

  Warm-up time Isınma süresi

  Warranty inspection Garanti kontrolu

  Warranty test Garanti testi

  Waste Atık

  Waste fuel Çöp yakıt

  Wastegate charge air Şarj havası tahliye valfi (dizel santrallarda)

  Waste heat Atık ısı

  Waste heat boiler Atık ısı kazanı

  Waste heat steam turbine Atık ısı türbini

  Waste steam Atık buhar, çürük buhar

  Waste-steam pipe Atık buhar hattı, çürük buhar hattı

  Waste water Atık su, pis su

  Waste-water tank Atık su tankı, pis su tankı

  Water Su

  Water box Su hücresi, su bölmesi, su haznesi

  Water carry over Su sürüklenmesi (kızdırıcılara, türbine, v.s.)

  Water catcher Su tutucu, damla tutucu

  Water chamber Su hücresi, su bölmesi, su haznesi

  Water circulating pump Su sirkülasyon pompası, su devridaim

   pompası

  Water circulation Su sirkülasyonu

  Water clarifi cation Suyun berraklaştırılması

  Water column Su sütunu

  Water column gauge glass Su seviyesi camı

  Water conditioning Su şartlandırması, su kalitesinin iyileştiril-

   mesi

  Water connection Su bağlantısı

  Water-cooled furnace Su soğutmalı yanma odası

  Water cooling Sulu soğutma, su soğutması

  Water cooling circuit Su soğutma devresi

  Water delivery channel Su iletim kanalı

  Water delivery tunnel Su iletim kanalı

  Water demand 234

   

  Water demand Su ihtiyacı, su gereksinimi

  Water discharge Su deşarjı

  Water discharge gate Çıkış suyu kapağı, emme borusu kapağı

   (hidrolik santrallarda)

  Water distribution system Su dağıtma sistemi (soğutma kulelerinde)

  Water drain Su drenajı

  Water drainage Su drenaj sistemi

  Water drain piping Su drenaj borusu

  Water drum Su domu, alt dom (çok domlu kazanlarda)

  Water fi lm Su fi lmi, su tabakası

  Water fi lter Su fi ltresi

  Water fl ow rate Su debisi

  Water gas Su gazı

  Water hammer Su darbesi, koç darbesi

  Water hardness Su sertliği

  Water injection Su püskürtmesi

  Water injection valve Püskürtme suyu valfi

  Water inlet Su girişi

  Water intake canal Su alma kanalı

  Water intake channel Su alma kanalı

  Water intake culvert Su alma kanalı

  Water intake gate Su giriş kapağı (hidrolik santrallarda)

  Water intake structure Su alma tesisi

  Water jacket Su ceketi, su gömleği, su hücresi

  Water-jet air ejector Sulu hava ejektörü

  Water-jet condenser Su püskürtmeli kondenser

  Water-jet pump Su püskürtme pompası

  Water leakage Su kaçağı

  Water level Su seviyesi, su düzeyi

  Water level controller Su seviye regülatörü

  Water level indicator Su seviye göstergesi

  Water line Su seviyesi, su düzeyi

  Water main Ana su hattı

  Water meter Su sayacı

  Water outlet Su çıkışı

  Water pass Su geçişi

  Water pipe Su borusu, su hattı

  Water pocket Su cebi

  Water pocket Su tamponu (kızdırıcılarda)

  235 Wattmeter

   

  Water pollution Su kirliliği

  Water pressure Su basıncı

  Water pressure test Su basıncı testi, hidrolik test

  Water proof Su sızdırmaz

  Water pump Su pompası

  Water purifi cation Suyun arıtılması

  Water purifi cation system Su arıtma sistemi

  Water purifi er Su arıtıcısı

  Water purifying installation Su arıtma tesisi

  Water recirculation Su geri beslemesi, su resirkülasyonu

  Water refi ll quantity Su takviye miktarı

  Water requirement Su ihtiyacı, su gereksinimi

  Water return Su geri dönüşü, su geri beslemesi

  Water sealed gland Sulu salmastra

  Water separator Su separatörü

  Water side Su tarafı

  Water-side tube erosion Boruda su tarafı erozyonu

  Water softener Su yumuşatma tesisi

  Water softening Besleme suyunun yumuşatılması

  Water soluble Suda eriyebilen

  Water space Su hacmı (domda)

  Water-steam cycle Su buhar çevrimi

  Water storage tank Su depolama tankı

  Water surface Su yüzeyi

  Water tank Su tankı, su deposu

  Water through-put Geçen su miktarı

  Water tight Sızdırmaz

  Water trap Su tutucu, su ayırıcısı

  Water treatment Su arıtma, su hazırlama

  Water treatment plant Su arıtma tesisi, su hazırlama tesisi

  Water treatment unit Su arıtma ünitesi, su hazırlama ünitesi

  Water tube attemperator Su borulu soğutucu

  Water tube boiler Su borulu kazan

  Water vapo(u)r Su buharı

  Water wall Duvar boruları

  Wattful-current Aktif akım

  Watthour meter Aktif enerji sayacı

  Wattless power Reaktif güç

  Wattmeter Vatmetre

  Wave 236

   

  Wave Dalga

  Wave length Dalga boyu

  Wear Aşınma

  Wear liner Aşınma sacı

  Wear plate Aşınma plakası (değirmenlerde)

  Wear ring Aşınma halkası, aşınma bileziği

  Weather hood Çatı davlumbazı (havalandırma için)

  Weather-proof Yağmura dayanıklı, hava şartlarına daya-

   nıklı

  Weather-tight Yağmura dayanıklı, hava şartlarına daya-

   nıklı

  Wedge Kama

  Wedge key Ayar kaması

  Wedging Kamalama

  Weekend shutdown Tesisin hafta sonu için durdurulması

  Weigh larry Otomatik kömür tartısı (kömür nakil bantla-

   rında)

  Weight Ağırlık

  Weight loaded regulator Ağırlıkla çalışan regülatör

  Weight setting Ağırlık ayarı

  Welded disc turbine rotor Diskleri birbirine kaynatarak imal edilen

   türbin rotoru

  Welding shop Kaynak atölyesi

  Well Termometre kovanı

  Wet-bottom boiler Sıvı curufl u kazan

  Wet cooling tower Islak tip soğutma kulesi

  Wet scrubber Yıkayıcı kule ( kükürt arıtma tesisinde)

  Wet steam Islak buhar

  Wet type dust collector Islak toz tutucu

  Wheatstone bridge Wheatstone köprüsü

  Wheel Çark, teker, disk

  White metal Yatak metali, beyaz metal

  White metal bearing Beyaz metalli yatak

  White metal lining Beyaz metal yatak kaplaması

  Wicket gate Ayar kanadı (hidrolik türbinlerde)

  Wicket gate ring Ayar çemberi (hidrolik türbinlerde)

  Wide open Tam açık (valfl erde)

  Wigran decarboniser Wigran karbon giderici, wigran dekarboni-

   zatör

  237 Workmanship

   

  Wigran reactor Wigran reaktörü (su arıtımında)

  Wind Rüzgar

  Windage loss Hava sürtünme kaybı, vantilasyon kaybı

   (türbinde, jeneratörde)

  Wind energy Rüzgar enerjisi

  Winding Sargı

  Winding bar Çubuk sargı

  Winding breakdown Sargı delinmesi

  Winding diagram Sargı şeması

  Winding-end face Alın tarafı (jeneratörlerde)

  Winding factor Sarım faktörü

  Winding fault Sargı kısa devresi

  Winding puncture Sargı delinmesi

  Winding short-circuit Sargı kısa devresi

  Winding slot Sargı oluğu

  Winding support Sargı mesneti

  Winding temperature rise Sargı ısınması

  Winding test Sargı testi, sargı deneyi

  Winding wedge Sargı takozu

  Winding wire Sargı teli

  Wind power plant Rüzgar santralı

  Wind power station Rüzgar santralı

  Wiper ring Sıyırma halkası

  Wire cross-section İletken kesiti

  Wire mesh Tel örgü, tel kafes

  Wire rope Tel halat

  Wire-rope drum Tel halat tamburu

  Wire winding Tel sargı

  Wiring Kablo sistemi, kablaj

  Wiring diagram Bağlantı şeması, kablaj şeması

  Wiring outlet Sorti

  Withdrawable Geri çekilebilir

  Witnessed test Kabul testi

  Working load Çalışma yükü, işletme yükü

  Working pressure İşletme basıncı

  Working range Çalışma aralığı

  Working temperature İşletme sıcaklığı

  Working voltage Çalışma gerilimi

  Workmanship İşçilik

  Workshop 238

  Workshop Atölye

  Workshop crane Atölye vinci

  Work station Çalışma yeri

  Work test certifi cate İş yeri test sertifi kası

  Worm type feeder Helisel besleyici, vidalı konveyör

  Wound coil Sarılı bobin

  Wound-rotor motor Bilezikli motor

  Wrapping Sarma, sargı

  Wrapping wire Sargı teli

  Wrought copper alloy Dövme bakır alaşım

  Wye-delta connection Yıldız-üçgen bağlantı

   

   

  X

   

   

  X-ray examination Röntgen incelemesi, röntgen muayenesi

  X-ray inspection Röntgen incelemesi, röntgen muayenesi

  X-ray radiation X-ışını radyasyonu, röntgen radyasyonu

  X-rays X-ışınları

  X-ray test Röntgen incelemesi, röntgen muayenesi

   

   

  Y

   

   

  Yard crane Açık alan vinci

  Y-branch Çatal, tek çatal

  Y-connection Yıldız bağlantı

  Year of construction Tesis yılı, yapım yılı

  Y-jet burner Y-tipi yakıcı

  Yoke Boyunduruk

  Yoke-type brush gear Boyunduruk tipi fırça tutucu

  Yoke-type brush holder Boyunduruk tipi fırça tutucu

  Y-pipe Y-borusu, çatal boru

  Y-voltage Faz gerilimi

   

  239 Zone

   

  Z

   

   

  Zener diode Zener diyodu

  Zeolite Zeolit

  Zeolite water softener Zeolit su yumuşatıcı

  Zero adjustment Hassas ayarlama, sıfır noktası ayarı

  Zero bleed Türbinden sıfır ara buhar alma

  Zero clearance Sıfır boşluk, sıfır klerans

  Zero current Sıfır akımı, nötr akımı

  Zero drift Sıfır noktası sapması

  Zero extraction Türbinden sıfır ara buhar alma

  Zero point Sıfır noktası

  Zero position Sıfır konumu

  Zero resistance Sıfır direnç

  Zinc Çinko

  Zone Bölge

   

×

Önemli Bilgilendirme

Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarını kabul edersiniz.